Referat af møde i Landsledelsen, 16. januar 2016

Deltagere: Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pe-dersen, Inge G. Volder, Hanne Skou Kadziola, René Strøm, Susan Oppenlænder, Jan Stig Andersen – fra pkt. 4 b. (1. suppl.), Erik Thomsen (2. suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Finn Parkø, Gunver Maria Sørensen, Andrea Hermansen, Lars Kristensen,

 

1. Valg af ordstyrer og referent

Steen vælges til ordstyrer, Karl til referent

2. Godkendelse af dagsorden

Det drøftes, om der skal medtages et selvstændigt punkt: ”Evaluering af kursus i personlig ud-vikling”. Det er der flertal for (5 stemmer for). Emnet tilføjes som nyt pkt. 5.

Som nyt punkt 9 indføjes: ”LAP’s facebook side”.

Som pkt 4 b medtages: ”Beslutninger vedr. anbefalinger fra Michael Kold”.

René opfordrer til, at forretningsorden overholdes, således at suppleanter ikke har taleret.

Erik efterlyser nogle punkter, han har fremsendt i en mail den 12.11.2015.

Hanne og René foreslår, at hvert LL-medlem får mulighed for i en runde at fremkomme med hvilket punkt, man synes er vigtigst.

Der stemmes om og er flertal for, at de af Erik fremsendte punkter skal medtages på dagsordenen:

Som pkt. 12 a: ”Den der fremfører påstande, skal godtgøre, hvor de har det fra, og sige, hvem de har hørt det fra”.

Som pkt. 12 b: ”Ved afgørelse af sager, som f.eks. bladsagen skal der fremlægges fakta for, at de fremførte påstande er rigtige”.

Som pkt. 12 c: ”Det pålægges FU at fremlægge en rapport, hvis der er klaget over, at personalet har forhindret ting i at ske”.

3. Referat

a. Godkendelse af referat fra mødet den 5. december 2015 (bilag 3 a)

Referatet  godkendes enstemmigt.

b. Procedure for godkendelse af referater. (Tom) (bilag 3 b)

Tom mener, at den procedure, der pt. følges vedr. godkendelse af referat, bør ændres, idet ændringsforslag, der ikke er medtaget af FU ikke kommer frem på LL-møderne, når referaterne godkendes. Han mener desuden ikke, at de referater, der udarbejdes, er retvisende. Han støtter Hanne S.’ idé om at optage møderne på lydfil.

Steen foreslår, at det fastholdes, at FU foretager en midlertidig godkendelse af referatet, men at indsendte forslag om rettelser fremover udsendes sammen med referatet, in-den formelle godkendelse. Det er der almindelig tilslutning til.

Der er flertal for at optage møderne på lydfil. Det drøftes, hvorledes optagelserne skal administreres: skal de lægges på en drop-box på internettet, eller skal de opbevares på LAP’s sekretariat? Det besluttes, at optagelserne kun gøres tilgængelige på LAP’s sekretariat for dem, der har deltaget i møderne uden mulighed for at tage kopier af optagelserne.

Det konkluderes i øvrigt, at der er tilfredshed med den måde, der udarbejdes refe-rater af møderne.

4. Forbedringer mv.

a. Forslag til forbedringer af LAP (Tom)

”Hvert LL medlem skal til mødet, komme med forslag til forbedringer af LAP, vi kan kalde det for en modernisering. Som fx. at hjemmesidens look skal ændres. Det skal væ-re en form for “brainstorm” altså ikke noget, der skal vedtages den dag, men noget vi kan se på i fremtiden og arbejde videre med.”

Tom efterlyser en tydelig ledelse af møderne i landsledelsen, sådan at det stoppes, når der tales uden for emne. Han efterlyser en mere retfærdig og lige behandling af folk, der foretager sig noget grænseoverskridende, men sådan at personen får mulighed for at give sit besyv med.

Inge efterlyser, at man respekterer hinanden og venter, til det er ens tur med at tage or-det.

Bettina efterlyser gensidig respekt på møderne, uden at man råber og skriger.

Hanne S. ærgrer sig over, at tingene forplumres, og ønsker, at der bør foregå noget mere positivt, hun mener der bør ske en rotation til FU.

René finder det upassende, når deltagere i møderne råber op og undlader at lytte til an-dre.

Bo finder det problematisk, at man følger rigoristiske talerækker. Det kunne indføres, at man får mulighed for at komme med replik til andres indlæg uden at skulle afvente en lang talerække. Det er ikke alt, der egner sig til at blive stemt om.

Hanne W. vil hellere tale om forbedringer udadtil fremfor interne LL-emner. Hun mener, at der skal arbejdes med et nyt og mere moderne look på LAP’s hjemmeside. Vil gerne være fri for at blive mobbet.

Steen efterlyser en landsledelse, hvor der er mere energi mellem møderne.

Susan havde forestillet sig, at man i landsledelsen og undergrupper lærte hinanden bedre at kende og kunne arbejde godt sammen.

b. Beslutninger vedr. anbefalinger fra Michael Kold (MK)

Den skriftlige tilbagemelding fra MK, som tidligere har været behandlet (møde den 31.10.2015) kopieres og omdeles.

Tom mener, at MK’s anbefalinger bør implementeres i LL’s arbejde.

I drøftelsen fremkommer bl.a. følgende ønsker og ideer:

• anbefalingen om forventningsafstemning ved mødernes start er særlig vigtig

• MK bør inviteres til et møde og give en mundtlig fremstilling af sine anbefalin-ger

• genindfør en indledende siden sidst runde ved mødernes start

• flere af anbefalingerne bør følges mhp. at forbedre klimaet på møderne

• der er for meget spildtid på møderne

• afbrydelser skal undgås

• sæt tid på hvor meget de enkelte punkter må vare

• grib ind når folk blander emnerne sammen

• det kan ikke være så svært at holde ro og orden

• møderne vil blive bedre, hvis LL føler sig som en gruppe.

Det besluttes fremover at indlede møderne med en indledende personlig run-de/”vejrmelding” om, hvordan man har det, og om hvad man finder vigtigt og for-venter at få ud af mødet.

Efter landsmødet inviteres MK til at medvirke under to-dages møde.

Alle opfordres til at nærlæse MK’s anbefalinger.

5. Orientering fra

a. FU

Der har været møde med og overrækkelse af LAP tæppe til sundhedsministeren.

Det forsøges at arrangere et fællesmøde med sundheds-, social- og beskæftigelsesmini-ster. Ministeriet vil lave en tekst, der forklarer, hvad LAP tæppet går ud på (tæppet symboliserer, hvad man kan komme ud for som psykiatribruger). Bl.a. rygepolitik på de psykiatriske afdelinger blev taget op på mødet. Ministeren efterlyste eksempler på, hvordan folk  bliver kastet rundt imellem de offentlige systemer.

Der har været møde med de ansatte i LAP om APV (arbejdspladsvurdering).

b. LL

René trækker sig fra alt vedrørende ø-lejren. René anker over sene tlf. opringninger op til LL-møder.

Tom spørger ind til tilmeldinger til peer-netværket om at skelne mellem interesserede og egentlige peer-medarbejdere. Der er sket en opstramning, hvad angår oplysninger om peer-funktion ved tilmelding.

Hanne W. uddyber om protest mod manglende muligheder for rygere i psykiatrien i Region Sjælland. Sikringen og retspsykiatrien er indtil videre blevet undtaget. Ifølge Erik ville både Sind og Bedre Psykiatri gerne stå som medunderskrivere, men det havde lidt lange udsigter, hvorfor LAP alene har fremsendt en protestskrivelse til regionen.

Bo omtaler konference i KL om mentale sundhedspakker. Sundhedsstyrelsens nye di-rektør har meldt ud at brugerne skal involveres hele vejen i planlægning. Der er taget et initiativ om at skabe en fælles front mellem pårørende-/brugerorganisationer og faglige foreninger om prioriteringer på psykiatriområdet.

Steen omtaler sin deltagelse i arbejdsgruppe om voldssager på boformer.

Hanne S. berører de mange nedskæringer i Kbh. på værestedsområdet. Det er blevet sværere at holde sammen, nu hvor flere steder er blevet nedlagt. Netværkstedet Thor-valdsen har dog nogle kræfter at trække på. Hun deltager i iniativet for at opretholde de tilbageværende væresteder.

Bo omtaler arbejdet i Københavns Kommune, om at væresteder ikke skal væres syg-domsvedligeholdende. Arbejdet med psykiatrihuse har officielt ikke noget med det at gøre.

c. Arbejdsgrupper

Hjemmesidegruppen: det er ikke endnu lykkedes at finde en mødedato

Erik: Der er sket en fyring af formand i patientklagenævn som opfølgning på Bispebjerg sag. Retspsykiatrien har anbefalet ophævning af behandlingsdom.

Inge: Børnegruppen har ikke været så aktiv men holder møde den 2. februar .

Bettina er igen gået ind i gruppen: Systemramte forældre.

Tom spørger om, hvem der bestemmer, hvad der kommer på hjemmesiden. Det gør FU pt., men referater mv. fra arbejdsgrupper sendes til sekretariatet, der sørger for at tinge-ne kommer på siden.

Der efterlyses nyt LL-medlem til ø-lejren.

Hanne S. gør opmærksom på, at gruppen Blivende refugium ligger stille.

d. Udviklingskonsulent

Karl orienterer om seminar i Bruxelles i ENUSP i december, hvor der var møde med diverse europæiske samarbejdsparter og stor taknemmelighed over for LAP for vores værtsskab ved ENUSP konference i december 2015.

Karl orienterer desuden om konferencen Social Impact i Esbjerg den 27. – 28. april, hvor der ønskes deltagelse fra LAP på ligefod med SAND og ULF i en workshop om emnet Collective impact (en metode til at bearbejde og løse komplicerede, sammensatte problematikekr). Inden workshoppen skal deltagere fra LAP mødes med en medarbej-der fra SUS og aftale nærmere om, hvilken problemstilling, der skal arbejdes med.

6. Evaluering af kursus i personlig udvikling 14. – 18. december 2015 i Maribo.

Steen omtaler og omdeler evalueringsmateriale fra kurset med et udpluk af svar fra deltagernes skriftlige evaluering.

Hanne S. oplevede kurset og evalueringsspørgsmål som meget styrende. Hun undrer sig over, hvad det er for en form for psykoterapi, der blev udøvet.

Bettina spørger om, hvad deltagerne har fået ud af kurset og kan bruge det til i LAP-regi?

Tom mener ikke, det kan bruges, og at vi fik noget helt andet end det, der var bevilget midler til.

Steen fik meget ud af kurset med henblik på at lytte til og hjælpe mennesker, der har det svært.

Hanne S. mener, at man skal passe rigtig meget på med, hvem der ”kører med klatten”, når noget foregår i LAP-regi.

René spørger, om deltagende LL-medlemmer mener, at pengene var givet godt ud?

Tom mener nej. Hanne S. mener, det afhænger af, hvad der kommer ud af den sidste del af kurset, men hun oplevede ikke den store vilje til dialog. Der var ifølge Tom udelukkende fokus på én selv og ikke på, hvordan man kan støtte og hjælpe andre. Begge kritiserer forventningen om, at man inden deltagelse blev bedt om at besvare et skema om helt private forhold, og me-ner, at der blev gået for tæt på den enkelte.

Steen mener, at kurset generelt har styrket deltagerne i at lytte til andre i forskellige sammen-hænge.

7. Repræsentation

a. LAP repræsentant i følgegruppe for ”En af Os” kampagnen

René har indledt et samarbejde med En af Os om arbejdet med den behandling, psykiatribrugere får i det somatiske system, han vil gerne indgå i følgegruppen. Steen giver en tilbagemelding til En af Os.

b. Ekstra LAP repræsentant til arbejdsgruppe vedr. Brugernes BaZar

Der er ingen kandidater til pladsen.

8. Medlemsbladet

Udformning af forslag/spørgsmål til bladgruppen om bladet og bladgruppens fremtid. (Steen). Bilag 6 a, b, c og d.

Punktet blev ikke behandlet.

9. LAP’s facebook side

Punktet blev ikke behandlet.

10. Medlemstræf

Drøftelse og beslutning vedr. evt. bisidder-/medlemstræf (bilag 7).

Erik uddyber om indholdet af træffet, med oplæg fra DUKH medarbejder, som han tænker at afholde som medlemstræf, idet han ikke har hørt fra tovholderen fra bisiddergruppen.

Det besluttes at bevilge midler i størrelsesorden 14.500 til træffet, og at Erik og Tom går videre med arrangementet.

11. Landsmøde 2016 (16. – 17. april).

a. Beretning. Hvad skal den indeholde, hvem skriver?

Der er brug for input fra arbejdsgrupper og ll-medlemmer, FU kan så samle materialet.

Input bedes fremsendt inden den 2. februar.

b. Dirigenter: FU foreslår, at Benny Lihme og Allan Ohms igen hyres til opgaven. De har begge indvilget i at medvirke.

Der er tilslutning til at Benny og Allan varetager opgaven.

c. Landsmødeprogram: Drøftelse af indhold i overordnede træk (bilag 8 c).

Der tages afsæt i programmet for landsmøde 2015. Der er et ønske om mere tid til de-bat og dialog end til paragraffer. Der kan evt. ved indbydelsen opfordres til at begrænse forslag til det absolut minimale og mest nødvendige.

Det fungerede ikke i 2015 med præsentation af kandidater til landsledelsen allerede den første dag.

Det diskuteres, hvor vidt man på forhånd skal meddele sit kandidatur til landsledelsen, og om der evt. skal inviteres en ekstern oplægsholder. Der er også et ønske om mere tid til præsentation af og spørgsmål til LL-kandidater.

Man kunne genindføre princippet om, at LL bearbejder indkomne forslag.

Der luftes en idé om at invitere Ole Sørensen fra Langeland.

12. Forslag fremsat af Erik Thomsen:

a. Den der fremfører påstande, skal godtgøre, hvor de har det fra, og sige, hvem de har hørt det fra.

Punktet blev ikke behandlet.

b. Ved afgørelse af sager, som f.eks. bladsagen skal der fremlægges fakta for, at de fremførte påstande er rigtige. 

Punktet blev ikke behandlet.

c. Det pålægges FU at fremlægge en rapport, hvis der er klaget over, at personalet har forhindret ting i at ske. 

Punktet blev ikke behandlet.

13. Evt.

Punktet blev ikke behandlet.

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af møde i Landsledelsen, 5. december 2015

Deltagere: Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pe-dersen, Lars Kristensen, Gunver Maria Sørensen, René Strøm, Susan Oppenlænder, Jan Stig Andersen (1. suppl.), Erik Thomsen (fra kl. 12.30, 2. suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Hanne Skou Kadziola, Finn Parkø, Inge G. Volder, Andrea Hermansen

 

1. Valg af ordstyrer og referent.

Steen og Hanne W. vælges til ordstyrer, Karl som referent.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Som pkt. 6 d tilføjes ansøgning fra Andrea om projekt i Svendborg

Som pkt. 6 e tilføjes anmodning om godkendelse af Netværksgruppe Silkeborg.

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 31. oktober 2015 (bilag 3)

Det udsendte referat sættes til afstemning. 5 stemmer for, 1 stemmer imod, 1 undlader at stemme.

Referatet er hermed godkendt.

 

4. Orientering fra

a. FU

Steen efterlyser et medlem til styregruppen for Brugernes Bazar, men tages op på næste møde grundet de få fremmødte.

Den 14. december afleveres LAP-tæppe til sundhedsministeren.

Bestyrelsen for LAP Kbh.-Frb. har bekræftet ansøgning om tilskud til drift og regnskab er fremsendt. Bevillingen for 2016 er sat i værk.

Bo refererer fra et møde, hvor den nye direktør for Sundhedsstyrelsen gav udtryk for, at brugerne skal være repræsenteret fra toppen af fremover.

Hanne W. omtaler møder, hvor afskaffelse af rygning på psykiatriske sygehuse har været berørt.

FU har møde og samtaler med de ansatte mandag den 7.12.

Lau har fået bevilget 5 timer ekstra om ugen til at arbejde med unge i Region Sjælland.

 

b. LL

Steen refererer fra en konference i regi af KAB i Kbh. vedrørende psykisk syge i bo-ligområderne. Der er udarbejdet nogle budskaber til politikere som ”adventsgaver”.

Der er sket en drastisk reduktion af brug af bæltefiksering på KAS Ballerup, samtidig med at sygefraværet er faldet. Også brug af tvangsmedicinering er faldet.

Bo omtaler et besøg på retspsykiatrisk afdeling på Sct. Hans, hvor der kun anvendes bælte én gang om året, ved at man har lagt ”tonen” om.

Hanne W.: Også i Region Sjælland er der sket en reduktion af tvang. Hun omtaler pro-jektet ”Sikker Psykiatri”.

Bo omtaler et initiativ fra Sundhedsstyrelsens side om at dæmme op for indskrivning i psykiatrien af somatiske patienter med henblik på tvangsbehandling.

Lars har været til et møde om voksenmobning på arbejdspladser mv. – et emne, han mener, LAP måske skulle involvere sig i.  Bo omtaler i den forbindelse en undersøgel-se, der viser at få medarbejdere på arbedjspladserne ønsker at have psykisk syge kolle-ger.

Lars har deltaget i et møde med borgervejledere i Fredericia Kommune, om hvordan kommunen behandler systemramte forældre og familier. Autismeforeningens formand, der også deltog i mødet, omtalte, at man i hendes forening har 21 sager fra Fredericia Kommune. Mødet var positivt, og der lægges op til et opfølgende møde. Flere berører emnet om inklusion og støtte til børn og familier med problemer.

 

c. Arbejdsgrupper, herunder godkendelse af ny arbejdsgruppe: Værestedsgruppen (bilag 4 c) og nyt medlem af Sommerlejrgruppen.

Hjemmesidegruppen: har ifølge Steen ikke holdt møde men er i gang med at undersøge forskellige forhold vedr. hjemmesiden. Hanne vil gerne være en del af gruppen.

Værestedsgruppen: Jan gør opmærksom på, at der er lagt op til en hurtigt arbejdende gruppe. Lars spørger om gruppen vil gå ind i nogle af de verserende planer om ned-læggelse af væresteder. Det mener Susan, at gruppen vil. Bo mener, det er for snæ-vert, kun at ville beskæftige sig med brugerstyrede væresteder. Formålet er ifølge Steen at forsøge at beskrive, hvordan et ideelt brugerstyret værested kan se ud. Gruppen godkendes enstemmigt.

Tom spørger til smiley-arbejdsgruppen. René mener, at gruppens arbejde blev gjort alt for kompliceret. Gruppen er ifølge René de facto ophørt.

Sommerlejrgruppen: Mille er ifølge Steen trådt ud og Troels Gade trådt ind i stedet. Su-san er interesseret i at træde ind i gruppen.

Ø-lejren er blevet placeret i ugen op til sommerlejren, da der ikke var ledigt på andre tidspunkter. Der spørges om, hvem der er tovholder. Ifølge René er Erik Thomsen stadigvæk tovholder, men arbejdsgruppen vil tage fælles ansvar for lejren. Susan op-fordrer til, at andre i gruppen tager ansvar, og at der ikke bliver for meget druk. Det konkluderes, at der bør ske en opstramning i planlægningen, og at landsledelsen har brug for nogle klare tilbagemeldinger. Gruppen bedes holde møde senest i februar måned og svare på følgende spørgsmål:

Hvem er tovholder for ø-lejrgruppen? Hvordan foregår ledelsen på ø-lejren? Hvilken plan er der for fordeling af arbejdsopgaver på ø-lejren?

Lars spørger om der er foretaget skriftlige evalueringer af ø-lejren. Det er der ikke.

Tom spørger om man kan smide en deltager ud af liveglædegruppen, når denne ikke er dukket op i et helt år. Ifølge Tom har Bladgruppen for nylig holdt et godt møde, hvor kun han og Hanne W. deltog.

Tom omtaler et møde i Bisidderkorpset med en oplægsholder, som han ikke mener, var i øjenhøjde med deltagerne. Jan har en helt anden opfattelse af mødet og vurderer det som et helt godt træf.

 

d. Udviklingskonsulent

Karl orienterer om, at der pt. er drøftelser i Peernetværket om den fremtidige organise-ring, idet to af de tre lokalkonsulenter er ophørt. Der er i øvrigt god fremdrift i netvær-ket, som lige har åbnet ny hjemmeside.

Han orienterer desuden om et møde i ENUSP den kommende weekend. Mødet om-handler primært eksterne relationer og er meget velforberedt. Det viser, at den konfe-rence LAP var med til at finansiere sidste år i høj grad har medvirket til at styrke ENUSP.

 

5. Presseansvarlig

FU foreslår, at forretningsudvalgets medlemmer fungerer som presseansvarlige, og at det kommer til at fremgå af hjemmesiden.

Susan mener, at der skal vælges én bestemt person til at repræsentere LAP udadtil. Det drøftes, hvor vidt man skal være forpligtet til at svare på alle henvendelser, uanset hvad de handler om.

FU’s forslag indbærer ikke, at andre LL-medlemmer eller Karl ikke også fremover kan udtale sig til medierne.

Der er tilslutning til FU’s forslag.

 

6. Økonomi

a. Status (bilag 6 a)

Steen gennemgår den udsendte status, hvor budgetposterne er reguleret, så de kommer tættere på, hvad der er realiseret og forventes af udgifter året ud. Der sættes gang i genoptryk af pjecer og folder, men der er et stort uforbrugt beløb på kontoen Aktiviteter. Der er bestilt nye PC’er til FU-medlemmer og udviklingskonsulent.

 

b. Ansøgning fra Inspirationsgruppen om tilskud til afholdelse af kursus (bilag 6 b, I – II)

Steen fremlægger ansøgningen fra Inspirationsgruppen, der ønsker at afholde kursus

Der søges om midler til et modul i december 2015 i alt kr. 34.568,- og om midler til et modul i januar 2016 i alt kr. 60.000.

Susan sætter spørgsmål ved, hvordan deltagerne pt. er aktive i LAP. Steen svarer, at kurset net-op lægger op til, at flere skal være aktive. Hanne W. sætter spørgsmål ved at afvikle kursus, der minder om andre peer2peer aktiviteter, LAP er involveret i. Tom mener, at det er uacceptabelt at deltagerne stort set er udvalgt på forhånd. Bo mener ikke, vi skal lade os styre af, hvad der foregår i andre sammenhænge.

Steen refererer til, at der på landsmødet blev nedsat en gruppe med den opgave at udvikle et kursuskoncept. Han kan ikke se, hvorfor man ikke kan have flere ting kørende parallelt. Flere i gruppen er i forvejen aktive i andre LAP-sammenhænge. Han understreger, at der er tale om et pilotprojekt. Hanne W. foreslår, at kurset betegnes som personlig udvikling og ikke som træ-ning til peer2peer/bruger til bruger støtte. Tom uddyber kritikken af indholdet.

Der tages stilling til forslaget ud fra den forudsætning, at terminologien per2peer støtte tages ud af konceptet, så det bliver tydeligere, at det handler om et koncept for kursus i personlig udvik-ling, og at de ledige pladser tilbydes aktive LAP-medlemmer.

Der stemmes om at bevilge midler som ansøgt: 5 stemmer for, 3 stemmer imod. Steen stemmer ikke, da han menes at være inhabil.

Der stemmes desuden om, hvor vidt kurset skal gennemføres uden egenbetaling: 5 stemmer for, 2 stemmer imod, 1 undlader.

Der er hermed bevilget midler som ansøgt og uden egenbetaling.

 

c. Nytårskur 2016?

Skal vi i lighed med tidligere år afholde Nytårskur for aktive i LAP?

Der stemmes om, hvor vidt der skal afholdes nytårskur: 5 stemmer for, 2 stemmer imod, 2 undlader at stemme. Det overlades til FU at planlægge og invitere til kuren.

 

d. Ansøgning om midler til at gennemføre et Vendepunktskursus som pilotprojekt i Svendborg.

Andrea har sammen med projekt Vendepunkter udformet en ansøgning om kr. 24.000 til at gennemføre et kursusforløb i Svendborg.

Der stemmes om at imødekomme ansøgningen: 7 stemmer for, 1 stemmer imod.

Ansøgningen imødekommes.

 

e. Anmodning om godkendelse af Netværksgruppe Silkeborg.

En gruppe bestående af 5 lokale LAP-medlemmer ønsker at etablere en netværksgruppe i Silkeborg.

Det besluttes enstemmigt at godkende netværksgruppen, som i henhold til landsforeningens vedtægter § 3, stk. 5 fremover kan repræsentere og agere på foreningens vegne i Silkeborg Kommune og disponere over LAP Silkeborgs økonomi.

 

7. Medlemstræf

a. Evaluering af weekendtræf den 14. – 15. november

Betina og Susan synes det var et godt træf, men for sammenpresset. Hanne W. brød sig ikke om stedet. René synes, der skulle være mere social hygge. Tom fandt programmet alt for sammenpresset og spørger, hvem der skal føre tingene ud i livet. Steen synes, der var mange gode elementer og minder om, at flere af de nye fandt det positivt, at der var så meget på programmet og ikke så mange lange pauser. Lars gør opmærksom på, at der bliver fulgt op flere steder lokalt og nævner Silkeborg, Horsens og Aalborg.

 

b. Medlemstræf i 2016

Skal der afholdes både weekendtræf og en-dages træf i 2016?

Emnet tages op på et senere møde, idet weekendtræf gruppen og gruppen vedr. medlemstræf kommer tilbage med et oplæg.

Erik orienter om et træf for bisidderkorps og medlemmer planlagt til den 24. januar i LAP’s lokaler eller i Frivilligcenter Odense.

 

8. Forslag til forbedringer af LAP (Tom)

”Hvert LL medlem skal til mødet, komme med forslag til forbedringer af LAP, vi kan kalde det for en modernisering. Som fx. at hjemme sidens look skal ændres. Det skal være en form for “brainstorm” altså ikke noget der skal vedtages den dag, men noget vi kan se på i fremtiden, og arbejde videre med.”

Punktet udsættes til næste møde.

 

9. Evt.

Lars orienterer om, at han er blevet formand for LAP-Syddanmark, der for nylig har holdt generalforsamling.

 

10. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af møde i livsglædegruppen, 3. december 2015

Tilstede : Solvej , Brian , Tom , Stefanie , Lars , Preben
Vi savnede de øvrige fra gruppen.

Gruppen afholdte mødet på ´den grimme ælling´ i Odense.

Der blev drøftet de ting arbejdsgruppen havde arbejdet med i løbet af året. Ture og arrangementer,  LAP TV og radio, LAP møder. Det havde været et godt år med regelmæssige møder. Der har været nogle fra gruppen til deltagelse i : Landsmøde, ø-lejr, sommerlejr, folkemødet, psykiatri-topmøde, lokalafdelinger, refugiet m.m.

Næste livsglæde arrangement er d. 10.12.2015 , Jule-tur til / i TIVOLI

Vi aftalte at afholde næste ordinære møde på LAP kontor : torsdag d. 28. jan. 2016  kl. 13.00

På dette møde vil nye retningslinier for arbejdsgruppen blive drøftet, kommentarer og rettelser kan tilføjes, for derefter at blive godkendt ved afstemning.

 

FORSLAG TIL RETNINGSLINIER FOR MØDEDELTAGELSE

FOR AT GRUPPEN MED I ALT 9 MEDLEMMER KAN HAVE OPTIMAL UDBYTTE AF ARBEJDET MED AT SKABE LIVSGLÆDE I BLANDT ALLE LAP MEDLEMMER, FORUDSÆTTES DET, AT ALLE I GRUPPEN ER AKTIVE MED SELVSTÆNDIGE NYE GODE IDE´ER TIL GRUPPENS VIRKE OG FOR SÅ VIDT MULIGT OGSÅ DELTAGER I GRUPPENS ARBEJDE OG MØDER / AKTIVITETER / ARRANGEMENTER.

VED LÆNGERE FRAVÆR FRA GRUPPENS MØDER m.m. , FRITSTILLES GRUPPEN TIL AT SUPPLERE SIG MED NYE INTERESSEREDE MEDLEMMER.

VED LÆNGERE VARENDE FRAVÆR, MENES UDEBLIVELSE FRA MØDER m.m. I OP TIL 3 MÅNEDER.

Referat af møde i livsglædegruppen, 19. november 2015

Tilstede : Stefanie, Lars, Preben, Solvej, Tom
vi savnede de øvrige, som havde meldt afbud.

1. Referat fra sidste møde
2. Siden sidst
3. Tivoli tur
4. December møde
5. Retningslinier for gruppen

 

1.  Referatet fra sidste møde, blev kort gennemgået og GODKENDT

2.  Hver i sær fortalte om de gode oplevelser, de havde haft siden sidst. En fortalte om sin positive studie ved universitetet, en fortalte om, at vedkommende fremover hjælper Kirkens korshær. En har den fornøjelse, at køre ud med aviser. Flere fra gruppen havde deltaget i LAP´s weekend-medlemstræf ved Vejle. Der blev for de øvrige i gruppen fortalt om dette træf.

3. Gruppens arrangement med Tivoli tur, går efter planen og der er allerede booket helt op til turen. Der er fire her fra gruppen der er tilmeldt og vil deltage.

4. Til vores møde d. 3. dec. er vi indtil nu 6 der møder op. Der er udsendt program og vi mødes på banegården. På dette møde aftales møde(r) i det nye år.

5. Vi skal have udarbejdet nogle retningslinier for vores gruppe. Der har været alt for stort fravær, for at gruppen kunne arbejde optimalt, så vi fremlægger senere, gruppens nye målsætning for stabilitet vedrørende gruppens fremtidige mødedeltagelse og arrangementer.

 

Referatet godkendt på livsglædegruppens møde d. 3.12.2015

Medlemsbladet nr. 4, 2015

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad.

Referat af møde i Landsledelsen, 31. oktober 2015

Deltagere: Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Hanne Skou Kadziola, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Finn Parkø, Andrea Hermansen, René Strøm, Inge G. Volder, Susan Oppenlænder, Jan Stig Andersen (1. suppl.), Erik Thomsen (2. suppl.), Gert Zøllner (3. suppl.)

Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen

Afbud/fraværende: Lars Kristensen, Gunver Maria Sørensen

 

1. Valg af ordstyrer og referent.

Steen vælges til ordstyrer, Karl som referent.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Erik ønsker nye punkter på dagsordenen om: hvad der sker i bisidderkorpset (det besluttes at punktet tages under orientering fra arbejdsgrupper) og et punkt om Medlemsbladet (det besluttes ikke at med-tage punktet).

Tom ønsker en drøftelse vedrørende besvarelse af skriftlige henvendelser og opdatering af LAP’s hjemmeside (tages under orientering).

FU ønsker et ekstra punkt om forretningsorden (tages som punkt 3.a).

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 12. september 2015 (bilag 3).

Erik mener, at han er fejlciteret i referat af Lukket punkt 8: ”…” Tom foreslår, at sætningen slettes. 6 stemmer for, 2 stemmer imod, 2 undlader at stemme.

3.a. Forslag vedrørende forretningsorden.

FU foreslår, at punkt 6 ændres fra ”1. og 2. suppleanten inviteres til møderne, med taleret men uden stemmeret” til: ”1. og 2. suppleanten inviteres til møderne uden tale- og stemmeret”.

Der fremsættes synspunkter for og imod forslaget, idet nogle argumenterer med, at det kan være svært for nye medlemmer at få tid og udbytte af møderne, når suppleanter har taleret, andre mener, at det ikke giver mening at invitere suppleanter til møderne, hvis de ikke har taleret.

Jan foreslår, at punktet udsættes til næste møde, hvad der ikke er tilslutning til.

Forslaget om ændring af forretningsorden sættes til afstemning: 7 stemmer for forslaget, 4 stemmer imod. Der besluttes herefter, at ændringen træder i kraft fra og med næste møde. En opdateret version af forretningsordenen ønskes distribueret.

 

4. Hvordan får vi og LAP mest muligt af møderne i landsledelsen? (bilag 4 og 4+: tilbagemelding fra Michael Kold (MK)). 

Steen lægger op til at byde ind med synspunkter på baggrund af MK’s tilbagemelding.

Der tales for og imod at gennemføre forslaget om have én pressetalsperson. 8 stemmer for at have én person som pressekontakt. Det følges der op på på næste møde.

Flere udtrykker kritik af kvaliteten af den tilbagemelding, MK har givet.

Flere fremhæver forslaget om at starte møderne, med hvad hver enkelt finder vigtigt og har brug for, idet det vil skærpe fokus på, hvad der er mest relevant.

Hanne fremhæver ideen om at holde en længere pause efter frokost.

Steen refererer MK for, at han fandt mødeafvikling i landsledelsen så god, at der ikke var brug for, at han kom igen.

Det opsummeres, at der er tilslutning til at fastholde ideen om at deltagerne udtrykker sig om vigtighe-den af mødets emner og til at have en pressetalsmand.

 

5. Orientering fra 

a. FU

Steen orienterer:

 Bo og Hanne har været til møde med Socialdemokraternes nye psykiatriordfører Yildiz Ak-dogan

 Der er dialog med sundhedsminister Sophie Løhde om overrækkelse af LAP-tæppe.

 Der dialog med socialminister Karen Ellemann om at forelægge nogle LAP-synspunkter.

 FU har valgt ikke at politianmelde Paul Bjergager af hensyn til verserende sag.

 Der opfordres til at ignorere de hyppige sms’er fra et bestemt LAP-medlem.

 Der er bevilget penge til livsglædegruppens arrangement og til LAP-København vedrørende ak-tiviteter mod lukning af væresteder.

 Der udsendes julekort til medlemmerne.

 Der vil i overensstemmelse med årets budget ske genoptryk af pjecer, der er ved at udgå.

Bo Steen anbefaler, at der tages kontakt til/holdes møder med beskæftigelsesministeren, Folketingets sundheds-, social- og beskæftigelsesudvalg.

Tom spørger til sag om uberettiget udbetaling af kørselsgodtgørelse. Sagen vurderes at være ude af verden.

Tom spørger om, hvem der har ansvar for at svare på skriftlige henvendelser. Det konstateres, at det er FU’s ansvar.

Erik spørger ind til, om FU har fulgt op på hans forslag om at protestere mod de planlagte nye nedskæ-ringer af kontanthjælp til unge. FU svarer, at der ikke har været lovforslag i høring, men at der mundt-ligt ved flere relevante lejligheder er taget afstand fra nedskæringen.

Der er taget initiativ til at åbne for mobile pay til LAP.

 

b. LL 

Hanne S. kommer til at repræsentere LAP i dialogforum, Center København. Hun er meget involveret i den aktuelle kamp mod lukning af de små væresteder i København. Hun orienterer om møde i Psyki-atrinetværket den 25. november, hvor vi kan få indflydelse på indholdet af større debatter på Folke-møde 2016. Der er lagt op til at finde frem til flere fælles mærkesager for foreningerne.

Bo Steen informerer om konference arrangeret af arbejdsmarkedsstyrelsen og socialstyrelsen om un-ges adgang til og muligheder på arbejdsmarkedet. Han og med Steen været sammen med en besøgs-gruppe af sygeplejersker fra Norge, hvor de bl.a. besøgte den bæltefri afdeling på Sct. Hans og lukket akutmodtagelse i Glostrup. Han orienterer om det kommende Nordiske Psykiatritopmøde og om at der er kommet ny lov i Norge om adgang til at rette i journaler mv. Han omtaler også sin deltagelse i årets danske Psykiatritopmøde.

Hanne W. roser LAP’s stand på Psykiatritopmødet. Hun nævner, at Peer-netværket har ansat ny pro-jektleder, og at netværket har fået kontor hos Danske Handicaporganisationer i Høje Taastrup. Hanne har pt. problemer med at skulle gensøge om ikke at skulle have e-boks, i forbindelse med at hun over-går til folkepension.

René har været til møde i Sundhedsstyrelsen om (manglende) behandlingsmuligheder for personer med psykiske lidelser og alkoholmisbrug.

Steen er blevet bedt om at give oplæg på konference i regi af KAB. De norske sygeplejersker vil gerne optrykke en artikel han har haft i LAP-bladet.

Hanne S. omtaler og roser LAP’s dialoggruppe på Psykiatritopmødet med professor i retsmedicin Jytte Banner.

Andrea orienterer om, at man gerne vil starte Vendepunktskurser i Svendborg.

Tom omtaler årets konference i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, hvor han deltog som ”LAP-journalist” uden at være forhåndstilmeldt. Han fandt konferencen tyndbenet.

 

c. Arbejdsgrupper, herunder bisiddergruppen og ø-lejrgruppen 

Ø-lejrgruppen: der vil ifølge Erik blive indkaldt til møde i gruppen.

Erik omtaler desuden et succesfuldt møde i patientklagenævn i forbindelse med bisiddersag. Han an-befaler at benytte sig af DUKH for oplysning om regler mv.

Der er brug for at få LAP’s hjemmeside moderniseret og for at nedsætte ny hjemmesidegruppe. Steen pointerer, at der vedrørende hjemmesiden skal skelnes mellem det tekniske og det indholdsmæssige. Der nedsættes en ny arbejdsgruppe bestående af Steen, Hanne S. og Inge.

Inge: Børnegruppen har holdt et arrangement, hvor der ikke kom nogen tilmeldte. Der er kun to tilbage i gruppen. Et medlem af gruppen er desværre afgået ved døden. Gruppen vil arbejde med en ide om en bog for børn af sindslidende og forberede et oplæg til landsmødet.

Sommerlejrgruppen v. Steen: Mille er trådt ud af gruppen. Der arbejdes med at udvide gruppen med et elelr to medlemmer.

Inspirationsgruppen v. Steen: Gruppen har udformet et koncept med et 5-dages program og har ideer om at lave en pjece og CD.

Bisiddergruppen: Jan omdeler invitation til bisiddertræf den 28. november. Medlemmer af landsledel-sen inviteres til at deltage i arrangementet fra kl. 14, hvor der er oplæg ved Søren Carøe om frivillige bisiddere.

 

d. Udviklingskonsulent 

Karl har været til en spændende filmfestival: Driving us Crazy i Göteborg, arrangeret af Fami-lievårdstiftelsen, som er portrætteret i filmen Healing Homes.

Karl orienterer om forberedelse af og tilmeldinger til Medlemstræf den 14. – 15. november og opfor-drer tilmeldte LL-medlemmer til at bakke op om arrangørerne.

 

6. LAP på Folkemøde 2016.

Oplæg fra arbejdsgruppe om indhold og økonomi eftersendes.

Andrea orienterer om udarbejdet budget og overvejelser om LAP’s bidrag til topmødet. Hun understreger, at dem, der deltager på vegne af og finansieret af LAP, skal kunne og vil varetage opgaver på mødet.

Inge vil gerne være med som føl, og mener der skal være noget med om den kommunale indsats. Finn vil gerne være med.

Hanne opfordrer til at gruppen i god tid finder ud af, hvordan man vil prioritere deltagere. Karl efterly-ser, at gruppen snarest muligt finder ud af, hvad der skal foregå i LAP’s telt, idet der skal søges om egen stand i perioden den 4. – 18. november.

Der er enigehd om, at det i sidste instans bliver landsledelsen, der tager stilling til, hvem der skal delta-ge fra LAP.

Jan opfordrer til at medtage emnet om retsmedicinske undersøgelser af dødsfald. Susan peger på en hurtigere vej til bedring som emne. Andre nævner pension og nedsat kontanthjælp til unge.

 

7. LAP’s holdning til tvang i psykiatrien (bilag 7)

Hvordan forstår vi den del af LAP’s principprogram, der omhandler tvang i psykiatrien.

Punktet udsættes til et senere møde.

Karl nævner, at han er i kontakt med Peter Gøtzsche om en evt. høring på Christiansborg om ophør af tvang i psykiatrien. Et flertal tilkendegiver, at LAP gerne vil indgå i et samarbejde med Peter Gøtzsche om en sådan høring (8 ud af 11 stemmer for).

 

8. Ansøgning fra LAP København (bilag 8).

LAP København søger ekstraordinært om et tilskud på kr. 40.000 til drift og aktiviteter.

Ved en fejl har LAP Kbh. ikke fået søgt om frivilligmidler fra Københavns kommune til driften i 2016.

Det drøftes, hvorvidt det er rimeligt at tilgodese en enkelt grundforening med et så stort beløb.

Det besluttes, at forretningsudvalget som en engangsforeteelse kan bevilge beløbet som ansøgt forud-sat at bestyrelsen for LAP København og Frederiksberg bekræfter ansøgningen og fremsender regn-skaber for de sidst to år.

 

9. Forslag fra Tom (bilag 9):

a. Faste regler for når folk skal smides ud af arbejdsgrupper 

Tom foreslår, at der forud for evt. udelukkelse fra en arbejdsgruppe skal gives en skriftlig advarsel, gøres forsøg på at lave forlig og gives karantæne.

Jan mener, at vedtægternes § 3, stk. 8 allerede giver klare retningslinjer for løsning af konflikter i ar-bejdsgrupper.

Bo Steen sætter spørgsmål ved det rimelige i, at arbejdsgrupper skal igennem en længere procedure, hvis man ønsker at udelukke medlemmer, der umuliggør arbejdet i gruppen.

Det besluttes at opfordre Tom og organisationsgruppen til at udforme forslaget som en tilføjelse til gældende retningslinjer for arbejdsgrupper.

 

b. Hvordan bruger vi pengene godt fremadrettet? 

Tom henviser til kurser afholdt for flere år siden i LAP-regi, som, han ikke mener, har båret frugt.

Flere giver udtryk for, at de har tillid til, at LAP’s midler bruges fornuftigt.

 

c. Opfølgning på Retorika kursus 

Tom omdeler en artikel, han har udarbejdet på baggrund af sin deltagelse i kurset.

 

d. Forslag til forbedringer af LAP 

Punktet udsættes til næste møde.

 

10. Evt.

Hanne S.: LAP Københavns Omegn forsøger at finde et fast mødested med henblik på at kunne samle medlemmer om nye aktiviteter.

Susan: Det er svært at komme ind i tingene som nyt LL-medlem. Hvilke arrangementer kan man fx melde sig til, hvis det koster penge? FU svarer at man, hvis man ønsker at deltage i arrangementer, der koster noget, kan henvende sig til FU. Hun foreslår desuden, at man kan byde ind med, hvad man særligt interesserer sig for.

 

11. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af møde i Landsledelsen, 12. september 2015

Deltagere: Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Hanne Skou Kadziola, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Finn Parkø, René Strøm, Lars Kristensen, Inge G. Volder, Gunver Maria Sørensen, Susan Oppenlænder (1. suppl.), Jan Stig Andersen (2. suppl.)

Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen

Gæster med begrænset taleret (pkt. 8): Erik Thomsen, Inger-Liss Christoffersen

Til stede uden taleret: Gert Zøllner (4. suppl.), Michael Kold (fra og med pkt. 7).

Afbud/fraværende: Anita Christensen og Andrea Hermansen

 

1. Valg af ordstyrer og referent.

Steen vælges til ordstyrer, Karl til referent.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Punkt 8 og 9 behandles straks fra kl. 14.

Nyt punkt 10: mødedatoer 2016.

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 27. juni 2015.

Referatet godkendes.

 

4. Orientering fra

a. FU

Gruppen børn og unge har søgt og fået bevilget kr. 4.000,- .

LAP Vestsjælland har fået bevilget kr. 9.500,-.

Der er kommet et svar fra Retslægerådet på skriftlig henvendelse. Svaret er ikke fyldest-gørende, og der vil blive fulgt op på det.

Sag vedr. Bispebjerg er sat i bero.

Lukket punkt: …

Hanne W. har været i medierne (Go’ moren Danmark og P4 Sjælland den 24.8 og week-endavisen den 29.8.) i forbindelse med åbning af nyt psykiatrisk sygehus i Slagelse. Man er i gang med at flytte retspsykiatrisk afsnit.

Bo Steen har deltaget i præsentation af talmateriale vedrørende ”sygdomsbyrden” i Danmark. Sociale baggrunde for udvikling af sygdomme er ikke med i materialet.

 

b. LL

Lars holder lav profil i januar og juni 2016.

René omtaler LAP-medlem, der har sendt en del sms’er. Hun har nu fået ny bolig og er kommet i tvungen opfølgning. Lars tilbyder at tage kontakt og anbefale vedkommende at begrænse skriverierne.

Bettina rejser spørgsmål om LAP’s facebook gruppe, hvor Paul er registreret som admini-strator. Der fremkommer forskellige forslag til, hvad der kan gøres. Det forsøges, om man officielt kan få siden overdraget eller lukket ned.

Steen orienterer om afvikling af Brugernes Bazar. Han savnede, at flere LAP-medlemmer deltog i at bemande LAP’s stand.

Steen har sagt ja til at være med i et advisory board om at registrere hvordan man be-grænser tvang og hvad der virker i forhold til danske forhold.

Hanne S. orienterer om bemanding af LAP’s stand på Psykiatritopmødet den 3. oktober. En mindre gruppe fra LAP København har meldt sig til at sørge for standen, men der ef-terlyses ekstra til at stå ved standen.

Følgende melder sig: Finn, Gert, Susan, Gunver, Inge.

 

c. Arbejdsgrupper

Steen orienterer, om at Sommerlejren er gået godt og der har været den hidtil mest posi-tive evaluering fra deltagernes side. Det er vigtigt at understrege, at deltagere skal være selvhjulpne og i stand til at indgå i sociale sammenhænge.

Inge orienterer, om at der er indsendt referat fra arbejdsgruppen Børn og unge, og at der er indsendt indlæg til medlemsbladet (for sent ankommet).

Tom orienterer, om at livsglædegruppen har besøgt Christiania.

 

d. Udviklingskonsulent

Karl orienter om overgang til ny server og nye passwords, når man logger på owa.lap.dk.

Han orienterer desuden om udviklingen i Peer-netværket, hvor der nu er ansat projekt-konsulenter på deltid i 3 landsdele: Region Sjælland + Hovedstaden, Regions Syddan-mark, Region Midt- og Nordjylland. Tidligere ansat projektleder er opsagt, og der er pt. gang i at finde og ansætte ny projektleder.

Karl har sammen med Peter Gøtzsche skrevet en kronik til Politiken og efterfølgende fle-re debatindlæg vedrørende Tvang i psykiatrien.

 

5. Hvad er det vigtigste i vores arbejde, og hvordan prioriterer vi fremover (Andrea)? (Bilag 5).

Steen lægger ud med, at det er vigtigt at støtte hinanden med de ting, man sætter i gang og påtager sig.

René peger på behovet for at understøtte lokalforeningerne.

Bo Steen efterlyser også, at man bliver bedre til at støtte hinandens arbejde. Hvordan tager vi selv initiativer og bliver igangsættende? Savner LAP i relation til DR med stigmatiserende tal og ”oplysninger”, fx omkring ”farlige sindssyge”. Hvordan bliver LAP en væsentlig fak-tor i mediebilledet?

Lars foreslår, at landsledelsen deles op i mindre grupper, der kan agere i bestemte sammen-hænge.

Hanne S. efterlyser også mindre interessegrupper, og at der samles op om ”psykiatrien i tal”. Kan bringes i medlemsblad og på hjemmeside.

Finn refererer til Bisidderkorpset, men nævner også at unge ikke kan se, hvorfor man skal melde sig ind. Efterlyser et bisidderkorps, der tager sig af unge, der hænger fast i kontant-hjælpssystemet.

Bo uddyber, hvordan han forgæves kontaktede DR om den nævnte sag om anbringelses-dømte, men med succes tog kontakt til Seruminstituttet om relevante tal. Opfordrer til at man tager initiativer i relation til medierne.

Hanne W. nævner de statistikker om tvang, hun kommer under vejrs med via sin position i relation til Region Sjælland.

Tom prioriterer, at vi fremover skal prioritere at ansætte folk med talent til bestemte funktio-ner i LAP.

Hanne S. mener, at der kan findes bisiddere til ”interne” medlemmer, der kommer ud i van-skelige situationer.

Jan henviser til, at der findes et vedtaget handlingsprogram, opfordrer til at opdatere LL’s årshjul og til at understøtte eksisterende arbejdsgrupper. Opfordrer til at være realistisk om bisidderkorpsets muligheder.

Susan efterlyser også, at der etableres interessegrupper, og at LAP gør noget mere for at imødekomme unge.

 

6. Forslag fra arbejdsgruppe om weekend medlemstræf den 14. – 15. november, 2015. (Bilag 6).

Lars fremlægger forslaget, som især lægger op til at styrke aktivitetsniveauet lokalt.

Tom mener ikke, der kommer mere gang i lokalforeningerne med det fremlagte program.

Karl uddyber, hvad ideen er med det skitserede program, bl.a. at henvende sig til LAP-medlemmer, der pt. ikke er i lokalbestyrelser, men gerne vil være mere aktive lokalt.

Hanne S. understreger behovet for lokalt at have egne lokaler.

Flere gør opmærksom på, at der rundt om i landet findes kommunale lokaler for frivillige or-ganisationer, væresteder og lignende, man har mulighed for at benytte.

Hanne W. vil gerne, at der bliver plads til, at man kan oplyse om, hvordan man lokalt arbej-der med at skabe bedre forhold.

Gunver appellerer til, at det også tages op, hvad man efterlyser af nye tiltag, fx af terapeutisk karakter i sin kommune.

Hanne S. opfordrer til, at der lægges nogle lettere elementer ind i programmet.

Steen gør opmærksom på, at der godt kan findes midler til arrangementet som foreslået in-den for det reviderede budget under posten Medlemsaktiviteter.

Der stemmes om hvor vidt et træf som foreslået og med mindre programjusteringer skal gen-nemføres:

9 stemmer for, 1 stemmer imod, 1 undlader at stemme.

 

 

7. LAP på Folkemøde 2016.

a. Hvad skal ambitionsniveauet være, skal vi have egen stand eller blot være synlige på andres arrangementer?

(Der er p.t. booket 3 sommerhuse, men vi har ikke booket egen stand.)

Folkemødet 2016 er den 16. til 19. juni.

René mener, at en evt. LAP stand skal være mere positiv, end den var i 2015.

Hanne S. opfordrer til, at LAP gør sig gældende i de store debatter og måske har et mindre telt.

Susan opfordrer til at samarbejde med andre foreninger om et fælles telt. Der skal være mere struktur over, hvem der gør hvad.

Andre nævner at der i stedet for et fælles telt kunne laves debatoplæg i samarbejde med fx Sind, hvis der er telte inden for samme område.

Lars mener, LAP skal have en stand, der viser LAP på en positiv måde, men at vi og-så skal komme frem med kritiske indlæg rundt om på mødet.

Karl spørger ind til om det at have egen stand betød, at det var nemmere at finde sammen og mødes på selve pladsen. Han orienterer om, at der i uge 39 kommer nær-mere info om diverse frister m.h.t. reservationer og bestillinger.

Susan oplyser, at det på Folkemødet blev efterlyst at have en bestemt at henvise til som talsperson for LAP.

Det konkluderes at ambitionsniveauet kommer til at ligge tæt op ad niveauet i år, men at man skal forsøge at være mere synlige i debatter på resten af Folkemødet.

 

b. Nedsættelse af arbejdsgruppe.

Gruppen består af: Bettina, Hanne S., Susan og Andrea bistået af Karl.

Gruppen forelægger sine planer og et budgetoverslag på LL-mødet den 31. oktober. Hvis det bliver nødvendigt at træffe beslutninger inden da, konsulteres FU.

 

8. Lukket punkt: Udelukkelse af medlem fra arbejdsgruppe.

 

9. Bisiddergruppen og bisidderkorpset.

Orientering om og opfølgende beslutninger efter møde mellem bisiddergruppen og FU den 10. september.

Steen gør rede for, at han har forsøgt at indkalde medlemmer af bisiddergruppen vedrørende udsendelse af spørgeskema og løsning af diverse konflikter. De centrale personer fra gruppen meldte afbud til mødet, der allerede før sommerferien var indkaldt til at find sted den 10. september. Steen gør rede for det relativt begrænsede antal bisidderopgaver, der er blevet løst de senere år. Der er pt. 10 registrerede og aktive bisiddere. Steen spørger ind til, om der skal skrides til at nedlægge bisidderkorpset.

Lars mener ikke, at der på dette møde kan tages stilling til evt. nedlæggelse af bisidderkorp-set, da dette ikke konkret fremgår af dagsordenen.

Bo Steen gør opmærksom på, at der findes en række landsdækkende bisidderkorps, man kan henvise til.

Finn gør opmærksom på, at vi ved at nedlægge LAP’s bisidderkorps afvikler en vigtig ser-vice, vi i dag kan tilbyde medlemmerne.

Jan er af den opfattelse, at hele bisidderkorpset bør inddrages, hvis man skrider til nedlæg-gelse, hvilket han principielt er modstander af.

Hanne W. spørger ind til, hvordan der evt. kan arbejdes videre med bisidderkonceptet under andre vilkår.

Lars mener, man skal forsøge at komme til bunds i, hvad der omhandler selve bisidderkorp-set, og hvad der vedrører arbejdsgruppen. Han lægger op til, at der fra landsledelsens side bør tages initiativ til at rekonstruere bisiddergruppen og bisidderkorpset.

Karl gør kort rede for, hvordan korpset har udviklet sig gennem årene.

Bo Steen orienterer om, at Susan Skogstad ikke ønsker at fortsætte i LAP’s bisiddergruppe.

Det besluttes at overlade til Jan og Finn sammen med Karl at forsøge at rekonstruere bisid-dergruppen og bisidderkorpset og melde tilbage til landsledelsen om, hvordan det kan ske.

 

10. Møder i 2016

Kommende møder i LL aftales til:

Lørdag den 16. januar kl. 11.

Lørdag den 13. februar kl. 11.

Lørdag den 19. marts kl. 11.

Formøde den 15. april.

Landsmøde 16. – 17. april og

 

11. Evt.

Hanne S. efterlyser interesserede i at undersøge, hvordan Ovartaci museet i Aarhus kan vide-reføres. Bo Steen har opfordret til at kontakte Kulturministeriet, som, han mener, bør tage ansvar for sådanne museer.

Lars orienterer om politisk laboratorium om socialpsykiatri i partiet Alternativet den 21. sep-tember i Vordingborg.

Hanne W. orienterer om et møde, hun er blevet inviteret til, vedrørende handicapråd blandt nogle kommuner i region Sjælland.

Det foreslås at parkere LAP’petæppet hos sundhedsministeren.

 

12. Hvordan synes du, mødet gik?

Uden for referat.

Referat af møde i Systemramte forældre til psykisk syge børn, 24. september 2015

Referat af arbejdsgruppemøde 24-9-15 i Fredericia.

Deltagere: Ellen Blegvad, Laila Frederiksen, Anja Piilmann, Karen Møberg, Anita Bruun Christensen, Jytte Østdahl, Inger Ladegaard og Gihta Hansen.
Forhindret: Lars Kristensen

Vi fik afstemt af- og hjemrejse tidspunkter for Psykiatritopmødet i Kbh. d. 3. oktober, hvor vi alle deltager.

Afrejse fra Fredericia Banegård 6.09. Hjemrejse fra Kbh. Hovedbanegård 17.50.

Inger, Laila, Karen og Anja sørger selv for billetter. Resten rejser på en fælles orangebillet både ud og hjem.

Gihta tager kontakt til Wenche ang. rejsetidspunkter.

Vi er enige om, at vi vil forsøge at få så mange politikere i tale, og gøre dem opmærksom på de ting, vi som forældre til psykisk syge børn slås med i Fredericia Kommune og Region Syddanmark.

Anja Piilmann og Anita Bruun Christensen er tovholdere ift. det samarbejde vi har aftalt med Landsforening Autisme og evt. Bedre Psykiatri. De to stikker hovederne sammen og laver et oplæg til samarbejdet og tager kontakt til Landsformand Heidi Thamestrup.

To af gruppens deltager har børn, som har forsøgt selvmord, andre er i misbrug, andre lider af depression, OCD, angst, autisme, PTSD, mental retardering, ADHD og fælles for alle er, at hjælpen fra kommunen og regionen er mangelfuld og ofte ikke eksisterende.

Den evindelige kamp, for at give vores børn et tåleligt liv, er så hård for vi forældre, som igen og igen bliver udsat for mistænksomhed og overgreb fra myndighedernes side og vi vil kæmpe for, at de psykisk syge unge som kommer efter vores, ikke skal opleve det samme, som vores har oplevet. Og at de næste forældre ikke selv skal ende som psykisk syge i den kamp, som vi selv har oplevet. Det er menneskeligt og samfundsøkonomisk helt uanstændigt, at det stadig finder sted.

Og vi vil fortsat kæmpe for at finde nye og flere samarbejdspartnere, som sammen med os kan få politikerne til at indse og forstå, hvad der sker ude i kommunerne og i sundhedssystemet.

Medlemsbladet nr. 3, 2015

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad.

Medlemsbladet nr. 2, 2015

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad.