Referat af LL møde lørdag den 2. november 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Henrik K. Hansen, Katrine Wiedersøe, Clarissa Emiria Sørensen, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Lars Kristensen, Michael P. Krog og Michael Krogh Andersen (suppleant).
Afbud/fraværende: Nils H. Andersen, Lene Kristiansen og Steen Moestrup.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden. Pkt. 5 udgår.
Punktet erstattes af punkt fra Katrine som nyt pkt. 5 (lukket punkt). Tom foreslår, at der vælges en trivselskoordinator. Forslag vedr. trivselskoordinator behandles under pkt. 8.

4. Godkendelses af referat fra møde den 28. september 2019. Jan Sjursens navn står to gange. Med denne rettelse er referatet godkendt.

5. (Lukket punkt)

6. Markedsføring v/ Rasmus Gram.
Rasmus præsenterer et forslag til en hvervekampagne og markedsføringsplan.
-Der er tale om en tre trins plan.
-Interview undersøgelse – medlemsundersøgelser
-Medlemskort med rabatter
-Det koster kun 3 og 4 kr. at lave et medlemskort. Det dyre ved et medlemskort og en app., er den nødvendige vedvarende opgradering og pasning af Snap-Chat, Twitter mv. Clarissa foreslår, at FU kommer på Snap-Chat.

Michael Krogh Andersen spørger om der kan laves et helt kort med felter, der kan printes ud?
Michael fortæller samtidig om gratis medlemskab eller billigere medlemskab, som bruges af andre organisationer.
Inger-Liss C. nævnes, at et medlemskort og tilhørende app. kan gøres billigere end tidligere.
Inger-Liss vil gerne følge arbejdet med markedsføring. Markedsføringsgruppen beslutter om der skal afholdes et møde i gruppen før jul.
Henrik nævner, at Hus Forbi ́s eksperter (vedr. markedsføring) kan bruges i forhold til markedsføring af LAP.
Lars K. foreslår, at medlemmer kommer ud på gymnasier mv., for at fortælle om LAP.
Det besluttes, at Rasmus arbejder videre med et forslag til en brugerundersøgelse.
Rasmus inviteres til medlemstræf med henblik på kontakt til medlemmer og interviewundersøgelse. Mødet kan også bruges til at igangsætte en kampagne. Se også referat fra møde vedr. markedsføring.

Kasketter med LAP logo drøftes under dette punkt:
Det besluttes at bestille 500 kasketter. Der kan samtidig bestilles en bedre kvalitet af T-shirts hos det firma, der laver de tykke LAP -trøjer.

Under punkt 6 fortæller enkelte LL medlemmer om LAP aktiviteter siden sidste møde:
Henrik fortæller, at Hanne K. har foreslået en march for psykiatrien. Michael K. Andersen har været til møde i regi af Sind, hvortil der kun var få yngre deltagere, hvilket netop viser udfordringen med interesse og rekruttering af unge i foreningsaktiviteter vedr. psykiatri.

Lars K., som var syg, gik hjem efter dette punkt, og deltog således ikke på resten af mødet.

7. Orientering fra

a. FU
– Orientering fra møde med sundhedsministeren: Der var den 29.10 2019 et positivt møde med Sundhedsminister Magnus Heunicke sammen med Bedre Psykiatri og SIND. LAP bliver inviteret til fremtidige møder vedr. 10 års plan for psykiatrien.
– Livsglædegruppen har fået tilsagn om bevilling til Livsglædegruppens til udflugt til Aarhus i den gamle by. Turen er åben for alle medlemmer af LAP.
– Hanne W. oplyser, at lokalkonsulent i Midtjylland har sagt sin stilling op. Det skal besluttes om stillingen skal genbesættes i 2020.
– Revisor har efterspurgt legitimation fra LL medlemmer, og det er sendt rundt til LL.
– Hjemmeside – status. Der indkaldes til et møde med Simple Solution. Mødet afholdes forud for næste LL-møde.
– Der er søgt midler hos DanCop og Feriefonden.

b. LL
Vedr. Folkemødegruppe: Katrine indkalder til et møde via Doodle med henblik på afholdelse af et møde i gruppen. Der er åbnet for ansøgninger fra den 1. november.
– Henrik har været til møde vedr. nedbringelse af tvang Sundhedsstyrelsen. Henrik fortæller, at Helle Sibbersen repræsenterer LAP på næste møde i Socialstyrelsen vedr. igangværende projekt (vedr. væresteder).
– Tom har været til Psykiatri topmøde og til march for psykiatrien.
– Hanne W. har været til møde i PsykiatriAlliancen, blandt andet med deltagere fra Danske Regioner og KL mv. Der skal sættes fokus på brugerne, men der var ikke mange brugere på selve mødet. Medarbejder i Peernetværk er tilbage fra barsel. Der er igangsat et projekt vedr. Peer udvikling, og en række kommuner er gået i gang med projektet.
– Michael K. har været til Psykiatritopmøde: LL og medlemmer opfordres til at give respons vedr. Psykiatri topmødet. Endelig pointerer Michael, at LAP skal huske, at komme til møderne i Psykiatrinetværket, hvor Lene C. er suppleant og Michael P. Krog er medlem. Formødet til Psykiatritopmødet var en anelse ustruktureret, da P. Nyrup var delvis fraværende til mødet.

8. Punkter fra trivselsudvalget

a. Punkt vedr. dagsorden
Clarissa fortæller om tryghedskontrakt, og opfordrer til, at mødedeltagere respekterer hinanden, lytter, taler pænt, ikke går i forsvar og opfører sig ordentligt. Der spørges til om Trivselsgruppens fokus kun vedrører LL-møder, og ikke LAP i bredere forstand? Det besluttes, at tryghedskontrakt sættes op, så LL medlemmer er opmærksom på punkterne i kontrakten. LL medlemmer opfordres til at huske spillereglerne, som fremgår af tryghedskontrakten.

b. Forslag fra Trivselsgruppen v/Clarissa
Forslaget drøftes og materialerne sættes op i mødelokalerne. Der har tidligere været en frivillig facilitator fra LL. Clarissa opfordrer til, at der kommer en facilitator på LL- møder, hvad der også tidligere har været. Spørgsmål vedr. facilitator tages på i starten af LL-møder. Opgaven kan gå på omgang blandt LL- medlemmer.

9. Hvordan går det med planlægningen af decemberrefugiet?

Lars Kristensen er ikke til stede og punktet udgår. Spørgsmål fra LL vedr. Refugiet kan efterfølgende rettes til Lars Kristensen.

10. Drøftelse af Psykiatriplan

LAP er ikke enig i flere sengepladser, men måske er antallet kommet for langt ned nu?
LAP bliver inviteret fremover til møder vedr. ny psykiatriplan i relevante fora. Bedre Psykiatri og Sind vil forventeligt foreslå mere inddragelse af pårørende.
Forslag fra LAP:
-Bedre samspil mellem regioner og kommuner.
-Ansættelse af flere Peers
-Der er en tendens til at tænke frivillighed, – det vil sige ulønnet arbejde.
Michael P. Krog fortæller, at Psykiatrien har være drøftet på DAVOS ́ møde (World Economic Forum), bl.a. med deltagelse af Knud Christensen fra SIND og Poul Nyrup Rasmussen.

Bilaget vedr. LAP ́s repræsentation i de forskellige fora sendes til LL forud for næste LL møde.

11. Sommerlejrgruppen? Der er møde i slutningen af november i gruppen.

12. Orientering fra arbejdsgrupper
– Status vedr. bisidder, jf. referat fra 28.09 2019. Inden næste møde har bisiddergruppen holdt et møde og der fremsendes referat. Der er søgt eksterne midler til bisidderordningen i 2020.
– Øvrige arbejdsgrupper:
Folkemøde 2020 – der er åbent for ansøgninger.
Sekretariatet er ansvarlig for indsendelse af ansøgning.

13. Økonomi:

a. Budgetstatus og regnskabsoversigt. Farverne justeres i bilaget. Budgetstatus rettes til af FU, og genfremsendes forud for næste LL-mødet.

b. Medlemstræf – afholdes i januar 2020. Foreslås afholdt samtidig med LL- møde, ex. 16. januar 2020.Træffet afholdes i Karrebæksminde, hvor til der vil være bus fra Næstved.
Jens foreslår, at Landsforeningen af væresteder (LVS) holder oplæg via 2 repræsentanter. Det vil være to personer, der fortæller om foreningens arbejde med idræt.
Clarissa foreslår brætspil og oplæsning, og spørger om markedsføring kunne være en idé at sætte på som et punkt. Det besluttes, at Rasmus Gram deltager på medlemstræffet med henblik på interviewundersøgelse blandt LAP – medlemmer.
– ́Anorek – Signe ́ kan inviteres til medlemstræffet. Hendes tlf. nummer kan indhentes hos Bettina. Nytårskur afholdes samtidig med medlemstræffet. LL medlemmer opfordres til at sende forslag ind vedr. aktiviteter på medlemstræffet.

Medlemstræffet flyttes til den 18.01. LL møde holdes efter træffet den 19.01.

c. Oplæg vedr. Info-Media v/Katrine. Tilbud på billigere adgang til aviser. Opgaven overgår til Henrik, som indhenter tilbud på aviser forud for mødet i december.

14. Punkter til næste møde
– LL medlemmer der er syge opfordres til at melde afbud/blive hjemme – i lighed med at melde sig syg på sit job. Det er ikke hensigtsmæssigt at møde op, og risikere at smitte øvrige mødedeltagere.
-Bisidder ordningen kommer på dagsordenen på næste LL-møde.
-Grethe fortæller at, B- Sharp med Steve Cameron har sagt ja til at spille på Landsmøde 2020.

15. Evt.
-Inger-Liss efterlyser respons fra LL vedr. medlemsbladet?
-Sommerlejrgruppe og øvrige skal sende artikler ind til næste blad indenfor en uge.

16. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke.

LAP’s medlemstræf 2020

Medlemstræf og nytårskur
LAP’s medlemstræf 2020

Kære LAP-medlem

LAP’s landsledelse inviterer i 2020 til medlemstræf og nytårskur. Træffet afholdes den 17. – 18. januar 2020:

– Mød andre LAP-medlemmer, som er aktive eller ønsker at være det.
– Kom og bidrag, og få inspiration og idéer til LAP-arbejdet lokalt i din kommune og region.

Træffet foregår på Smålandshavet konferencecenter, Alléen 44, 4736 Karrebæksminde, som ligger smukt med udsigt til havet i Karrebæksminde ved Næstved.

Der vil være fælles bustransport fra Næstved Station til Karrebæksminde. Der kommer nærmere information når du har modtaget endelig bekræftelse på din tilmelding.

Vi starter med frokost fredag den 17.01.2020 kl. 12.00, og slutter med frokost lørdag den 18.01 2020 kl. 13.00.

Tilmelding

Ring eller skriv til LAP’s sekretariat på tlf. 66 19 45 11 eller på e-mail: lap@lap.dk senest torsdag den 9. januar 2020. Sekretariatet er åbent mandag – torsdag kl. 10–14.

Vi har i alt plads til ca. 60 deltagere på træffet. Hvis interessen er større end antallet af pladser, vil der ske en prioritering blandt de tilmeldte, så vi får så mange fra forskellige kommuner med som muligt. Vi opfordrer til at deltagere finder sammen to og to, da der er begrænset antal enkeltværelser.

Har du særlige behov til forplejning i forhold til allergi, vegetarisk eller vegansk mad, kan stedet godt klare disse. Du bedes gøres opmærksom på dette ved tilmelding.

Tilmeldingsfrist

Torsdag den 9. januar 2020.

VIGTIGT: Du er først endeligt tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse. I bekræftelsen vil du blive bedt om at indbetale depositum på kr. 100. Depositum bliver refunderet ved udbetaling af rejserefusion.

Med venlig hilsen
På vegne af LAP’s landsledelse
Hanne Wiingaard og Jens Rasmussen

 

Foreløbigt program for Nytårs- og medlemstræf den 17.01 – 18.01 2020:

Fredag
11.00 – 12.00 : Ankomst
12.00 – 13.00 : Frokost
13.00 – 15.00 : Oplæg hvordan man får et bedre liv med motion (indlagt pauser)
15.00 – 15.30 : Kaffe/te pause
15.30 – 16.00 : Oplæg fra lokalforeninger efter ønske
16.00 – 17.30 : Livsglæde i med og modgang (Trine Jensen)
17.30 – 18.30 : LAP udviklingsplan 2020 v/udviklingskonsulent
18.30 – 19.30 : Aftensmad
19.45 – 21.00 : Diverse spil efter eget ønske

Lørdag
08.00 – 09.00 : Morgenmad
09.00 – 10.15 : Oplæg fra STOP OP (Jens og Anne)
10.15 – 10.45 : Kaffe/te pause
10.45 – 12.00 : Markedsføringskonsulent Rasmus Gram
12.00 – 13.00 : Frokost og afslutning

 

LAP: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde

Svar på Deres brev af d. 4. oktober 2019.

Angående bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde.

Til de specifikke ændringer, som angår Folketingets aftale fra d. 23. august 2018, der har til formål at forenkle beskæftigelsesindsatsen kan vi selvfølgeligt kun bifalde at reglerne tilstræbes forenklet. Blandt målgruppen er det normalt meget belastende, når regler om en borgers retsstilling bliver for indviklede og i visse tilfælde direkte selvmodsigende.

Det er de desværre stadigvæk tilbøjelige til at blive, grundet den ændring af samme regelsæt, der skete fra Socialminister Åse Olesens bekendtgørelse nr. 570 af 1986 til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 163 af d. 13. marts 1995, med retsvirkning fra d. 1. april 1995 om borgerens pligt til under orlov at godtgøre, at der ikke er uudnyttede muligheder for støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte.

Det går simpelthen galt, når årsagerne til den af læreanstalten bevilgede orlov skyldes helt andre forhold end de som STAR og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i forening har kendskab til – og når man fumler imellem de to instanser, som man gør, når der ændres SU regler i helt andet regi og med helt andre køreplaner, som det bl.a. er sket for undertegnede.

Vi må derfor opfordre til at der lempes på kravet (§1 stk. 2) om dokumentation for manglende muligheder for SU ydelser, så alvorligt økonomisk, socialt og psykisk pressede, ikke aktuelt studieegnede, sårbare personer midt i alvorlige kriser, men med udtrykkeligt behov for nu at finde fuldtidsbeskæftigelse får mulighed for at modtage kontanthjælp som fuldtids-arbejdssøgende, når det er det og kun det de er, eller at jobcentrene får mulighed for reelt at vurdere om borgeren har råd eller tid til at være henvist til nogen offentlig ydelse overhovedet – på baggrund af borgerens dokumenterede udlægning af situationen, dens ophav og mulige udfald og løsninger.

Herunder (§1. 2 subsidiært paragraf 1.1) at borgeren før arbejdsledighed kan have haft flere jobs på deltid samtidigt, der dog tilsammen kan have indbragt omtrent det samme som borgeren med et mindre flosset SU klippekort ville have kunnet oppebære, dvs. at borgeren har finansieret sine hidtidige studietidsforlængelser med erhvervsarbejde f.eks. kombineret med banklån, samt af samme grund under ingen omstændigheder kan leve med at skulle langtidssygemeldes fra hele arbejdsmarkedet for at kunne få en kontanthjælp, der skal forestille at være en midlertidig ydelse, imedens vedkommende forsøger at sælge sin nu aldeles uduelige arbejdskraft.

Det er at gå for vidt, hvis man fordrer at arbejdet har skullet være på fuld tid, når borgeren har kunnet klare sig for mindre og hellere har villet bruge sin fritid på at indhente de forsømte studier. Der er ingen studerende, der ønsker sig disse studietidsforlængelser eller ønsker sig at være på kontanthjælp, da det fuldstændigt afskærer fra mulighederne for selv at tilrettelægge sine studier.

 

 

Referat af LL-møde lørdag den 28. september 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Henrik K. Hansen, Katrine Wiedersøe, Clarissa Emiria Sørensen, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Lars Kristensen, Inger-Liss Christoffersen, Lene Kristiansen og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Michael Krogh Andersen (suppleant), Grethe Kristine Nørgaard, Nils H. Andersen og Michael P. Krog.
Anne-Marie Rafferty (suppleant) er trådt ud af LL. Nils H. Andersen er derfor indtrådt i LL som suppleant.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne W. blev valgt til ordstyrer. Jakob B. Petersen blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Referes ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.

Der er indsættes pkt. 12a om forslag fra Enhedslisten vedr. styrkelse af psykiatrien. Der tilføjes et punkt 14b vedr. fondsansøgning. Nils Andersen er indtrådt som suppleant i LL (3.suppleant), som erstatning for Anne-Marie Rafferty, der er trådt ud af LL.

4. Godkendelses af referat fra møde den 31. august 2019

Tilføjes under pkt. 7: Vendepunktets tovholder skal være en tidligere vendepunkts instruktør og kursist. Lene er LL repræsentant. Slettes: Henrik K. vil skrive fra eksempler fra sommerlejr, refugier og Ø-lejr. Referatet er med disse rettelser godkendt.

5. Orientering fra

a. FU

(lukket punkt)

Orientering om møde med ministeren: LAP har været til møde med Social- og Indenrigsminister Astrid Krag blandt andet om refugiet. Det var et positivt møde, og der blev også drøftet behovet for flere `Skal ́ – opgaver i kommunernes opgaver indenfor psykiatrien. FU har været til møde med Feriefonden, og det var positivt: Samtlige LAP medlemmer falder indenfor målgruppen i forhold til Fonden. Deadline for ansøgning er 1. oktober.

b. LL

Clarissa har været på temadag vedr. diabetes og psykisk sygdom. Her blev blandt andet præsenteret en Livstilsguide i praksis til brug for personer med diabetes og psykisk sygdom. Materialet fra kurset kan udleveres/kopieres til interesserede LAP medlemmer.

Der er ofte uenighed om, at hvad der er aftalt mellem behandler og borger i forbindelse med behandling af diabetes. Forskningen viser, at der er et tæt sammenfald mellem psykisk sygdom og diabetes. Clarissa fortæller samtidig, at der en Phd studerende, som har efterspurgt ”undersøgelsespersoner” med egne erfaringer med psykisk sygdom og diabetes. Clarissa spørger, om der eventuelt kan skrives ud til LAP medlemmer om dette projekt.

Katrine orienterer om NADA kursus som går godt, selvom der er folk der er syge blandt deltagerne på kurset. Katrine har desuden været til møde i En af os, og hørte her om ambassadører i psykiatrien. Katrine fortæller, at det ikke er undersøgt, hvordan patienterne opfatter ambassadørerne. Der blev også diskuteret medicinnedtrapning og mindre doseringer på mødet.

Tom fortæller om Psykiatri Walk omkring Museum Ovartaci museet i Risskov i Aarhus, søndag den 29.09. Her vil også være tale af Knud Christensen fra Sind.

Steen fortæller, at Udsatterådet i Hillerød fejrer Sindets Dag den 10. oktober, blandt andet med deltagelse af Jan Sjursen.

Karl Bach har for LAP kommenteret på en aktuel rapport vedr. handicap og menneskerettigheder. Rapporten er fra Institut for menneskerettigheder. Steen fortæller også om ny viden fra en konference, han har deltaget på, om sammenhængen mellem spise forstyrrelser, og de psykologiske aspekter ved spiseforstyrrelser. Steen fortæller også, at han er trådt ud af bestyrelsen i Projekt Udenfor. Steen har tillige været til konference om frivillighed. Endelig har Steen været til konference i SPOR (Foreningen vedr. Senfølger af seksuelle overgreb), hvor der var en del interessante oplæg.

Medlemstræf – status: Jens og Hanne forhandler om et sted og en dato til medlemstræffet. Der er to mulige datoer.

Henrik har været til møde vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien i Sundhedsstyrelsen.

John Hatting fra fængselsfunktionærerne var med og fortalte blandt andet, at udskrevne/løsladte borgere ikke får efterværn, og derfor ofte gør dumme ting kort efter løsladelsen. Henrik fortæller også, at han er valgt til suppleant vedr. salg af Hus Forbi.

6. (lukket punkt)

7. Nedsættelse af ny Folkemødegruppe v/Bettina

Følgende ønsker at være med: Tom, Katrine, Bettina, Lene C., Lars, Grethe, Steen og Jens. Suppleant Michael K. Andersen ønsker også at være med. Lars siger det vil være godt at få Steen i arbejdsgruppen. Folkemødegruppen skal lave budget for 2020. Steen nævner siger, han gerne være på sidelinjen, selvom han deltager med Udsatterådet.

Redaktionsgruppen laver et forslag/økonomi forslag til næste LL møde gang, med henblik på deltagelse med to personer på Folkemødet. Folkemødegruppen holder et møde forud for LL mødet i december. På LL møde i december måned skal gruppen præsentere sammensætning af Folkemødegruppen, budget og en tovholder. Gruppen skriver tillige rettelser til kriterier for deltagelse på Folkemødet.

8. Medlemskort v/Inger-Liss Christoffersen

Inger-Liss præsenterer eget forslag, herunder tilhørende app. og medlemskort.
Katrine spørger ind til hvordan det rent teknisk kan lade sig gøre, der findes ex. log-by som også er en app. Steen mener det vil betyde ekstra ansættelser, da medlemskort og tilhørende ydelser skal administreres og opdateres vedvarende. Tom har tidligere undersøgt hos Lån og
Spar, og der var svaret at det var for småt, da LAP er en mindre forening. Hanne W. vil spørge Cool Gray om mulighederne, og foreslår også at Rasmus Gram (markedsføringskonsulent) kontaktes med henblik på at undersøge mulighederne for et medlemskort.

Henrik K., Hanne W. og Inger-Liss er deltagere i gruppen, der arbejder videre med opgaven.

9. Punkt fra trivselsudvalget. Ændring af forretningsordenen.

Lars K.præsenterer forslagene:

1) Punkt 5 under FO’s Mødeforberedelse ændres til: Lukkede punkter på LL møders referat skal have en overskrift der beskriver, hvad punktet handler om, med en underskrift, at det er et lukket punkt.

Begrundelse: Det er vigtigt at informere om, hvad punktet handler om, i overskriftform, således at der altid kan spørges ind til netop lige dette punkt og at nye LL medlemmer kan vide helt præcist, ved blot at se på overskriften, hvad punktet handler om.

2) Tilføjelse under FO’s Mødeforberedelse punkt 14: Følgende sætning tilføjes i starten af punkt: Omtales der under mødet udtalelser fra 3. person, skal navnet på vedkommende 3. person oplyses.

Herefter lydes punktet: 14. Omtales der under mødet udtalelser fra 3. person, skal navnet på vedkommende 3. person oplyses. Skrives der oplysninger om et navngivent LAP-medlem uden for LL, skal den navngivne person så vidt muligt have en genpart af oplysningerne, og LL medlemmer har ret til at drøfte oplysningerne med omtalte person.

Begrundelse: Det er ikke hensigtsmæssigt for LL’s arbejde at der kommer henvisninger om, hvad andre har sagt, uden at det der informeres om kan bevidnes af den, der skulle have udtalt sig. Efter en kort drøftelse stemmer LL om forslaget.

Afstemningsresultatet viser klart flertal mod forslagene. Forslagene forkastes.

3) FO tilføjes under Mødeforberedelse ”Forretningsudvalgets myndighed” et punkt 18: FU fører et beslutningsreferat til brug i FU.

Begrundelse: FU fører beslutningsreferat (lukket arbejdsreferat), således at nye FU-medlemmer har mulighed for at blive bekendt med tidligere beslutninger i FU og at nuværende medlemmer kan gå tilbage og se, hvad de egentlig selv var med til at beslutte.

Efter en kort drøftelse stemmer LL om forslaget.

Afstemningsresultatet viser klart flertal for forslaget. Referatet bruges kun i FU. Ændringen indsættes i forretningsordenen.

10. Hvervekampagne

Henrik K. Hansen og Michael P. Krog har meldt sig – status: Hanne Kamp er kommet med i gruppen og der arrangeres et snarligt møde. Materialer vedr. hvervekampagne sendes med rundt til LL når de foreligger.

11. Orientering fra arbejdsgrupper

Der skal sammensættes en ny sommerlejrgruppe. Lars, Steen og Bettina indgår gerne i gruppen. Steen fortæller, at Brugerens Bazar gik godt, og på evalueringsmødet var der gode idéer til næste Bazar. Lars ringer til Steen, og melder ind med gruppedeltagere til Brugernes Bazar.
Sommerlejrgruppen kommer med et forslag til gruppens sammensætning til næste gang.

12. Handlingsprogram – og dertil hørende politisk arbejde

Debat omkring bisidder ordning, jf. handlingsprogram vedr. besøgsvenner:
Steen præsenterer forslaget og pointerer at det er gruppen selv, der skal tage forholde sig til bisidderordningens fremtid i LAP regi. Henrik fortæller om, hvilke medlemmer, der skal være med for at der kan holdes et møde – og det har været vanskeligt at samle folk.

Bettina nævner det kun kan gå for langsomt, at få lavet et bisidderkorps. Folk mangler bisiddere. Spørgsmålet der skal drøftes er om bisidderordningen skal fortsætte, og om der bliver et kursus og/eller et korps fremadrettet.

Bisiddergruppen holder snarligt møde og melder hurtigt tilbage til LL.

12a: Oplæg fra Enhedslisten vedr. psykiatri.

Steen fortæller om forslaget, og oplyser at der var afdelinger, der gav op til 40 ledige pladser. Erfaringerne viser, at det er bedre at udskrive om mandagen, hvor de kommunale tilbud er åbne. Bettina mener, at der skal flere sengepladser i børn- og ungepsykiatrien, og at mennesker bliver sendt hjem uden at være færdigbehandlet. Bettina nævner, at det er særlig galt i Skejby. Lars fortæller også om overbelægning og afdelinger med udadreagerende og indadreagerende. Disse grupper skal være på forskellige afdelinger.

Hanne W.: Der mangler også personale og det bør komme med i forslaget, da der er ledige senge, men mangler personale. Henrik: Måske er der for mange, der bliver mentalundersøgt, der skulle hellere flere midler til psykiatriske skadestuer. Folk skal ikke udskrives til ingenting.

De skal gøres opmærksom på mangler, herunder samarbejde med pårørende og inddragelse af pårørende. Der er ikke hjælp til pårørende, selvom man er skrevet ind i behandlingen.
Brugerne skal først og fremmest prioriteres, – også brugere som ikke har pårørende.
LAP opfordres til at skrive et svar vedr. primært pkt. 1,2,5 i papiret, men ikke punktet vedr. retspsykiatrien.

Steen opfordrer til, at LAP selv skal deltage i debatten og gå til møder om udviklingen i psykiatrien. Steen nævner, at Bo Steen fik 8 nye venner på Facebook i det ny Folketing, som eksempel på, hvordan man kan engagere sig, påvirke politikere og deltage i debatten.

13. Aftale om kommunernes økonomi. Drøftelse af tiltag vedr. Psykiatri:

– Der skal ikke både være hjemmevejleder fra kommunen og besøgsperson fra regionen, da der således er et uhensigtsmæssigt styringsoverlap.
– Der skal kigges på opdelingen mellem kommuner og regioner.
– Det nævnes at psykiatriens forskellige ansatte kan sidde sammen, men at det giver problemer med udveksling af oplysninger.
– Kommunerne kan selv tilrettelægge indsatsen, og det er en ret løs formulering, som afspejler psykiatriens plads i kommunerne.

På det kommunale niveau kan LAP medlemmer indgå i lokale Udsatte- eller Handicapråd.

14. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt

Steen har foreslået, at oversigten kommer ned på en side, og det bliver den fremadrettet. Steen har holdt workshop om regnskabskursus i Sind huset i Hillerød.

Lene spørger om bisidderkurset kan holdes på medlemstræffet – og det kan være mulighed, der er værd at undersøge.

b. Vedr. fondsansøgning v/Steen.

Den pågældende fond har ansøgningsfrist i midten af november. Der er enighed om, at udarbejde og sende ansøgning.

15. LL-møder i 2020

Forslag til mødedatoer:
18. januar 15. februar
21. marts 17. april (Landsmøde i Svendborg)

LL-mødedatoer er vedtaget

16. Punkter til næste møde

Tom: Der skal vælges en trivselsfacilitator på næste møde.
Steen: På næste møde skal vi diskutere kasketter med LAP logo.

17. Evt.

– Inger-Liss spørger om der kan laves nye T-shirts.

– Jens spørger om, der kan laves T-shirts i den blå farve. FU checker op, hvor mange der er tilbage.

Hanne W. fortæller, at det er ret nemt at trykke nye materialer. Det skal undersøges om det kan være både herre og dame udgaver.

FU undersøger vedr. tøj såsom: Tank-Tops, T-shirts og sportstrøjer. Hanne W. sender forslaget til Inger-Liss og Katrine. Der opfordres til at tænke på de unge i designet.

– Clarissa spørger om man kunne få T-shirts i en anden farve? Clarissa laver selv et forslag til en trøje.

Bettina spørger om, man kan få dækket forplejning til Psykiatri Topmødet. Medlemmer kan evt. spørge, hvis der er behov for at få udgifter dækket.

Steen: Hvis det skal ændres, skal det på Landsmødet, da der kun er afsat kr. 9000 til forplejning. Der ændres ikke på reglerne.

18. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke.

Jule og Nytårs Refugie-ophold

LAP inviterer dig igen til Jule og Nytårs Refugie-ophold

Du kan tilmelde dig 3 dage eller mere inden for perioden 9. dec. 2019 – 2. jan. 2020.

Her møder vi hinanden som ligeværdige.
Vi lytter til hinanden med respekt og nærvær og giver og modtager i positiv kontakt.

En LAP-aktivitet for nuværende og tidligere psykiatribrugere.

LAP-refugie – et fristed til samvær.

Det er 7. gang, at LAP indbyder til refugieophold i samarbejde med InspirationsCenter Maribo. Her er en god ”kom hinanden ved” stemning med hygge, private samtaler, gode oplevelser og udviklende fællesskaber. Et stort plus mere er, at maden er varieret, lækker, sund og fuld af energi. Det aktiverer lykkehormoner. Og lykkehormoner modvirker mismod, stress og depression. Især juleugen og nytårsugen er populær.

Læs mere om Jule og Nytårs Refugie-opholdet i folderen her

Juletur til Den Gamle By

Juletur til Den Gamle By i Aarhus for LAP medlemmer.

Turen finder sted tirsdag den 3. december 2019, og vi mødes på Århus station – i forhallen – ved indgangen mod Gågaden kl. 12.30.
Derefter kører vi videre på togbilletterne med bus nr. 3a, 4a, eller 11, som kører ud til Den Gamle By, hvor vi er fremme ca. kl. 13.
Medbring evt. jeres ledsagerkort, da det også gælder i Den Gamle By.

Info for gangbesværede: Den Gamle By er belagt med brosten.

Info for alle: I skal selv lægge ud for rejse, indgangsbillet til 135,- kr. (ved 20 personer samlet – 110,- kr.) og mad for max. 200,- kr. og så sende kvitteringerne til LAP, hvorefter de vil blive refunderet. LAP refunderer rejseudgiften med billigste offentlige transport.

Vi kan gå samlet, i grupper eller hver for sig, som man ønsker.

Kl. 16 mødes vi igen ved udgangen, hvor vi tager bussen tilbage til Banegården, hvor vi spiser i Dalle Valle, som ligger i Bruuns Galleri ved Banegården. Bord til 20 personer bestilles til kl. 16.30.
Her kan man vælge aftenbuffet’en til 129,- kr. Hvis man vælger fra spisekortet i stedet for buffet’en, er der halv pris om tirsdagen. Se buffet, spisekort og priser på www.dallevalle.dk.

Tog mod syd – Fyn og Sjælland – kan evt. tages kl. 18.42. Så kan pladsbilletter bestilles på forhånd.

Turen har en egenbetaling på 100,- kr. som man bedes indbetale til LAP ved tilmelding til:
Danske Bank Reg. 3574 Konto 30 01 88 89 27 eller via MobilePay til 66 88 55 (LAP Landsforeningen)

Tilmeldingen foregår til LAP’s kontor, men er først gældende ved betaling, og de 20 første, som har betalt, kommer med på turen.

Hilsen Livsglædegruppen.

 

Høringssvar LAP: Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer – lovforslag 19/14475)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A,
2300 København S.

Odense 09.10.2019

Høringssvar LAP: Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer – lovforslag 19/14475)

Dette er et udmærket initiativ, der kun kan have en gavnlig effekt da det vil stimulere tilliden mellem myndigheder og borger. Godt arbejde.

Med de bedste hilsner

LAP Arbejdsgruppe for presse og lov.
Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Ole Nielsen

LAP – Høringssvar vedr. bekendtgørelser vedr. ændringslove til lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven)

Odense 08.10 2019

Det ser ud til, at der her er gjort et hæderligt forsøg på at definere og udforme lovgivningen så den er tidssvarende i forhold til humane rettigheder. Dog vil LAP påpege og ønske, at det kunne være på sin plads at adskille retspsykiatri og almen psykiatri for at borgere, der søger hjælp til livskriser uden at være under kriminalforsorgen.

Dette skal sikre, at denne gruppe ikke uforskyldt bliver kriminaliseret under behandlingsforløbet uden, at der er sket en decideret forbrydelse i forhold til gældende straffelov.

Med de bedste hilsner
LAP arbejdsgruppe for presse og lov.
Ole Nielsen, Steen Moestrup, Bo Sten Jensen

Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Odense 08.10 2019

LAP: Høringssvar vedr. ’Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger’.

Disse ændringer kan godtages dog med forbehold for yderligere forbedringer vedrørende patienternes rettigheder, når og hvis der efterfølgende viser sig mulighed for yderligere forbedringer vedr. patienternes rettigheder. Udmærket arbejde.

Med de bedste hilsner
LAP arbejdsgruppe for presse og lov.
Ole Nielsen, Steen Moestrup, Bo Sten Jensen