Referat af LL-møde 01.04 – 02.04.2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Shiva Khanjani, Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Inge Green Volder (suppleant).

Afbud/ikke tilstede: Clarissa E. Sørensen (suppleant), Henrik K. Hansen, Cornelius Christiansen, Helle Sibbersen

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen
Møde afholdt på Smålandshavet i Karrebæksminde.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Lenette Rasmussen og Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.

KL konference sættes på som pkt. 15h. Erfaringsekspert sættes på som pkt.11i.
Med disse tilføjelser er dagsorden godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 25.02 2023

́Suppleant ́ tilføjes ved Inge Volders navn.
Referat godkendes med denne tilføjelse.

5. Evaluering af medlemstræf og planlægning af næste medlemstræf

Steen foreslår noget indhold på medlemstræf, der direkte kan bruges til lokale aktiviteter. Brug den gode stemning til at lave egne aktiviteter på medlemstræf. Der var ikke megen kritik af træffet under selve evalueringen. Bettina syntes politikerne var gode og satte nogle gode diskussioner i gang. Det Mobile Team fra OUH og indlæg vedr. medicinnedtrapning var rigtig godt. DUKH var efterspurgt af medlemmer, men var lidt tungt at høre på.

Tom siger, det var et af de bedste medlemstræf nogensinde. Indlæg om Naturterapi var rigtig godt, og politikerne og politimanden var rigtig gode.

Shiva siger det var interessante emner og godt, at politikerne og bidragsydere kom og snakkede. Lovgivningen skal være i orden, medarbejdere skal føle sig ansvarlige, så alle får deres rettigheder opfyldt. Der er stadig mange huller og mange, der bliver svigtet. LAP skal gå efter, hvor der er mangler eller er huller.

Vedr. næste medlemstræf:
Tom, Inge og Steen melder sig til at arrangere næste medlemstræf. Brug gerne punkter i Handlingsprogrammet, heriblandt kamp mod ensomhed til inspiration.
Inge Volder foreslår familie som et tema, da psykisk sårbare ofte ikke har mange familierelationer. Nyansatte konsulent John kan hjælpe til med at arrangere medlemstræf i Vestdanmark.

6. Socialpsykiatriens status og udvikling

Lene fortæller via en trappeillustration om tilbud, støtte former mm. i Socialpsykiatrien. Politikerne vil gerne inddrage civilsamfundet, da de er billige. Eksempelvis er der kr. 10 millioner på Lenes arbejdsplads, mens der i LAP København er kr. 300.000.

Der visiteres ofte til noget andet end hjemmestøtte. Bosteder er man heller ikke begejstret for at bruge, da de er dyre. Medarbejdere skal dække flere bosteder og derfor er det utrygt for den enkelte borger, og der er mangel på specialisering på bosteder.

Trinvis inddeling i psykiatrien:

1. Hospitalspsykiatri.
2. Ambulante psykiatri
3. Bosteder, – her indsættes massivt med kompetenceudvikling med temaer fra psykologernes verden, herunder korte kurser for socialpædagogiske medarbejdere.
4. §85 støtte
5. §82a visitering til tilbud
6. §104 AST
7. Civilsamfund

Når man søger hjælp i denne trinvise model får man ikke altid den rette hjælp.
Shiva; den relevante myndighed gør kun, hvad der kan betale sig for dem.
Steen skal skrive en artikel til Sygeplejersken om, hvordan man finder det tilbud man har brug for. I LAP har vi en bruger- til- bruger tilgang, mens man f.eks. i DUKH har decideret rådgivning.

7. Ulighed i sundhed

Steen skal deltage på konference arrangeret af Udsatterådet, og fortælle som bruger, hvorfor psykiatribrugere ikke får samme behandling som ikke-psykiatribrugere får i sundhedssystemet. Et genoptræningsforløb burde eks. være 6 mdr. og ikke mindre, da der måske skal psykiatribehandling indover. Det kan ikke være rigtigt, man skal skjule man er psykiatrisk patient. Hvis man er folkepensionist er det en anden lovgivning og så får man forskellige hjælpe-tilbud. Steen fik frataget hjemmehjælp da vurderingen var, at det psykosomatiske forhold, der gjorde han ikke kunne gøre rent. Hvis det er psykosomatisk får man altså ikke hjælp, og det kan ikke passe.

8. Punkter fra Inge Volder til arbejdsgrupper

a. Overgang fra barn til voksen i det offentlige
Inge Volder fortæller om udfordringer med egen søns overgang til voksenafdeling i kommune/psykiatri, herunder papirer, der var ikke kommer over til voksenafdelingen. Herudover var der flere skiftende personer inde over og ingen gennemgående sagsbehandler.

b. Hvilke konsekvenser/gode ting er kommet til efter den nye pensionist lov er indtrådt og hvordan formidler vi det videre?
Inge Volder fortæller, at ændringer i pensionslovgivningen gør, at man ikke længere er afhængig af sin ægtefælles lønindtægt ift. tilskud. Inge var ikke bekendt med disse og andre ændringer. Inge Volder sender mail med link til den ny lovgivning.

c. Ikke komme til fysiske behandlinger pga. psykiske diagnoser
Inge Volder fortæller hun ikke kunne komme på Montebello grundet påstand om utilregnelighed. Psykiske syges udfordringer med at få samme behandling som somatiske syge er en gennemgående skævhed i sundhedssystemet.

d. En arbejdsgruppe, som tog dig af de undersøgelser der kommer, som skal sørge for at, der er nogen der får besvaret nu hvor de tager sig tid til at sende til os?
Inge spørger om der laves en gruppe, der vil tages sig af det? Lene syntes det er godt med en gruppe, f.eks. kom der en god debat om de tomme pladser på LAP ́s mail.
I drøftelsen nævnes at alle borgere, også psykisk syge, selv har ansvar for at kende rettigheder og pligter, eks. via Borgervejleder, Borgerservice eller via Det Sociale Kompas, som blandt andet er i Aarhus kommune. Kommunen er ikke juridisk ansvarlig, hvis en borger ikke selv søger støtte. Shiva nævner, at der hele tiden kommer ny lovgivning, og de der har ansvar for arbejdet skal kende regler og borgerens rettigheder.
Paul foreslår man kontakter Den Sociale Højskole og beder de studerende om at lave et hæfte om rettigheder og pligter. Hanne Carlsen vil lave en oversigt over hvilke kommuner, der har Det Sociale Kompas.
LL beslutter at Inge Volder kan arbejde videre med egne forslag.

9. Beretning 2022

Der er sendt mail til arbejdsgrupper, lokalforeninger mfl. med efterspørgsel af tekst til beretning. 30. april 2023 indsendes regnskab og afrapportering på udviklingsplan. Ret årstal i afrapportering 2022 til 2023.

10. Orientering fra

a. FU (Lukket punkt):

b. LL
Vedr. ansættelsesudvalget til Vendepunktskurser:
Ansættelsesudvalget er ikke fastlagt. I LAP regi må man ikke modtage honorar. LL- skal beslutte ansættelsesudvalget. Jf. forretningsorden i LAP er det FU, som har arbejdsgiverrollen. Helle spørges vedr. Hanne Carlsens medlemskab i gruppen om Vendepunktskurser og status på rekrutterings- og ansættelsesudvalg.

Steen er trådt ud af gruppen om Brugernes Bazar og Clarissa er heller ikke med. Brugernes Bazar sættes på næst LL- møde.

Steen fortæller om henvendelse fra advokat vedr. tvang og menneskerettigheder. Vider nævner han, at Udsatterådet i Hillerød har afgivet hørringsvar om kvalitetsstandarder i Socialpsykiatrien, jf. anbefalinger fra Socialstyrelsen. Køge Udsatteråd har også afgivet høringssvar om samme.

Der skal vælges ny formand for Udsatterådet i Region Hovedstaden og Steen overvejer at stille op. Steen har også været til IFS konferencen i Middelfart, hvor der blandt andet var en hel dag med Mikkel V. Rasmussen fra Psykiatrilisten. Det kunne være interessant at komme ude og besøge bosteder, måske som en LL- udflugt? Kropssprogsspecialist Jesper Bergstrøm og psykolog Michael Danielsen havde begge gode indlæg. Seminar for Socialpsykiatrimedarbejdere var den 22.-24. marts 2023 og programmet er her: https://ifspsyk.dk/

Bettina syntes også samme konference var rigtig god. Lenette fortæller om inspiration fra konferencen; man kan starte med at smile til spejlet og så smile til sin omgangskreds i løbet af dagen, og se de positive resultater.

Hanne Carlsen fortæller om LAP Kbh., og om eget forslag om 120 medlemmer og 9- 10 bestyrelsesmedlemmer, som arbejder hver uge og 10 tovholdere. Det vil være LAP Kbh ́s bestyrelse, der skal tage stilling til Hanne C. og Cornelius forslag. Hanne vil søge Velliv Fonden og Hjem og Fix om midler til LAP København. Der blev sagt nej til nogle honorarer og ja til andre – fremadrettet bliver der ikke givet honorarer. LAP har fået tilbud om at låne lokaler i MMA til LAP København. Cornelius vil nedlægge LAP Kbh. og lægge møder forskellige steder i byen. Lene tror ikke LAP Kbh. kan beholde lokalerne og nævner at man ́ikke bare ́ kan flytte udgifter til honorar over til udgifter til leje.

Lene: Årets tema på Psykiatri Topmødet bliver Socialpsykiatrien og kommunerne. Det er foreslået at det skal være skuespillere, der skal på scenen. Det vil være ikke- kendte skuespillere, der laver en fortolkning af, hvordan det er at være psykisk syg. Der kommer en høring 19. april afholdt af PsykiatriNetværket, hvor Lene og Steen skal holde oplæg om LAP og rehabilitering. Hanne C. vil gerne overtage arbejdet vedr. Brugernes Bazar, og oplyser om Nektar Fondens reception i april måned.

Brugernes Bazar sættes på næste LL-møde med henblik på beslutning om LAP fortsat skal arbejde med denne opgave.

11. Punkter fra Steen

a. Pkt. indsendt før sidste møde behandles på dette – da det ikke blev behandlet retmæssigt sidst. Se punkt 7.

b. Beretning fra året der gik siden sidste Landsmøde sættes i værk. Se punkt 9.

c. Referat fra LL november møde tilrettes: Sille modtager ikke diæter, kun transportgodtgørelse. Arrangørgruppen til medlemstræffet blev nedsat, men er ikke ført til referat.

d. Status på regnskab for 2022 og i forhold til regnskabsgennemgang besluttes om vi
for en gang skyld skal bede vores revisor gennemgå regnskabet med os. Internrevisor
– status. Kunne man besøge revisor og få Michael Anker til at gennemgå regnskabet.
Steen, Lene og H. Wiingaard besøger revisor og gennemgår regnskab 2022.

e. Status på handlingsprogram – og planer i dette regi.
Bilag sættes på næste LL-møde med status på de emner, som allerede er berørt.

f. Medlemstræf – hvad får det LL til at tænke og gøre. Se pkt. 5.

g. Status på fremmøde statistik på LL siden Landsmødet.
Inge Volder vil gerne have skrevet ind, hvornår hun er indtrådt som suppleant,
Det var i januar 2023 hun trådte ind i LL, fortæller Inge Volder.

DAG 2:

h. Status på arbejdsgrupper og deltagere i disse – jeg mener der er flere vi p.t. ikke har godkendt.
Sommerlejrgruppen skal opdateres med: Bettina, Lars Kristensen, Torben Juhl, Thomas Andersen, Valentina Djurhuus, Solveig Reidun, Christel, Pia Hansen, Hanne Carlsen.
Arbejdsgruppen er godkendt med ovennævnte deltagere. Inge Volder som suppleant.

Presse- og lov arbejdsgruppe:
Lars Kristensen har meldt sig ud grundet valget mm.
Sekretariatet skriver ud til gruppen, herunder Lars Kristensen og spørger til deres deltagelse.

i. Erfaringsekspert til Udsatterådets møde.
Steen finder en løsning.

12. Kystlejr

Torben trækker sig fra gruppen.
LL godkender gruppen med følgende ny medlemmer: Margit (Kbh.), Solveig Reidun, Linda (Holbæk), Hanne Carlsen, Paul Bjerager, Lydia Pilgaard, Steen Moestrup, Valentina Djurhuus. LL-repræsentant er Steen Moestrup.
Hvis gruppen ønsker at inddrage John, så kan den gøre det.

13. Ny arbejdsgruppe v/ Hanne Carlsen – fondsansøgninger

LL beslutter at gruppen kan gå videre.
Gruppen finder selv et 3. medlem til gruppen. Gruppen kan hjælpe den enkelte med selv at søge fonde via legathåndbogen.

14. Arbejdsgrupper

a. Orientering fra arbejdsgrupper:
-Sommerlejrgruppen har ikke haft møde siden sidst.
-Presse- og lov har afgivet et hørringsvar vedr. inflationshjælp.
-Bladgruppen arbejder aktivt via Zoom
-Vendepunkter: Der sidder 4 personer i rekrutteringsudvalget og der er ikke valgt et ansættelsesudvalg.

15. Økonomi

a. Svar til Social- og Boligstyrelsen – til orientering
Indsendte budget er lavet under forudsætning, at man kan overføre det givne beløb over 2 år. Ulfri ansøgningsfrist 17. maj.

b. Regnskab og budgetstatus og ændring af budget 2023
Vedr. budget 2023: Brugernes Bazar fjernes for 2023. LAP ́s husleje stiger med kr. 2000 om måneden. Konferencer sættes op til kr.70.000 i alt. Hvis overførsler med mere indregnes vil der ikke være underskud.

c. ENUSP vil bede Beierholm om at stå for regnskab mm. v/Cornelius
LL beslutter at sætte ENUSP på næste LL-møde.
Der var en oversættelse, som Cornelius skulle sende rundt efter sidste LL-møde?

d. Folkemøde 2023
Tom: Der er sagt ja til samarbejde med Røde Kors om oplæg om ensomhed. Der er sagt ja til samarbejde om oplæg om bosteder med Bedre Psykiatri. Der vil tillige være en, der fortæller om sindslidendes seksualitet i LAP ́s telt. Referater fra Folkemødegruppen lægges på LAP ́s webside. I april er der møde i gruppen og der har vi et program, og Tom sender dette program rundt til LL. Steen spørger om er der afsat penge til LL-deltagere og oplægsholdere? Hanne; sendes de ledige pladser i sommerhus rundt til LAP medlemmer, som tidligere aftalt?

Vedr. diæter beslutter LL at sætte ekstra 2 personer på. Budgettet godkendes med i alt 8 diæter. Medlemmer, der lejer ledige pladser i sommerhuse kan få dækket rejseudgifter. LL fastholder de 3 dage ift. diæter, da der også er arbejde søndag. Folkemødet slutter først efter midnat lørdag. Folkemødegruppen retter selv budgettet til. Begrundelse vedr. diæter: Der skal være mulighed for at dække udgifter til diæter til oplægsholdere. Medlemmer af LAP kan søge om at få dækket udgifter til transport med billigste offentlige transport middel

e. Tilbud på HOSCCIT
Tilbud omfatter ny IT og serverløsning til LAP ́s sekretariat.
LL beslutter at godkende tilbud fra HOSCCIT.

f. LAP Kbh.
Hanne Carlsen orienterer om LAP København. Steen fortæller, at der reelt kun er et underskud på kr.7000.
LL beslutter ikke at behandle punktet.

g. Budget Sommerlejr
Vedr. linje med fripladser på budget: Den skal modregnes deltagerbetaling, fordi
udgifterne til fripladserne er i udgifter, det er alene deltagerbetalingen som reduceres. Blandt andre skal tallet ændres fra 32.000 til kr. 12.000
Budget rettes til af Bettina og fremsendes til LL: Budget er godkendt med disse ændringer.

h. KL Konference
Antal af pladser på KL-konference i maj: Steen, Lene, Helle deltager på konference.
Vedr. konferencer: Der skal ikke stilles forventninger om direkte tilbageførsel af viden i form af artikler mm., hvilket ellers er foreslået som krav. Den enkeltes kompetenceudvikling er i sig selv til gavn for LAP. Shiva spørger hvordan 1 dages konferencer kan bruges ift. LAP ́s formål.

16. Personale (lukket punkt)

17. Evt.

Udtalelse vedr. tomme pladser: Hanne Carlsen kontakter Lars Kristensen vedr. udtalelse om de tomme pladser. Der skal ryddes på sekretariatet, så man kan finde ting. Der skal laves en rengøring af kælderen, hvor der er fugt. Der kan tages kontakt til Jeppe vedr. opgaver fra gang til gang.

18. Punkter til næste LL-møde

– GPRDR-lovgivning i forhold til LL
– samarbejde og tillid
– oprydning af kælderen på sekretariatet. Pkt. vedr. ansættelse af Jeppe sættes på næste gang
– Sundhedsstruktur, Sundhedsklynger og 10 års plan.
– indkøb af Ipad
– Brugernes Bazar

19. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke

20. Næste LL-møde:

Lørdag 13.05 2023: LL-møde på Zoom

Referat af møde i Livsglædegruppen d. 29. marts 2023

Referat af Livsglædegruppens møde 29. marts 2023 i Lap`s lokaler i Odense.

Deltagere: Tom, Margit, Yvonne, Preben og Gihta.
Fraværende: Solveig, Troels, René og Brian.

Vi startede med en “siden sidst” runde, hvor alle tilstedeværende fortalte om positive oplevelser siden sidst.

Referat af gruppens møde d. 14. december i København blev godkendt og sendes nu til Lap til offentliggørelse på hjemmesiden.

Tom berettede om status i Landsledelsen.

Ved mødet i Kbh. blev vi enige om at satse på udflugter i 2023 til Rosenborg Slot og til Nordisk Film.
Vi har nu fastlagt de to udflugter til: Rosenborg Slot 4. maj 2023
Og Nordisk Film 5. september 2023.

Derudover vil vi forsøge at få etableret en lille juletur for medlemmer af Lap i december.

Ansøgninger med budgetter til arrangementerne sendes til Lap.

Næste gruppemøde er 27. april 2023 i Lap`s lokaler i Odense

Referat af LL-møde 25.02 2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Tom Jul Pedersen, Bettina K. Mærsk.
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Steen Moestrup, Clarissa E. Sørensen (suppleant), Henrik K. Hansen, Shiva Khanjani, Inge Green Volder (suppleant).
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Lenette vælges til ordstyrer og Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”)

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

LL beslutter at tilføje et pkt. 14d: Balance og Budgetstatus.
Nedsat deltagerbetaling vedr. sommerlejr sættes på under pkt.14a.
Med disse tilføjelser er dagsorden godkendt.

4. Godkendelses af referat fra møde den 14.01 2022

Referat behandles og godkendes uden rettelser.

5. Refugie

a. evaluering, budget og økonomi, jf. LL-møde 14.01 2023
Lene fortæller, at der er lavet mundtlig evaluering og skriftlig evaluering. Sidstnævnte er endnu ikke tastet ind i et dokument. Refugiedeltagerne var glade for at være med på refugiet.
Vedr. regnskab mm.: Tovholder har ikke sendt bilag ind. Nye medlemmer af arbejdsgrupper skal formelt godkendes, og det er ikke sket.
LL fastholder beslutning fra LL møde 26.11. 2022. Det vil sige samtlige skal betale for refugieophold.
Årsregnskabet er lukket og der er ikke modtaget bilag mm.

b. Nedsat betaling til medlem
Sagen er taget til efterretning og drøftes ikke videre.

6. (lukket punkt)

7. Ulighed i Sundhed

LL beslutter at udsætte pkt. 7 til næste LL -møde.

8. Lokalrådsmøde

LL beslutter at emnet tages på dagsordenen om fredagen på medlemstræf.

9. LAP-København – status (lukket punkt)

10. Vendepunkter

Helle Sibbersen: Der er datoer for afholdelse af kurser og datoer for, hvornår man kan søge om at blive instruktører. Der bliver orienteret på medlemstræffet om Vendepunkter. Der er plads til 10 kursister. Gruppen består af Cornelius Christiansen, Birgit Thillerup, Knud F. Rasmussen og Helle Sibbersen. Honorarer er mindre end tidligere beskrevet og er på 500 kr. pr. time. Der vil være 2 lønnede instruktører. Der lægges et opslag op, som alle kan søge. De 10 kursister er ikke-lønnede.

11. Arbejdsgrupper – arbejdsmoral

Helle Sibbersen: Det er ikke hensigtsmæssigt når personer melder sig til en arbejdsgruppe, og så ikke er til at få fat i og ikke møder op til møder – det er ikke i orden. Medlemmer melder sig ind og ud af grupper. Man skal forpligte sig til arbejdet i gruppen, når man melder sig ind i en gruppe. Enten skal vi have ny kræfter ind i arbejdsgrupper eller også skal vi lukke nogle af dem. Der efterspørges arbejdende medlemmer i arbejdsgrupper. Det er muligt, at tilbyde at hjælpe uden at indgå i arbejdsgrupper. Cornelius vil gerne indgå i bisiddergruppen og udgå af Vendepunktsarbejdsgruppen.

12. Orientering fra

a. FU
Medlemstræf: Der er afholdt ét møde, og der kommer en foreløbig invitation ud snarest muligt. DUKH (Den Uvildige Konsulentordning) og Jytte Banner kommer til medlemstræffet.

b. LL
Nytårskur: Medlemmer var glade for arrangementet. Oplægsholder blev dog afbrudt undervejs og det blev træls. Der var en del der ikke forstod, hvad hun sagde. Folk var glade for at danse og tegne.
Lene efterspørger oplægsholdere til Psykiatri Topmødet. Hjørrings borgmester er en mulighed. Psykiatri Rådet i Odense kunne også være en idé.
Vedr. Sundhedsklynger: Der ligger der et høringssvar om dette på LAP ́s webside.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Folkemøde: Tovholder Tom Jul. Der er ved at blive fundet foredragsholdere mm. Emnerne er blandt andet Traumebevidst tilgang, Sundhedsøkonomi mfl. Helle sender navne på mulige bidragsydere til Folkemødegruppen. Der er bestilt færgebilletter.
Sommerlejr: Der var møde fredag, og der blev talt oplæg og indehold. Lars Kristensen er tovholder og Bettina er LL – repræsentant. Der er møde i sommerlejrgruppen i april. Valentina laver en annonce. Lenette sender skema til Valentina mhp. annonce.
Kystlejr: Torben fortæller, at det ligger lidt stille pt. og det har været vanskeligt at samle gruppen. Der kan med hjælp fra sekretariatet skrives ud til gruppen igen, og Kystlejr kan nævnes på medlemstræf. En fast ankerperson kunne være en idé ift. gennemførelse af lejren.

13. Personale (lukket punkt)

14. Økonomi

a. Budget sommerlejr, deltagere i arbejdsgruppen og nedsat deltagerbetaling.
Sommerlejrgruppens forslag om nedsat deltagerbetaling til kr. 1500 grundet inflation mm. behandles. LL stemmer om nedsat deltagerbetaling og resultatet er: 8 stemmer for, 1 stemme imod.
LL beslutter at nedsætte deltagerbetaling til kr. 1500. 8 personer fra arbejdsgruppen deltager uden betaling.
Budget godkendes: Dog skal gruppen tilrette budget og tydeliggøre indtægter, betalende, ikke-betalende deltagere mm..
LL godkender deltagere i arbejdsgruppen. Der kan søges penge hos ex. Trygfond til Sommerlejr og Kystlejr til 2024, forudsat der ligger et budget for begge aktiviteter.

b. Brugernes Bazar – orientering
Hanne Carlsen oplyser, at Bazaren ikke gennemføres i 2023, men påtænkes gennemført i 2024, evt. via dannelse af en forening. Brugernes Bazar har været nævnt på Psykiatrinetværkets seneste møde. Det fremgår ikke i referat herfra om der er opbakning til Bazaren. Der kan ikke umiddelbart overføres midler til 2024 til Brugernes Bazar i LAP ́s budget.

c. Blivende Refugie
LAP kan ikke bruge egne midler til et blivende refugium.
Forslag drøftes ikke videre.

d. Balance og Budgetstatus
Det oplyses, at der er brugt flere midler end det fremgår af bilag vedr. Balance. LAP årsregnskab 2022 påtænkes at være klar omkring næste LL-møde.

15. Punkter til næste møde
– Socialpsykiatriens status og udvikling
– Evaluering af medlemstræf og planlægning af det næste
– ENUSP: Der har været en konference og møde med deltagelse af Olga mlf.. ENUSP vil bede Beierholm om at stå for regnskabet. Cornelius sender dokumenter til LL.

16. Evt.

17. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af møde i Livsglædegruppen d. 14. december 2022

Afholdt d. 14. december 2022 i København.

Deltagere:
Preben, Yvonne, Gihta, Brian, Troels, Tom og Margit.
René og Solveig var fraværende. Vi håber at se dem næste gang.

Seneste referat fra mødet i november blev godkendt, og indsendes nu til LAP til offentliggørelse på hjemmesiden.

Siden sidst runde med positive oplevelser .

Gruppen har fået et nyt medlem siden sidst, Margit som vi alle bød velkommen.

Gruppen er nu fuldtallig med 9 medlemmer.

Forslag til arrangementer i 2023 for LAP-medlemmer:
– Rosenborg Slot
– Egesskov Slot
– Nordisk Film

Husk næste møde i Odense onsdag . 25. januar kl. 11:00 i Lap`s lokaler.

Referat af LL-møde 14.01 2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Tom Jul Pedersen, Bettina K. Mærsk, Steen Moestrup, Clarissa E. Sørensen (suppleant), Shiva Khanjani.
Afbud/ikke tilstede: Lene Kristiansen, Paul Bjergager, Torben Juhl, Hanne M. Carlsen, Henrik K. Hansen.
Møde afholdt på Zoom.
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Lenette vælges til ordstyrer i samarbejde med Helle Sibbersen. Jakob vælges til referent.
Hanne Wiingaard afløser Helle S. som ordstyrer efter pkt. 6.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”)
om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.
Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Nyt punkt sættes på som pkt. 7.
Steen: Det skal stå tydeligere, hvad det enkelte punkt drejer sig om.
Honorar vedr. Vendepunkter sættes på næste LL-møde.
Dagsorden godkendes med nyt pkt. 7

4. Godkendelses af referat fra møde den 26.11 2022

Der rettes til under pkt. 7: LL beslutter fuld deltagerbetaling for alle deltagere herunder arbejdsgruppen. Det præciseres at beslutningen på mødet i november var fuld deltagerbetaling til alle, og at der kun måtte deltage 4 fra arbejdsgruppen i hver uge.

5. Honorarer til medlemmer af LAP mm.

Det skal være frivilligt arbejde og derfor er honorar ikke en mulighed. LL repræsentant skal formidle loyalt ift. LL ́s beslutninger. Hanne Carlsen havde informeret korrekt, men blev overhørt af gruppen. Da LAP er en forening baseret på frivillighed udbetales ikke honorar til medlemmer.
LL beslutter at honorar ikke udbetales til medlemmer
LL beslutter endvidere, at LL ikke godkender budgetter med honorar. Med mindre andet er besluttet på Landsmøde.
Vedr. betaling refugie:
LL beslutter, at (LAP) sekretariatet skriver til refugiedeltagere, der har betalt for lidt og til dem, som ikke har betalt. Samtlige skal indbetale med det samme. Honorar udbetales ikke. Udlæg mm., der ikke er modtaget 10.02 2023 udbetales ikke.

a. Orientering om refugie:
– deltagerbetaling, oversigt over udgifter mm.
Der var en der blev sendt hjem deroppe fra.
Bolianas oplæg vedr. bevægelse var det bedste siger Cornelius.
Regnskab vedr. refugie sættes på næste LL møde. Cornelius tager kontakt til tovholder vedr. bilag og regnskab. LL skal efterfølgende tage stilling til regnskabet når samtlige udgifter og indtægter er opgjort.

6. (lukket punkt)

7. (lukket punkt)

8. Lokalrådsmøde

– udsat fra sidste LL møde
Udsættes til næste LL-møde

9. Medlemstræf 2023

LL beslutter medlemstræf 31.03/ 01.04 i Karrebæksminde.
LL holder møde efter medlemstræf fra den 01.04 til 02.04.

10. Deltagere Folkemøde 2023

Arbejdsgruppen deltager. Hvis der er ledige plads i sommerhuse kan det lejes ud til medlemmer efter først til mølle princippet. Ansøgning stiles til Lap@lap.dk
Bidragsydere skal være selvhjulpne. Det er kun arbejdsgruppen der kan søge diæter.
Arbejdsgruppen er: Lars K., Tom J., Lise J., Cissy Hansen, Knud F. Møller, Mikhael Saxtorph, Thomas Andersen.

11. Revision af forretningsorden

For at gøre forretningsordenen mere klar:
Foreslås ændret til:
12. Ved bestemte forud annoncerede LL-møder er det åbent for LAP medlemmer, dog uden taleret. LAP medlemmer betaler selv for rejse og forplejning. Ved behandling af lukkede punkter er mødet lukket for andre end LL-medlemmer og referent, og oplysninger herfra må ikke videregives.
LL har vedtaget at godkende ændring af forretningsorden
Det er landsledelsen, der fastsætter tid og sted herunder mødeform; fysisk møde, Zoom.

12. Sundhedsklynger

Steen fortæller om Sundhedsklynger mm.
LL beslutter at spørge M. Ziegler og Tina L. (KL), om de kan fortælle om Sundhedsklynger på LAP nytårskur

13. Orientering fra

a. FU
Bilag, faktura mm. er håndteret over jul og nytår.
Der er bestilt trøjer, merchandise, rygsække, drikkedunke, T-shirts mm.
Sundhedsminister Sophie Løhde vil mødes LAP.

b. LL
Brugernes Bazar: Der er forberedt et brev til Udsatterådet med indsigelser ift. stop af bevilling. LAP bakker op om indsigelse til Udsatterådet – Steen sender tilkendegivelse til Ask Svejstrup. Clarissa trækker sig fra Brugernes Bazar, Steen og Hanne C. er stadig med. LAP ́s involvering i Brugernes Bazar tages med på næste LL møde.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Sommerlejr: Birgitte har skrevet til deltagerne og status er pt. uklar. Brenderup Højskole er booket og annonce skal i bladet. LL- repræsentant er Torben Juhl. Lenette tager kontakt til sekretariatet vedr. medlemmer i Kystlejr og Sommerlejrgruppe. Der har været afholdt bisidderkursus i december 2022.

14. LL – møder i 2023

Forslag datoer:
– Lørdag 25.02: LL møde i Odense
– Lørdag 01.04 – 02.04 – afsluttes med frokost. LL møde i Karrebæksminde efter medlemstræf.
– Lørdag 13.05: LL møde på Zoom
LL vedtager ovenstående mødedatoer

15. Punkter til næste møde:

– Refugie
– Klager/partshøring
– Brugernes Bazar
– Vendepunkter

16. Evt.

17. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke

Referat LL-møde 26.11.2022

Deltagere: Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Tom Jul Pedersen, Hanne Carlsen, Bettina K. Mærsk, Steen Moestrup, Lene Kristiansen, Torben Juhl, Henrik K. Hansen, Paul Bjergager (fra pkt. 6), og fra sekretariatet Jette A. Kristoffersen.
Afbud/fraværende:
Lenette Rasmussen, Shiva Khanjani, Cornelius Christiansen, Clarissa E. Sørensen (suppleant), Inge Green Volder (suppleant).

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. valgt som ordstyrer, Jette som referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet
Der refereres ikke fra dette punkt.

3. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Punkt om Brugernes Bazar udsættes, og dagsorden tilføjes punkt 8E) Seminarer og konferencer og punkt 8F) Velvære gennem leg.

4. Godkendelse af referat fra møde den 15. oktober 2022

Tom: Under punkt om økonomi står der, at livsglædegruppe ikke stå under arbejdsgrupper. Det er en fejl, da der kun skulle stå, at turene ikke skal stå der. Hanne C: Det fremgår af punkt 4, at lokaler, Lygten er gratis at benytte, men der skal normalt betales et mindre beløb for udlån. Steen: Det, der under punkt 3 om refugiegruppen var retvisende dengang, men ikke for den aktuelle situation, som der orienteres om i dag.
Beslutning: Referatet blev godkendt med ovenstående bemærkninger.

5. Orientering fra FU og LL

a. FU:
Svar fra Sundhedsministeriet: LAP har endelig modtaget svar på brev til Magnus Heunicke, der blev sendt for to år siden. Ministeriet henviser til Styrelsen for Patientsikkerhed. Steen opfordrede til, at LAP følger op med henvendelse til dem.
Besøg i LAP-Køge: Et konstruktivt dialogmøde mellem FU og LAP-Køge, hvor der bl.a. blev ryddet misforståelser af vejen, som kan medvirke til bedre koordinering.

b. LL:
Tom og Lenette repræsenterede LAP ved konferencen ”Alle veje fører til Rom, mangfoldige stier til recovery” (og Lene for Psykiatrien, RH). På konferencen var der meget stor vægt på det sociale og det materielle i recovery-definitionen, og derfor fokus på alle aspekter af livet. Konferencen især god for nye på feltet. (hvor KLs er mere faglig). Tom oplyste at materialet fra konferencen ligger tilgængeligt på psykosocialrehabilitering.dk. Danmarks Psykosociale Rehabiliteringspris ”Den flyvende gris” blev tildelt Anders Sørensen for initiativ vedr. udtrapning af medicin. Han holdt oplæg, som kan ses på YouTube.
På baggrund af medlemmer har præsenteret sig som LAP ved arrangementer, blev det præciseret, at ingen medlemmer må gå ud som repræsentant for LAP (Landsorganisationen) medmindre det er aftalt med LL.
– Steen og Hanne C har deltaget i konference om medicin, Jægersborg, hvor de også fik synliggjort LAP.
I Hillerød har der været afholdt stormøde om socialpsykiatrien med oplæg fra KL. Bl.a. fokus på adgang til journaler/sager i socialpsykiatrien. Steen sender referat.
Steen har været aktiv i forbindelse med folketingsvalget, på vælgermøder og sociale medier, og foreslog at LAP skriver breve til alle nye ministre.
-Vigtigt at LAP er på forkant med Sundhedsklynger, der etableres om akuttilbud, for at styrke det tværgående samarbejde. Sundhedsklynger på psykiatriområdet medtages på dagsorden på januarmødet.
– Psykiatrialliancen udsat koordinationsmøde pga. regeringen ikke er på plads.
– Trine Torp blevet bestyrelsesmedlem af Askovfonden.
Der blev henstillet til, at LL respekterer gældende regler om deltagelse i LL møder.
Forretningsorden blev ændret flere år tilbage, således at det kun er nogle møder, der er åbne for medlemmer.

6. Aktiviteter 2023

– Nytårskur 2023: Afholdes i Handicaphuset, Taastrup, onsdag den 26. januar, 11.00 – 16.00. Beslutning: Arbejdsgruppen har mandat til at arbejde videre med programmet, og alle opfordres til inden en uge at komme med forslag til oplæg og underholdning, der kan løfte stemningen.
– Udbredelse af Vendepunkter – status: Der er planlagt et forløb på alle niveauer, men instruktørkurserne prioriteres, for at udbrede Vendepunkter. Birgit og Knud udarbejder oplæg til instruktørkurser. Der bliver mellem 8 og 12 deltagere pr. kursus, og man skal ansøge skriftligt om at deltage. Første kursus bliver for de bedst kvalificerede, dernæst tages der geografisk hensyn. Instruktører kan ansøge om at blive undervisere. Fremtidige undervisere kommer til ansættelsessamtaler, hvor der er enighed om ansættelsesudvalget sammensættes, så der ikke opstår inhabilitet. Honorar til undervisere af instruktører blev fastlagt på landsmøde, og ligger på hjemmesiden. Fremadrettet er der ikke længere et selvstændigt Vendepunkter København.
Beslutning: Punkt om honorarer til medlemmer for opgavevaretagelse i LAP-regi kommer på dagsorden på næste LL-møde (med bilaget fra Landsmødet om honorarer, Vendepunkter).

LAP Facebookgruppe(r):
Beslutning: Der udarbejdes officiel LAP-profil – i første omgang på FB og LinkedIn. Der foreslås gruppe bestående af: Lenette, Helle, Steen og Jette udarbejder forslag til indhold og drift.
– lokalrådsmøde:
Der arbejdes på gennemførelse af lokalrådsmøde, men der er behov for lidt forandring af form. Punktet udsættes da Lenette ikke er til stede.

7. Orientering fra arbejdsgrupper

– Folkemøde 2023:
Der er lejet et mindre telt, fordi 2 personer må overnatte i telt som vagter. Alle på listen er indkaldt til møde via sekretariatet.
– Kystlejr: Mødet i arbejdsgruppen aflyst, men lejren fastlagt uge til 27, d. 02-08. juli 2023, og stedet er booket og betalt.
– Landslejr – hedder nu Sommerlejr
Landslejr kaldes sommerlejr, uge 31, 30. juli til 05.08.23. Sekretariatet sender skriftlig bekræftelse til kursusstedet, Brenderup.
– Status vedr. bisiddere: Udover kursus i december 22, planlægges der opfølgning i 2023 for de bisiddere, der ikke har været på nyt kursus. For at man kan blive medlem af LAPs officielle bisidderkorps, skal man have gennemført enten det sidste kursus eller kursus i december. LAP dækker rejseudgifter for medlemmer af bisidderkorpset, men ikke for øvrige bisiddere med/uden ældre bisidderkurser. Indtil der er flere bisiddere deles landet geografisk mellem Sax, Lenette og Helle.
– Orientering om december-refugiet: Der er stor interesse for deltagelse i begge refugieuger. Arbejdsgruppen er større end normalt, og det blev indskærpet, at der ikke må ændres på arbejdsgrupper uden at det er godkendt af LL, alternativt af FU. Det blev diskuteret om deltagere i arbejdsgrupper, der deltager aktivt i forberedelse og gennemførelse, har ”krav på”/ret til gratis deltagelse eller til nedsat pris, og i så fald hvor mange medlemmer af arbejdsgruppen, det gælder for. Paul påpegede, at det er vigtigt der kun er 2 værter pr dag, der har ansvaret, ellers bliver det kaos, hvorfor der ikke bør være medværter. Paul ønsker at være garant for en god og tryg gennemførelse af de to uger.
Arbejdsgruppen blev opfordret til at bruge budgettet fra Jakob som ramme for arrangementet. Budgettet skal overholdes.
Beslutning: LL beslutter fuld deltagerbetaling for alle deltagere. Det præciseres, at der er fuld deltagerbetaling for alle og at der kun må deltage 4 fra arbejdsgruppen i hver uge. (Deltagerbetaling hævet til 300 kr. pr dag)

8. Økonomi

a. Budgetstatus og regnskabsoversigt
Budgettet er rettet til, men overførsel af 1,8 mio. fra 2021 til 22 blev efterlyst, da det har stor betydning for budgettet og overskuddet. Der blev spurgt til varmeforbruget, hvor udgifterne er faldet, og til faglitteratur, da der er købt for 3000 kr., men budgetteret med 58.000 kr.
Budgetønsker fra landsledelsen: Nytårskuren på budgettet, opfyldning af portomaskine, nyt kort til kameraet, da det er fuldt, indkøb af merchandise – især rygsække med ordentlig lynlås og blå t-shirts med tryk til henholdsvis mænd og kvinder (V-hals) samt hættetrøjer i store størrelser, kaffe, kontorartikler, indkøb til arbejdsplads til ny konsulent samt leje af bygning til refugie. Landsledelsen blev opfordret til at komme med andre ønsker i løbet af næste uge. Der er gennemført kasseeftersyn i sekretariatet.

b. Brugernes Bazar – udsættes til næste møde

c. Udviklingsplan 2023-2024 og budget 2023 – udsættes til næste møde

d. Ansøgning fra LAP Kbh.
LAP-København og Frederiksberg har ansøgt om økonomisk støtte fra landsledelsen til husleje i en tidsbegrænset periode, for at kunne opretholde lejemålet. FU savnede en række tal i ansøgningen, og havde derfor skrevet til LAP-København, men ikke fået svar på spørgsmålene. Der blev rejst forslag om, at der fremadrettet medtages post til regnskabsbistand i sekretariatet til grundforeningen samt at der undersøges muligheder for at dele/leje lokaler hos andre organisationer, Frivillighedshus m.v.
Beslutning: Landsledelsen besluttede ved afstemning, at Landsorganisationen ikke skal yde støtte til huslejen (7 imod at give støtte, 1 for og 2 stemte ikke).
Der skal udarbejdes et kvalificeret omlæg om håndtering af den aktuelle situation som grundlag for et zoommøde i LL inden jul, som FU indkalder til.

e. Seminarer og konferencer
Steen fremlagde forslag om gennemførelse af temadag i december om velvære. LL anmodes om at bevilge det samlede budget på 7.400 kr. til forplejning, materialer, fortæring.
Beslutning: Ansøgning fra LAP Nordsjælland blev imødekommet.

f. Velvære gennem leg
Sille vil gerne fortsætte med at stå for Velvære gennem leg. Sille modtager ikke diæter kun transportgodtgørelse.

9. Frivillighedskonferencen 2022

Hanne C. fortalte om konferencen. IFS afholder det Socialpsykiatriske Seminar 2023 med temaet ”Fremtidens psykiatri – mellem forråelse og arbejdsglæde”. Paul,
Torben, Helle, Steen og Bettina deltager fra LAP.

10. Personale [lukket punkt]

11. LL-møder 2023

Næste møde er 14.01 2023 januar på Zoom

12. Punkter til næste møde

– Medlemstræf: Bettina K. Mærsk, Hanne Wiingaard og Jette A. Kristoffersen
– Honorarer til medlemmer af LAP
– Sundhedsklynger på psykiatriområdet
– LL-møder i 2023
– Hjælp til LAP-København (Der indkaldes til særligt zoommøde om afvikling af lokalerne.
– Lokalrådsmøder

13. Evt.

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af møde i livsglædegruppen d. 16. november 2022

Afholdt d. 16. november 2022 i Randers.

Deltagere:
Preben, Yvonne, Gihta, René og Brian

Gruppens øvrige medlemmer var savnede.

Seneste referat fra mødet i oktober blev godkendt, og indsendes nu til LAP til offentliggørelse på hjemmesiden.

Tom skulle have informeret om nyt fra LL, men var fraværende.

Gruppen har fået et nyt medlem siden sidst. Er blevet budt velkommen.
Endnu et eventuelt nyt medlem bliver kontaktet snarest.

Der er enighed i gruppen om at foreslå LAP, at Livsglædegruppen repræsenterer LAP på folkemødet 2023 på Bornholm, hvor vi vil fokusere på livsglæde på trods af psykiske lidelser.

Forslag til arrangementer i 2023 for LAP-medlemmer:
– Rosenborg Slot
– Egesskov Slot
– H.C. Andersens Museum
– Nordisk Film

Husk næste møde i København d. 14. december kl. 13:00.
Vi mødes under uret på Hovedbanegården.

Referat af LL-møde 15.10 2022

Deltagere: Lenette Rasmussen, Hanne Wiingaard, Cornelius Christiansen, Tom Jul Pedersen, Hanne Carlsen, Bettina K. Mærsk, Shiva Khanjani, Steen Moestrup, Clarissa Sørensen og Lene Kristiansen.
Afbud: Henrik K. Hansen, Torben Juhl, Paul Bjergager og Helle Sibbersen.

Møde afholdt på Zoom

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer Hanne W. og referent Lene.

2. Personlig runde

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelsen at FU ville gerne have nytårskur på som nummer 8.

4. Godkendelse af referat 17.09 2022

Under punkt 5 rettes, at Tom nævnte at vi kan låne lokaler i Århus, så vi i alt betaler mindre for arrangementer. Hanne C. gjorde under samme punkt opmærksom på, at lokaler Lygten i Københavns Nordvest-kvarter kan lånes for et mindre beløb.
Rettelse til punkt 7. Aktive Brugere har ikke lovet 150.000 kr. til Brugernes Bazar. Med disse ændringer er referatet godkendt.

5. Psykiatriplan

Orientering om psykiatri-aftalen. Hus Forbi har ringet til Hanne W. for at høre om tre politiske prioriteringer fra LAP, og Hanne nævnte 1. tvang, 2. tværsektorielt samarbejde og 3. Peers.Lene foreslår, at vi ligesom andre foreninger stiller os op, og stikker politikerne et stykke papir med LAP’s politik i hånden ved særlige relevante begivenheder.
LAP KBH vil besøge et Bosted og deltage i valg-debat i København. Hanne W. orienterede om, at der ikke i denne omgang med den nye psykiatri-aftale blev enighed om en fælles pressemeddelelse fra Psykiatri-alliancen.

6. Valgspørgsmål til politikere

Jakob og Jette har lavet et udkast med spørgsmål til politikere, som udsendes til LL til kommentering. Tom foreslår færre og mere tydelige spørgsmål. Steen gør opmærksom på, at spørgsmålet om gensidig forsørgerpligt skal fjernes. Hanne W., Steen og Lene arbejder videre med spørgsmålene.

7. Samarbejde med Hus Forbi

Hanne C. fik lavet en video med LAP-synspunkter.

8. Nytårskur

Vi overvejer et en-dags-arrangement evt. i forbindelse med et LL-møde i Handicaporganisationernes Hus i Høje Tåstrup. Steen, Hanne W. og Hanne C. arbejder videre med planlægningen.

9. Folkemøde 2023

Tom er tovholder. Det skal skrives ud, at det er en arbejdsgruppe som indeholder mange forskellige og krævende opgaver. Vi undersøger om Jette kan deltage på Folkemødet.
LL bør være mere repræsenteret på Folkemødet for at fortælle om LAP’s politik. Vi kan gentænke om vi skal have et telt. Hvis det bliver uden telt, vil Lene gerne være med i gruppen. Der skal sættes struktur på opgaverne, hvis vi skal deltage på FM 2023 med et telt.

10. Personsag (lukket punkt) Refereres ikke.

11. Handlingsprogram

Vi arbejder videre med Handlingsprogrammet.

12. Økonomi:

a. Regnskab og budgetoversigt
Livsglædegruppens ture skal ikke stå under arbejdsgrupper.

b. Udviklingsplan 2023-24 og budget 2023-24
Vi læser Jakobs udkast til Udviklingsplan og indsender kommentarer til LL ́s mailgruppe inden 1. november 2023. Budgettet skal sendes i en forkortet udgave til Socialstyrelsen og budgettet skal være for to år ad gangen.

c. December refugiegruppen
Der er syv personer i arbejdsgruppen med henblik på Smidstrup Refugie. Mette Windfeld er ny tovholder. Budgettet er på kr.221.600 for to fire-dages forløb i december.
Arbejdsgruppen optager 7 af pladserne i hver uge. Oplægsholderne optager også nogle pladser. Ellers er det først-til-mølle princip. Deltagerbetaling sættes op i pris til 300 kr. pr. døgn. Hanne C orienterer om, at fire fra arbejdsgruppen selv betaler opholdet. Der var flertal for forslaget, så arbejdsgruppen arbejder videre med planlægningen.
(Ovenstående kun retvisende på mødetidspunkt ikke for den aktuelle situation)

13. Arbejdsgrupper

Det opklares hvem der sidder i Refugiegruppen. Mange medlemmer skrev sig på arbejdsgrupper på medlemstræffet, men der er tvivl om, hvad medlemmerne tror de har meldt sig til: deltagelse / arbejdslejr.
Vi beder sekretariatet om at skrive et brev ud til de medlemmer, som har skrevet sig på arbejdsgrupper, om de vil være deltagere eller arbejdsgruppe.
Sekretariatet skal skrive til de to personer i arbejdsgruppen om ”Brugerstyrede kultur +netværks i LAP regi” og fortælle, at der er ikke nok deltagere til en arbejdsgruppe, og at den derfor ikke godkendes som arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen om sommerlejr: sekretariatet skriver ud og spørger til, hvem der sidder i arbejdsgruppen.
Presse og lov: Hanne W., Steen Moestrup, Lars Kristensen og Lene Kristiansen. Landsdækkende Vendepunkter. Sekretariatet afklarer hvem der sidder i arbejdsgruppen.

14. Orientering fra

a. FU
Vi skal være opmærksomme på, hvem der svares til på mail, da der nogle gange er eksterne på mail-gruppen. Møde i LAP Køge med FU 2.11.2022
Birgitte er blevet fejret i anledning af 10-års jubilæum.

b. LL
Der er debat om udvikling i socialpsykiatrien i Hillerød kommune 10. november kl. 19-21. Steen kan skaffe et par pladser, hvis det har interesse.
Psykiatri-Topmøde gik rigtig godt.
Hanne C. og Steen har været til møde med projekt Udenfor om udsathed og LGBT+Cornelius er kontaktet personligt af SAND om samarbejde på landsplan.
Bettina gør opmærksom på at vores målgruppe er meget økonomisk klemt, og vi skal være opmærksomme på det ift. vores kommende arrangementer. Der er mulighed for søge særlig økonomisk støtte §34 til f.eks. større elregninger.
Hanne W. undrer sig over, at vi i LAP ikke taler mere om energikrisen ift. vores medlemmer.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Bisiddergruppen har lavet udkast til folder og visitkort og er ved at arrangere bisidder- kursus. Brenderup er booket i uge 31. Henne Bad er booket uge 27. Der er deadline 1. februar 2023 til LAP- bladet mht. annoncering.

15. Evt.

Vi bestiller julefrokost til LL-mødet i sekretariatet 26. november 2022.

16. Næste møde

– Lørdag 26. november (møde og julefrokost)
– Mødeforslag 2023: 14.01 2023 på Zoom

17. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af møde i livsglædegruppen d. 19. oktober 2022

Godkendt referat af Livsglædegruppens møde 19. okt. 2022 i Lap`s lokaler i Odense

Deltagere: Preben, Solveig, Tom og Gihta. Gruppens øvrige medlemmer var savnet.

Vi fortalte hver især om positive oplevelser siden sidst.

Sidste referat fra sept. møde blev godkendt og bliver nu indsendt til Lap til offentliggørelse på hjemmesiden.

Tom fortalte om nyt fra LL.

Da et af gruppens medlemmer har været fraværende meget længe pga. sygdom, ringede vi vedkommende op under mødet, og spurgte om han ville være interesseret i, at vi kom til ham og holdt møde næste gang. Det blev han meget glad for, så derfor er næste møde planlagt til at være i Randers.

Da et af gruppens medlemmer er trådt ud, og vi i forvejen manglede et medlem, besluttede vi at kontakte 2 nye, som begge har udtrykt ønske om at være med i gruppen.

Tak til alle for at vi havde en god oplevelse i Odense i går.

Referat af LL-møde 17.09 2022

Deltagere: Lenette Rasmussen, Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Tom Jul Pedersen, Hanne Carlsen, Bettina K. Mærsk, Clarissa E. Sørensen (suppleant), Lene Kristiansen, Torben Juhl, Paul Bjergager.

Afbud/ikke tilstede: Steen Moestrup, Henrik K. Hansen, Jesper Porsborg(suppleant), Shiva Khanjani
Møde afholdt i Middelfart.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. vælges til ordstyrer og Jakob vælges til referent (pkt. 1. – 7.).
Referent pkt. 8. – 14.: Jette Ammar Kristoffersen

2. Personlig runde. Refereres ikke.

3. Omgangstone v/FU

LL skal være rollemodeller, og der skal tales pænt til alle. Personalet skal ikke svines til over telefon eller andre steder. Paul siger foreningen er blevet bureaukratisk, man kan ikke melde andre ind m.m. Det oplyses, at folk selv skal selv ringe og melde sig ind i foreningen eller til arrangementer. Vedr. pris på medlemstræf: Oplysninger vedr. refusion og depositum står i brevet til medlemmer.

4. Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes et pkt. 6a: Booking af næste medlemstræf.

5. Godkendelse af referat 20.08 2022

Rettelse til pkt. 11c: Tom sender måske gode ideer til Peter Q. Tom nævnte at vi kan låne lokaler i Århus, så vi i alt betaler mindre for arrangementer. Hanne C. gjorde under samme punkt opmærksom på, at lokaler i Københavns Nordvest-kvarter kan lånes gratis.
Med disse rettelser er referatet godkendt.

6. Opfølgning medlemstræf – evaluering

– Der kom ikke deltagere til drøftelsen af vedtægter, måske skulle det præsenteres bedre eller også er der ikke interesse for det.
– Vedr. det lokale LAP: Måske var der lidt mange detaljer om geografi og historik i oplæggene vedr. det lokale LAP arbejde.
– Der skal udvælges én tovholder til hver gruppe på medlemstræf.
– I gruppen vedr. hvervning af medlemmer gruppen var der ikke egentlig nye idéer, der var dog mange deltagere og gode drøftelser.
– Vedr. Vendepunkter: Hanne C.: Der var en, der talte hele tiden og de ny medlemmer kom ikke til. Tidligere tovholder havde taget tovholderrollen på mødet, og det gav for lidt plads til de øvrige. Det bliver et kæmpearbejde at få Vendepunkter sat i gang på landsplan og frigjort fra LAP-København. Det oplyses, at de uddannede instruktører har læst to bøger – Styr på livet og Den personlige arbejdsbog. Der holdes snarligst et møde i gruppen, Lenette og Helle deltager.
– Lenette nævner, at medlemmer har mange idéer, men ikke altid ønsker at påtage sig et stykke arbejde eller tage ansvar.
– Paul spørger til priserne på medlemstræffet og det oplyses, at det er ca. kr. 2000 pr. deltager.
– Stemningen var god, og LAP ́s medlemmer gav meget positive tilbagemeldinger til arrangører. De enkelte indlæg supplerede hinanden rigtig fint. Den fælles opfattelse i LL er, at medlemstræffet var meget vellykket.

6a. Booking af næste medlemstræf

LL beslutter, at der kan bookes dato (fredag-lørdag) og lokaler til medlemstræf i foråret 2023.
Under dette punkt spørges også til, hvorfor der ikke er flere LL-medlemmer, der melder sig til opgaver i LL. Hvorfor sidder man så i LL?
På næste LL-møde nedsættes en arbejdsgruppe vedr. medlemstræf.
LL opfordres til at finde emner til næste medlemstræf.

7. Handlingsprogram

– status jf. LL møde 24.06 – 25.06:

a. Principprogrammet: Afsnit C stk. 1 Vi ønsker og arbejder for at styrke medlemmernes bevidsthed om behandlingsmæssige, sociale, økonomiske, juridiske, faglige og menneskelige rettigheder.
LL arbejder videre med afsnit C stk. 1.
Ansvarlige for de enkelte punkter – se også LL referat 24.06-25.06

Handlingsprogram:

Punkt 2. Videreførelse af Brugernes Bazar.
LAP vil gerne støtte videreførelsen, men vi har ikke lovet at finansiere det. Aktive brugere har også givet kr. 150.000. Aktive brugere har ikke lovet kr. 150.000 til Brugernes Bazar. LAP ́s bidrag på kr. 100.000 er til selve Bazar arrangementet og de øvrige 50.000 er en buffer, eks. til transportudgifter.
Clarissa: Der har været et evalueringsmøde, og der skal findes en ny hovedtovholder som erstatning for Alice Rasmussen. Udsatte Rådet stopper finansiering af Bazaren. UCL vil holde en workshop om videreførelse af Bazaren, herunder udarbejdelse af en drejebog for planlægning og afvikling. Clarissa er blevet kontaktperson ift. kommunen m.m. De øvrige foreninger spørges om bidrag i ud fra den enkelte forenings økonomiske formåen. Kongens Have er booket til den 30. august næste år.
Clarissa sender materialer fra møder vedr. Brugernes Bazar til LL forud for næste LL-møde.

Punkt 3. Kæmpe for lige adgang til sundhedssystemet – både på ældreområdet og ift. somatikken for psykiatribrugere.
LL arbejder videre med pkt.3 frem til næste LL-møde.
Ansvarlige for de enkelte punkter – se LL referat 24.06-25.06

Punkt 4. Arbejde på fortsat at udbrede LAP’s bisidderkorps, Vendepunkter, NADA og refugier til hele landet.
LL arbejder videre med pkt.4 frem til næste LL-møde.
Ansvarlige for de enkelte punkter – se LL referat 24.06-25.06

Punkt 5. Forskning inden for behandlings- og socialpsykiatrien.
LL arbejder videre med pkt.5 frem til næste LL-møde.
Ansvarlige for de enkelte punkter – se LL referat 24.06-25.06

Punkt 6. Overholde vedtægterne
Lene Kristiansen og Hanne W. taler sammen efter Generalforsamling i LAP København.

8. Arbejdsgrupper:

– Folkemøde 2023: 10 personer har meldt sig.
LL medlem Tom indkalder til møde.

– Landslejr:
Ingen nye tilmeldinger.

– Kystlejr: Der er nok i forvejen, siger Torben.
LL har godkendt kystlejrgruppen.

– Vendepunkter:
Der skal ryddes op i hvem der er med i arbejdsgruppen: Lenette og Helle følger op.

– Refugiegruppen: Der opstod tvivl om hvorvidt dem, der skrev sig på, rent faktisk ved de har tilmeldt sig refugielisten pga. to overskrifter.
LL besluttede at sekretariatet må skrive til dem, der står på refugielisten om de er klar over, at de har tilmeldt sig refugiegruppen.
Cornelius har ikke kunnet få navne på medlemmer af gruppen fra sekretariat, men LL påpeger, at informationer skal deles.

– Landsledelsen besluttet at lave refugie i december 22, og pengene er afsat til det.

En arbejdsgruppe har meldt sig til vinterrefugie-gruppen. Cornelius foreslår at man får lov til at afholde refugie primo 23, men får det afregnet i december, evt. via overførsel.

Tilmeldinger arbejdsgrupper (medlemstræf):
Sommerlejr: 5 personer har tilmeldt sig. 2 fra LL, Torben Juhl og Hanne C.
Bisiddere: 1 tilmelding
Unge: 0 tilmeldinger
Presse: 1 tilmelding
Hjemmesidegruppen: 0 tilmeldinger.

9. Økonomi:

Regning til Hotel Svendborg betalt og bogført.
Hanne C: Livsglædegruppen har brugt flere penge end de skulle, jf. mail til Tom. Gruppen har ikke planlagt flere ture.

a. Regnskab og budgetoversigt

b. Ansøgning vedr. bisidderkursus 2022
kr. 60.000 til kursus efterår 2022: Kurset afholdes i LAP ́s lokaler, hvor man spiser.
Kun overnatning på hotel.
LL beslutter, at flytte 60.000 fra Vendepunkter til bisidderkursus.

c. Ansøgning redaktionsgruppe
Denne ansøgning trækkes tilbage

10. Personale Behandlet under pkt.3. (lukket punkt)

11. Orientering fra

a. FU
– Lokale LAPér – nyt?
– Køge har inviteret FU til møde. FU vil gerne deltage. Dato fastlagt til 05.10.
LL tilslutter sig, at Jette deltager sammen med FU. Hanne oplyser, at FU ́s opgaver fremgår af vedtægterne.
FU er daglig ledelse, som bringer det videre til LL. Landsmødet øverste ledelse.
FU har dispositionsret på beløb op til 10.000.
– PsykiatriAlliancen har afholdt møde, hvor Hanne måtte melde afbud pga. sygdom.
Flere har efterlyst Sundhedsstyrelsens 12 punkter, og hvordan man vil måle på det. Lene forsøger at fremskaffe disse.

b. LL
– Brugernes Bazar: Ingen bemærkninger.
– Lene deltager som oplægsholder på PsykiatriTopmøde.
– Møde med TV-lægen Peter Q.: Lene: Der var indkaldt repræsentanter for 60 organisationer, som blev opfordret til at fremsende forslag til emner.
Lene anbefaler prioritering af de sværest ramte/mest syge med komplekse problemstillinger, hvilket LL tilsluttede sig.
– Helle foreslog at medtage forslag om dobbeltdiagnoser/dobbelt problemer samt portrætter af botilbud.
– Hanne: Dobbeltdiagnoser handler i høj grad om problemer med koordinering.
Opfordrede til, at Lene fandt historier uden for København, for at understrege LAP er en landsdækkende organisation.
LL opfordres til at sende forslag til Lene på mail.
– Landskampagne til at skaffe ny medlemmer:
Der har ikke været ressourcer til at lave videoer, og der kom ikke nye forslag frem på medlemstræffet.
Øvrige:
Tom har deltaget i Mental talk og Ensomhedskonferencen, som var meget vellykket og totalt udsolgt. Lene foreslår LAP prioriterer Ensomhedskonferencen højere næste år, da den er professionel, eventuelt på bekostning af Brugernes Bazar. Foreslår budgettet til konferencer sættes op. Bettina: LL er nødsaget til at overholde det vi lovede på landsmødet, fx 2 medlemstræf, men vi skal løbe meget stærkt uden nogen hjælp.
Vedr. landslejr: Al kritikken gik på udførelsen – selvom flere var positive, og anerkendte indsatsen. Vigtigt man melder sig til arbejdsgrupper af lyst.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
– Landslejr: Intet nyt
– Bisidder: LL godkendt kursus, kan gå i gang.
– Refugie: Intet nyt

12. Spørgsmål til politikere til Folketingsvalg?

Det forventes, at Mette Frederiksen snart udskriver valg 04.10.
LL drøfter spørgsmål mv. på mailen.

13. Lukket punkt

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.