Kritik af kommunal indsats vedr. knivstikkeri på bostedet Birkerød Parkvej 18

Det er med stor sorg og omtanke for både medarbejder og dennes familie, såvel som den omtalte borger på bostedet, at vi i LAP er vidne til endnu en tragisk sag på bostedet Birkerød Parkvej 18, hvor en psykisk belastet person har angrebet en socialpædagog med en kniv.

Borgmester Jens Ive fra Rudersdal kommune citeres for, at den pågældende borger slet ikke hører hjemme på det pågældende botilbud, men burde have været tvunget til at tage ophold på de ”særlige pladser” i psykiatrien. Borgmesteren har næppe sat sig ind i, at borgeren boede på et §105 tilbud, og ikke det kommunale social-psykiatriske botilbud borgeren med disse udfordringer burde være visiteret til – nemlig på et §107 og §108, som har en høj nomering og er døgnbemandet.  Rudersdal kommune har valgt at anbringe borgeren i et §105 tilbud hvor nomeringen er relativt lav og tilbuddet er ikke døgnbemandet.

LAP tager på det skarpeste afstand fra et sådan svigt i kommunalt regi, der ligner en reel spare-øvelse uden hensyntagen til borgerens individuelle behov, til personale og de øvrige borgere i botilbuddet. Når mennesker har psyko-sociale problemstillinger er færdigbehandlet i psykiatrien, og fortsat kræver en stor rehabiliterende indsats, er det vigtigt at forstå, at indsatsen i de svære tilfælde ikke kan planlægges til at finde sted på bestemte tidspunkter af døgnet. At tilbuddet skal reflektere at borgeren i den svære fase, kan støttes på de tidspunkter af døgnet hvor borgeren har behov for det, hvilket har en de-eskalerende effekt.

LAP forholder sig ligeledes kritisk til Jens Ives sammenblanding af særlige pladser i regionen og de kommunale social-psykiatriske §107 og §108 tilbud med døgnbemanding. Det faktuelle i at borgeren har sagt nej til en af de særlige pladser i regionen – som først blev oprettet i starten af juni i 2018 – kan ikke forklare hvorfor Rudersdal kommune har fejlplaceret borgeren i et §105 tilbud. Det er forkasteligt, og sager som denne burde få store konsekvenser for kommunen.

LAP retter også en skarp kritik af journalisterne Emil Søndergård Ingvorsen og Christine Hyi Dai som direkte spørger ind til om frivillighed altid er at foretrække, når patienter med en aggressiv adfærd kan takke nej til en plads på et psykiatrisk sygehus. Journalisterne har ikke lavet deres baggrundsresearch ordentligt, og springer direkte til at diskriminere psykisk syge mennesker ved at konkludere at tvangsbestemmelser omkring hvilken bolig borgeren bør leve i, ville løse problemet. Ligeledes stiller journalisterne i deres spørgsmål i artiklen, gerningsmanden som eneansvarlig for episoden. I stedet burde journalisterne have undersøgt årsagskæden i forløbet, og slå ned på de fejltagelser og svigt kommunen har begået i den konkrete sag.

Det er LAP´s erfaring at Region Hovedstaden Psykiatri og LAP er tilfredse med visitationen til de særlige pladser i hospitalsregi.

I LAP håber vi at en politiefterforskning, der kommer omkring alle detaljer i forløbet, vil afklare de nærmere omstændigheder for episoden.

LAP håber ligeledes på mere kritisk og retfærdig journalistik i fremtiden, når dækningen gælder psykisk syge mennesker. Vi ønsker ikke, at journalistikken bygges op omkring journalisternes egne fordomme, og skaber en lynchstemning i samfundet, hvor folket handler i frygt og fordommenes lys, fremfor i et medmenneskeligt og retfærdigt samfund.

www.dr.dk/nyheder/indland/borgmester-om-knivoverfald-paa-bosted-beboer-er-farlig-og-skulle-have-haft-hjaelp

LAP – Store Glasvej 49 – 5000 Odense C – Tlf. 66 19 45 11 – E-post: lap@lap.dk    www.lap.dk