Referat af LL møde den 15.09 2018

 

Deltagere: Hanne Wiingaard, Hanne Skou Kadziola, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Henrik K. Hansen, Jørn Bæk, Bettina Kræmer Mærsk, Nils Holmquist Andersen, Inger-Liss Christoffersen, Andrea Hermansen, Jørn Bæk og Katrine Wiedersøe (suppl.)

Afbud/fraværende: René Strøm, Michael P. Krog, Grethe Kristine K. Nørgaard (suppl.) og Cornelius Christiansen.

Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Forslag til dagsorden:

 

 1. Udviklingsforløb v/Jon V. Andersen (11.00 – 12.00)
  Jon opsummerer nogle af de ting han har bemærket på møderne. Den faglige diversitet er vigtig, at få med i beslutningerne. Jon faciliterer i sit oplæg en dybdegående behandling af et emne. Der er nødt til at være et fælles mål, og nærvær, opmærksomhed, omsorg og empati er forudsætninger for et godt møde. Et konkret råd er brug af Time-Out og mindre kaffe. Der bliver gennemført en øvelse med diskussion af selvvalgte vigtige emner i grupper af 2 og 2 og derefter i grupper med 3 personer. Gruppen udvælger de vigtigste emner. I pausen skriver LL -medlemmer deres punkter op på tavlen. Efterfølgende gives der streger (karakterer) til hvert enkelt emne, hvor hver enkelt person har 10 streger (point) at give til det vigtigste punkt. Emnet der får flest stemmer bliver det første punkt på næste LL møde. Katrine spørger hvor meget orienteringspunkter skal fylde, så Jon kan få mest mulig plads.
 2. Valg af ordstyrer og referent.
  Hanne S. blev valgt som ordstyrer. Jakob B. blev valgt til referent.
 3. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Hvad ønsker du at opnå? Refereres ikke.
 4. Godkendelse af dagsorden
  Der tilføjes pkt. 7. ´Katrine Wiedersøes indtræden i LL, og pkt. 12 vedr. ´Knivstik på bosted i Birkerød´. Dagsordenen blev herefter godkendt.
 5. Punkter fra Mikael Kold v/Tom
  Hvilke punkter implementeres, og hvad gør vi for god ro og orden. Det vigtige er hvordan vi får det gjort. Tom og Jon taler sammen og planlægger forud for næste møde, da der er sammenfald med det nuværende udviklingsforløb som Jon står for
 6. Godkendelse af referat fra møde den 18.08.18 (bilag 6).
  Faktuelle rettelser til Pkt. 7a,(´lokale´ rettes til bestyrelsesmedlemmer) og mindre rettelser til 7b og pkt. 8. Herefter blev referatet godkendt.
 7.  Katrine Wiedersøes indtræden i LL (lukket punkt)                                          
 8. Ansættelse af lokalkonsulent i Midtjylland v/Tom Jul
   – Henviser til pkt. 9.
  Steen spørger om ansættelsen er inkl. feriepenge, rejser og telefon, og Tom svarer ja til dette. Hanne W.: Der er ikke nok penge til konsulenten med mindre september måned trækkes fra. LAP- Midtjylland kan dog søge midler i LAP. Hanne S.: Hvis LAP – Midtjylland vil ansætte og have ledelsesansvar skal der skaffes midler selvstændigt. Hvis det er LAP der ansætter, vil ledelsesansvaret også ligge hos forretningsudvalget. Steen oplyser, at der er fokus på lønkroner i revisionen. Tom opsummerer: Det vil sige, at enten skal man ansættes direkte i LAP eller selv søge midler.
  Resultatet af drøftelsen er, at Tom kan gå videre med projektet ud fra de retningslinjer, der er skitseret.
 9. Personale (lukket punkt)
 10. LAP´s image udadtil
  1. Offentliggørelse af fotos v/Hanne W.
   Hanne W.: Jeg vil ikke have billeder af undertegnede fra LL-møder og fra to-dages møder lagt på Facebook.  Til dette svarer Tom, at han gerne vil undgå at lægge billeder på nettet.
   Tom vil tillige spørge folk, før der påtænkes at formidle personbilleder.
  2. Rettigheder til videoer. LAP-TV og video fra konferencer
   (eksempel  – Against Stigma video) v/Hanne S. Spørgsmålet lød hvorfor film kommer på ANTVs  hjemmeside først. For at løse dette besluttes, at kontrakten fra ANTV vedr. Folkemødet genbruges, så denne kan bruges som retningslinje fremadrettet.Jørn sender kontrakten til FU og til lap@lap.dk.
 11. Orientering fra 
  1. FU
  2. LL
   Hanne W. har været til konference om hjemløse kvinder sammen med Cornelius, og det var en rigtig fin konference.
   – orientering om medlemstræf v/Hanne S.: Medlemstræffet bliver den 9 -10. november på Vissenbjerg Storkro. Det kommer til at handle om Recovery. Der åbnes op for, at ikke-LAP medlemmer kan deltage ved et enkelt indslag. Andrea: Jeg er glad for, at vi arbejder sammen omkring det lokale og medlemstræffet. Hanne S.: Vedr. Psykiatritopmødet kommer der noget fra LAP Kbh.
   Steen: Jeg kommer med Håb i Psykiatrien, som er en velgørende forening for psykiatribrugere. Jeg har også fået en henvendelse fra en studerende, der gerne vil lave et terapiforløb. Steen har tillige fået en henvendelse fra Darum, der gerne vil have en person fra LAP med i deres Advisory Board omkring et projekt.
   Jørn: Vi har deltaget i en konference om dobbeltdiagnoser/mestringskonference, og om hvordan man har uddannet folk til at arbejde med denne målgruppe. Jørn har taget kontakt til nogle af disse, herunder Center for Selvmord. Jørn bliver involveret i etableringen af Psykiatriens hus i Aarhus. Ovartaci museet i Aarhus har en spændende udstilling, og udstillingen er nu på Skejby sygehus. Vi har været til møde Frivilligrådet, og der var en snert af at frivilligindsatserne skal tilpasses. Andrea fortæller om arbejdet med overgange og om Brugernes Bazaar.
  3. Udviklingskonsulent
   – Sindets dag 10. oktober. LAP deltager med stand.
   – Overført kr. 212.000 fra 2018 til 2019.
   – Fondansøgt kr. 735.000 til 2019 til sommerlejr, Ø-lejr og refugie.
 12. Knivstik på bosted i Birkerød.
  Katrine: Det er dårlig journalistik, da brugeren skulle være visiteret hurtigere til et Socialpsykiatrisk bosted. Det oplyses, at det er et socialpædagogisk bosted.
  LL- beslutter, at Katrine og Steen laver en pressemeddelelse.
  Pressemeddelelsen er sendt ud.
 13. Bisidderordning og eventuelt fuldmagt. Henrik orienterer igen på næste LL-møde, hvis det bliver nødvendigt med yderligere.Pause: Hanne W. overtager ordstyrerrollen efter pausen.
 14. Folkemøde
  1.  Retningslinjer for Folkemøde/diæter mv. (bilag 12)
       Hanne W: Arbejdsgruppen laver selv nye lave retningslinjer for Folkemødet.
   LL er enige om den model.
  2. Evaluering m.m.
   Jørn: Der er ingen, der har svaret på evalueringsskemaet.Der har været en drypvis evaluering. Det skal besluttes om LAP deltagere skal deltage i andres debatter, og om vi overhovedet skal have et telt. Der kan være nogle, der er bedre til at deltage i politiske debatter. Jørn vil gerne rådgive den ny gruppe. Andrea: Jeg håber vi får nogle flere film. Jørn sender kontrakt rundt vedr. ANTV til brug for den ny gruppe.
  3. Ny gruppe, tovholder mv.
    Bettina, Jørn, Henrik, Katrine,  Inger-Liss, Grethe, Tom og Andrea ønsker at være med i gruppen. Der skal være et arbejdskommissorium for gruppens arbejde.
   LL – beslutter, at de interesserede holder et møde forud for næste LL møde. Gruppen mødes og udnævner som noget af det første en tovholder.
    Her træffes også beslutning om arbejdets organisering.  Bettina indkalder til mødet.
 15. Ophævelse af behandlingskriteriet for tvang i psykiatriloven v/Hanne S. Kadziola
  – Drøftelse i grupper med udgangspunkt i spørgsmål.
  Pkt. udsættes til næste LL-møde, og LL melder tilbage med indspark til drøftelsen.
 16. Grænser i forhold til opførsel i LAP v/Jørn Bæk
  Jørn fortæller, at det er mail (og injurielignende angreb via mail), som han gerne vil drøfte.
  I forbindelse med punktet oplyses det, at den enkelte selv kan søge konfliktmægling jf LAP´s vedtægter.
  drøftes uden konklusion og tages på igen på næste LL- møde. FU planlægger et ekstra LL-møde til afholdes på en hverdag.
 17. Økonomi:
  1. Regnskabsoversigt
   -Orientering vedr. ansøgning til Trygfond. Der er søgt kr. 735.000 i Trygfonden
   Udsættes til næste LL-møde.
  2. Ansøgning om midler til Vendepunktskursus for unge psykiatribrugere 18-35 år. Et LL-medlem stemmer imod. Ansøgningen godkendes med følgende tekst:
   LL vil godkende ansøgningen, med mindre LAP-Kbh. ikke får midlerne andre steder. Der skal være minimum 8 personer på kurset.
  3. Søge penge til film om ”Healing of Skizofrenia” Hanne S
   https://www.youtube.com/watch?v=EPfKc-TknWU&feature=youtu.be
   Jf. Roger Witakers bog: Den Psykiatriske Epidemi og jf.  BrevingerMidler kan evt. søges her:
   https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/nu-er-det-muligt-at-soege-midler-fra-puljen- for-sundhedsfremme-og-sygdomsforebyggelse-2019

   LL siger Ja til at Hanne S. kan gå videre med forslaget.

  4. Film med medvirken af Peter Gøetsche om Cochrane Instituttet.LL siger Ja til at Hanne S. kan gå videre med forslaget.
  5. Høring om tvang på Christiansborg
   Punktet udsættes til næste LL-møde
 18. Forskel på lønnede og frivillige v/ Tom
  Punktet udsættes og sættes højt op på dagsordenen på næste LL-møde.
 19. LAPs bidrag til Psykiatriplan II Brainstorm, drøftelse og indsamling af bidrag.
  LL bedes indsende bidrag pr. mail ud fra det fremsendte materiale. LAP har allerede givet bidrag i nogle af de mødefora hvor LAP indgår.
  Punktet udsættes og sættes på dagsordenen på næste LL-møde.
 20. Evt.
  Jon bruger dette punkt til prioritering af vigtige dagsordenspunkter ud fra øvelsen beskrevet i pkt. 1. Hvert LL medlem sætter 10 streger på tavlen og de punkter, der få flest streger kommer først på dagsordenen næste gang.
 21. Hvordan synes du, mødet gik?
  Refereres ikke.