Det er bl.a. LAP’s overordnede formål at:

• Arbejde for at mennesker med psykosociale handicap sikres lige muligheder med andre samfundsborgere for uddannelse, arbejde, aktivitet og deltagelse

Formålet uddybes i LAP’s principprogram, hvor det fremgår, at vi ønsker og vil arbejde for:

• At man fra samfundets side aktivt modvirker de faktorer, der begrænser psykiatribrugeres aktivitet og deltagelse
• At mennesker, der begrænses af psykosociale handicap, får rettigheder og muligheder svarende til andre borgere med nedsat funktionsevne. Fx ret til relevante kompenserende ydelser i forbindelse med uddannelse og arbejde.
• Bedre mulighed for at udnytte vore kreative, kunstneriske og intellektuelle evner, ikke kun til gavn for os selv, men også til berigelse af det samfund, vi lever i.
• Favorable og realistiske vilkår for deltagelse i arbejdslivet…

Som nuværende og tidligere psykiatribruger skal man naturligvis ikke tvinges til at tage et lønnet arbejde, hvis man ikke er parat til det. Men måske har man som førtidspensionist lyst til at prøve sig selv af i et lønnet arbejde. Måske kan man ikke få førtidspension og er henvist til et liv på kontanthjælp.

I Danmark er det forbudt for private og offentlige arbejdspladser at diskriminere borgere på grund af deres handicap. Kan man som nuværende eller tidligere psykiatribruger beskrive sine vanskeligheder i forhold til arbejdsmarkedet som en form for handicap, er man indbefattet af dette forbud. Det betyder også, at man kan forlange at arbejdspladsen yder det, der kaldes tilpasning i rimeligt omfang. Dvs. at arbejdsforholdene skal tilpasses til de vanskeligheder man har, så længe det ikke påfører arbejdspladsen urimelige ekstra omkostninger. Hvis rimelig tilpasning ikke er tilstrækkeligt, skal der fra det offentliges side gives tilskud til at finde en løsning, det kan fx være i form af løntilskud til virksomheden, bevilling af fleks- eller skånejob eller tildeling af personlig assistance.

I LAP har vi valgt at kalde den form for handicap, man kan opleve som nuværende og tidligere psykiatribrugere for et psykosocialt handicap. Det psykosociale handicap kan hænge sammen med, at der er ting man (i perioder) har svært ved på arbejdspladsen, fx fordi man let mister koncentrationen, i perioder ikke kan præstere så meget eller har det svært med at omgås sine kolleger. Men det psykosociale handicap kan også bestå i, at man bliver diskrimineret udelukkende på grund af fordomme og forkerte opfattelser.

OBS:

Første august i år trådte ændringer af ”Lov om kompensation til handicappede i erhverv” i kraft. Ændringerne betyder, at personer med et varigt psykosocialt handicap (psykisk funktionsnedsættelse), gennem kommunens jobcenter har mulighed for at få bevilget en personlig assistent som hjælp til at passe et lønarbejde. Umiddelbart vil det være vanskeligt at få del i ordningen, hvis ens funktionsevne er midlertidigt nedsat. Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg har bl.a. på baggrund af LAP’s henvendelser ønsket, at der gennemføres forsøg med sociale mentorer.

Artikel af LAP’s udviklingskonsulent

LAP’s udviklingskonsulent er blevet bedt om at skrive en artikel til Erhvervspsykiatrisk Centers hjemmeside, der ente med titlen ”Psykosocialt handicap og arbejdsmarked”.