Referat af Landsmøde 2000

fredag den 19. og lørdag den 20. maj 2000 på Kursuscenter Christiansminde, SvendborgDer deltog 68 medlemmer i landsmødet.

Medlem af formandskabet Karin Lind bød velkommen og sagde bl.a.:

For et år siden søsatte vi et skib her i Svendborg. Det blev lastet med en tung, dyrebar last: Et principprogram og et handleprogram. Roret sad ikke helt fast og sejlet vendte ikke i den rigtige retning. Når ror og sejl ikke er i orden, kommer et skib ud i storm, og det gjorde vi selvfølgelig også.

Vi mener nu, at ror og sejl sidder rigtig godt og i den rigtige vindretning, og vi har fået arbejdet med den dyrebare last, som vi selvfølgelig har passet på.

1. Valg af dirigenter og referent

Torsten Skjerne Dinesen blev valgt som dirigent og Eva Hansen som medhjælper og referent. Trille Rimmer og Jesper Sabro fungerede som sekretariatsmedhjælpere.

Torsten takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige indvarsling.

2. Valg af stemmetællere

Ib Bak, Steffen Østergård, Alfred Sloth Hansen, Maria Borggård og Hanne Wiingaard blev valgt. Da Ib Bak og Hanne Wiingaard senere opstillede til Landsledelsen, blev Steen Moestrup valgt til stemmetæller i stedet for dem.

3. Formandskabets beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Medlem af formandskabet Karl Bach sagde følgende som uddybning af den skriftlige beretning:

Det er glædeligt, at så mange nye er kommet til stede i forhold til det stiftende landsmøde i 99. Herefter orienterede KB om foreningens start, lige fra februar 98, hvor en gruppe på ca. 40 mennesker besluttede at starte foreningen.

Vi ønsker ikke en traditionel hierarkisk forening. Specielt for os er vores medlemsstruktur, individuelle og kollektive medlemskaber. Vi ønsker at blive en paraplyorganisation for de grupper af psykiatribrugere, der findes rundt omkring i landet, f.eks. tilknyttet bestemte institutioner, eller amtslige foreninger, eller mindre landsforeninger for folk med specielle interesser indenfor psykiatrien.

Men det er vigtigt med individuelle medlemmer. Det giver adgang til aktivitet og indflydelse i foreningen, og vi vurderes også på, hvor mange vi kan få som medlemmer. Vi har ca. 250 enkeltmedlemmer nu, vi vil meget gerne op på 1000 i år. Når vi har 500 medlemmer, er det tilladt at give os gaver og trække dem fra i skat.

Meget tid det sidste år er gået med praktiske, administrative opgaver. Etablering af sekretariat, f.eks. Vi kan nu konstatere, at vi har et godt centralt beliggende sekretariat i Odense, en god sekretariatsleder, et flot medlemsblad, en fin hjemmeside.

Derimod må vi indrømme, at det har knebet med gennemslagskraften i offentligheden, men det er dog lykkedes ved nogle lejligheder at markere os, bl.a. i forbindelse med reception i sekretaria¬tet, offentlig høring om sundhedsvæsenet og en radioudsendelse.

Vi skal være mere opmærksomme på at gøre os bemærket i medierne.

Vi er i gang med forberedelserne til et samarbejde med andre aktører på området om etablering af en selvstændig, national konference om sociale vilkår for mennesker med sindslidelser. Vi er også i gang med at involvere os mere i internationalt samarbejde.

Der er mere end nogensinde brug for en organisation som LAP – tvangen i psykiatrien er stigende, flere dømmes til behandling på ubestemt tid. Der ses mange discountløsninger, mange mini-ghettoer rundt omkring. Den medicinfri behandling er syltet . Det man ser er bedre fysiske faciliteter nogle steder – er det kun kosmetik?

Det er fremover vigtigt at tænke utraditionelt, for at få så mange som muligt til at engagere sig i LAP. Landsledelsen kan og skal ikke klare det hele.

Kommentarer til beretningen:

Paul Bjergager: Har vores forening gjort en forskel? Der mangler opmærksomhed om forenin¬gen. Foreslår aktioner for at skabe opmærksomhed i medierne.

Dorthe Jensen: Galebevægelsen foreslår et samarbejde om medicinfri behandling. Vil I være med til en fælles henvendelse til udvalgte politikere?

Keld Midtgård: Markerer sig ved at skrive, f.eks. digt til seneste medlemsblad.

Torben Andersen: Medicineret med Serenase mod sin vilje.

Lars Arredondo: LAP går ind for ret til medicinfri behandling og ser gerne et samarbejde med Galebevægelsen.

Karl Bach: LAP har gjort en forskel, men vi er i opstartsfasen endnu. Det er vanskeligt at trænge igennem i medierne i Danmark, i f.eks. Sverige oplever brugerbe¬vægelsen det nemmere. Vi har fået lavet foldere, plakater, blade – som er sendt ud over hele landet til hospitaler, væresteder, biblioteker, apoteker m.v. – men medlemmerne skal også selv gøre en indsats.

Karin Lind: Gjorde opmærksom på, at sekretariatet først var på plads 1. november 1999, og at det først er nu, Landsledelsen kan koncentrere sig om det spændende politiske arbejde.

Susanne Midtgård: Vi skal selv gøre en indsats lokalt.

Dorthe Jensen: Ser frem til samarbejde fremover og roste Landsledelsen for flot arbejde.

Erik Olsen: Til Torben Andersen: Du har ret til at sige nej til medicin.

Karl Bach: Til Torben Andersen: Det er ikke lovligt i Danmark at true patienter til at tage medicin, du har ret til selv at bestemme.

Holger Pedersen: Når man taler medicinfri behandling, skal man vide hvilke argumenter man vil bruge.

1)Samfundsmæssige implikationer = modstandsløse mennesker,

2)antipsykotisk medicin virker ikke.

Hanne Wiingaard: Der er afsat 400 mio kr. til de hjemløse (herunder os), men pengene vil ikke blive brugt før i 2001.

Steen Moestrup. LAP er et godt tiltag på lands- og amtsplan. Lokalpolitikere ved ikke, hvad vi står for. Det er vigtigt at tydeliggøre det.

Lars Arredondo: Antipsykotisk medicin virker for nogle, men gør den folk raske?

Claus R. Evald: Ros til Landsledelsen.

Børge Rasmussen: De 400 mio til de hjemløse er også os – mange sindslidende bliver smidt ud af deres lejligheder.

Paul Bjergager: LAP skal ikke sige ja eller nej til medicin, men påpege konsekvenserne af den.

Joan Remil: Det er ikke Landsledelsen, der skal gøre hele arbejdet. Vigtigt med arbejdsgrupperne, f.eks. vedr. arbejdsmarkedet.

Karl Bach: Handleprogrammet for 1999 er i det store og hele nået. Også næste år skal vi sætte os mål, der er realistiske.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Kasserer Karl Bach gennemgik regnskabet.

Kommentarer til regnskabet:

Paul Bjergager: Har nogle i landsledelsen fået honorar?

Karl Bach: I foreningens opstart påtog 3 medlemmer af landsledelsen sig at fungere som sekretariat og bogholderi. Dette blev aflønnet. Ingen modtager honorar for politisk arbejde.

Steen Moestrup Præciserede at den del af inventarindkøbene, der er opført som aktiver kun og Claus R. figurerer med en mindre afskrivning i driftsregnskabet.

Evald:

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Herefter suspenderedes landsmødet. Aase Trolle-Schultz gjorde rede for de arbejdsgrupper, man havde mulighed for at deltage i. Udover de grupper, der behandlede handlingsprogram 2000, erfaringsudveksling og forberedelse af underholdning fredag aften, nedsattes følgende grupper:

Arbejdsmarked, uddannelse og revalidering:

S. D. Østergaard. Kolding

Joan Remil, KBH

Susanne G. Kok, Nyk. F.

Emil Hjort-Lorenzen, KBH

Holger Pedersen, Roskilde

Udfærdigelse af handlingsprogram:

Dorthe Jensen, KBH

Per D. Pedersen, KBH

Karl Bach, Kolding

Steffen Petersen, KBH

Paul B. Nielsen, Roskilde

Supplement og alternativer til traditionel behandling:

Steen Moestrup, Hillerød

Ib Bak, Herning

Birte Kristoffersen, Frederiksværk

Pensions – og sociallovgivninger:

Birgit Pedersen, KBH

Alfred S. Knudsen, Viborg

Jørgen Neumann, Rødkærsbro

Erik Olsen, KBH

John Staldgaard, Svendborg

Tommy Jensen, Væggerløse

Selvbestemmelse og patientrettigheder:

Claus R. Evald, Århus

Inge Steenberg, KBH

Karin Lind, Svendborg

Erik Bøje Allermand, Vejle

Jonna Hestnes. Fyn

Bivirkninger:

Niels Udby, Vejle

Kathe Tönnesen, KBH

Fritz Jensen, KBH

Søren Langkilde, Frederikssund

Jytte Hasemann, Århus

Ingrid Nørup, Bagsværd

Else Kruuse-Hansen, KBH

Lars Arredondo, KBH

Medlemsbladet:

Aase Trolle-Schultz, Odense

Susanne Midtgaard, Herfølge

Hanne Wiingaard, Herlufmagle

Birthe Christensen, Odense

Mårten Breum, Århus

Michael P. Krog, KBH

Thoridt Allermand, Vejle

Landsmødet blev genoptaget lørdag kl. 9:

5. Indkomne forslag

Forslag til ændring af principprogram

Erik Olsen motiverede Landsledelsens forslag til ændringer på side 1 og 2:

I hovedparten af landet danner store anstaltslignende sygehuse stadig ramme om den behandlingsmæssige indsats, og i den sociale sektor opbygges en række ghettoagtige og ofte discountprægede institutioner – afsnittet foreslås slettet

1. At en optimal behandling, hjælp og støtte tilbydes til brugeren, uanset om denne vælger medicinsk behandling til eller fra (ret til medicinfri behandling, efter eget valg) –

parentesen forslås slettet.

3. At de tilbageværende anstaltslig¬nende psykiatriske syge¬huse af¬vikles foreslås ændret til ”at de tilbageværende tidligere statshospitaler afvikles som psykiatriske sygehuse”

5. At der iværksættes øget forskning specielt med henblik på alternative behandlingsformer til den eksisterende psykiatri foreslås ændret til ”at der iværksættes øget forsk¬ning i alternative be¬handlings¬former til den eksisterende psykiatri”

6. At alternative behandlingsformer bliver anerkendt og taget med foreslås ændret til ”at alternative behandlingsformer, hvis positive virkning kan dokumenteres, bliver anerkendt og taget med” (et forslag fra Jonna Hestnes om ”utraditionelle” (isf. alternative) og ”sandsynliggøres” (isf. dokumenteres) blev ikke vedtaget)

Nyt punkt 8: ”At man, hvis man er psykisk syg og ønsker dette, får ret til medicinfri behandling”

– ændringerne blev vedtaget.

På side 3 var der følgende forslag fra Landsledelsen:

9. At der bliver aftalt overens¬komst med psykologer i amter og kommuner, så der er fri adgang til psykologer, for derved i størst mulig udstrækning af er¬statte medicin med samtalete¬rapi foreslås ændret til ”at man, hvis man er psykisk syg, får fri og gratis adgang til at konsultere privatpraktiserende psykolog”

og følgende forslag fra Claus Rostgaard Evald:

At der bliver aftalt overens¬komst med psykologer i amter og kommuner, så der er fri ad¬gang til psykologer for derved i størst mulig omfang af sidestille samtaleterapi med me¬dicinsk behandling, såfremt det drejer sig om middelsvære depressioner. At samtaleterapi bliver et frit valg ved milde depressioner. Såfremt det drejer sig om svære depressioner skal man medicineres. Såfremt det drejer sig om psykoser ønskes der i størst mulig udstrækning at erstatte medicin med samtaleterapi

Claus R. Evald trak sit forslag tilbage, men opfordrede Landsledelsen til at lave en form for erfaringsopsamling.

10. At psykiaternes monopol på le¬delsen af psykiatriske afde¬linger og andre psykiatriske afsnit opblødes gennem tværfaglighed i ledelsen (psykologer, pædago¬ger, socialrådgivere osv. I ledelsen) samt brugerinddragelse i distrikts- og hospitalspsykiatri foreslås ændret til ”at psykiaternes monopol på ledelsen af psykiatriske afdelinger og andre psykiatriske afsnit op¬blødes gennem tværfaglighed i ledelsen”

Nyt punkt 13: ”At der forskes i og arbej¬des med, hvordan man forebyg¬ger, at trau¬mer, kriser og psyki¬ske lidelser udvikler sig til mere eller mindre kroniske lidelser”

– ændringerne blev vedtaget.

På side 4:

1. At særloven om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien ophæves og erstattes af en almen lovgivning om nødrets¬foranstaltninger gældende for alle borgere foreslås ændret til ”at særloven om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien ophæves”

– ændringen blev ikke vedtaget

På side 5:

Nyt punkt 9: ”adgang til at opnå erstat¬ning for skader forvoldt af psykiatrisk behandling, fx hjerneskader og beskadigelse af tænder”

Nyt punkt 10: ”at brugeren tilbydes adgang til ethvert behandlingsmøde, visitationsmøde eller andet møde, hvor ens sag tages op til afhørende drøftelse”

– ændringerne blev vedtaget.

På side 6:

flytning af pkt. 6 til pkt. 3: ”At man fra samfundets side aktivt modvirker de faktorer, der begrænser psykiatribrugeres aktivitet og deltagelse”

4. At have ret til at modtage sociale hjælpeydelser med henblik på aktiv deltagelse i alle sider af samfundslivet. Og ret til selv at bestemme over sit eget liv foreslås ændret til ”at sikre sociale hjælpeydelser med henblik på aktiv deltagelse i alle sider af samfundslivet”

5. At mennesker, der begrænses af psykosociale funktionshæmninger, får sociale rettigheder og muligheder svarende til andre borgere med nedsat funktionsevne foreslås ændret til ”at mennesker, der begrænses af psykosociale funktionshæmninger, får sociale rettigheder og muligheder svarende til andre borgere med nedsat funktionsevne, fx. ret til relevante kompenserende ydelser i forbindelse med uddannelse og arbejde”

Nyt punkt 6: Bedre mulighed for at udnytte vore kreative, kunstneriske og intellektuelle evner, ikke kun til gavn for os selv, men også til berigelse af det samfund, vi lever i.

Nyt punkt 7: Bedre mulighed for at udtrykke seksualitet, have seksuelle forhold, blive forældre og bevare forældreværdigheden.

Nyt punkt 8: At udvikle alternative arbejdspladser (kooperativer m.v.) til gavn for nuværende og tidligere psykiatribrugere.

– ændringerne blev vedtaget.

På side 7:

9. Favorable og realistiske vilkår for deltagelse i arbejdslivet, f.eks. ved fortrinsstilling for sociale virksomheder og kooperativer af og for psykiatribrugere og andre med nedsat arbejdsevne foreslås ændret til ”Favorable og realistiske vilkår for del¬tagelse i arbejdslivet, fx. mulighed for at ansætte personlig hjælper, fortrinsstilling for sociale virksomheder og kooperativer af og for psykiatribrugere og andre med nedsat arbejdsevne”

11. Hurtigere sagsbehandling ved indstilling til pension foreslås ændret til: ”Sikring af den enkeltes økonomi når tilknytning til arbejdsmarkedet ikke kan etableres eller opretholdes”

– ændringerne blev vedtaget.

Herefter blev hele principprogrammet enstemmigt vedtaget.

Forslag til ændring af vedtægter

Dirigenten fastslog at vedtagelse af ændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer (JA/NEJ/VED IKKE).

Karl Bach motiverede Landsledelsens forslag til ændringer, og Claus R. Evald motiverede sine.

§2, stk. e – foreslås ændret fra ”Fremme udviklingen af et ikke-medicinsk psykosocialt handicapbegreb” til ”Arbejde for, at mennesker med psykosociale funktionshæmninger sikres lige muligheder med andre samfundsborgere for uddannelse, arbejde, aktivitet og deltagelse”

– ændringen blev vedtaget

§2, nyt stk. h ”At kæmpe for at udvikle alternative arbejdspladser (kooperativer m.v.) til gavn for nuværende og tidligere psykiatribrugere” (foreslås af Claus Rostgaard Evald)

– ændringen blev ikke vedtaget

§3, stk. 5 – ”Indføjes de på Landsmødet vedtagne kontingenter” (foreslås af Claus Rostgaard Evald)

– ændringen blev ikke vedtaget

pkt. 3. Formandskabets beretning til: 3. Landsledelsens beretning

pkt.8. Valg af landsledelse på 13 medlemmer og 9 suppleanter til: 8. Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen.

pkt. 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant til: 9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, intern kritisk revisor og revisorsuppleant”8.

pkt. 4 Ændres til Regnskabsaflæggelse for det forgangne år

pkt. 6 Ændres til Fastsættelse af kontingent for det kommende år

– ændringerne blev vedtaget

pkt. 7 Ændres til Godkendelse af budget for det kommende år.

– ændringen blev ikke vedtaget

§7, stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der foruden formændene består af ti medlemmer. Landsledelsen vælges af landsmødet for en toårig periode, således at der hvert år vælges henholdsvis 6 i lige år og 7 i ulige år. Derudover vælger landsmø¬det 7 suppleanter. Suppleanter følger de suppleredes valgperiode foreslås ændret til: Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der foruden formændene består af ti medlemmer. Landsledelsen vælges af landsmødet for en toårig periode, således at der hvert år vælges henholdsvis 6 i lige år og 7 i ulige år. Derudover vælger landsmødet op til 13 suppleanter.

Som medlemmer af og suppleanter til landsledelsen kan kun vælges personer, der er eller har været brugere af psykiatrien.

– ændringerne blev vedtaget

Herefter blev vedtægterne enstemmigt vedtaget.

Øvrige forslag:

Forslag fra Niels Mørup Pedersen (ikke tilstede).

Karl Bach nævnte, at man tager henstillingen om at skrive dansk til efterretning, men var ikke klar over, om der henvistes til medlemsbladet, sekretariatet eller hvad.

Hvad angår 2. del af forslaget (økonomisk støtte til fejlbehandlede) har LAP ikke økonomisk mulighed for at gå ind for det, men kan støtte medlemmerne i erstatningssager fremover vha. vores jurist.

Ingen kunne stemme for forslaget, som herefter bortfaldt.

Forslag fra Galebevægelsen, Dorthe Jensen:

Erik Olsen, FAP Storkøbenhavn, tilbød samarbejde med Galebevægelsen og evt. BUPS og Out¬sideren om etablering af hus i København.

Forslaget blev ikke sat til afstemning.

7. Tilbagemelding fra arbejdsgrupper

HANDLINGSPROGRAMMET:

Medlemmerne og landsledelsen vil frem til næste landsmøde arbejde med:

 1. At udvide antallet af individuelle og kollektive medlemmer ved at:
  a. Synliggøre foreningen ved offentlige arrangementer (tage ordet, foldere, plakat, hen¬vise til hjemmeside)
  b. Udskrive en konkurrence blandt medlemmerne om at hverve nye medlemmer
  Udgive og distribuere et kampagnenummer af Medlemsbladet
  d. Skabe flere medlemsgoder (fx kurser, sommerlejr)
 2. At styrke arbejdet blandt medlemmer i lokalområderne ved ata. støtte oprettelsen af lokale (ex-)brugerorganisationer

  b. tilbyde kurser i organisationsarbejde

 3. At udbygge foreningens internationale kontakter, d.v.s. medlemskab og deltagelse i NFSMH, ENUSP og deltagelse i udviklingen af WNUSP til en egentlig verdensorgani¬sation.
 4. At repræsentere vores synspunkter og søge disse fremmet i forhold til folketing, ministe¬rier og offentlighed bl.a. ved at sikre foreningen høringsret ved lovgivning inden for vo¬res interesseområder.
 5. At udvikle og forankre tilbudet om juridisk rådgivning (og bistand i udvalgte enkeltsager) til foreningens medlemmer.
 6. At sikre foreningens kortsigtede og langsigtede økonomi via fundraising fra offentlige og private ydere, medlemsbidrag, gaver og evt. indsamling/gallashow el.lign.

MEDLEMSBLADET:

Redaktionen består af professionelle, halvprofessionelle og amatører, og opgaven er at respektere hinanden. Medlemsbladet er medlemmernes blad og LAP’s talerør. Uddannelse af gruppens medlemmer er højt prioriteret. Der er planlagt et weekendmøde i august måned, hvor der udfær¬diges kommissorium og diskuteres udviklingsmuligheder, roller, distribution, aktionsjournalistik, økonomi m.v.

SELVBESTEMMELSE OG PATIENTRETTIGHEDER:

Foreløbigt katalog over arbejdsopgaver

 1. Udvikle og afprøve standardblanket til udarbejdelse af Psykiatrisk Livstesta¬mente/Forhåndserklæring.
 2. Udarbejde en letlæselig pjece med forklaring og eksempler til ovenstående.
 3. Beskrive metoder til at fremme patientrettigheder og selvbestemmelse (fx frit sygehus¬valg, servicedeklarationer).
 4. Udarbejde henvisning og fortegnelse over relevant lovgivning (evt. også på hjemmesi¬den).
 5. Udarbejde samling af relevante artikler og litteraturhenvisninger.

Visioner:

 1. Få mindst 2 amter til i deres kvalitetsmål at indarbejde retten til at få sit Psykiatriske Livste¬stamente respekteret.
 2. Få mindst 2 amter til i deres kvalitetsmål at indarbejde retten til medicinfri hjælp.
 3. Tage del i de internationale bestræbelser på at få FN, WHO m.v. til at fravælge tvang i deres anbefalinger.

Alle opfordredes til at lave et livstestamente til brug for gruppens udfærdigelse af blanket.

ARBEJDSMARKED, UDDANNELSE OG REVALIDERING:

1. Åbenhed på arbejdsmarkedet.

2. Meningsfuldt arbejde individuelt tilpasset.

3. Vi vil have noget ud af det økonomisk og arbejdsmæssigt.

4. Jobskabere med kendskab til sindslidende.

5. Arbejdspladsfastholdelse.

6. Indsats for at nedbryde fordomme.

7. Ligestilling på arbejdsmarkedet med andre handicapgrupper.

8. Arbejde burde ikke gå ud over pensionistens personligtillægsprocent

9. Alle sindslidende skal have tilbud om den her Brugerlæreruddannelse i revalideringsøjemed

Arbejdsmarkedsgruppen holder møde Lørdag d. 26/8-00 og regner med 3 årlige møder.

BIVIRKNINGSGRUPPEN:

Helbredsproblemer, som følge af medicinens bivirkninger, kan forveksles med psykiatriske symptomer, og kan være med til at nedsætte patienters arbejdsevne. Vi vil fastholde det psykiatriske behandlingssystem i deres ansvar for dette. Se principprogrammets nyt pkt. 3 side 6 samt nyt pkt. 13 side 3.

 • Vi vil arbejde for at patienter, der oplever disse problemer fremover vil få bedre tilbud om rådgivning forebyggelse under og efter indlæggelsen.
 • Vi vil arbejde for at få ret til tilskud til diætist og slankemedicin (Xenical) og diættilskud, på lige fod med diabetikerne.
 • Vi vil eventuelt etablere et samarbejde med den nye landsorganisation, L.O.D., for overvægtige i Danmark.
 • Vi vil opfordre det øvrige sundhedsvæsen til at lægge pres på psykiatrien om at tilbyde en bedre forebyggelse.
 • Vi vil kontakte flg. politikere: Villy Søvndal, Tove Fergo, Peter Duetoft og Sundhedsmin. Sonja Mikkelsen og gøre opmærksom på at LAP arbejder med problemstillingen bivirkningerne af psykofarmaka.
 • Vi vil søge opbakning hos følgende personer i sundhedsvæsenet : Arne Astrup, Karsten Vagn Hansen, samt ”Lægens bord” .
 • Søren Langkilde og Lars Arredondo laver en artikel til en af de større landsdækkende aviser. Personlig historie leveres af Søren Langkilde .
 • Vi vil lave en folder om bivirkninger og har muligvis allerede fået tilsagn om at få penge til det fra en ikke navngiven organisation.
 • Vi har planlagt et møde i Juni og et i Juli måned. Vi regner med at holde ca. 4 –6 landsdækkende møder om året, samt et ikke nærmere fastsat lokale møder .

Nogle af de ovennævnte personer har allerede modtaget materiale, og nogle af dem har også sendt svar til os.

PENSIONS- OG SOCIALLOVGIVNING

Det er arbejdsgruppens mål at sætte sig ind i lovgivningen for

a) at informeres medlemmerne løbende, og

b) at kvalificere landsledelsen til at føre kvalificeret politik

Evt. sager: Medicinkort, boligydelse, mimrekort døgnet rundt, økonomiske konsekvenser ved sammenflytning m.v.

Aktuelt: Førtidspensionsreformen

Der lægges op til samarbejde med jurist Torben Skjerne Dinesen.

SUPPLEMENT OG ALTERNATIVER TIL TRADITIONEL BEHANDLING:

Konkret ønsker man igangsættelse af debat for at belyse og fremme eksisterende tiltag.

Handlingsplan: Møder om 1-2 emner, førende til artikler til bladet og evt. andre medier

Udfærdigelse af hefte med oplysninger

Forslag til emner: Selverkendelse – /forståelse

Refugium

Massage

Kostens betydning

Urter (eksempler)

Søvnens betydning

Meditation

Liste med gode råd

Hvordan får man psykologhjælp

Zoneterapi

Herefter vedtog landsmødet følgende:

a) De på landsmødet 2000 etablerede arbejdsgrupper videreføres frem til landsmødet 2001

b) Arbejdsgrupperne skal løbende koordinere deres arbejde med Landsledelsen

c) Hver arbejdsgruppe skal udpege en tovholder, der sørger for at gruppens medlemmer indkaldes til det første møde

d) I hver arbejdsgruppe skal Landsledelsen være repræsenteret med mindst et medlem.

e) Aftaler vedrørende udgifter til transport, forplejning m.v. træf¬fes med sekretariatet (omkostningerne forsøges holdt nede)

f) Arbejdsgrupperne skal præsentere deres arbejdsplan for og løbende orientere foreningens medlemmer

g) Arbejdsgrupperne kan lade sig supplere mede nye medlemmer op til max. 10 medlemmer pr. gruppe.

8. Fastsættelse af kontingent

Der blev vedtaget uændret kontingent (100 kr. for enkeltmedlemmer, 100 kr. pr. 35 brugere i kollektive medlemmer).

9. Godkendelse af budget

Kasserer Karl Bach gennemgik budgettet og gjorde opmærksom på, at Socialministeriets tilskud for årene 2000 og 2001 IKKE må anvendes til hhv. Informationsmateriale (blad m.v.) og ud¬landsrejser.

Bemærkninger til budgettet:

Hanne Wiingaard: Henviste til Tuborg Fonden for støtte.

Mårten Breum: Opfordrede alle til at skaffe hver 2-3 nye medlemmer

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.

10. Valg af landsledelse

Ifølge vedtægterne skulle 6 medlemmer af landsledelsen på valg:

Thøger Hammershøj (ønskede ikke genvalg)

Kirsten Daugaard (ønskede ikke genvalg)

Bjarne Skov Jensen (ønskede ikke genvalg)

Joan Remil (villig til genvalg)

N.P. Mosegård (villig til genvalg)

Leif Seidelin (villig til genvalg)

Da Aase Trolle-Schultz den 20. maj 2000 udtrådte af Landsledelsen, valgtes der 7 medlemmer til Landsledelsen:

Joan Remil (genvalg), Jytte Hasemann, Hanne Wiingaard, John Staldgaard,

Paul Bjergager Nielsen, Michael P. Krog, Ib Bak.

Følgende blev valgt som suppleanter:

Børge Rasmussen, Børge Hold, Harald Brodin, Holger Pedersen, Niels Peter Mosegaard, Leif Seidelin

11. Valg af revisorer

Statsautoriseret revisor Andersen, Hübertz og Kirkhoff, København blev valgt samt som intern revisor Claus Rostgaard Evald. Steen Moestrup blev valgt som suppleant.

12. Eventuelt

FAP Århus v/Mårten Breum udlovede på delegeretmødet i oktober 99 en computer til den FAP, der havde fået flest medlemmer ved landsmødet 2000. Vinder blev FAP 4600 Køge. …

Karl Bach ønskede til lykke til de nye medlemmer af landsledelsen og indvarslede konstitue¬rende møde i Odense torsdag den 1. juni 00. …

Paul Bjergager gjorde opmærksom på en ny film om psykiatriloven, som kan lånes gennem ham.

Valg af delegerede fra amterne:

Følgende blev udpeget:

Frederiksborg Amt Birte Kristoffersen, Frederiksværk

Søren Langkilde, Frederikssund

Københavns Amt: Else Kruuse-Hansen, København

Ingrid Nørup, Bagsværd

Vejle Amt: Erik Bøje Allermand, Vejle

Steffen D. Østergaard, Kolding

Storstrøms Amt: Tommy Jensen, Væggerløse

Maria Borggård, Maribo

Roskilde Amt: Flemming Nilsson, Greve

Susanne Midtgaard, Herfølge

Fyns Amt: Benedikte Jørgensen, Svendborg

Louise Balslev, Svendborg

København/ Annette Holberg, København

Frederiksberg: Dorthe Jensen, København

Århus Amt: Steen Viggo Pedersen, Århus

Claus Rostgaard Evald, Århus

Landsmødet afsluttedes med tak til dirigent og medhjælpere samt alle tilstedeværende kl. 15.30.