Referat af Landsmøde 2002

Referat af Landsmøde 2002

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

torsdag den 9. og fredag den 10. maj 2002 på Fuglsangcentret i Fredericia

Der deltog 82 medlemmer i landsmødet.

Medlem af formandskabet Ib Bak bød alle velkommen og sekretariatsleder Eva Hansen orienterede om de praktiske ting.

1. Valg af dirigenter og referent

Torsten Skjerne Dinesen og David Bonde Henriksen blev valgt som dirigenter, og Eva Hansen som medhjælper og referent. Jesper Sabro og Ingrid Bak fungerede som sekretariats­medhjælpere.

David Bonde Henriksen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige ind­varsling.

2. Valg af stemmetællere

Emil Hiort-Lorenzen, Lydia Pilgård, Niels Rasmus Jensen og Erling Østergaard blev valgt.

3. Landsledelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Derudover fik alle fra landsledelsen ordet for kort at fortælle om deres arbejde og oplevelser i LAP i året, der er gået.

Karl Bach orienterede om foreningens udvikling og det internationale samarbejde.

Erik Olsen fortalte om arbejdet med at udgive en bog om recovery.

Ib Bak fortalte om højskolen En Bro Til Livet, hvor LAP i øjeblikket har formandsposten i bestyrelsen. Endvidere om fremtids- og selvhjælpsprojektet.

Bjarne Skov Jensen fortalte om de sammenhænge, hvori han har repræsenteret LAP. Endvidere udtrykte han ros til formandskabet (Birte B, Ib Bak og Karl Bach) for arbejdet i det forløbne år.

Holger Pedersen fortalte sin personlige oplevelse af at være medlem af landsledelsen og samtidig være ramt af sygdom.

Michael P. Krog fortalte om arbejdet med Medlemsbladet.

Hanne Wiingaard orienterede om Fundraisinggruppen.

Kommentarer til beretningen:

Gunnar Mathiasen ønskede yderligere orientering om hvad der er sket.>

Poul Nordby udtrykte ros til landsledelsen for den flotte beretning og for hjemmesiden.

Benny Bojsen takkede for godt samarbejde med FAP Fyn.

Karl Bach orienterede om, hvorfor LAP ikke kan blive medlem af De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

Peter Farver og pfordrede til bredt samarbejde med andre foreninger.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Ib Bak gennemgik regn­skabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægter

Dirigenten fastslog, at vedtagelse af ændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Karl Bach motiverede Landsledelsens forslag om at slette §6 i vedtægterne (afskaffe det årlige delegeretmøde). I foreningens opstart var det relevant med et forum, hvor medlemmer fra alle amter kunne mødes og udveklse erfaringer, men i takt med, at vi nu har grundforeninger i de fleste amter er denne funktion overflødig. Endvidere kræver det mange ressourcer at arrangere både et landsmøde og et delegeretmøde årligt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Øvrige forslag:

Forslag fra Minna Holm-Nielsen om fremstilling af klistermærker, badges med logo m.v. Forslaget blev henvist til PR-gruppen, alle fandt ideen god.

Forslag fra Tom Jul Pedersen om pensionsforhold – henvist til arbejdsmarkedsgruppen. Forslag fra samme om deltagelse i nævn – er allerede med i foreningens Principprogram.

Forslag fra Paul Bjergager om nyt navn – forslaget kræver en vedtægtsændring, og var ikke rettidigt indkommet. Blev afvist.

Forslag fra Poul Melchior Madsen om ansættelse af somatiske læger på de psykiatriske skadestuer blev henvist til den arbejdsgruppe, der skal udarbejde handlingsplan 2002.

6. Handlingsplan

Inden planen blev overgivet til arbejdsgruppen blev følgende emner diskuteret i plenum:

Ret til psykologhjælp, foreningens jurist lovede at skrive i Medlemsbladet om de forskellige regler

Refugium

Hjælp til senhjerneskadede

Recovery – lav film

Benzodiazepiner

Den af arbejdsgruppen udfærdigede handlingsplan blev vedtaget.

7. Fastsættelse af kontingent for år 2003

Landsledelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

Forslag om nedsættelse blev forkastet.

8. Godkendelse af budget for år 2003

Ib Bak forelagde budget for året 2003. Der er to kolonner: KAN-TAL som er baseret på de indtægter, vi pt. ved vi har, og ØNSKE-TAL som er baseret på de indtægter vi arbejder på at få.

Bemærkninger til budgettet:

Karl Bach nævnte, at LAP i forbindelse med den nye regeringsudtalelser om et fælles ansvar for de svageste grupper og ønske om større brugerinddragelse håber på finansiel velvilje de kommende år.

Budgettet blev godkendt.

Herefter suspenderedes landsmødet, og fredag den 10. startede med en kort orientering om LAP’s arbejdsgrupper, hvorefter man kunne tilmelde sig.

Bivirkningsgruppen ved Søren Langkilde: Mødes første gang i København 6.6.2002.

Internationalt arbejde ved Karl Bach: Mødes første gang 15.6.2002 kl. 12.00

Fremtidsværksted ved Alfred Sloth Knudsen: Møde aftales 23.5.02.

Bladgruppen ved Aase Trolle-Schultz: Første møde 17.5.02 kl. 12.00

Alternativgruppen ved Ib Bak: Mødes 23.5.02

PR Gruppen ved Ib Bak: Mødes første gang 19.6.2002 kl. 12.00

Arbejdsmarkedgruppen ved Bjarne Skov Jensen: Mødes første gang 24.8.2002 kl. 11.00

Livstestamente ved Claus Evald: Jonna Hestnes orienterede yderligere om gruppen, som er ved at lægge sidste hånd på udfærdigelse af det skriftlige materiale.

Selvhjælpsgrupperne ved Erik Olsen: Mødes første gang 18.6.2002 kl. 12

Hjemmesiden ved Alfred Sloth Knudsen. På grund af webmasters sygdom er der ikke aftalt første møde.

Udgivelse af pjecer ved Alfred Sloth Knudsen.

Ønske om nye grupper:
Oprettelse af refugium –
overdraget til alternativgruppen,
Skibsprojekt – opgivet.

Jens Mølgaard og Ulla Dannesboe orienterede om de lokale selvhjælpsgrupper i Odense.

9. Valg af landsledelse

Der blev afgivet 61 stemmer. Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Alfred Sloth Knudsen
Benny Bojsen (nyvalgt)
Birte B
Bjarne Skov Jensen
Erik Olsen
Hanne Løvig (nyvalgt)
Hanne Wiingaard (genvalgt)
Ib Bak (genvalgt)
Karl Bach
Leah Kjær Joyce
Lise Juul Pedersen (nyvalgt)
Michael P. Krog (genvalgt)
Poul Nordby (nyvalgt)

Suppleanter frem til næste landsmøde:

Jens Mølgaard

Søren Langkilde

Joan Remil

Piyanah Kløvedal Steenberg

Ingelise Pedersen

Paul Bjergager

Peter Farver

Holger Pedersen

Niels Peter Mosegaard

Gunnar Mathiasen

10. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt. Claus Rostgaard Ewald blev genvalgt som intern kritisk revisor og Steen Moestrup som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Søren Langkilde opfordrede til at lave en konference som på Fuglsø i nov. 2001 endnu engang.

Claus Evald gjorde opmærksom på, at gruppen vedr. livstestamente gerne vil have input og flere med udefra.

Karl Bach: Vi vil prøve at tage initiativ til en ny konference i samarbejde med andre organisationer, men det tager ca. 1½ år at planlægge en sådan konference. Der skal også være et godt tema.

Maria Holbek foreslog ”valgfrihed” som tema. Frit sygehusvalg, valg af psykiater. Har sindssyge en fri vilje? At vælge systemet fra.

Aase Trolle-Schultz: Hvorfor er der ingen indvandrere i LAP?

Erik Bak foreslog at landsmødet skulle sende en hilsen med en buket til Birte B som tak for det store arbejde, hun har udført for LAP.

Ib Bak rettede en varm tak til de afgående landsledelsesmedlemmer, Paul Bjergager, Holger Pedersen og Niels Peter Mosegaard.

Karl Bach takkede dirigenterne for god mødeledelse. Tak til hjælperne (Eva, Ingrid og Jesper).

David Bonde Henriksen takkede på dirigenternes vegne for god ro og orden.