Referat af Landsmøde 2007

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
torsdag den 17., fredag den 18. og lørdag den 19. maj 2007 på Severin Kursuscenter i Middelfart
Der deltog 79 medlemmer i landsmødet.Medlem af landsledelsen Thoridt Allermand bød alle velkommen og Eva Rasmussen orienterede om de praktiske ting.

1. Valg af dirigenter

Pernille Jensen og Benny Lihme blev valgt som dirigenter og Eva Rasmussen som referent.

Benny Lihme takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige indvarsling.

2. Valg af stemmetællere

Herluf Dalhof, Jan Andersen, Hanne Løvig og Inger-Liss Christoffersen blev valgt.

Da forslag 36 gik ud på at skabe mere plads til debat i programmet, blev det behandlet her, da det er landsledelsens indstilling, at det reviderede program i landsmødemappen imødekommer ønsket. Forsamlingen godkendte denne indstilling

3. Landsledelsens beretning

Under dette punkt tog landsledelsesmedlemmerne plads foran forsamlingen.

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Udover selve beretningen vil også landsledelsens forslag til handlingsplan blive forelagt og drøftet her.

Herudover supplerede landsledelsesmedlemmerne med følgende:

Steen Moestrup: Har i perioden haft begrænsede kræfter. Har været med i arbejdsgruppen vedr. religion og etnicitet. Har skrevet artikler og lavet debatindlæg.

Joy Dalhof: Har gennemgået en hård indlæggelse og haft meget at arbejde med. Har deltaget i dokumentationsgruppen, refugiegruppen og har været glad for møderne i landsledelsen.

Michael Krog: Ros til samarbejdet i landsledelsen. Har været involveret i det regionale arbejde i Hovedstaden. Lavet journalistik.

Bente Rasmussen: Har været ramt af sygdom, men har deltaget i dannelsen af LAP Guldborgssund og sommerlejrgruppen. Ros til landsledelsen for godt samarbejde.

Nils H. Andersen: Har været med i forretningsudvalget. Deltaget i diverse høringer og lovændringer. Det nationale kvalitetsprojekt vedr. tvang i psykiatrien. Konfliktløsningskursus, som blev ændret til teambuilding.

Thoridt Allermand: Med i forretningsudvalget. Brugt meget tid sammen med FU og staben, der har været et godt arbejdsfællesskab. Med i refugie- og sommerlejrgruppen.

Marianne Stengaard Sandermann: Har lært meget. Er med i arbejdsmarkedsprojektet. Deltog i projekt Recovery-Orientering. Med i planlægning af Brugernes Bazar. Med til at lave høringssvar. Med i bladgruppen.

Lars Arredondo: Med i sommerlejrgruppen, deltaget i konferencer. Ros til landsledelsen for godt samarbejde.

Lise Jul Pedersen: Har været med til at søge penge til bl.a. sommerlejr og strukturseminar. Deltaget i mange konferencer. Aktiviteter rundt om i landet. Med i arbejdsmarkedsprojektet.

Hanne Wiingaard: Med i forretningsudvalget. Kasserer. Der har været et godt samarbejde i landsledelsen. Er med i det nordiske samarbejde, arbejdsmarkedsprojektet, bladet og pr-gruppen.

Kaj Larsen: Gode landsledelsesmøder. Med i tvang-gruppen, arbejdsmarkedsprojektet og socialt netværk.

Steffen Østergaard: Er med i region Syddanmark.

Uddrag fra debat om beretningen:

Ingelise Jacobsen mindedes Alfred Slot Knudsen, som døde den 1. april 2007, kun 51 år gammel. Alfred har tidligere været med i landsledelsen.

Frands Frydendal bemærkede at det var på strukturseminaret 2006, at ideen om navneforandring fra FAP til LAP opstod. Han mente, at navneforandringen hellere skulle være omvendt: Fra LAP til FAP.

Dorthe Nielsen: der er brug for ferielejligheder til førtidspensionister.

Paul Bjergager påpegede det forkerte i at gribe ind i sommerlejrgruppens sammensætning. Ang. kontanthjælp til skizofrene under 25 år skal ordningen udbredes til alle sindslidende. Juristens beretning mangler en opgørelse over antal henvendelser. Manglende retssager. Der sker ingenting på hjemmesiden.

Nils H. Andersen svarede, at vi kæmpede for en udvidelse af kontanthjælpsordningen til alle unge med psykiske lidelser.

Lise Jul Pedersen mente, at angreb på de ansatte under landsmødet skal undgås.

Erik Thomsen kritiserede beretningen. Har der ikke været nogen konflikter? Skuffende medlemstal. Bruger vi pengene rigtigt? Hvad laver en rejsekonsulent? Tror ikke på juristens beretning. Kritik af at ansætte en rejsekonsulent uden brugerbaggrund.

Lars Arredondo: Der har ikke været nogen konflikter. Man kan ikke klandre juristen, han udfører det arbejde som landsledelsen har bedt ham om.

Henriette Buemann Jensen: Rejsekonsulenterne skal ikke skaffe medlemmer, det skal vi selv gøre.

Preben Meilvang roste landsledelsen og juristen for dygtigt arbejde.

Erik Olsen foreslog, at der fremover medtages orientering fra grundforeningerne i beretningen.

Dorthe Nielsen nævnte, at navneloven diskriminerer mænd, der vil gå i dametøj.

Lillian Rank takkede Lise Jul for pjece og film. Omtalte Skør med Rock.

Mette Bramsdal: Grundforeningerne skal selv skaffe medlemmer.

Thoridt Allermand: Det er oplagt at få de lokale aktiviteter med i beretningen fremover.

Helene Knudsen roste landsledelsen for det forgangne år, specielt projekterne og bladet.

Erik Thomsen: Hvem styrer LAP, de lønnede? Hvad når pengene er væk?

Hanne Wiingaard: Det er landsledelsen, der styrer LAP.

Herefter fremlagde Thoridt Allermand landsledelsens forslag til handlingsprogram.

Rejsekonsulenterne Ulf V. Olsen og Asger Lauridsen fik herefter lejlighed til at fortælle om deres arbejde for foreningen.

Bemærkninger til handlingsprogrammet:

Erik Thomsen: Sidste år var der for mange punkter på handlingsprogrammet, i år er det for løst formuleret.

Herefter godkendtes beretningen.

Til at redigere handlingsprogrammet i løbet af landsmødet udvalgtes Steen Moestrup, Preben Meilvang, Rigmor Veifert og Tobias Hetting. Karl Bach er sekretær.

Herefter orienterede Karl Bach om mulighederne for at deltage i landsmødets workshops samt for at skabe nye arbejdsgrupper.

Jan S. Andersen præsenterede vinderen af PR-gruppens plakatkonkurrence, Lillian Rank, som fik overrakt en vingave.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Eva Rasmussen gennemgik regnskabet i korte træk.

Claus Gamborg: Hvorfor bruger LAP Danske Bank? Foreslår i stedet Arbejdernes Landsbank.

Paul Bjergager støttede dette forslag: Arbejdernes Landsbank gør nogle ting i forhold til foreninger. Som følge heraf foreslog flere, at man undersøgte om der ville være fordele ved at skifte til Arbejdernes Landsbank. Eva Rasmussen svarede, at det kunne man da godt undersøge, men at man havde haft et glimrende samarbejde med Danske Bank, også da foreningen manglede penge.

Der blev spurgt til om beløbet på s.4 i regnskabet “gager” var de samlede lønudgifter. Svaret var ja.

Der blev spurgt til hvad småanskaffelser var. Svaret er gardiner, bærbare pc´er til rejsekonsulenter, låsesystem og aircondition.

Der blev spurgt hvad “sociale omkostninger” var for noget: Det drejer sig om lovpligtige udgifter som vi er nødt til at betale.

Der blev spurgt til tidsskrifter og faglitteratur.

Eva Rasmussen: grunden til at vi har dem, er at Landsledelsen og andre har mulighed for at blive klogere og holde sig orienteret om de ting der sker inden for vores område. Der er mulighed for at låne bøger og tidsskrifter på sekretariatet.

Jan S. Andersen: Der skal udbetales penge til de nystiftede regionsforeninger. Det fremgår af regnskabet, at der er bevilget 104.000. Har de fået de penge? Svar: De regionsforeninger der er dannet har fået. Derudover har vi givet penge til de nye kommune LAPer. Nogle af pengene er dog først blevet udbetalt i 2007. De fremgår derfor ikke af regnskabet.

Spørgsmål. Hvor mange personer dækker udgiften “Gager” over? Eva: 5

Regnskabet blev herefter godkendt.

Herluf Dalhof orienterede herefter om en spørgeskemaundersøgelse vedr. elektrochok, hvilket gav anledning til en del debat.

Karl Bach orienterede om endnu en spørgeskemaundersøgelse vedr. dødsfald i forbindelse med samtidig indtagelse af flere forskellige neuroleptika.

5. Indkomne forslag

Forslagene var i år sorteret i 6 forskellige kategorier, og blev behandlet herefter.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forslag nr. 1 stillet af landsledelsen

I vedtægternes § 4, stk. 2, ændres 1. punktum til:

“Ordinært landsmøde afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel med angivelse af dagsorden, ved brev til medlemmerne.”

Vedtægternes § 4, stk. 5, ændres til: “Forslag, der ønskes behandlet på Landsmødet, skal – med angivelse af afstemningstema – være modtaget på sekretariatet senest 4 uger før Landsmødet.”

Kaj Larsen motiverede forslaget, som vil medføre, at der fremover kan forberedes bedre og udsendes landsmødemapper til deltagerne på et tidligere tidspunkt.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 2 stillet af Landsledelsen:

I vedtægternes § 4, stk. 4, indsættes som nyt punkt. 6:

“6. Vedtagelse af handlingsprogram”

Punkt 6-10 bliver herefter punkt 7-11.

Marianne Stengaard Sandermann motiverede forslaget. Punktet behandles altid, men har ikke før indgået i dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 3 stillet af Landsledelsen:

I vedtægternes § 3, stk. 2, indsættes som 2. punktum:

“Personer som ikke opfylder betingelserne for at blive almindeligt medlem, kan optages som støttemedlemmer, hvis de tilslutter sig foreningens formål.”

I vedtægternes § 3, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.:

“Andre organisationer eller lignende kan optages som kollektive støttemedlemmer. Kollektivt medlemskab og kollektivt støttemedlemskab skal godkendes af Landsledelsen, afgørelser kan ankes til Landsmødet.”

I vedtægternes § 4, stk. 3, indsættes som 2. og 3. punktum:

“Støttemedlemmer – såvel individuelle som kollektive – har ikke ret til at deltage i Landsmødet og kan ikke indvælges i Landsledelsen. Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret pr. påbegyndt 35 medlemmer.”

Forslaget blev vedtaget med ovennævnte understregede ændringer.

Det overlades til landsledelsen at føre beslutningen ud i praksis.

Forslag nr. 4 a stillet af landsledelsen:

Vedtægternes § 3, stk. 4, affattes således:

“Landsforeningens medlemmer kan danne grundforeninger i form af lokale og regionale foreninger af nuværende og tidligere psykiatribrugere. En lokalforening kan dække en eller flere kommuner. En regionsforening dækker en af landets 5 regioner. En grundforenings vedtægter må ikke være i modstrid med Landsforeningens vedtægter. Medlemskab af Landsforeningen er ensbetydende med medlemskab af den lokal- og/eller regionsforening, der i henhold til godkendelse af landsledelsen dækker det geografiske område, hvor medlemmet har sin adresse.”

Thoridt Allermand motiverede forslaget. Sætningen: ”En grundforenings vedtægter må ikke være i modstrid med Landsforeningens vedtægter” gav anledning til en del debat.

En afstemning hvor sætningen bibeholdes gav følgende resultat: 27 for, 11 imod, 14 undlod. Da vedtægtsændringer kræver min. 2/3 flertal, blev forslaget ikke vedtaget, men kan tages op på næste landsmøde, hvor det kan vedtages med simpelt flertal.

En afstemning hvor sætningen blev taget ud, gav følgende resultat: 25 for, 5 imod, 21 undlod. Da vedtægtsændringer kræver min. 2/3 flertal, blev forslaget ikke vedtaget.

Forslag nr. 4 b stillet af landsledelsen:

I vedtægternes § 3, stk. 5, ændres 1. pkt. til:

“Indmeldelse sker til foreningens sekretariat.”

Thoridt Allermand motiverede forslaget, som blev godkendt med følgende ordlyd: “Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens sekretariat”.

Forslag nr. 5 stillet af Frands Wisbech Frydendal

§2, stk. 2: Foreningens formål er at…

a) Styrke…
b) Sikre indflydelse på beslutninger, der træffes lokalt, nationalt og internationalt.
c) Fremme den enkeltes ret til at bestemme over og tage ansvar for eget liv
d) Bekæmpe enhver form for diskrimination og forskelsbehandling.
e) Bekæmpe flertalsdiktatur
f) Arbejde…

Frands Frydendal uddybede sit forslag, som var uddelt som ændringsforslag på landsmødet til oprindeligt fremsat forslag med henvisning til at LAP skal blive en stor og stærk forening, vi mister medlemmer, og der opleves frustrationer over mødernes forløb.

Lars Arredondo havde uddelt Landsledelsens kommentar til det oprindeligt fremsatte forslag, men understregede at Landsledelsen stadig er imod at få dette formål ind i vedtægterne, men at man derimod vil støtte, at en arbejdsgruppe arbejder videre med tankerne.

Bo Steen Jensen fremførte, at det er fine principper, men de kan ikke bruges i praksis. Mange beslutninger har en deadline og kan ikke udskydes.

Tobias Hetting mente også, at det er svært at bruge princippet i praksis.

Herluf Dalhof mente, at demokrati sparer tid.

Jan S. Andersen mindede om, at man skal tage hensyn til mindretallet.

Preben Meilvang mente, at det var fint at arbejde med ideen i en arbejdsgruppe.

Lars Arredondo sagde, at princippet kan være godt eller dårligt, men det skal bare ikke stå i vores formålsparagraf.

Lise Jul Pedersen gjorde rede for, at Landsledelsen altid prøver at tale sig til enighed, og at afstemninger er sjældne, men sommetider nødvendige for at nå det, vi skal nå.

Frands Frydendal understregede, at forslaget ikke omfatter konsensus, der er forskel på demokrati og flertalsdiktatur.

Herefter blev forslaget sat til afstemning, og forkastet med overvældende flertal.

Forslag nr. 6 stillet af Erik Thomsen:

§ : Landsmødet nedsætter de arbejdsgrupper, den finder nødvendigt.

Stk. 2: Dog skal der nedsættes følgende arbejdsgrupper: PR, Sommerlejr, Arbejds, Tvang og Socialgruppe.

Stk. 3: Alle sager, der vedrører de enkelte arbejdsgruppers område, skal forelægges grupper og vedtages der, før de kan vedtages i landsledelsen.

Stk. 4: Ved uenighed mellem arbejdsgruppe og landsledelse, skal der holdes et fællesmøde, hvor sagen så forsøger at blive løst. Hvis en enighed ikke kan opnås, bortfalder sagen.

Stk. 5: En person kan højst sidde i 2 arbejdsgrupper. Arbejdsgrupper fastsætter selv sin arbejdsgang.

Erik Thomsen begrundede sit forslag på baggrund af en sag om sommerlejrgruppen, hvor landsledelsen havde udelukket et medlem fra gruppen.

Lise Jul Pedersen anførte landsledelsens holdning: Vi anbefaler at stemme nej. Forslaget er upræcist, det fremgår ikke hvor i vedtægterne det skal sættes ind. Forslaget giver reelt arbejdsgrupper – også selv med måske kun få deltagere – vetoret over for landsledelsen og vil være i modstrid med §6, stk. 1, hvorefter landsledelsen udgør foreningens daglige ledelse, som i modsætning til arbejdsgrupperne er demokratisk valgt.

Tom Jul Pedersen ønskede at høre hvad sagen konkret drejer sig om. Behandles under forslag nr. 32.

Erik Thomsen beklagede, at arbejdsgrupper skal spørge landsledelsen om alt.

Bo Steen Jensen anførte, at arbejdsgrupper er rådgivende for landsledelsen – ikke bestemmende.

Thoridt Allermand uddybede landsledelsens indblanding i sommerlejrgruppen – gruppen havde kun 3 medlemmer tilbage med et budget på 200.000 – det var ikke forsvarligt, så landsledelsen var tvunget til at gå ind i sagen, hvis sommerlejr 2007 skulle blive til noget.

Lise Jul Pedersen: Arbejdsgrupperne kan efter ansøgning få et rammebeløb at arbejde med, men det er landsledelsen, der har det økonomiske ansvar.

Hanne Wiingaard foreslår, at f.eks. PR-gruppen på sit næste møde laver et konkret budget.

Lillian Rank: det kan godt virke frustrerende, når man ikke selv er med i beslutningerne.

Karl Bach gjorde opmærksom på, at forslag nr. 17 havde en blødere formulering om samme emne og landsledelsens anbefaling.

En afstemning viste med overvældende flertal, at forslaget er forkastet.

Herefter gik man over til den gruppe af forslag, der retter sig mod

HANDLINGSPROGRAMMET:

Forslag nr. 7 stillet af Erik Thomsen

Der gives en dusør på 50 kr. til ethvert medlem, der skaffer et enkelt medlem, der har betalt kontingent. Lønnede medarbejdere kan ikke få dusøren udbetalt.”

Hanne Wiingaard svarede, at alle udbetalinger skal indberettes til skattevæsenet, og at forslaget vil kræve meget administration.

Herefter foreslog flere at udskifte kontant udbetaling med en flaske vin, en æske chokolade eller lignende.

Hanne Wiingaard mindede igen om den begrænsede bemanding på sekretariatet.

Thoridt Allermand påpegede, at handlingsprogrammet allerede har forslag om en hvervekampagne.

Tobias Hetting mente, at det er en forkert tankegang, at man skal belønnes for at skaffe et medlem.

En afstemning viste overvældende flertal mod forslaget, som derfor er forkastet.

Erik Thomsen trak derfor forslag nr. 8.

Forslag nr. 10 stillet af Paul Bjergager:

“LAP skal afholde informations- og agitationsmøder i alle større byer i Danmark, hvor der er psykiatriske afdelinger. Møderne skal laves professionelt med musik/underholdning og debat.”

Forslaget blev henvist til handlingsprogrammet.

Forslag nr. 20 stillet af Hans Schørmann

“At der skrues op omkring det udadvendte arbejde såsom medlemshvervning og oplysning om LAP. F.eks. gennem nedsættelse af arbejdsgruppe eller….”

Forslaget blev henvist til handlingsprogrammet.

Forslag nr. 23 stillet af Claus Gamborg:

“Handlingsprogram: Arbejde for at oplyse om at “sindssyge” ikke er kriminelle (0,1% eller mindre)”

Forslaget blev henvist til handlingsprogrammet.

Forslag nr. 26 stillet af Paul Bjergager

“Landsforeningen indleder forhandlinger med et forsikringsselskab, med henblik på at få etableret et samarbejde, så psykiatribrugere der er medlem af Landsforeningen får mulighed for at tegne forsikring på specielle vilkår, ligesom Landsforeningen LEV og som også Landsforeningen SIND har tilbudt deres medlemmer. Deres ordning hedder Handiforsikring og kan studeres på hjemmesiden: www.lev.dk

Forslaget blev henvist til handlingsprogrammet.

Herefter gik man over til gruppen af forslag, der retter sig mod ARBEJDSGRUPPER

Forslag nr. 9 stillet af Frands Wisbech Frydendal:

“Der oprettes en almindelig arbejdsgruppe under LAP ved navn “Demokrati-gruppen”. Gruppen skal definere grænsen mellem demokrati og flertalsdiktatur. Den skal også udvikle nye arbejdsmetoder, som kan forhindre flertalsdiktatur og sikre at beslutninger bliver demokratiske. Disse nye metoder kan via LAP’s medlemmer indføres i organisationer, som bruges af psykiatribrugere, og som ønsker at sikre sig mod flertalsdiktatur.”

Forslaget blev vedtaget , for Landsledelsen indtræder Lars Arredondo i gruppen.

Forslag nr. 14 stillet af Signe Bischoff

”En selvforvaltnings/selvstændighedsgruppe opretter vi sammen med ligesindede behandlere.”

Marianne Stengaard Sandermann påpegede, at LAP iflg. sine vedtægter skal holde sig uafhængig af behandlernes interesser.

Signe Bischoff ville herefter omformulere forslaget.

Forslag nr. 15 stillet af Signe Bischoff

“Vi opretter en teatergruppe, først for sjov for os selv, siden for alle interesserede.”

Forslagsstilleren blev henvist til at søge gruppen oprettet på landsmødet.

Forslag nr. 17 stillet af Paul Bjergager

“Arbejdsgrupper – nedsat på landsmødet:

 • På det ordinære landsmøde kan mødedeltagerne foreslå emner til arbejdsgrupper.
 • En arbejdsgruppe skal mindst bestå af 3 medlemmer.
 • Tovholder, gruppemedlemmer og emne skal oplyses til landsledelsen til godkendelse på
  førstkommende landsledelsesmøde.
 • Der skal mindst være ét landsledelsesmedlem i hver arbejdsgruppe.
 • En arbejdsgruppe kan supplere sig løbende ved godkendelse af landsledelsen.
 • Kommer der emner op i landsledelsen, der er arbejdsgrupper for, skal arbejdsgruppen inddrages i arbejdet.
 • Arbejdsgrupperne får diæter og rejserefusion af LAP.”

Forslaget blev vedtaget med følgende ændring:

“Kommer der emner op i landsledelsen, der er arbejdsgrupper for, skal arbejdsgruppen så vidt muligt inddrages i arbejdet.”

Herefter gik man over til gruppen af forslag, der må antages at få VÆSENTLIGE ØKONOMISKE KONSEKVENSER .

Forslag nr. 11 stillet af Paul Bjergager:

“Jeg foreslår, at LAP i det kommende år laver en studierejse til Norditalien, for tillidsfolk i LAP og grundforeningerne.”

Thoridt Allermand svarede, at vi ikke har lov til at bruge vores tilskud til aktiviteter i udlandet. Man må selv skaffe midler, hvis man vil lave en studierejse.

Forslaget blev forkastet .

Forslag nr. 18 stillet af Paul Bjergager:

“Advokat – med møderet for Landsret, som har mulighed for på LAP’s og LAP’s medlemmers vegne af føre principielle retssager, hvor vi som borgere med en psykiatrisk problemstilling bliver krænket eller følger os umyndiggjort på grund af diagnosen.”

Thoridt Allermand svarede, at vi har muligheden allerede, men at der ikke har været efterspørgsel efter muligheden.

Preben Meilvang roste jurist Erik Olsen for hjælp, og henviste til den gratis retshjælp.

Tom Jul Pedersen sagde, at man kan søge om fri proces, og bruge juristen til at vurdere, om sagen kan vindes.

Erik Thomsen ønskede uddybet hvad juristens timer går til, og svaret var, at udover de timer hvor telefon er åben, gør landsledelsen i høj grad brug af juristens ekspertise.

Dirigenterne måtte herefter indskærpe, at man ikke vil tillade angreb på LAPs ansatte på landsmødet, da de ikke har mulighed for at besvare dem.

Forslaget blev forkastet med overvældende flertal.

Forslag nr. 21 stillet af Lena Mogensen:

“Oversættelse af LAP folder til mindst 4 sprog, f.eks. tyrkisk, arabisk, pakistansk, engelsk (iransk) foretaget af professionelle tolke. Evt. sparringpartner: Dansk Flygtningehjælp etc.”

Forslaget blev vedtaget og vil blive medtaget i handlingsprogrammet.

Forslag nr. 22 stillet af Lena Mogensen:

“Attraktivt sommertræf for unge. Under 35 år?”

Det blev vedtaget, at LAP vil gøre en indsats for at hverve yngre medlemmer og lave aktiviteter for dem. Indgår i handlingsprogrammet.

Forslag nr. 34 stillet af Jan S. Andersen:

“Jeg foreslår, at LAP får fremstillet et parti af en 0,5 liters kildevandsflaske, hvis etiket bærer LAPs logo og adresse samt evt. et slogan eller anden information om LAP.

Kildevandsflaskerne skal uddeles som sponsorgaver ved bl.a. sportsbegivenheder for psykiatribrugere som f.eks.:

 • Sund By Løbet i København
 • Psykiatriens Søndersøløb i Viborg
 • Sct. Hans Løbene i Roskilde”

Landsledelsen anbefaler at stemme nej, da der er mange praktiske problemer. Opbevaring, køl, transport rundt i landet m.v. Det kan også forventes, at der vil være myndighedskrav vedr. bakterieindhold, temperaturer og lign.

Erik Thomsen påpegede, at forslaget i øjeblikket behandles i PR-gruppen. Lars Arredondo har i gruppen i stedet foreslået fremstilling af en papirpose, da denne vil være langt lettere at transportere.

Forslaget blev forkastet med overvældende flertal.

Forslag nr. 35 stillet af Jan S. Andersen:

“Jeg foreslår, at kontingentet for individuelle medlemmer uændret skal være 100 kr. pr. år.

Fordelingen skal være 0 (nul) kr. til LAP, 20 kr. til den regionale forening og 80 kr. til den lokale forening (FAP).

Kontingentet for kollektive medlemmer forbliver uændret.”

Forslaget flyttes til punkt 7 på dagsordenen, fastsættelse af kontingent.

Forslag nr. 37 stillet af Erik Olsen, FAP København:

“Da mange FAPper ikke har tilmeldt sig Den Gode Sag og LAP har, foreslår jeg – når midlerne overstiger 50.000 kr. årligt – at de fordeles efter en nøgle der hedder: 75% deles ud til grundforeningerne vægtet efter medlemstal. 25% beholder LAP. Pengene bruges til tiltag, der kan skaffe flere medlemmer bl.a. kørselsbidrag til de aktive medlemmer, info materialer og lign. Regnskab for pengene aflægges til LAP som kan vælge at publicere brugen af midlerne i medlemsbladet.”

Forslaget blev vedtaget .

Forslag nr. 41 stillet af Erik Thomsen:

“At enhver grundforening af LAP får ekstra 1000 kr. årligt til medlemsaktiviteter”

Forslaget blev vedtaget .

Herefter gik man videre med gruppen af forslag, der INDEHOLDER ET AFSTEMNINGSTEMA:

Forslag nr. 12 stillet af Susanne Midtgaard

”At vi bibeholder navnet FAP i lokalafdelingerne, i vores område er der forståelse for de navne FAP og LAP.”

Forslaget blev afvist , idet der kun var tale om en henstilling fra landsledelsen om entydig navngivning.

Forslag nr. 29 stillet af Tom Jul Pedersen

”At LAP nedsætter en tænketank, der kan komme med forbedringer af LAP, både internt og eksternt i vor gode forening.”

Tom Jul Pedersen trak forslaget.

Forslag nr. 33 stillet af Jan S. Andersen:

“Så vidt jeg ved, forventes det, at hjemmesiden www.recovery-orientering.dk nedlægges ved udgangen af 2007.

Jeg foreslår, at LAP sikrer, at denne hjemmeside bevares foreløbigt for hele 2008.

Kan de nødvendige midler ikke sikres på anden måde, skal de tages fra LAPs budget for 2008.”

Forslaget bortfalder , da Pernille Jensen (projektleder) kunne meddele, at hjemmesiden fortsætter i 2008.

Forslag nr. 42 stillet af Erik Thomsen:

“At enhver politisk valgt i LAP ikke hverken direkte eller indirekte må modtage løn eller lign. fra LAP.”

Det blev vedtaget, at landsmødet tilslutter sig følgende formulering, som tidligere er godkendt på et landsledelsesmøde:

“Ingen fastansatte i LAP kan sidde i landsledelsen. Midlertidigt, kortvarigt ansatte (f.eks. projekter og evt. vikariater) er inhabile i de sager i landsledelsen, der vedrører ansættelsen eller andet, man får vederlag for. Ansættelsens varighed defineres ved ansættelsen. Ved inhabilitet forlades mødet under punktets behandling.”

Forslag nr. 43 stillet af Erik Thomsen:

”Alle ikke-medlemmer af LAP betaler de fulde omkostninger ved deltagelse i LAP’s arrangementer. F. eks. sommerlejren.”

Lars Arredondo påpegede, at der altid er forskel på beløbet, således at det kan betale sig at melde sig ind i LAP. De fulde omkostninger kan ikke betales af vores målgruppe.

Efter en kort debat blev forslaget forkastet med overvældende flertal.

Herefter tog man fat på gruppen af forslag UDEN EGENTLIGT AFSTEMNINGSTEMA

Forslag nr. 13 stillet af Kim Werner Nielsen

“Udtalelse fra landsmøde om de 800.000 som Frank Åen snakkede om at det bliver på de frivilliges basis.

Meningen er, at vi skal være obs på at ikke alle psykiatribrugere skal presses ud på arbejdsmarkedet.”

Landsledelsen er opmærksom på problemstillingen.

Forslag nr. 16 stillet af Claus-Erik Hamle

”En afdelingssygeplejerske bør ikke have ret til at nægte besøg af en eller anden til en patient og ofte uden begrundelse.”

Kaj Larsen meddelte, at tvang-gruppen vil tage problematikken op.

Forslag nr. 24 stillet af Claus Gamborg

”Netværk og hjælp til mennesker, som har forsøgt selvmord.”

Landsmødet tilsluttede sig landsledelsens indstilling: Vi foreslår, at man lokalt arbejder på at skabe netværk. Landsdækkende foranstaltninger findes allerede. Se f.eks. i Flere Glædesfyldte dage.

Forslag nr. 25 stillet af Claus Gamborg

”Medicinfri behandling er ikke altid nok.”

Thoridt Allermand: LAP arbejder ifølge vort principprogram for, at man skal have retten til at vælge medicinen fra, hvis man af den ene eller anden grund ikke ønsker den, og få adgang til andre behandlingsformer med dokumenteret effekt.

En god debat, med udspring i LAP’s principprogram. Landsledelsen er indstillet på at fortsætte debatten.

Forslag nr. 27 stillet af Tom Jul Pedersen

“At man ved landsmødet kommer med begrundede forslag til personer inden for LAP, og uden for LAP, der kan være forbilleder for os andre.”

Erik Thomsen: PR-gruppen arbejder med en ide om at udnævne et godt LAP-medlem en gang i kvartalet.

Forslaget tages til efterretning.

Forslag nr. 28 stillet af Tom Jul Pedersen

“At LAP arbejder for at tonen bliver bedre inden for LAP.”

Punktet er indarbejdet i handlingsprogrammet.

Forslag nr. 30 stillet af Tom Jul Pedersen

”Inden for LAP smykker vi os jo med titlen af, at vi er en brugerforening, på den baggrund bør vi have et brugerudvalg, der ser tingene med brugernes øjne.”

Bente Rasmussen svarede, at der jo kun er brugere i LAP. Tom Jul Pedersen trak herefter forslaget, og vil muligvis genfremsætte det næste år i ændret form.

Forslag nr. 31 stillet af Tom Jul Pedersen

“At der kommer klarhed over, hvad de over 50.000 kr. som LAP har bevilliget til en, af formændenes arbejdsplads er brugt til.”

Hanne Wiingaard nævnte, at forslagsstilleren er velkommen til at se de relevante bilag.

Flere optog Tom Jul Pedersens forslag som et udtryk for mistillid, og dirigenterne opfordrede til at bevare en god tone og undlade personangreb.

Forslag nr. 32 stillet af Paul Bjergager

“Landsmødet giver Eva Lindblom en undskyldning for den måde Landsledelsen har behandlet hende på i sommerlejr sammenhæng.

Landsmødet erkender at Eva Lindblom Petersen blev uretfærdigt behandlet.”

Thoridt Allermand gjorde rede for landsledelsens indstilling om at forkaste forslaget. Der var oprindeligt 7 medlemmer i arbejdsgruppen vedr. sommerlejr, som har et budget på 200.000 kr. Efter sommerlejren 2006 og evaluering fra november 2006 trak flere i gruppen sig på grund af samarbejdsvanskeligheder.

Landsledelsen havde derfor ikke andet valg end at få nedsat en gruppe, der kunne arbejde med planlægningen af sommerlejren 2007, hvis den skulle blive til noget.

Tom Jul Pedersen ønskede uddybet, hvad samarbejdsvanskelighederne konkret gik ud på.

Landsmødet opfordrede herefter Landsledelsen til at undersøge sagen til bunds, så lignende tilfælde kan forebygges. Vedtaget med akklamation.

Forslag nr. 38 stillet af Erik Thomsen:

“Idet landsmødet takker jurist Erik Olsen for hans indsats, konstateres det, at samarbejdet stopper øjeblikkeligt.”

Kaj Larsen: Vi anbefaler, at forslaget afvises – det er utilstedeligt at behandle personsager på et landsmøde.

Tobias Hetting var imod den slags personangreb og opfordrede til at få en bedre talemoral.

Forslaget afvistes .

Forslag nr. 39 stillet af Erik Thomsen:

“LAP’s jurist rådgivning udstyres med en kodelås, således det kun er medlemmer af LAP, der kan benytte den.”

Forslaget blev forkastet med overvældende flertal.

Forslag nr. 40 stillet af Erik Thomsen:

“At referater fra forretningsudvalgsmøderne lægges på LAP hjemmeside.”

Thoridt Allermand: Ifølge vedtægternes §6, stk. 4, fastsætter Landsledelsen selv sin forretningsorden, men i øvrige er det ikke muligt at fremstille egentlige referater af forretningsudvalgets beslutninger, da de ofte træffes i toget, pr. mail eller telefon. Ved fysiske møder på sekretariatet, hvor personale er til stede, udformes der et kort notat. Alle afgørelser forelægges dog landsledelsen, og de kan ses på www.lap.dk under referater (punktet hedder Orientering fra forretningsudvalget).

Erik Olsen, FAP Kbh: Er ked af de udtryk for mistillid til Landsledelsen, som mange af forslagene er udtryk for. Det er en paranoid indstilling – vi har så meget at kæmpe for udadtil, at det er vanvittigt at bruge kræfter på interne kampe. Væk med offerrollen. Foreslår, at det kun er tilladt at stille 2 forslag pr. person til kommende landsmøder.

Erik Thomsen: Det er kun landsmødet, der kan bestemme over hvor mange forslag man må stille. De kritiske medlemmer skal høres. Hvorfor er landsledelsen mod åbenhed?

Forslaget blev forkastet med overvældende flertal.

Herefter vendte Signe Bischoff tilbage med et omformuleret forslag 14: Det blev herefter vedtaget, at der i handlingsprogrammet anføres, at man vil arbejde på at skabe samarbejde med andre aktører på vores område.

NYE ARBEJDSGRUPPER NEDSAT PÅ LANDSMØDET 2007 til evt. godkendelse af Landsledelsen:

Højskolegruppen:

Mette Bramsdal (tovholder)
Ulla Enevoldsen
Grace Kaae Christensen
Bente Rasmussen
Joy Dalhof
Helle Jensen

Første møde er aftalt til 20. juni 2007 i Odense.

Ideer og oplæg til, hvad højskolen skal rumme.

Psykisk skrøbelige og handicappede.

Langt kursus – 18-35 årige – arbejdsprøvning, uddannelse, skole, faglige fag, egen udvikling, kropsterapi. Kost, motion, kreativitet m.v.

Korte/lange kurser – over 36 årige – egenudvikling, kropsterapi. Kost, motion, kreativitet m.v.

Undervisning: Er alene og sammen i aldersgrupperne

Undervisere: Fagpersoner samt os psykiatribrugere, der kan undervise i noget specifikt og er kommet ovenpå.

Ansøge om midler: Sponsorater, sociale midler m.v.

Livsglædegruppen:

Tom Jul Pedersen (tovholder)

Reidun Barkum
Jakob Nielsen
Lars Arredondo
Ursula Maria Bleh

Første møde er ikke meddelt.

Ting vi vil arbejde med: Humor, hvad er humor? Motion, kost , natur. Sang, gymnastik om morgenen. Forslag til både syge og raske. Gå sammen med andre. Tage i sommerhus.

Multietnisk gruppe:

Paul Bjergager Nielsen (tovholder)
Bente Rasmussen
Feridun Unuvar
Mette Bramsdal
Grace Kaae Christensen
Kirsten Dam
Irene Vella

Første møde 2. juli kl. 13.00 i Roskilde

Formål: Udarbejde og få trykt LAP folder på fremmedsprog, i samarbejde med f.eks. Dansk Flygtningehjælp m.fl. Fremme den multietniske forståelse for etniske ny danskere og danske borgere. Udvikle projekter der kan være til nytte og hjælp for Danmarks nye borgere med anden etnisk baggrund. Skabe kontakter til nogle af de lande, hvor Danmarks nye samfundsborgere kommer fra, bl.a. ved studiebesøg i de pågældende lande.

Tro og psyke:

Krystyna Hansen (foreløbig tovholder)
Inge Marie Frost
Ursula Maria Bleh
Gudrun Lages
Mette Kromann
Claus Gamborg
Ingelise Jacobsen
Ulla Enevoldsen

Første møde 30. juni kl. 12 i Odense.

Formål: Fjerne fordomme og synliggøre folks spirituelle oplevelser. At få det etablerede psykiatriske system til at anerkende tro og spiritualitet i den psykiatriske behandling. Samarbejde med eksisterende projekter. Oprettelse af videnskabelig forskning ”Center for neuroteologi”.

Teatergruppen:

Signe Bischoff (tovholder)
Tobias Hetting
Bo Steen Jensen
Irene Vella
Ulla Enevoldsen

Første møde er ikke angivet.

Formål: At bruge vores egen tragikomiske historie med behandlingssystemet er et foreløbigt forslag fra Irene.

Startansøgning til LL, FU, konsulenter: Vi søger lokaler at øve i og beder hermed vores rejsesekretær om at aftale ugedage og tider med rette vedkommende for lån af lokaler på Vesterbrogade/Enghavevej LAP-afdelingen. Vi starter så snart vi har fået bevilget lokaler at øve i.

Mediegruppen

Deltagere:

Michael P. Krog – (tovholder) – sidder i og for landsledelsen
Inger-Liss Christoffersen
Tom Jul Pedersen
Lillian Rank
Bo Steen Jensen
Paul Bjergager
Maibritt Sørensen
Tilknyttet, men ikke formelt i gruppen: Preben Meilvang

Foreløbigt aftalte møde i København: Mandag den 25. juni kl. 12.30 (dato skal muligvis ændres)

Arbejdsgrundlag og foreløbige mål:

Undersøge og opsøge mulighederne for at bruge de forskellige medieformer til støtte, oplysning, undervisning, opinionsdannelse og udbredelse af LAP´s sag og formål – og dermed forbedre forholdene for psykisk syge og sårbare mennesker.

Dels for at bruge medierne og kunstarterne til at nå længere ud i den primære målgruppe og resten af samfundet, men også for at nå andre dele af kroppen end hjerne – som følelser, hjerte, kreativitet, sind, samvittighed, æstetik med flere.

Mulighederne kan eksempelvis være lokale, regionale og nationale arrangementer med kunstnerisk indslag. Bøger: som debatbøger, antologier, lyriske-, biografiske-, skøn- og faglitterære bøger.

Større og mindre former for optrædende med oplæsning, monologer og andet dramatisk – gerne i samarbejde med teatergruppen.

Kunst- og fotoudstillinger. Dokumentar- og kortfilm til egen pr.-brug og evt. videresalg til tv.

Musik- og foredragsturneer samt større arrangementer som en festival – alene eller i samarbejde med andre foreninger i lighed med Festival for Sårbare Sjæle i april 2004 i Huset i Magstræde arrangeret af kollektivt medlem BUPS, men gerne i forbedret og opdateret udgave.

Mediegruppen vil undersøge og opsøge medlemmernes evner, talenter og kreativitet sammen med andre relevante udefra, det være sig amatører som professionelle.

Mediegruppen vil undersøge de praktiske og økonomiske muligheder og alt efter resurser prioritere, hvad vi vil gå videre med.

Demokratigruppen

Deltagere: Lars Arredondo, Tobias Hetting, Mette Kromann, Jan Stig Andersen, Frands Frydendal.

Formål: At udarbejde forslag til forbedring af demokratiet i LAP.

Første mødedato er ikke fastsat.

ØVRIGE ARBEJDSGRUPPER, DER FORTSÆTTER:

PR-gruppen: Hanne W. sidder for landsledelsen. Øvrige medlemmer: Jan Stig Andersen, Viborg, Lillian Rank, Aalborg, Erik Thomsen, Roskilde, Inger Ladegard, Tom Jul Pedersen, Amalie Bruun, Helene Knudsen, Signe Bischoff (sidstnævnte 4 søger optagelse i gruppen)

Hjemmesidegruppen:. Lise Jul Pedersen og Tobias Hetting sidder for landsledelsen. Øvrige medlemmer: Jan Stig Andersen, Viborg.

Arbejdsmarkedsgruppen: Lise Jul, Hanne Wiingaard, Marianne Steengaard; Kaj Larsen, Erik Thomsen, Karl Bach, Nils Andersen, Joy Dalhof – Lise Duus, Preben Paulin Hansen, Peter Farver (sidstnævnte 3 søger optagelse)

International gruppe: Hanne W. og Tobias Hetting sidder for landsledelsen. Øvrige deltagere:, Karl Bach, Kolding, Erik Olsen, København, Anker Hansen, Esbjerg (sidstnævnte søger optagelse i gruppen)

Bladgruppen: Fra landsledelsen sidder Michael P. Krog, Marianne Stengaard og Hanne Wiingaard (tovholder). Øvrige deltagere: Kirsten Dam, Steffen Østergaard, Inger-Liss Christoffersen, Maibritt Sørensen og Rigmor Sommer

Sommerlejrgruppen videreføres: Lars Arredondo, Bente Rasmussen og Thoridt Allermand indgår for landsledelsen. Øvrige deltagere: Paul Bjergager, Roskilde, Inger Ladegaard, Fredericia og Ulrich Steinus, Aalborg

Refugiegruppe: Inger Beck, Michael Freisleben, Anne Marie Valbak, Thoridt Allermand, Krystyna Hansen og Paul Bjergager, Karl Bach, Kristian Wedel Andersen, Joy Dalhof

Tvang-gruppen: Kaj Larsen (tovholder), Joy Dalhof fra landsledelsen. Jan S. Andersen, Herluf Dalhof, Henriette Buemann, Karl Bach.

Herefter orienterede Marianne Stengaard Sandermann om Brugernes Bazar i Odense den 1. september. Der er mulighed for refusion af transportudgifter. Vores tema er Sundhed for psykiatribrugere .

Lise Jul Pedersen orienterede om, hvordan det er at sidde i landsledelsen, hvad det kræver af arbejde og tid.

6. HANDLINGSPROGRAM

Karl Bach gennemgik det reviderede handlingsprogram, og understregede, at programmet gælder på alle niveauer i LAP. Man kan ikke pådutte ledelsen alt arbejdet. Det må forventes, at programmet på nogle punkter vil kræve flere års arbejde.

Erik Thomsen manglede visioner i programmet – svar: Kik i principprogrammet.

Hvad betyder seminar for aktive medlemmer, er det ikke for alle? svar: De aktive er medlemmer i arbejdsgrupper og grundforeninger.

Entydig navngivning – svar : Det er en misforståelse at sammenkæde med det forkastede forslag til vedtægtsændring (§3, stk. 4). Landsledelsen kan ikke bestemme over hvad grundforeningerne vil hedde.

Handlingsprogrammet blev på landsmødets sidste dag vedtaget med overvældende flertal.

PRESSEMEDDELSE

Landsmødet udsendte følgende pressemeddelelse:

Vi er ikke farlige!

Medierne er i den seneste tid svømmet over med historier om sindssyge kriminelle. Overskrifterne er dramatiske, men de dækker over en virkelighed som er langt mere nuanceret.

Mere end 100 tidligere og nuværende psykiatribrugere fra hele Danmark har i de sidste tre dage været samlet i Middelfart til det årlige landsmøde i LAP, Landforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. Deltagerne er enige om at tage afstand fra pressens ensidige og stærkt negative vrangbillede af psykiatribrugere: Vi er trætte af at blive fremstillet som farlige når kendsgerningerne er helt anderledes:

 • Mindre end 1 procent af den kriminalitet, der begås i Danmark skyldes mennesker med psykiske lidelser.
 • Det er mindre end 2000 personer i hele landet, der har en dom til behandling. Heraf har kun ganske få begået alvorlig og personfarlig kriminalitet.
 • Der er i hele samfundet en stigning i den alvorlige og personfarlige kriminalitet, men den stiger ikke mere blandt psykiatribrugere end i befolkningen som helhed.
 • Den største del af stigningen drejer sig om vold mod tjenestemand, og skyldes først og fremmest en skærpet anmeldelsespraksis på psykiatriske afdelinger og botilbud.

Pressens fremstilling gør det ikke nemmere for mennesker med psykiatriske diagnoser. Det er med til at øge stigmatisering og fordomme og gøre åbenheden endnu sværere. Det er med til at gøre det sværere at komme sig og komme videre i livet.

LAP dementerer fordommene i praksis: Vi er ikke farlige, men vi vil tages alvorligt og lyttes til. Vi er i stand til at tale vores egen sag, så vi appellerer til offentligheden: Tag ikke myterne for gode varer, men mød os og find ud af, at mennesker med psykiske lidelser er ganske almindelige og lige så forskellige som alle andre. Vi ønsker at have rettigheder og pligter på linje med alle andre borgere. Derfor må der gøres op med den gældende praksis, hvor personer med en psykiatrisk diagnose dømmes langt hårdere end andre borgere for små og ofte ubetydelige lovovertrædelser.

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Preben Meilvang blev indsat som stemmetæller i stedet for Inger-Liss Christoffersen.

Landsledelsen foreslår uændret kontingent og fordeling (100 kr. årligt, 50% til lokalforeninger, 30% til regionalforeninger og 20% til LAP)

Jan S. Andersen har stillet forslag om uændret kontingent, men en anden fordeling (80% til lokalforeninger, 20% til regionalforeninger og 0% til LAP).

Claus Gamborg stillede et forslag om 100% til lokalforeningerne.

Bo Steen Jensen: Pas på med at dræne LAPs kasse, vores bevilling er tidsbegrænset.

Hanne Wiingaard påpegede, at LAP – for at få Tips & Lotto midler – skal dokumentere en vis egenindtægt.

Claus Gamborg trak sit forslag.

Det mest vidtgående forslag blev sat til afstemning med en ændring: 75% til lokalforeninger, 20% til regionalforeninger og 5% til LAP.

Forslaget blev forkastet med overvældende flertal.

Landsledelsens forslag blev herefter sat til afstemning og blev vedtaget med overvældende flertal.

8. Vedtagelse af budget for det kommende år

Hanne Wiingaard gennemgik det udsendte budget.

Vi har fået en pristalsregulering, så der nu kommer 3.6 mio fra satspuljerne. Vi skal have indarbejdet udgiften til de vedtagne informationsmaterialer på andre sprog i budgettet. Forsamlingen ønsker fremover regnskabstal fra det foregående år sat ind på samme papir som budgettet for det kommende år.

Paul Bjergager mente der var ubalance i lønningerne, da sekretariatslederen har/skal have ansvaret for de øvrige ansatte. Svar: Konsulenter samt sekretariatsleder refererer til Forretningsudvalget.

Find hurtigst muligt en afløser til webmaster. Svar: der er nytænkning i gang ang. hjemmesiden allerede i indeværende år.

Erik Thomsen opfordrede til at finde en webmaster blandt medlemmerne. Juristens løn er for høj i forhold til telefontiderne. Svar: Juristen er timelønnet, og bruges til meget andet end medlemsrådgivning.

Erik Thomsen foreslog, at juristen kunne få 150.000 kr. og grundforeningerne 150.000 kr.

Lars Arredondo påpegede, at man netop har vedtaget et handlingsprogram, der ønsker at der skal føres principielle retssager – det koster penge. Det er Landsledelsen der har ansat juristen og fastsat hans arbejdsvilkår – hvis man er utilfreds med det, kan man jo selv stille op til landsledelsen.

Det blev oplyst, at LAP betaler juristen 400 kr. i timen, hvilket er langt under normal tarif. Det blev også oplyst, at der ikke betales penge til nogen i landsledelsen for arbejde i landsledelsen.

Der blev sat spørgsmål ved størrelsen af lønningerne. Dirigenten oplyste, at det er Landsledelsen der fastsætter lønniveauet. Ellers må man jo stille forslag om noget andet. Opfordrede landsledelsen til på næste års landsmøde at have en statistik med over den juridiske rådgivning, samt at tage regnskabstal med i budgetopstillingen.

Erik Thomsens forslag om at halvere budgettet for juristrådgivning og give halvdelen til grundforeningerne blev forkastet med overvældende flertal.

Herefter blev landsledelsens forslag til budget vedtaget med overvældende flertal.

9.Valg til landsledelsen

Der var 62 medlemmer, der stemte.

Da en stor del af landsledelsen sidste år stillede deres mandat til rådighed og derefter blev valgt for en ny 2-årig periode, skulle der i år kun vælges 4.

Kandidater Antal stemmer
Steen Moestrup 39
Tobias Hetting 37
Bente Rasmussen 35
Claus Gamborg 35
Lillian Rank 33
Paul Bjergager Nielsen 16
Steffen Østergaard 11
Kirsten Dam 10
Helle Jensen 4

Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Landsledelsen
Bente Rasmussen
Claus Gamborg
Hanne Wiingaard
Joy Dalhof
Kaj Larsen
Lars Arredondo
Lise Jul Pedersen
Marianne Stengaard Sandermann
Michael Krog
Nils Holmquist Andersen
Steen Moestrup
Thoridt Allermand
Tobias Hetting

Suppleanter frem til næste landsmøde:

Lillian Rank 1. suppleant
Paul Bjergager Nielsen 2. suppleant
Steffen Østergaard 3. suppleant
Kirsten Dam 4. suppleant
Helle Jensen 5. suppleant

10. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Andersen, Hübertz og Kirkhoff har skiftet navn til Mortensen & Beierholm – blev genvalgt. Torben Kjellerup blev valgt som intern kritisk revisor og Inger Liss Christoffersen som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Tobias Hetting orienterede om sit projekt Solo-Grupper.

Preben Meilvang opfordrede til at komme væk fra offerrollen og se på de store linjer.

Lillian Rank orienterede om Skør med Rock i Kolding den 31. maj. LAP Syddanmark betaler rejserefusion, LAP betaler entreen for medlemmer af LAP – til de medlemmer, der vil stå i boden.

Herefter havde man sat et ekstra dagsordenspunkt ind:

Evaluering af landsmødet

Lydia Pilgaard: Lille pause hver time, lad være med at gentage jer selv og stille de samme spørgsmål, hold en god tone. 4 har fyldt alt for meget. Tal til dirigenterne og ikke med hinanden. Prøv at afvikle selve landsmødet 1-½ dag.

Preben Meilvang: De få ødelægger det for de mange. Undgå disse situationer fremover

Marianne Stengaard Sandermann: Kræver en fin balancegang. Nogle medlemmer forlod mødet pga. den meget dårlige tone.

Tom Jul Pedersen mente der havde været en god tone. Det er nødvendigt at kulegrave sagerne.

Hanne Rørbech: Syntes det har været rædselsfuldt. Det er de samme, der siger noget hele tiden.

Claus Gamborg: syntes dirigenterne har gjort det godt og håber de kommer næste år.

Tobias Hetting: Gode dirigenter. Alle skal høres, nogle virker meget negative. Vi skal have et korps, der tager sig af folk der får det dårligt.

Thoridt Allermand: Vi har i år forsøgt at få tid til alle forslag, men det er de samme 4-5 personer der stiller forslagene og bruger de afsatte timer. Vi hører ikke det tavse flertal.

Bo Steen Jensen: Syntes det havde været et godt landsmøde og nogle gode dirigenter. Fint at dele indkomne forslag op i grupper.

Erik Olsen (jurist): Det kræver en stor personlig rummelighed at være til stede som ansat uden taleret.

Karl Bach: Måske kan dagsordenen nås på 1 dag, hvis forslagene deles yderligere op. Den nye landsledelse kan sortere yderligere og evt. foreslå forslag afvist.

Hanne Wiingaard afsluttede herefter landsmødet med en tak til dirigenterne og medarbejderne for godt arbejde.