Referat af Landsmøde 2010

på Hotel Svendborg 13.-15. maj 2010.

Referatet er godkendt af dirigenterne: Pernille Jensen og Benny Lihme.

Landsledelsesmedlem Inger-Liss Christoffersen bød landsmødedeltagerne og Socialminister Benedikte Kiær velkommen og åbnede landsmødet med en tale. Landsledelsesmedlem Paul B. Nielsen tog derefter ordet og bad deltagerne om at holde et minuts stilhed for at mindes de personer, der har mistet livet inden for psykiatrien.
Ministeren takkede for invitationen og var glad for at kunne få lov til at komme og holde en tale.
Benedikte Kiær roste bla. LAP for, at fremstå som et kritisk og stort talerør for nuværende og tidligere psykiatribrugere og bide politikkerne i haserne.
Ministeren så frem til en god debat og til at få mange input fra landsmødedeltagerne.
Efter en god dialog med socialministeren, redegjorde landsledelsesmedlem Hanne Wiingaard for en række praktiske ting i forbindelse med opholdet.
Der deltog 115 personer på landsmødet.

1)    Valg af stemmetællere

Følgende blev valgt:
Herluf Dalhof, Tom Jul Pedersen, Preben Meilvang, Werner Leervad.

2)    Valg af dirigenter og referent

Dirigenter: Pernille Jensen og Benny Lihme
Referenter: Tanja B. Jensen og Karl Bach Jensen
Pernille Jensen konstaterede, at landsmødet var varslet og lovligt indkaldt i henhold til LAP´s vedtægter.

3)    Landsledelsens beretning

Landsledelsens skriftlige beretning var udsendt med landsmødemappen, hvorfor de enkelte landsmødemedlemmer valgte at fremlægge deres indsatsområder i løbet af året i form af en kort fremlæggelse.

Katrine Woel oplyste, at hun havde et mål om at brede projekt Vendepunkter bredt ud i hele landet og at dette arbejde var godt i gang. Katrine havde derudover arbejdet meget med stigma.

Lise Jul Pedersen gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at være glad og skabe gode ting.
Hun har været involveret i forberedelsen af det af Det Sociale Netværk afholdte Psykiatritopmøde. Lise mente, at det vigtigste arbejde skal foregå i arbejdsgrupperne og at der sker noget for medlemmerne decentralt i lokalområderne.

Jan Stig Andersen oplyste, at han har været med til at stifte refugiefonden.

Paul Bjergager Nielsen har deltaget i en følgegruppe for akuttilbud. Han har været initiativtager til Refugieprojektet, deltaget i minibazaren på Den Sociale Højskole, deltaget i mediegruppen og er i gang med at arrangere landskampagnen. LAP har haft annoncer i medierne og har fået mange henvendelser på denne baggrund. I forbindelse med landsledelsesarbejdet har han modtaget ca. 1500 mails.

Inger-Liss Christoffersen deltager i arbejdet i mediegruppen og medlemsbladet, skriver artikler og interview. Hun har ligeledes deltaget i et bisidderkursus. Inger-Liss oplyste, at det var hårdt arbejde at sidde i landsledelsen, der er en del materiale, der skal gennemlæses og forberedes til møderne.

Steen Moestrup har siddet to år i forretningsudvalget sammen med Hanne Wiingaard og har svaret på mange medlemshenvendelser, deltaget i møder med sundhedsministeren, møder vedr. Bazaren, sociale bosteder, sommerlejrgruppen, og udarbejdet pressemeddelelser samt deltaget i et TV-interview.

Ulla Asmussen oplyste, at det for hende, af personlige årsager, havde været et specielt år, men at hun havde deltaget i arbejdet i tvanggruppen, hvor hun har stor interesse i området inden for retspsykiatrien. Hun har bl.a. skrevet en artikel til LAP medlemsbladet. Derudover har hun besvaret mange telefonhenvendelser og mail med forespørgsler vedrørende behandlingsdomme.

Hanne Wiingaard gjorde opmærksom på, at hun havde brugt meget tid på bogføring og regnskab og har siddet i forretningsudvalget sammen med Steen Moestrup. Der har været møder med VISO, og hun har deltaget i medie- og bladgruppen samt international gruppe. Hanne oplyste at hun har modtaget ca. 2000 mails i forbindelse med arbejdet i forretningsudvalget, og 1800 mails der vedrørte arbejdet i landsledelsen.

Christian Martin fortalte, at han har arbejdet meget med selve landsledelsesmøderne, deltaget i diskussionerne på mailen og på møderne og har været med på forskellige konferencer. Han har lagt vægt på at vise på en god måde, at LAP medlemmer er mennesker på nøjagtig samme måde som andre.

Bo Steen Jensen har været suppleant i Landsledelsen og deltaget i forskellige følgegrupper, været med på konferencer og påpeget manglerne indenfor de offentlige systemer.

Marianne Mogensen er Landsledelsens repræsentant i to arbejdsgrupper og oplyste at arbejdsgruppen Tro og Psyke blev nedlagt på grund af manglende fremmøde. Har deltaget i møder sammen med Steen Moestrup i Bazar styregruppen, har arbejdet med principprogrammet, og deltaget i en følgegruppe vedr. sammenhængen i psykiatrien. Derudover har hun arbejdet på en mailetik for LAP sammen med Katrine Woel, deltaget i en følgegruppe om fattigdomsåret og er i bestyrelsen for refugiefonden.

Signe Seiersen oplyste, at de i Ålborg havde søgt midler til projekt Recovery og modtog 76.000 kr. af kommunen til projektet.

Derefter blev beretningen stillet til debat og efterfølgende godkendelse.

Preben Meilvang takkede for arbejdet i Landsledelsen og det arbejde, som Hanne Wiingaard og Steen Moestrup har gjort i forretningsudvalget.

Herluf Dalhof havde udbedt sig et svar fra landsledelsen vedr. et emne som var vigtigt og opfordrede til, at der fremadrettet kommer en hurtigere tilbagemelding. Katrine Woel beklagede forsinkelsen og at landsledelsen ville tage dette til efterretning. Paul B. Nielsen gjorde opmærksom på at det lokale arbejde var vigtigt og opfordrede til, at huske dette under behandlingen af LAP´s handlingsprogram.

Sørn Henrik Strand-Jensen mente ikke, at landsledelsen havde forholdt sig til den viden, som skal bruges af de professionelle. Bo Steen Jensen påpegede, at LAP deltager i forskellige følgegrupper med dette fokus.

Liselotte Esbensen ville gerne opfordre LAP til, at se længere ud end tvang i psykiatrien og se videre end blot behandlingspsykiatrien. Karl Bach mente, at LAP og arbejdsmarkedsgruppen måske ikke har været dygtig nok til at udbrede viden om LAP’s andre indsatsområder.

Nils Holmquist Andersen takkede landsledelsen og opfordrede landsmødedeltagerne til at kontakte sekretariatet eller landsledelsen, da der er store muligheder for at sætte sig sammen, starte arbejdsgrupper og andre aktiviteter.

Dorit Dorte Jette Nielsen ville gerne vide, hvor lang tid der ville gå, før forslaget om alternativ indlæggelse og behandlingsformer træder i kraft. Ulla Asmussen svarede, at LAP ikke kan få alle ønsker opfyldt men prøver at påvirke politikkerne.

Jan Stig Andersen mente, at den nye landsledelse skal arbejde på at blive bedre til at formidle viden ud og opfordrede arbejdsgrupperne og de lokale grundforeninger og regionsforeninger til at komme med input til bla. LAP’s medlemsblad. Derudover præsenterede han sekretariatets medarbejdere og takkede sekretariatets medarbejdere for deres store arbejdsindsats i årets løb.

Tom Jul Pedersen spurgte til det formelle samarbejde med Sind og Bedre Psykiatri og hvorfor det ikke var kommet i gang. Steen Moestrup svarede, at det var Sinds opgave at tage initiativ til at genoptage dette samarbejde, og at LAP gentagne gange havde opfordret Sind til dette. Bo Steen Jensen opfordrede til at få gang i det lokale samarbejde i den kommune og region, man bor i.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

4)    Regnskabsaflæggelse for det forgangne år

Steen Moestrup gennemgik regnskabet for LAP i 2009.
Der blev spurgt til, hvad rekrutteringsomkostningerne dækkede, Steen Moestrup oplyste, at beløbet dækkede udgifter til annoncer og rekrutteringsfirmaet i forbindelse med sekretariatschefens ansættelse.
Lise Jul Pedersen opfordrede til, at de lokale grundforeninger fik tildelt flere midler. Steen Moestrup oplyste, at Landsledelsen og LAP’s udviklingskonsulenten Karl Bach – som hidtil – står til rådighed for de lokale grundforeninger. Det blev oplyst, at LAP fik 214 nye medlemmer i 2008 og 213 i 2009.
På en forespørgsel om, hvilke krav man skulle opfylde for at opnå lønindtægt i projektet Next Stop Job, blev der oplyst, at personerne bl.a. skulle have undervisningskompetence og brugererfaringer for at blive ansat i projektet, og at deres indsats har været med til at skabe et stort økonomisk overskud for LAP.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

5)    Behandling af indkomne forslag

Der var 106 stemmeberettigede medlemmer på landsmødet.

Forslag nr. 1 stillet af Landsledelsen

Forslag til kommissorium for redaktionsgruppe vedrørende handlingsprogram:
Redaktionsgruppen nedsættes af landsmødet på mødets første dag og har til opgave at sammenskrive og redigere et forslag til handlingsprogram på baggrund af de forslag, der er fremkommet rettidigt inden landsmødet (inkl. landsledelsens forslag) og på baggrund af landsmødets tilkendegivelser.
Indkomne forslag, der af landsmødet henvises til handlingsprogrammet, søges indarbejdet på en sådan måde, at det samlede forslag til handlingsprogram fremtræder som en læsbar og sammenhængende tekst.
Redaktionsgruppen kan i begrænset omfang medtage begrundede forslag fra landsmødets arbejdsgrupper og workshops i sit arbejde.
Redaktionsgruppen fremlægger et forslag til drøftelse på landsmødets anden dag.
På baggrund af landsmødets tilkendegivelser fremlægges på landsmødets tredje dag et forslag, der sættes til afstemning.

Marianne Mogensen fremlægger og motiverer forslaget på landsledelsens vegne: forslaget er udarbejdet på baggrund af den forvirring, der herskede på sidste års landsmøde.
Det drøftes og klargøres, hvordan man som enkeltmedlem kan komme med input til handlingsprogrammet ved at fremsætte dem i plenum eller via arbejdsgrupper/workshops. Flere medlemmer opfordrer til, at landsledelsens forslag til handlingsprogram fremover udsendes sammen med første landsmødeindkaldelse, så man som medlem har mulighed for at fremsætte skriftlige ændringsforslag inden landsmødet. Karl Bach understreger at forslaget ikke drejer sig om at indskrænke demokratiet, men om at undgå kaos.
Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Forslag nr. 2 stillet af Jørgen Drap

Ordstyrerne gives ret til at forkorte indlæg og sørge for at evt. forslag friholdes for ”sagsbehandling” af stilleren – og andre.

Jørgen Drap motiverer sit forslag og erklærer sig enig i landsledelsens indstilling.
Bo Steen Jensen anbefaler på vegne af landsledelsen at landsmødet bekræfter, at dirigenterne har ret til at begrænse varigheden og antallet af indlæg under de enkelte forslag og punkter på dagsordenen.
Et medlem opponerer mod selve forslaget, idet dirigenterne ikke bør kunne fratage forslagsstillere muligheden for at argumentere for deres forslag. Et andet medlem opfatter forslaget som en præcisering af gældende praksis.
Landsledelsens anbefaling vedtages enstemmigt.

Forslag nr. 3 stillet af Sørn Henrik Strand-Jensen

Uvildig undersøgelse af diagnosesystemet
Jeg vil foreslå, at LAP får lavet en uvildig undersøgelse af positive og negative konsekvenser ved at diagnoser bruges som styringsredskab i samfundet, og hvor LAP sidder i styringsgruppen.

Sørn Strand-Jensen fremlægger og motiverer sit forslag: Passer man ikke ind i en diagnose får man ikke adgang til rimelig hjælp. Katrine Woel foreslår på vegne af landsledelsen, at der dannes en arbejdsgruppe, der arbejder videre med at konkretisere forslaget.
Forslagsstiller ønsker at få en drøftelse om forslaget, han insisterer ikke på at landsmødet skal tage stilling til en konkret iværksættelse af undersøgelsen, men opfordrer til, at emnet videre- debatteres i medlemskredsen. Det drøftes, hvor vidt man som den, der får diagnosen hæftet på sig, nyder gavn af stillet diagnose, eller i højere grad risikerer stigmatisering. Flere medlemmer støtter forslaget.
Landsmødet tilkendegiver, at emnet er vigtigt, og opfordrer til, at der arbejdes videre med emnet.

Forslag nr. 4 stillet af Susanne Midtgaard Pedersen

Folk der har siddet i FAP’s bestyrelse over 5 år påskønnes af LAP – et ophold med hensyn til at komme til nye kræfter (tillidsfolk).

Forslagsstiller er ikke til stede. Ingen af landsmødedeltagerne ønsker at opretholde forslaget, som dermed bortfalder.

Forslag nr. 5 stillet af Lillian Rank

Vil gerne oprette en ”LAP-festival”-gruppe.

Jan Stig Andersen opfordrer på vegne af landsledelsen til at interesserede tilmelder sig en arbejdsgruppe om emnet. Landsmødet tager opfordringen til efterretning.

Forslag nr. 6 stillet af Signe Maria Bischoff

Arbejdsgruppe med målet at formulere minimumsstandarder for støtte til sindslidende startes.

Forslagsstiller er ikke til stede. Ingen ønsker at opretholde forslaget, som derfor bortfalder.

Forslag nr. 7 stillet af Herluf Dalhof

At punkt 1 og 4 i LAP’s principprogram: Juridiske forhold slås sammen til et nyt punkt med følgende tekst: At al tvang i psykiatrien begrænses til et minimum og kun udøves i påviseligt nødvendige situationer.

Herluf Dalhof fremlægger og motiverer sit forslag. Han mener, at formuleringen i dag er kryptisk og, at der i andre lande, vi sammenligner os, med findes særlovgivning. Marianne Mogensen anbefaler på vegne af landsledelsen at landsmødet forkaster forslaget.
I den efterfølgende debat uddybes det, at nugældende formulering er helt i overensstemmelse med, hvordan FN’s højkommissær tolker den nye handicapkonventions artikel 14, og at det af principprogrammet fremgår, at vi i LAP kan acceptere livreddende behandling.
Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 8 stillet af Landsledelsen

Vedtægternes § 2, stk. 2, pkt. e affattes således
”Arbejde for at mennesker med psykosociale handicap sikres lige muligheder med andre samfundsborgere for uddannelse, arbejde, aktivitet og deltagelse”

Christian Martin motiverer forslaget på vegne af landsledelsen. Efter en kortvarig problematisering og drøftelse af ordet ”psykosociale” bliver forslaget vedtaget med overvældende flertal.

Forslag nr. 9 stillet af Jan Stig Andersen

Forslag om sproglig ændring af § 3, stk. 6, så ordet ”grundforening” altid er i flertal.
Sidste del af § 3, stk. 6 ændres fra: ”Fordelingen af kontingentet mellem landsforening og grundforeningen besluttes af landsmødet.”
til: ”Fordelingen af kontingentet mellem landsforening og grundforeninger besluttes af landsmødet.”

Forslaget vedtages enstemmigt.

Forslag nr. 10 stillet af Jan Stig Andersen

Forslag om at kontingentandele, som skulle have tilfaldet ikke-eksisterende grundforeninger, hensættes i en særlig pulje.

Tilføjelse til § 3, stk. 6: ”Kontingentandele fra medlemmer i egne, hvor der ikke findes lokale og/eller regionale grundforeninger til at modtage disse andele, anbringes i en særlig pulje. Puljen uddeles af landsledelsen som starthjælp til nye grundforeninger.”

Jan Stig Andersen fremlægger og motiverer forslaget. Steen Moestrup anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen, at landsmødet forkaster forslaget, idet det indebærer en uforholdsmæssig stor administrativ byrde.
Forslagsstiller trækker forslaget.

Forslag nr. 11 stillet af Jan Stig Andersen

Forslag om at landsmødet fremover fastsætter stillings- og opgavebeskrivelser for alle foreningens ansatte:
Landsmødet skal fremover godkende alle større ændringer af stillings- og opgavebeskrivelser for alle foreningens ansatte, herunder oprettelse og nedlæggelse af stillinger. Landsledelsen har ansvaret for at ansætte – og om nødvendigt afskedige – medarbejdere samt for at genbesætte ledige stillinger. Landsledelsen kan foretage mindre justeringer i medarbejdernes stillings- og opgavebeskrivelser, men alle ændringer skal forelægges til godkendelse på det førstkommende landsmøde.
På og under hvert ordinært landsmøde nedsættes en midlertidig arbejdsgruppe/redaktionsgruppe, som skal koordinere evt. forslag om ændringer af medarbejdernes stillings- og opgavebeskrivelser og forelægge det for hele landsmødet til godkendelse.

Forslaget nødvendiggør flg. vedtægtsændring: Tilføjelse til § 4, stk. 4: Nyt punkt 7 (på dagsordenen for det ordinære landsmøde): ”Godkendelse af stillings- og opgavebeskrivelser for alle foreningens ansatte.” De nuværende punkter 7 til 11 bliver herefter til punkterne 8 til 12.

Forslagsstiller fremlægger og motiverer forslaget. Christian Martin opfordrer på vegne af landsledelsen landsmødet til at forkaste forslaget. Flere deltagere taler imod forslaget og fraråder landsmødet at indføre detaljestyring.
Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 12 stillet af Jan Stig Andersen

Forslag om ændring af vedtægternes § 5 så ordet ”formandskabet” erstattes af ordet ”forretningsudvalget” (konsekvensrettelse).

Forslaget vedtages enstemmigt.

Forslag nr. 13 stillet af Jan Stig Andersen

Forslag om tilføjelse til vedtægternes § 5 om ekstraordinært landsmøde.

Ny stk. 2 til § 5 (nuværende stk. 2 bliver herefter til stk. 3): ”Ved optælling og udregning af andelen af medlemmer, der ønsker et ekstraordinært landsmøde, medregnes kollektive medlemmer med det antal delegerede, som de har ret til at sende til landsmødet, jf. § 4, stk. 3. Samme person kan kun medregnes en gang, enten som individuelt medlem eller som delegeret for et kollektivt medlem, kun en gang som delegeret for samme kollektive medlem og ikke som delegeret for flere kollektive medlemmer.”

Jan Stig Andersen fremlægger og motiverer forslaget. Ulla Asmussen anbefaler på vegne af landsledelsens flertal at landsmødet forkaster forslaget, som ikke vurderes at være tilstrækkeligt gennemarbejdet.
Forslaget forkastes med overvældende flertal. Landsmødet opfordrer til at problematikken søges afklaret frem til næste landsmøde.

Forslag nr. 14 stillet af Jan Stig Andersen

Forslag om at § 6, stk. 1 deles op i 3 stykker. Samtidigt justeres formuleringen af den nye stk. 2. De nuværende stk. 2 til 6 bliver herefter til stk. 4 til 8.

§ 6, stk. 1 ændres fra:
”Foreningens daglige ledelse udgøres af landsledelsen, der består af 13 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er 2 år. Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til 1 år, således at mindst 6 er på valg hvert år.
Derudover vælger landsmødet op til 13 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Suppleanter indtræder ved længerevarende forfald efter landsledelsens beslutning eller når et medlem af landsledelsen udtræder. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, de er blevet valgt som medlem af landsledelsen frem til næste landsmøde.
Som medlemmer af og suppleanter til landsledelsen kan kun vælges personer, der er eller har været brugere af psykiatrien.”

til:
”Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af landsledelsen, der består af 13 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er 2 år. Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til 1 år, således at mindst 6 er på valg hvert år.
Stk. 2 Landsmødet vælger op til 13 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Suppleanter indtræder ved længerevarende forfald efter landsledelsens beslutning, eller når et medlem af landsledelsen udtræder. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, de er blevet valgt, som medlem af landsledelsen frem til næste landsmøde.
Stk. 3 Som medlemmer af og suppleanter til landsledelsen kan kun vælges personer, der er eller har været brugere af psykiatrien.”

Forslaget vedtages enstemmigt.

Forslag nr. 15 stillet af Jan Stig Andersen

Forslag om begrænsning af den tid et medlem uafbrudt kan sidde i landsledelsen.

Ny stk. 4 til § 6 (eller ny stk. 2, hvis den nuværende stk. 1 ikke er blevet opdelt i tre stykker):
”En person, der har siddet i landsledelsen uafbrudt i to valgperioder, jf. stk. 1, kan først stille op som medlem af eller suppleant til landsledelsen, når der er gået et år (perioden mellem to ordinære landsmøder).”

Jan Stig Andersen fremlægger og motiverer forslaget. Ulla Asmussen anbefaler på vegne af landsledelsens flertal landsmødet at forkaste forslaget. Flere deltagere taler imod forslaget.
Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 16 a stillet af Landsledelsen

Forslag om forlænget frist for afholdelse af konstituerende møde i landsledelsen

Vedtægternes § 6, stk. 3 affattes således:
”Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledel¬sen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på højst 3 personer.”

Hanne Wiingaard fremlægger og motiverer landsledelsens forslag.
Forslaget vedtages enstemmigt.

Forslag nr. 16 b stillet af Jan Stig Andersen

Forslag om forlænget frist for afholdelse af konstituerende møde i landsledelsen. Samtidigt ændres ordet ”ledelsen” til ”landsledelsen”.

§ 6, (nuv.) stk. 3 (stk. 5 eller 6, hvis mine andre forslag om ændring af § 6 er vedtaget før behandlingen af dette) ændres fra: ”Senest 14 dage efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på højst 3 personer.”
til: ”Senest 30 dage efter nyvalg til landsledelsen afholdes konstituerende møde, hvor landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på højst 3 personer.”

Forslagsstiller frafalder forslaget.

Forslag nr. 17 a stillet af Jan Stig Andersen

Forslag om at forretningsudvalget altid skal bestå af tre personer.

Slutningen af § 6, (nuv.) stk. 3 (stk. 5 eller 6, hvis mine andre forslag om ændring af § 6 er vedtaget før behandlingen af dette) ændres fra: ”… vælger et forretningsudvalg på højst 3 personer.”
til: ”… vælger et forretningsudvalg på 3 personer. Ved sygdom eller anden forfald suppleres forretningsudvalget ved førstkommende landsledelsesmøde.”

Jan Andersen fremlægger og motiverer forslaget. Ulla Asmussen anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen at landsmødet forkaster forslaget. Efter en uddybende drøftelse bliver forslaget
forkastet med overvældende flertal.

Forslag nr. 17 b stillet af Jan Stig Andersen

Forslag om at forretningsudvalget altid skal bestå af to eller tre personer.
Forslagsstiller trækker forslaget.

Forslag nr. 18 stillet af Jan Stig Andersen

Forslag om at landsmødet fastsætter en forretningsorden (også kaldet forretningsgang) for arbejdet i foreningen.

§ 6, stk. 4 ændres fra: ”Landsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.”
til: ”Landsmødet fastsætter en forretningsorden for arbejdet i foreningen. Landsledelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.”

Jan Stig Andersen fremlægger og motiverer forslaget med henvisning til sit forslag (nr. 30) om ny forretningsorden. Steen Moestrup anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen at landsmødet forkaster forslaget. Flere medlemmer taler for at forkaste forslaget.

Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 19 stillet af Jan Stig Andersen

Forslag om en indkaldelsesfrist for landsledelsens møder:
§ 6, (nuv.) stk. 5 (stk. 7 eller 8, hvis mine andre forslag om ændring af § 6 er vedtaget før behandlingen af dette) ændres fra: ” Forretningsudvalget indkalder og leder landsledelsens møder, som afholdes mindst 4 gange årligt. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når forretningsudvalget skønner det er nødvendigt eller mindst tre medlemmer af landsledelsen fremsætter ønske om det overfor forretningsudvalget. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til forretningsudvalgets kendskab.”

til: ” Forretningsudvalget indkalder og leder landsledelsens møder, som afholdes mindst 4 gange årligt. Indkaldelsen sker skriftligt med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden, når forretningsudvalget skønner det er nødvendigt eller mindst tre medlemmer af landsledelsen fremsætter ønske om det overfor forretningsudvalget. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til forretningsudvalgets kendskab.”

Forslaget vedtages enstemmigt.

Forslag nr. 20 stillet af Camilla Madsen

Forslag til ny paragraf i vedtægterne (indføjes f.eks. efter det nuværende § 9):

§ X – Ambassadører for LAP
Ambassadører for LAP skal være uafhængige af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser. Kandidater til en post som ambassadør for LAP skal godkendes af et flertal på et ordinært landsmøde, inden de udnævnes til ambassadører. Ethvert medlem af LAP kan indstille en kandidat til landsmødets godkendelse – forudsat kandidaten overholder ovennævnte krav. Ansatte eller medlemmer af LAP kan ikke udnævnes til ambassadører – dog her med undtagelse af støttemedlemmer.
Stk. 2. Posten som ambassadør for LAP er ulønnet. Ambassadøren må kun modtage symbolsk belønning.
Stk. 3. Ambassadører udnævnes for en periode af to år. Landsmødet kan derefter godkende ambassadøren for en ny to-årig periode.
Stk. 4. Indstillinger af ambassadør-kandidater skal indsendes til LAP’s sekretariat med samme frist før landsmødet som andre forslag jf. § 4, stk. 5.

Forslag nr.  24 stillet af Katrine Woel og Olga Runciman

Der er på et Landsledelsesmøde, ved flertalsafstemning blevet valgt to kandidater som potentielle ambassadører for LAP. Vi og andre i LAP, finder disse kandidater problematiske for foreningens fortsatte arbejde. Vi beder derfor om en annullering af denne beslutning fra Landsmødet, da vi ikke mener, at beslutningen er i overensstemmelse med medlemmernes ønske om foreningens arbejde.

Vi beder om en annullering, for hver enkelt af de to kandidatvalg:
1: xxxxx TW
2: xxxxx JAN

Forslag nr. 24 og forslag nr. 20 bliver på dirigenternes opfordring behandlet samlet.  Landsmødet accepterer at behandle en revideret udgave af forslag nr. 20:

Forslag til Landsmødebeslutning om ambassadører for LAP
Pkt. 1. Ambassadører for LAP skal være uafhængige af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser. Ambassadører skal kunne stå inde for LAP’s vedtægter og principprogram, ligesom LAP skal kunne stå inde for sine ambassadørers offentlige og professionelle virke.
Pkt. 2. Ambassadører for LAP har til opgave at udbrede kendskabet til LAP’s eksistens, formål, principprogram og aktiviteter. Ambassadører kan blive bedt om at stille op til specielle arrangementer for LAP, eksternt samt internt i foreningen. Desuden kan ambassadørerne arbejde på andre områder til gavn for LAP, herunder på at skabe eller opretholde kontakter til mulige samarbejdsparter der kan være relevante for LAP.
Pkt. 3. Kandidater til en post som ambassadør for LAP skal godkendes af et flertal på et ordinært landsmøde, inden de udnævnes til ambassadører. Ethvert medlem af LAP kan indstille en kandidat til landsmødets godkendelse som ambassadør. Landsmødet kan godkende et vilkårligt antal kandidater til udnævnelse som ambassadører for LAP.
Pkt.4. Ambassadører udnævnes for en periode af to år. Landsmødet kan derefter godkende ambassadøren for en ny to-årig periode.
Pkt. 5. Indstillinger af ambassadør-kandidater skal indsendes til LAP’s sekretariat med samme frist før landsmødet som andre forslag jf. § 4, stk. 5.
Pkt. 6. Forslagsstilleren skal inden indstillingen kontakte kandidaten og sikre sig, at denne er interesseret.
Bemærkning: Vedtagelse af dette forslag medfører, at evt. allerede indstillede kandidater eller udnævnte ambassadører skal godkende af dette landsmøde (2010).

Olga Runciman fremlægger og motiverer forslag nr. 24. Hun begrunder, hvorfor forslagsstillerne ikke mener, at TW og JAN lever op til formuleringen i LAP’s vedtægter om at være uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser. Hun spørger desuden om, hvor vidt der fra bladgruppens side er forsøgt udøvet censur over for et indlæg fra et LAP-medlem ved bl.a. at rådføre sig med den foreslåede ambassadør kandidat: TW.

Bo Steen Jensen anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen at landsmødet forkaster forslaget om at annullere valget af de to ambassadør-kandidater. Flere deltagere fremsætter supplerende oplysninger om de to ambassadørkandidater.

Inger Liss Christoffersen bekræfter at have rådført sig med TW om at afvise det af Olga Runciman omtalte indlæg. Bladgruppen har efterfølgende besluttet at bringe det oprindeligt afviste indlæg i Medlemsbladet i uredigeret form.

Afstemning vedr. TW som LAP ambassadør: Forslaget om annullering vedtages med overvældende flertal

Afstemning vedr. JAN: Forslaget om annullering vedtages med overvældende flertal

Camilla Madsen forelægger og motiverer sit reviderede forslag nr. 20 til landsmødebeslutning om ambassadører for LAP. Bo Steen Jensen anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen, at landsmødet forkaster forslaget.
En deltager oplyser om, at en tredje kandidat med tilknytning til den politiske venstrefløj er blevet udnævnt til ambassadør for LAP. Flere deltagere gør opmærksom på, at forslaget vil vanskelig-/ umuliggøre det at finde kvalificerede ambassadører overhovedet. En deltager spørger om vi ikke selv som medlemmer er LAP’s ambassadører?

Dirigenten opfordrer landsmødet til at tilkendegive, om man finder det er en god ide at udnævne ambassadører. Et lille flertal bekræfter ønsket om at udnævne goodwill ambassadører.

Forslaget til landsmødebeslutning om ambassadører for LAP sættes derefter til afstemning og forkastes med 22 stemmer imod, 20 stemmer for og 17, der undlader at stemme.

Dirigenten opfordrer en kommende landsledelse til at skabe klarhed om emnet: udnævnelse af ambassadører.

Forslag nr. 21 stillet af Nils Holmquist Andersen

At FU afvikles og LAP fremover har en formand/-kvinde.
Dette kræver vedtægtsændringer.

Nils Holmquist fremlægger og motiverer sit forslag. Katrine Woel anbefaler på vegne af landsledelsen at landsmødet forkaster forslaget.

En vejledende afstemning viser et overvældende flertal imod forslaget. Dirigenten konstaterer at, der således ikke er nogen grund til at arbejde videre med forslaget.

Forslag nr. 22 stillet af Paul Bjergager Nielsen

Der må ikke være hemmeligheder i foreningen. Altså ingen lukkede punkter på dagsordnen, der ikke bliver refereret i referatet.

Paul Bjergager fremlægger og motiverer sit forslag. Steen Moestrup anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen, at landsmødet forkaster forslaget, da man ikke lovligt kan offentliggøre personfølsomme oplysninger.
Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 23 stillet af Sørn Henrik Strand-Jensen

Forslag om revideret formålsparagraf for LAP:
At LAP kommer til at hedde patientforeningen for fysisk og psykisk sundhed, som vil styrke den enkelte patient til at håndtere at være en sund aktiv demokratisk, verdensborger. Som gennemgår en recovery og empowerment udvikling mod fysisk og psykisk sundhed og med en udviklet evne til at magte alle følelser og fysiske symptomer.
Det skal gøres ved at udvikle en sund selvværd og selvfølelse og selvtillid baseret på den opfattelse af begreberne, som psykolog ved Klinik for Mani og Depression, Krista Nielsen Straarup og psykolog Melenie Fennell har om selvværd og overbevisninger..
Da vores hjerne, f.eks dopamin og krop, bliver påvirket af positive følelser som f.eks. livsglæde, livsmod, kærlighedsmod, livshåb og livsmening kan LAP  give mulighed for at den viden som psykolog Lars Ginnerup og Martin E. P Seligmann har om Positiv Psykologi skal være i verden.
LAP skal arbejde på at mennesket bliver lykkelig ved at modtage omsorg og have egenomsorg for sig selv sin familie, det danske samfund og resten af verdens borgere, dyr og organismer.
LAP skal arbejde på at føden bliver en væsentlig kilde til helbredelse.
LAP skal arbejde på at aktiviteter, bevægelse, handlinger bliver en vigtig del af helbredelsen.
LAP skal arbejde på at integrere alternative behandlingsformer i helbredelsen, som f.eks nada (akupunktur), der bruges på Århus Universitetshospital Risskov, mindfuldness og vacuumterapi.
LAP skal arbejde på at i behandlingen og samfundet bliver vi lige så gode til at kommunikere, som de er i projekt Legens Land fra forlaget Systime, hvor der evnes en betydelig kommunikation med en svag gruppe borgere.
LAP skal påvirke det danske samfund og viden i forhold til denne formålsparagraf.

Sørn Strand-Jensen fremlægger og motiverer sit forslag, idet han anerkender, at der er tale om et inspirationsmateriale og ikke et egentligt forslag. Katrine Woel opfordrer på vegne af landsledelsen forslagsstiller til at indgå i eksisterende arbejdsgruppe vedrørende nyformulering af formål og principprogram. Flere deltagere taler imod ideen om at ændre foreningens navn og imod at opfatte LAP som en patientforening.
Landsmødet tilsluttede sig landsledelsens opfordring.

Forslag nr. 25 stillet af Thoridt og Kaj Allermand

Landsledelsesmedlemmerne bekræfter ved deres valg, at arbejde aktivt for gennemførelse af LAP’s vedtægter og principprogram.

Forslagsstillerne er ikke til stede, men Jan Andersen ønsker at forslaget opretholdes.
Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Forslag nr. 26 stillet af Sørn Henrik Strand-Jensen

Brev til statsminister
Jeg lavede i 2006 et udkast til et brev, som LAP vedtog på landsmødet, og sendte til tidligere statsministre Anders Fogh Rasmussen, hvor der blandt andet stod, at vi var flere og flere der ikke magtede det idealsamfund, som han stod i spidsen for.
Nu er det på tide at LAP landsmøde vedtager, at vi sender et nyt brev og foreslår et møde med den nye statsminister for at høre om hvordan han vil skabe en lykkelig verden, for os som verdensborgere og resten af verdens borgere.
Vi har stor magt da vi repræsenterer den største patientgruppe og den dyreste patientgruppe. Dette bygger jeg på Region Midtjyllands undersøgelse fra Center for Folkesundhed ved Finn Breinholt, at Sindslidende dør før og har flere fysiske sygdomme. Systemet er på nogle måder dyrt, ineffektivt og sygt. Vi har nogle klare løsninger, (det står blandt andet i den formålsparagraf, som jeg har foreslået). Nogle fagfolk i systemet har løsninger, men der er ikke altid implementeret deres viden.
Jeg vil foreslå, at der bliver udviklet et brev til statsministeren i en konference på landsmødet. Det vil jeg gerne stå i spidsen for, sammen med andre interesserede, så det kan blive vedtaget.

Sørn Strand-Jensen fremlægger og motiverer forslaget. Steen Moestrup anbefaler på vegne af landsledelsen, at landsmødet forkaster forslaget og opfordrer til, at der udarbejdes en udtalelse fra landsmødet.
Landsmødet tilslutter sig en opfordring fra dirigenten om at interesserede deltagere finder sammen om at udforme et åbent brev.

Forslag nr. 27 stillet af Jan Stig Andersen

Forslag om ophævelse af eksklusioner.
Landsmødet ophæver med virkning fra landsmødets afslutning alle eksklusioner af medlemmer.

Jan Andersen fremlægger og motiverer sit forslag. Christian Martin anbefaler på vegne af landsledelsen, at landsmødet forkaster forslaget, bl.a. med henvisning til verserende retssag.
Forslaget forkastes med overvældende flertal. 3 stemmer for forslaget.

Forslag nr. 28 stillet af  Katrine Woel

Jeg foreslår, at vi laver et sæt retningslinjer for medlemskabet af foreningen, da folk indimellem har meget forskellige indstillinger til, hvad et medlemskab medfører, og hvordan man begår sig. Mit forslag indebærer, at de er til syne på hjemmesiden, udsendes til lokalforeninger og medsendes i materialet til nye medlemmer.

Som medlem af LAP bør man gøre sig følgende overvejelser:
1:  Repræsentation: Man bør udvise respekt og faglighed gennem sit medlemskab.
2:  Ansvarlighed: Man er i foreningen først og fremmest ansvarlig for sin egen situation. Man bør overveje, hvad man ønsker med sit aktive medlemskab. Om man f.eks. søger støtte i form af LAP’s  aktiviteter, eller er om man er klar til at varetage opgaver og eventuelt tage ansvar på vegne af andre.
3:  Adfærd: Vores skønne humør og altid pæne adfærd, gør foreningen til et rart sted at færdes.
4:  Styrker: Værdsæt, anerkend og giv plads til andres styrker
5:  Selvagtelse: Tag godt vare på dig selv. Det er OK at forlade ”gruppen” og f.eks. gå til et
andet lokale hvis man får behov for ro, eller at kunne være sig selv.
6:  Åbent sind: Vær åben for andres ideer.
7:  Forpligtelse: Medlemskabet binder dig i udgangspunktet, kun til andre medlemmer i en
forenings-orienteret relation.
8:  Handleplaner: Man bør som medlem overveje handleplaner for ustabile perioder, i
forholdet til foreningens øvrige medlemmer. Måske i form af aftaler med andre medlemmer, omkring hvordan de skal eventuelt skal handle i akutte situationer, eller i form af små pauser – dermed kan sårbare medlemmer, føle sig trygge ved medlemskabet.
9:  Dialog: tal sammen, ring hinanden op, eller aftal at mødes, hvis der opstår misforståelser/
uoverensstemmelser.
10: Positiv ånd: Husk at rose andre, når de gør et godt stykke arbejde.
11: Medmisbruger adfærd: Undgå at være medmisbruger, som gør at misbrugeren “bruger” dig, uden du ved det. I er måske afhængige af hinanden og tror, at en fælles forståelseshorisont binder jer sammen. Du tror du hjælper ham/hende, du prøver hele tiden at være den forstående, den der er der; du er hjælperen til vedkommendes misbrug eller fastholdelse i sygdomsforløb, fordi du ikke siger fra.

Katrine Woel fremlægger og motiverer sit forslag. Hun vælger at trække sit forslag, men ønsker en tilkendegivelse om, hvorvidt vi i LAP accepterer dårlig adfærd. Et overvældende flertal tilkendegiver et ønske om at arbejde videre med intentionerne i forslaget.

Marianne Mogensen fra landsledelsen præciserer, at hun mener, at man må arbejde internt med forholdene såvel i landsledelsen som i andre LAP-fora, og at det ikke afhjælper vanskelighederne at indføre flere regler.
Et overvældende flertal tilslutter sig et ønske om, at Landsmødet pålægger den kommende landsledelse at sikre et ordentligt arbejdsmiljø i ledelsen.

Forslag nr. 29 stillet af Thoridt og Kaj Allermand

Referaterne fra LL’s møder tydeliggøres, således at LAP’s politik fremgår. Afstemninger refereres med angivelse af navne.

Forslagsstillerne er ikke til stede, men enkelte deltagere ønsker at forslaget opretholdes.
Landsmødet forkaster forslaget med stort flertal.

Forslag nr. 30 stillet af Jan Stig Andersen

Forslag til ny forretningsorden for arbejdet i LAP

Idet forslag nr. 18 blev forkastet, bortfalder forslaget.

Forslag nr. 31 stillet af Ernst Lund

At vi i vores lokalsamfund prøver at orientere, støtte og holde telefonkontakt med hinanden for at styrke vores sociale liv – så vi ikke føler ensomheden, men kan opmuntre hinanden i livets svære perioder.

Forslagsstiller er ikke til stede, men landsmødet tager opfordringen til efterretning.

Forslag nr. 32 stillet af Gert Zøllner

Kan vi ikke stramme op om at få flere til at være med til gode bestyrelser?

Forslaget tages til efterretning.

Forslag nr. 33 stillet af Else Holm

Kan LAP’s statsstøttepenge fordeles anderledes, således at lokalforeningerne bliver tilgodeset med mere end 50 kr. pr. medlem.

Forslagsstiller er ikke til stede, men forslaget henvises til efterfølgende behandling af budgetforslag. Der bliver gjort opmærksom på, at landsforeningen tilbyder hjælp med at søge frivillig-midler mv. til det lokale arbejde.

Forslag nr. 34 stillet af Ernst Lund

At der må udarbejdes tilbud om boliger og socialt fællesskab for psykiske syge, som rammes af kroniske smerter.

Forslagsstiller er ikke til stede. Henstillingen videregives til landsmødet.

Forslag nr. 35 stillet af Ellen G. Boberg Kronborg

Frivillig medicinering.

Forslagsstiller er ikke til stede. Emnet er allerede klart udtrykt i LAP’s principprogram og forslaget behandles ikke yderligere.

Forslag nr. 36 stillet af Niels Morten Solmer

(danske) kibbutzer for arbejdsledige, der er medicinerede m.h.p. geninddragelse af uudnyttede resurser.

Forslagsstiller er ikke til stede. Ingen ønsker at opretholde forslaget, som derfor bortfalder.

Forslag nr. 37 stillet af Katrinebjergcentret v. Kenneth Vex

Ret til selv at vælge sin bo-støtte/anden støtte.

Forslagsstiller fremlægger og motiverer forslaget, bl.a. med henvisning til forringelse af standarden efter kommunalreformen og mulighederne for at involvere private udbydere. Flere taler for at støtte forslaget. Forslaget henvises til handlingsprogrammet.

Forslag nr. 38 a stillet af Landsledelsen
Forslag nr. 38 b stillet af Else Holm

Forslag til fastsættelse af kontingent og fordeling af kontingentandele
Forslagene blev behandlet under landsmøde-dagsordenens punkt 7: Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Forslag nr. 39 stillet af Jan Stig Andersen

Forslag om at landsmødet også fastsætter størrelse og fordeling af kontingent for kollektive medlemmer og størrelsen af kontingentet for støttemedlemmer.
Jan Stig Andersen fremlagde og motiverede forslaget.
Efter en debat om, hvor vidt kontingentet fra de kollektive medlemmer skal fordeles til de tre niveauer: lokale og regionale grundforeninger og landsforening blev forslaget forkastet.

6)    Vedtagelse af handlingsprogram 2010 – 2011

Efter en præsentation og indledende drøftelse af landsledelsens forslag til handlingsprogram torsdag eftermiddag nedsattes en redaktionsgruppe bestående af: Marianne Mogensen, Steen Bo Steen Jensen og Karl Bach.
På baggrund af Landsmødets tilkendegivelser fremlagde redaktionsgruppen et revideret forslag til Handlingsprogram til drøftelse fredag eftermiddag. Dette forslag blev uden yderligere ændringer runddelt og fremlagt til godkendelse lørdag:

HANDLINGSPROGRAM for LAP 2010 – 2011
I det kommende år vil landsledelse, medlemmer og ansatte især arbejde med at indfri følgende mål og delmål:

1. Konkrete initiativer
Vi vil videreføre og igangsætte tiltag og tilbud, der forbedrer nuværende og tidligere psykiatribrugeres muligheder og vilkår bl.a.  ved at:
A.    arbejde for at medierne i Danmark giver et retvisende billede af nuværende og tidligere psykiatribrugere
B.    igangsætte og deltage i arbejdsmarkedsrettede tiltag og projekter
C.    arbejde konkret med medlemmernes forsikringsmæssige interesser
D.    udvikle lokalt forankrede netværk af bisiddere
E.    udbyde udviklings- og kursusforløb, så som Vendepunkter rundt om i landet
F.    tilbyde juridisk rådgivning
G.    arbejde for oprettelse af et eller flere refugier med krisefunktion
H.    gennemføre sociale arrangementer i form af sommerlejr, åbne medlemsmøder mv.

2. Større synlighed og flere og mere aktive medlemmer
Vi vil gøre LAP mere synlig og øge antallet af individuelle og kollektive medlemmer ved at:
A.    udbygge og koordinere LAP’s mediekontakter
B.    være synlig i miljøer og sammenhænge hvor psykiatribrugere færdes
C.    knytte et antal ambassadører til LAP
D.    gennemføre en landsdækkende Korskampagne om medicinrelaterede dødsfald

3. Påvirke lovgivning
Vi vil søge at påvirke lovgivningen og udmøntningen af denne i retning af LAP’s formål og principper ved at:
A.    være synlige som aktør overfor politikere, embedsmænd, praktikere og mulige samarbejdsparter bl.a. med henblik på at fremme optimale behandlingsmuligheder og retten til selv at vælge personlige hjælpere mv.
B.    højne informationsniveauet og formidlingen internt i organisationen om egne initiativer og resultater på lovgivningsområdet
C.    inddrage foreningens ressourcer lokalt og centralt i forhold til lovgivningsarbejde
D.    forsøge at rejse og føre enkeltsager af generel og principiel interesse og betydning for foreningens medlemmer
E.    fokusere på økonomiske barrierer, der begrænser mulighederne for et aktivt fritidsliv

4. Organisation, samarbejde og sammenhæng
Vi vil skabe størst mulig sammenhæng, dynamik og effektivitet i organisationen ved at:
A.    gøre medlemsbladet til et stærkere bindeled i hele organisationen
B.    skabe større samhørighed mellem landsorganisation, grundforeninger, individuelle og kollektive medlemmer
C.    øge den lokale organiseringsgrad ved at fremme dannelsen af grundforeninger og netværksgrupper
D.    tilbyde kurser og udvikle inspirationsmateriale til grundforeninger og netværksgrupper
E.    sikre en organisationskultur præget af gensidig anerkendelse, forståelse og solidaritet

Handlingsprogrammet 2010 – 11 blev enstemmigt godkendt

7)    Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Nils Holmquist Andersen stillede forslag om, at det individuelle kontingent skulle fastsættes til kr.100,-
Forslaget blev forkastet

Else Holm havde på forhånd stillet forslag (forslag nr. 38 b) om at medlemskontingentet pr. person sættes op til kr. 200,-.
Forslaget blev forkastet med overvældende flertal.

Landsledelsen havde på forhånd stillet forslag (forslag nr. 38 a) til fastsættelse af kontingent og fordeling af kontingentandele og anbefalet følgende kontingentsatser:

Individuelle medlemmer: kr. 125,-.
Fordeling: kr. 50,- til lokalforening; kr. 45,- til regionsforening og kr. 30,- til landsforening.
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere
Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Jan Stig Andersen fremlagde sit forslag til kontingentændring for det kommende år:
Individuelle medlemmer: kr.120,-.
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. 35 påbegyndte brugere
Individuelle støttemedlemmer. kr. 360,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Der blev stemt om de to forslag:
Landledelsens forslag blev vedtaget med et overvældende flertal.
Dirigenterne opfordrede til, at der løbende tilgår informationer til LAP’s lokale og regionale grundforeninger om muligheder for at søge eksterne midler.

8)    Godkendelse af budget for det kommende år

Steen Moestrup og Hanne Wiingaard fremlagde de to budgetforslag, budgetforslag 1 og budgetforslag 2.
Der var en debat om at meget arbejde foregår fra centralt hold og om hvorvidt LAP skal påvirke politikkerne eller afholde aktiviteter for medlemmer.
Derudover var der en debat om hvor vidt lønudgifterne var for store i forhold foreningens størrelse.

Ulla Asmussen foreslog at der skulle spares lønudgifter for 250.000 kr.
Paul B. Nielsen foreslog en besparelse på juristens løn, at sommerlejren fik et mindre tilskud og
udmeldelse af Nordisk Forening for Social og Mental Helse. Rene Cadovius foreslog at der kunne spares på landsmødet og refusion af rejseudgifterne til landsmødet.

Landsmødedeltagerne tilkendegav via håndsoprækning hvad den kommende landsledelse pålægges at arbejde videre med:

Et flertal af landsmødedeltagerne ønskede ikke en nedgang i kvaliteten af landsmødet.
Et flertal tilkendegav, at der skal arbejdes med at mindske lønudgifterne.
Et flertal tilkendegav, at der skal spares på sommerlejren.

Der blev stemt om hvorvidt LAP skal melde sig ud af Nordisk Forening for Social og Mental Helse.
Der var flertal for at LAP skal melde sig ud af Nordisk Forening.

Afstemning om de to budgetforslag
Budgetforslag 1 blev vedtaget med det store pålæg, at der skal tages hensyn til landsmødets tilkendegivelser under behandling af dette punkt.

9)    Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen

På valg var:
Christian Martin (valgt på landsmøde 2008) – genopstillede
Hanne Wiingaard (valgt på landsmøde 2008) – genopstillede
Lise Jul Pedersen (valgt på landsmøde 2008) – genopstillede
Michael P. Krog (valgt på landsmøde 2008)
Paul Bjergager (valgt på landsmøde 2008) – genopstillede
Ulla Asmussen (valgt på landsmøde 2008)  – genopstillede
Inge Jensen (indtrådt som suppleant 2009)
Jan Stig Andersen (indtrådt som suppleant 2009)  – genopstillede
Lisa Juul Küttner-Eriksen (valgt på landsmøde 2009, udtrådt april 2010)

Derudover stillede der en række nye kandidater op til landsledelsen.
Efter en præsentation af de 15 kandidater gik landsmødet over til skriftlig afstemning.

Valgt til landsledelsen:

Navn Antal stemmer Funktion
Hanne Wiingaard 69 Landsledelse
Olga Runciman 62 Landsledelse
Troels Borelli 62 Landsledelse
Lise Jul Pedersen 61 Landsledelse
Ulla Asmussen 59 Landsledelse
Paul Bjergager Nielsen 58 Landsledelse
Christian Martin 58 Landsledelse
Bo Steen Jensen 51 Landsledelse
Tom Jul Pedersen 40 Landsledelse
Minna Holm-Nielsen 32 1. suppleant
Niels Holmquist Andersen 29 2. suppleant
Jan Stig Andersen 27 3. suppleant
Kirsten Dam 25 4. suppleant
Lasse Jensen 20 5. suppleant
Gert Zøllner 8 6. suppleant

I alt blev der afleveret 95 gyldige stemmesedler, heraf 1 blank.

Den nye landsledelse består således af følgende medlemmer: Hanne Wiingaard, Steen Moestrup, Marianne Mogensen, Katrine Woel, Inger-Liss Christoffersen, Ulla Asmussen, Troels Borelli, Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager Nielsen, Olga Runciman, Lise Jul Pedersen, Bo Steen Jensen, Christian Martin.

Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant.
Det statsautoriserede revisionsfirma Beierholm blev valgt.
Tina Christensen blev valgt som intern kritisk revisor.
Der blev ikke foreslået et navn på en revisorsuppleant, hvorfor der ikke var valg af denne.

10)    Eventuelt

Åbent brev til Statsministeren. 
En arbejdsgruppe havde udformet et forslag til åbent brev til Statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Landsmødet tilsluttede sig intentionerne i det åbne brev, men opfordrede til at brevet gennemgår en sproglig opstramning

Pressemeddelelse
Marianne Mogensen og Bo Steen Jensen havde bl.a. med input fra de 3 minikonferencer udformet en pressemeddelelse, som blev runddelt i salen. Grundet det fremskredne tidspunkt blev pressemeddelelsen ikke drøftet af deltagerne, men landsmødet anerkendte at pressemeddelelsen var blevet udarbejdet, og at den efterfølgende ville blive udsendt til diverse medier.

Der var stor ros til de mennesker, der havde været gode ved hinanden.
Tina Kristensen opfordrede igen den nye landsledelse til at efterkomme landsmødets indstilling vedr. goodwill ambassadører.

Katrine Woel afsluttede landsmødet med at takke de fremmødte landsmødedeltagere for et godt landsmøde, takkede dirigenterne og personalet for deres indsats i forbindelse med landsmødet og ønskede tillykke med valget til den nye landsledelse.

Udover selve dagsordenen på landsmødet blev der også tid til at arbejde i 3 workshops som eksisterende arbejdsgrupper i LAP havde arrangeret, oprette nye arbejdsgrupper samt arbejde med LAP´s principprogram. Der blev oprettet en ”1 mandsgruppe” med tre deltagere, hvor deltagerne i gruppen arbejder med hver deres eget projekt og mødes for at udveksle erfaringer og spørge ind til, hvordan de individuelle projekter forløber.

Networking i regionsopdelte grupper betød at bl.a. medlemmerne i Region Midtjylland ville arrangere en tur til de socialpsykiatriske bosteder i regionen.

Derudover var der mulighed for at deltage i en af de fire minikonferencer med følgende temaer ”Inklusion i samfundet – uddannelse, arbejde, sundhed og bolig”, ”Værktøjer til at få det bedre – hvad er den rette hjælp?”,  ”Psyke, kærlighed og sexualitet” samt ”Retspsykiatrien bag og uden for murene”.

Hanne Wiingaard fik overrakt en gave fra landsmødets deltagere som tak for den store indsats, hun har gjort i de 10 år, hun har været engageret i LAP.