Referat fra Landsledelsens formøde til Landsmødet i Svendborg fredag den 13. april 2018.

Deltagere: Nils Holmquist Andersen, Hanne Wiingaard, Bettina Kræmer Mærsk, Steen Moestrup, Rene Strøm, Michael P. Krog, Inger-Liss Christophersen, Tom Jul Pedersen, Andrea Hermansen, Jørn Bæk, Katrine Wiedersoe og Cornelius Christiansen.

Suppleanter tilstede: Finn Parkø og Bo Steen Jensen.

Fraværende: Hanne Skou.

Fra og med punkt 4, deltog også de forventede dirigenter på landsmødet, Benny Lihme og Allan Ohms.

 1. Hanne W. blev valgt til ordstyrer
  Michael K. blev valgt til referent
 2. Dagsordenen blev godkendt.
 3. Referatet blev godkendt.
  Andrea tog spørgsmålet op om referatet var og skulle være et ’Beslutningsreferat’ eller et ’Meningsreferat’. ’Konklusionsreferat’ eller ’Behandlingsreferat’.
  Det skal ikke kun være enkeltes synspunkter og ikke andres, som måske mente noget andet. Spørgsmålet om retningslinjerne for referat tages op igen på næste landsledelsesmøde den 5. Maj.
  Indtil da er det et beslutningsreferat med tovholdernes svar og udsagn om de enkelte punkter.
 4. Lukket punkt.
 5. Landsmødet 2018.
  a. Som sædvane, læses beretningen ikke op, men der kan stilles spørgsmål.
  b. Stemmetællere bliver: Herluf Dalhof, Preben Meilvang samt medarbejderne Lau Jeppesen og Arne Jensen.
  c. Musikken bliver leveret via musiktjenesten YouSee.
  d. Jan Stig Andersen klarer Fanen og hvis ikke han gør det, så klarer Paul Bjerager Fanen.
  e. Bo introducerer arbejdet med Handlingsprogrammet. Michael introducerer Arbejdsgrupperne.
 6. Programmet blev gennemgået.
  Ca. Kl. 14.30, lørdag giver Nils den eksterne LAP-Pris til journalist Anders Ejbye-Ernst. Glenn kommer ikke for at modtage den interne LAP-pris, men vi nævner det ved middagen og sørger naturligvis for at han får prisen og dækker det på video og/eller i LAP-Bladet.
 7. Regnskabet for 2017 blev underskrevet af alle tilstedeværende landsledelsesmedlemmer.
  Beløbet vil blive bevilget, hvis det ønskes.
 8. Punkt om god tone på landsmødet, af Tom.
  Tom ønsker at vi ikke er negative, når vi omtaler hinanden på landsmødet. Vi må foregå med et godt eksempel. Ingen ønskede at vi talte grimt eller dårligt om hinanden, så vi var enige i god ro og orden.
 9. Folkemødet 2018.
  Andrea fortalte, som tovholder at arbejdet forløb planmæssigt. Alle deadlines bliver overholdt. Der var adskillige emner og deltagere, som blev overvejet, hvoraf nogle ikke kan og andre kun kan på et andet tidspunkt, så der bliver arrangeret rundt lige nu.
  Gruppen har især fokus på folk, som er der ovre i forvejen og ikke kræver overnatning. Vi vil især opprioritere den journalistiske dækning af LAPʼs arbejde og engagement på Folkemødet. Medlemmerne skal konkret se og få gavn af LAP’s arbejde på Folkemødet og sidenhen. Bo spurgte til pressedækningen, hvor Michael på Journalistgruppens vegne svarede, at det tænker vi også med, og søger kontakt med de temmelig mange presse- og mediefolk, som er derovre. Programmet sendes ud, når det har mere fast og endelig form.
  Hanne W. nævnte at LAP Bladets trykning godt kunne udskydes et par uger, men heller ikke mere. Michael gav udtryk for at næste år bør LAP-Blad og LAP’s andre mediemuligheder, indtænkes mere og bedre i sammenhæng – også tidsmæssigt.
 10. Evaluering af Vendepunkter.
  Andrea gav udtryk for, at det var gået rigtigt godt og at Vendepunkter bør fortsættes og udbygges.

Næste landsledelsesmøde er lørdag den 14. april 2018 kl. 10.00 i Svendborg på Hotellet.