Referat af LL-møde lørdag den 5. maj 2018

Referat af LL møde lørdag den 5. maj 2018

Deltagere:Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Inger-Liss Christoffersen, Steen Moestrup, René Strøm, Andrea Hermansen, Jørgen Bæk, Michael P. Krog, Mikkel Munk Appel og Henrik H. Hansen.

Afbud/fraværende: Nils H. Andersen, Cornelius Christiansen og Katrine Wiedersøe (Suppl.)

Referent: Jørn Bæk

Ordstyrer: Henrik Kromann

Afbud fra Katrine Wiedersoe og udviklingskonsulent Jakob Brixtofte

Kort runde, hvor de nye i ledelsen præsenterer sig – refereres ikke

Godkendelse af dagsorden:

9 b – udsættes

Høringssvar vedr. besparelser udleveres og kommenteres hvis der er tid

Nyt pkt. 11 – vedr. åbent brev fra DH til minister

Vedr. pkt. 12 – handle om Ø-lejr – de øvrige udsættes

Punkt 5 b og c – der laves skriv til 2 dages mødet – udsat.

Dermed godkendes dagsordenen

Godkendelse af referat fra 13. april i Svendborg:

Godkendt uden bemærkninger

 

Vedr. Landsmøde 2018:

Evaluering af landsmødet:

Det er oplevet som problematisk med ophængning papir om arbejdsgrupper. Det medvirkede dog også til at vise hvilke arbejdsgrupper der reelt eksisterer i LAP.

Beklagelse over kritik af LL og intern tone i LL. Intern splid i stedet for politisk arbejde.

Overordnet tilfredshed med Landsmødet. Der er dog plads til forbedringer. Forslag om ændring af frekvensen for afholdelse af landsmøder drøftes – ingen konklusion.

Manglende blade – pist forsvundet – blev fundet i sidste sekund af mødet – En orange skål (Glenns pris) er blevet væk.

Tilfredshed med sober behandling af personsag. Uenighed i f t om det er givtigt at inddrage hele landsmødet.

Der blev glemt et punkt på dagsordenen. Dirigenterne rettede ind og det medførte mindre tid til resten af mødet.

Uro ift. arbejdsgruppe om handlingsprogram, hvor salen fik begrænset mulighed for at tilføje punkter mm. Dirigenterne reddede situationen og opfordrer til at LL nedskriver proceduren vedr. handlingsprogram, godkendelse og vedtagelse.

Forskellige historiske rids gennemgås og snak om baggrunden for LAPs eksistens.

Forslag om ændringsforslag til vedtægter kan stilles til næste års Landsmøde.

Frokost.

Nedskrevne regler for skrivning af handlingsprogram:

Udsat til 2 dages møde. Der skrives oplæg (Hanne W + Mikael Krogh)

Vedtægter – forslag til ændring:

Fremsendt til Landsmødet og godkendt og godkendt i LL

Lukket punkt:

Lukket punkt:

Kommunikations- og trivselsudviklingsforløb for LL:

Lang drøftelse om etablering og igangsætning af kursusforløbet. Der er mange og modstridende holdninger til konceptet, hvilket medfører mange holdningsudtryk. Da forløbet er vedtaget af Landsmødet, informeres der om aftalt kommende startdato – 22 og 23 juni. Der sendes oplysningsmail til de nye ll medlemmer og der tages kontakt til JVA. Alle får mail om videre forløb direkte fra udbyder.

Forretningsorden:

Vedtaget i sin nuværende form

Orientering fra

FU:

Information om ny bogholder i Odense.

Der er bevilget 9.800 til livsglædegruppen, til et besøg på Storm P museet.

Det indskærpes at ansøgninger til aktiviteter så vidt muligt indsendes, så de kan behandles på LL mødet. Tom tager det til efterretning.

LL:

Gennemgang af åbent brev til børne- og socialminister Mai Mercado.  Mikkel agter at deltage i et møde omhandlende problemstillingen. Mikkel og Michael (Hanne S.) deltager i mødet og LAP er medunderskriver på brevet.

Konstituering:

Valg til FU:

Forslag om udsættelse til 2 dages møde. Ud fra den gældende forretningsorden skal beslutning / valg foretages i dag. Der stilles forslag om at punktet behandles på det kommende 2 dages møde.

Der vælges til FU – Hanne Wiingaard, Hanne Schou og Nils Holmquist. Der gøres opmærksom på det ansvar der er forbundet med hvervet.

Til kasserer vælges Steen Mostrup.

Godkendelse af arbejdsgrupper:

Ø-lejr gruppens fremtid drøftes. De øvrige udskydes.

Cornelius tilbyder at overtage gerne tovholderfunktionen i ø-lejrgruppen, og der arbejdes videre i gruppen, der er godt i gang med arbejdet med den kommende lejr. LL godkender på forhånd formandsskabet i fald gruppen bifalder. René afgiver sin rolle som LL repræsentant til Cornelius.

Økonomi:

 

Der ønskes løbende opdateringer af budget/regnskab og debat om fordelingen af de tilførte midler, f.eks. med årligt temamøde ifb. budgetlægning. Kassereren kan ganske kort på LL møderne gennemgå regnskabets hovedtal, og evt. uventede udsving.

Kommende møder:

Det foreslås at næste års landsmøde afholdes på Hotel Svendborg. Der er forslag om hvordan, da det er jubilæumsår. Der ønskes en afstemning om én eller to overnatninger. Det besluttes at man fastholder én overnatning. Derefter stemmes om tidspunkt, der bliver 4. og 5. maj 2019.Derudover drøftes indhold og muligheder.

Mødedatoer 2018:

2 dages møde den 22. og 23. juni

Lørdag den 18. august

Lørdag den 15. september

Lørdag den 13. oktober – der er foreslået politiske drøftelser

Folkemøde:

Redegørelse for Folkemødeprogrammet, der modtages og drøftes. Forskellige scenarier drøftes. Opfordring til at være aktiv i LAPs navn og deltage hvor det er muligt.

Punkter til næste møde:

Principiel drøftelse om økonomi og politik

Arbejdsgrupper – inkl. ø-lejr

Drøftelse vedr. personalepolitik

Hvor sættes grænsen i fht. overgreb i LAP regi?

Evt.:                    

Der fremkommer ønsker om flere socialpolitiske og økonomiske debatter. Det foreslås at der bruges tid på f.eks. 2 dages møder.

Hvordan gik mødet: Tom giver 5 stjerner

Andrea nævner de mange punkter hun har haft på dagsordenen til dagens møde

Ordstyreren siger: Tak for god ro og orden.