Referat af LL-møde 07.10 2023

Deltagere: Hanne Wiingaard, Torben Juhl, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Hanne Carlsen, Lenette Rasmussen, Cornelius Christiansen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Inge Green Volder (suppleant), Clarissa E. Sørensen (suppleant)
Afbud/ikke tilstede: Henrik K. Hansen, Paul Bjergager, Tom Jul Pedersen
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Møde afholdt på Zoom

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer Hanne Wiingaard og Lenette Rasmussen. Som referent vælges Jakob B. Petersen.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Refugiet sættes på dagsorden.
Dagsorden godkendes med disse ændringer

4. Godkendelse af referat fra møde 15.09 – 16.09 2023

Referat godkendt med indsendte rettelser

5. Forslag vedr. skærpelse af tavshedspligt

Inge Volder fortæller, at det er hende som er fremkommet med ovennævnte forslag.
LL beslutter at forslagsstiller Inge Volder udarbejder udkast til tavshedserklæring

6. Orientering fra

a. FU
Hanne W. har været til møde vedr. pårørende-politikker. Mødet var ikke superrelevant da LAP er en brugerforening. Socialminister Pernille R. Theil har også afvist andre foreninger, der ønskede et møde med hende. LAP får en del henvendelser vedr. deltagelse i forskellige politiske sammenhænge, måske som resultatet af henvendelser til Folketinget.
FU har haft møde med banken og med ny revisor, Steen vil gerne med til næste møde med ny revisor. Nuværende revisor Troels går på pension i januar 2024.

b. LL

c. Arbejdsgrupper
Helle fortæller om Vendepunkter, og siger det var et rigtig godt Vendepunktskursus. Hvis kurset afkortes af søndag, så kan der holdes en ekstra weekend. Kursusstart var en positiv oplevelse for kursister og det bliver et rigtig godt kursusforløb. Bettina fortæller at Kystlejrgruppen mødes på næste Vendepunktskursus og holder møde. Kursussted i Thorsminde er bestilt.
Steen: Psykiatritopmødet var velbesøgt, men der var ikke 1100 deltagere. Steen havde sammen med psykolog J. Ditlevsen et fælles programpunkt på topmødet. Det var et godt top møde. LAP stod lidt svagt med gamle materialer i standen, men ellers en fin repræsentation.
Steen går på LÆR AT TACKLE kursus vedr. angst og depression og i undervisningsbogen står LAP nævnt og det er rigtig fint. ́Træn dit velvære ́ afholdt en møde session i sidste uge og der kom 3 deltagere.
På tirsdag er der et åbent hus arrangement på Trollesbo, blandt andet med deltagelse af Olga Runciman.
Hanne C. fortæller om arrangementet ́Børn og unge med psykisk sygdom. Hvad gør vi som familier ́. Mødet er i regi af Psykiatriforeningernes Fællesråd og afholdes i forbindelse med SINDETs dag. Det er mandag fra kl. 17-20 på Fiolstræde 44.
Steen: Jeg var til arbejdsdag med Regions hovedstadens udsatteråd. Her var 2 politikere mødt op. Steen spurgte på mødet bl.a. om de korte konsultationstider hos praktiserende læge. Det burde være normalt, at man fik en dobbelt tid og LAP kan tage kontakt til PLO vedr. dette. Det er svært at få adgang til egne journaler: Det burde være sådan, at borgeren kan give adgang til at man kan se journaler på tværs af de forskellige systemer.
Inge V. fortæller, at der er 83 tilmeldte til medlemstræffet i Middelfart. Helle opfordrer Clarissa og Lenette til at indgå i Vendepunktsarbejdsgruppen.

7. Mailetik

Skriv som man gerne selv vil skrives til. De nærmere aftaler om hvor og hvornår man mødes mm. skal ikke sendes rundt til alle. Skriv/kontakt hellere en-til-en når en aftale er indgået, f.eks. vedr. et møde.

8. Landsmøde 2024 (lukket punkt)

9. Brev fra Ole Nielsen til Folketinget

Steen fortæller om brevet.
LL beslutter at Presse og lov retter brevet til

10. Arbejdsgrupper

-endelig beslutning vedr. deltagere

a. Folkemøde
Der er behov for mere arbejdskraft, da gruppen er meget lille. Udvidelse af gruppen sørger gruppen selv for og vender derefter tilbage til LL mhp. godkendelse. Sidste års deltagere er allerede blevet spurgt. Folkemøde gruppen er anderledes på den vis, at det er LL der nedsætter og oftest indgår i gruppen. Lene er helst med. hvis der ikke er et telt med i ansøgningen. Gruppen er Tom, Steen, Inge V. Tovholder skriver til Lap@lap.dk vedr. gruppens deltagere

b. Sommerlejr
Det er arbejdsgruppen, der selv beslutter, hvilke aktiviteter der skal foregå. Den tidligere gruppe er blevet spurgt. Steen indgår ikke i sommerlejrgruppe. Tovholder skriver til Lap@lap.dk vedr. deltagere. Gruppen omfatter Lene, Bettina, Inge V. Torben, Helle S, Michella, Thomas og Lars

c. Presse og lov
Steen har talt med Ole N. og Ole vil gerne med i gruppen. Presse og lov er indtil videre Steen, Hanne W. og Ole Gruppen spørges om Lene kan være med og Steen drøfter også dette med Ole.

11. Økonomi

a. Regnskab og budgetstatus

Det anføres af kasserer, at materialer skal sendes til kasserer til godkendelse før udsendelse.

b. Budget 2024

LL beslutter ved afstemning at godkende budget 2024 med anførte tilretninger
Refugie indtægter sættes til kr.40.000. Brugernes Bazar fjernes. Sommerlejr rettes til kr. 270.000. Vendepunktsudgifter fastholdes. Steen som er kassérer tilretter budget 2024.

c. Refugie 2023
Gruppen består af A. Bouwer, Lars Kristensen, Steen, Hanne C
Det bliver et koncept a ́la kystlejren der gås efter. Det er Solborgen, der er foreslået som lokation. Deltagerne laver arbejdsopgaver og skal selv stå for det. Vi er 1 uge på stedet og der budgetteres med 6 fripladser. Lene foreslår, at man finder et andet navn end refugie – vinterlejr eller lign. LL stemmer om forslag vedr. refugie:
Forslag vedr. refugie er vedtaget af LL

12. Næste LL-møder:

– 25. november i Odense.

13. Evt.

-Gratis webinar om Socialpsykiatrien i Social- og Boligstyrelsen den 24. oktober 2023
-Fondsansøgningsgruppen arbejder videre på fondsansøgninger til eks. A. P Møller fonden. Der er søgt i Trygfonden. Det foreslås, at der også kan søges til Vendepunktskurser mfl.

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke