Referat af LL–møde 11.09 2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Inger-Liss Christoffersen, Henrik K. Hansen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Katrine Wiedersøe, Tom Jul Pedersen, Michael K. Andersen, Clarissa E. Sørensen, Michael P. Krog, Jens Rasmussen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen (suppleant).
Afbud/fraværende: Grethe Kristine Nørgaard, Nils H. Andersen (suppleant)
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde afholdt på Zoom.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Personlig runde – kort vejrmelding og forventninger til dagsorden og til møde

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Danske patienter sættes på som punkt nr. 10. Pkt. 11a Budget 2023 flyttes til pkt. 6a.
Med disse rettelser er dagsorden godkendt.

4. Godkendelses af referat fra møde den 14.08 2021

Kystlejr rettes til sommerlejr.
Med disse rettelser er referatet godkendt.

5. Granskning af retspsykiatrien

LL beslutter, at Ole Nielsen indstilles til arbejdsgruppen vedr. granskning af retspsykiatrien

6. Landsmøde 2021 1 – 3. oktober? (lukket punkt)

7. Orientering fra

a. FU
Hanne W.: Der været fællesmøde i Psykiatri – Alliancen med [kortvarig] deltagelse af sundhedsminister M. Heunicke. Magnus fortalte på mødet, at han var meget optaget af psykiatrien. FU vil holde et møde med medlem, og sender 3 forslag til mødedatoer. Steen fortæller om regler vedr. ansøgning om tøjpenge, og Lene fortæller hun vil vende tilbage med specificering af eventuel ansøgning.

b. LL
Hanne W. har været til regionalt møde om 10 års planen med Mads Engholm, Anette Eilgaard og Poul Videbech.
Steen har sagt ja til at være med i en bog til sygeplejersker med sin egen historie. Han skal tale med journalist om medicin og dødsfald, og overvejer her at tage Bo Steens historie med som eksempel.
Steen har meldt sig til konference på Nyborg strand om reducering af tvang, og har været til møde om (social) psykiatriske sygeplejersker – både i somatikken og psykiatrien i Regions Hovedstadens udsatte råd?
Steen skal også på besøg i afdeling M. På møde har Steen fortalt, at man i LAP har løst spørgsmålet vedr. dobbeltdiagnoser ved at kalde det selvmedicinering og ikke dobbelt diagnoser. Hillerød udsatteråd har holdt møde om ny lokal psykiatriplan.
Michael K. Andersen har været til rettighedsmøde i LAP København, og har også været i kontakt med journalist.
Katrine: Der har været NADA kursus i Vejle.
Tom har været til Peer netværks møde i Aarhus, og her blev nedsat et hav af arbejdsgrupper, hvoraf der kan sås tvivl om nogle af dem bliver til noget. Der er penge til et år frem i Peernetværket.
Michael P. Krog: Jytte Banner vil gerne holde et webinar af 45 minutters varighed om overdødelighed i psykiatrien. SF har i dag foreslået et ministerium for mental sundhed, fortæller Michael videre.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Bisiddergruppen mødes om bisidderkursus i den kommende uge.
Presse-og lov gruppen søger nye medlemmer. Gruppen har lagt lovforslag vedr. tvang ud på Facebook. Et forslag er, at rette henvendelse vedr. nyt lovforslag om tvang direkte til Justitsministeriet. Lene vil gerne melde sig til presse- og lovgruppen.

8. Refugie – ny arbejdsgruppe mv. – status? v/Michael K. Andersen

Michael arbejder på at finde et nyt sted til refugiet, og vender tilbage om ca. 3 uger.

9. Spørgsmål til politikere til lokal og regionalvalg

Der er et seminar i Udsatterådet om spørgsmål til politikere op til valget.
Udsatterådet har fået LAP ́s spørgsmål til kommentering, og havde ikke yderligere kommentarer til LAPs spørgsmål til politikere. Spørgsmål vedr. dobbeltdiagnoser sættes på.
LL beslutter at FU sammenskriver FU og Lenes tekster til et forslag. LL beslutter endvidere at spørgsmål trykkes, sendes ud til LAP-medlemmer og lægges på webside.

10. Danske Patienter

Punktet vedr. LAP optagelse i Danske Patienter. Netværksmøderne i Danske Patienter kan omhandle fondsansøgningerne mv. Bettina og Clarissa spørger om vi må melde os ind i denne forening i forhold til Socialstyrelsen?
LL beslutter efter afstemning, at FU kan skrive ansøgning til Danske Patienter Nuværende LL siger således ja, og så kan den ny Landsledelse sige efterfølgende om de vil være med.

11. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt og budgetstatus
Udgifter til sommerlejr, landsmøde og konference er ikke på, og derfor er det umiddelbare overskud stort. Det er lidt svært at spå om økonomien for LAP i 2023.

12. Næste LL møde er 1. oktober kl.15.00 på Hotel Svendborg

13. Evt.

Diverse drøftet.

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.