Referat af LL-møde 14.01 2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Tom Jul Pedersen, Bettina K. Mærsk, Steen Moestrup, Clarissa E. Sørensen (suppleant), Shiva Khanjani.
Afbud/ikke tilstede: Lene Kristiansen, Paul Bjergager, Torben Juhl, Hanne M. Carlsen, Henrik K. Hansen.
Møde afholdt på Zoom.
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Lenette vælges til ordstyrer i samarbejde med Helle Sibbersen. Jakob vælges til referent.
Hanne Wiingaard afløser Helle S. som ordstyrer efter pkt. 6.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”)
om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.
Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Nyt punkt sættes på som pkt. 7.
Steen: Det skal stå tydeligere, hvad det enkelte punkt drejer sig om.
Honorar vedr. Vendepunkter sættes på næste LL-møde.
Dagsorden godkendes med nyt pkt. 7

4. Godkendelses af referat fra møde den 26.11 2022

Der rettes til under pkt. 7: LL beslutter fuld deltagerbetaling for alle deltagere herunder arbejdsgruppen. Det præciseres at beslutningen på mødet i november var fuld deltagerbetaling til alle, og at der kun måtte deltage 4 fra arbejdsgruppen i hver uge.

5. Honorarer til medlemmer af LAP mm.

Det skal være frivilligt arbejde og derfor er honorar ikke en mulighed. LL repræsentant skal formidle loyalt ift. LL ́s beslutninger. Hanne Carlsen havde informeret korrekt, men blev overhørt af gruppen. Da LAP er en forening baseret på frivillighed udbetales ikke honorar til medlemmer.
LL beslutter at honorar ikke udbetales til medlemmer
LL beslutter endvidere, at LL ikke godkender budgetter med honorar. Med mindre andet er besluttet på Landsmøde.
Vedr. betaling refugie:
LL beslutter, at (LAP) sekretariatet skriver til refugiedeltagere, der har betalt for lidt og til dem, som ikke har betalt. Samtlige skal indbetale med det samme. Honorar udbetales ikke. Udlæg mm., der ikke er modtaget 10.02 2023 udbetales ikke.

a. Orientering om refugie:
– deltagerbetaling, oversigt over udgifter mm.
Der var en der blev sendt hjem deroppe fra.
Bolianas oplæg vedr. bevægelse var det bedste siger Cornelius.
Regnskab vedr. refugie sættes på næste LL møde. Cornelius tager kontakt til tovholder vedr. bilag og regnskab. LL skal efterfølgende tage stilling til regnskabet når samtlige udgifter og indtægter er opgjort.

6. (lukket punkt)

7. (lukket punkt)

8. Lokalrådsmøde

– udsat fra sidste LL møde
Udsættes til næste LL-møde

9. Medlemstræf 2023

LL beslutter medlemstræf 31.03/ 01.04 i Karrebæksminde.
LL holder møde efter medlemstræf fra den 01.04 til 02.04.

10. Deltagere Folkemøde 2023

Arbejdsgruppen deltager. Hvis der er ledige plads i sommerhuse kan det lejes ud til medlemmer efter først til mølle princippet. Ansøgning stiles til Lap@lap.dk
Bidragsydere skal være selvhjulpne. Det er kun arbejdsgruppen der kan søge diæter.
Arbejdsgruppen er: Lars K., Tom J., Lise J., Cissy Hansen, Knud F. Møller, Mikhael Saxtorph, Thomas Andersen.

11. Revision af forretningsorden

For at gøre forretningsordenen mere klar:
Foreslås ændret til:
12. Ved bestemte forud annoncerede LL-møder er det åbent for LAP medlemmer, dog uden taleret. LAP medlemmer betaler selv for rejse og forplejning. Ved behandling af lukkede punkter er mødet lukket for andre end LL-medlemmer og referent, og oplysninger herfra må ikke videregives.
LL har vedtaget at godkende ændring af forretningsorden
Det er landsledelsen, der fastsætter tid og sted herunder mødeform; fysisk møde, Zoom.

12. Sundhedsklynger

Steen fortæller om Sundhedsklynger mm.
LL beslutter at spørge M. Ziegler og Tina L. (KL), om de kan fortælle om Sundhedsklynger på LAP nytårskur

13. Orientering fra

a. FU
Bilag, faktura mm. er håndteret over jul og nytår.
Der er bestilt trøjer, merchandise, rygsække, drikkedunke, T-shirts mm.
Sundhedsminister Sophie Løhde vil mødes LAP.

b. LL
Brugernes Bazar: Der er forberedt et brev til Udsatterådet med indsigelser ift. stop af bevilling. LAP bakker op om indsigelse til Udsatterådet – Steen sender tilkendegivelse til Ask Svejstrup. Clarissa trækker sig fra Brugernes Bazar, Steen og Hanne C. er stadig med. LAP ́s involvering i Brugernes Bazar tages med på næste LL møde.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Sommerlejr: Birgitte har skrevet til deltagerne og status er pt. uklar. Brenderup Højskole er booket og annonce skal i bladet. LL- repræsentant er Torben Juhl. Lenette tager kontakt til sekretariatet vedr. medlemmer i Kystlejr og Sommerlejrgruppe. Der har været afholdt bisidderkursus i december 2022.

14. LL – møder i 2023

Forslag datoer:
– Lørdag 25.02: LL møde i Odense
– Lørdag 01.04 – 02.04 – afsluttes med frokost. LL møde i Karrebæksminde efter medlemstræf.
– Lørdag 13.05: LL møde på Zoom
LL vedtager ovenstående mødedatoer

15. Punkter til næste møde:

– Refugie
– Klager/partshøring
– Brugernes Bazar
– Vendepunkter

16. Evt.

17. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke