Referat af LL-møde 20. juni 2020

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Katrine Wiedersøe, Clarissa E. Sørensen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Michael K. Andersen, Lenette Rasmussen(suppleant), Inger-Liss Christoffersen, Michael P. Krog og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende): Lene Kristiansen, Nils H. Andersen (suppleant)
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Steen Moestrup blev valgt til ordstyrer. Tom J. Pedersen blev valgt til trivselsfacilitator. Jakob B. Petersen blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.
Udsættelse af bladet sættes ind under pkt. 12. Peer netværket gøres til lukket punkt. Der tilføjes et pkt. 15c: Musik til kystlejren og 15d: Aktuelle regnskabstal. Der indsættes et punkt 11d. Der tilføjes et pkt. 6g vedr. musik på landsmøde 2020: Afløser for B-Sharp. Der tilføjes et punkt under pkt. 12 vedr. udsættelse af bladet.
Med disse ændringer blev dagsorden godkendt.

4. Godkendelses af referat fra møde den 21. marts 2020
Der var lidt forvirring omkring afstemning til FU og dagsorden generelt.
Hvis møder skal afholdes over mail eller lignende igen skal det gøres på anden måde.
Referatet godkendes.

5. (lukket punkt)

6. Landsmøde 2020

a. Beretning
b. Hvem holder åbningstalen – politiker.
c. Handlingsprogram
d. Stemmetæller
e. Indkomne forslag. Ny frist for forslag er 14. august.
f. Indkaldelse og tidsplan vedr. Landsmøde
g. Vedr. musik til landsmødet. Afløser for B-Sharp.

7. Samværsvenner v/Nils (orienteringspunkt)
Punktet udgår.

8. (lukket punkt)

9. Oplæg om transport v/Michael K. Andersen
Michael K. Andersen fortæller kort om mulighederne for go-more, orange billetter mv. Orange billetter skal bestilles en måned i forvejen.
Der er også orange-fri, der kan afbestilles en halv time før. Der kan også købes billetter til kr.110. DSB app. viser den billigste mulige transport. Go-more er også en mulighed, men de lægges meget sent ud, og det er ofte påstigning ude ved motorvejene. Der indsendes bilag fra Go-more, Henrik sender et rundt til orientering. Inger-Liss har købt den billige udrejse og en 40 kr. dyrere hjemrejse. LL opfordrer til at man kører sammen, hvis man er i bil. Bestil altid billetter i god tid, det er det billigste. Oplægget sendes til LAP19.
Kassér Steen Moestrup fortæller, at uforskyldte forsinkelser kan LAP eventuelt kompensere for, hvis disse beskrives grundigt. Det vil sige det er en skønssag, der vurderes fra gang til gang.

10. Erfaringer med Corona v/Lene Kristiansen
Erfaringer: Mange af de opkald, der har været til LAP i denne Corona tid har handlet om to ting:

1: Oplysning og information. F.eks. at gengive information fra myndighederne.
2: Samtaler om konsekvenserne af Corona-situationen. F.eks. usikkerheden og frustrationen ved at mange hjælpetilbud har været lukket.

Udover ovenstående er der udfyldt spørgeskema vedr. Corona fra Udsatterådet.
Hanne W. foreslår til bladet: 1-3 spørgsmål om de gode eller dårlige erfaringer med Corona.
Clarissa har været til Vendepunkter og deltagerne der oplyser, at der har været ro på i Coronatiden og det har været positivt.

Michael P. Krog oplyser, at der har været unge der ikke har fået besøg i Corona tiden, og det har været for skrapt med 3 mdr. uden besøg. Hanne W. fortæller fra møde med Udsatterådet, at misbruget og misbrugerne har flyttet sig, da priserne på stofferne er steget mv.

11. Orientering fra

a. FU
Vedr. sekretariatet: Medarbejderne har mødt ind på sekretariatet på skift i Coronatiden. Det vil sige, der også har været dage, hvor medarbejdere har arbejdet hjemmefra. Hoveddøren på sekretariatet har været låst. Der lægges op til, at samtlige ansatte igen arbejder ud fra sekretariatet efter sommerferien.

b. Hjemmeside – status
Der er indhentet tilbud fra nuværende webmaster. FU har nikket til tilbuddet fra Lars Mogensen. Aftale med Simple Solutions siges op. Der ligger en regning fra Simple Solution vedr. fremtidige ydelser, der dog ikke er efterspurgt. Der er også efterspurgt tilbud vedr. udgifter til overdragelse, og dette har Simple Solution endnu ikke svaret på.

c. LL
-Tips og lotto:
Ansøgning har båret frugt, og der er indhentet kr. 215.610,26 til LAP til brug i 2020.
Michael K. Andersen fortæller om en messe for Udsatte på Roskilde torv.
Mikael P. Krogh har meldt sig til Røde Kors Folkemøde i Kbh., som deltager fra LAP.

d. Lukket punkt.

12. Arbejdsgrupper (beslutningspunkt)

– Decemberrefugium
Erstatning for Lars K. i arbejdsgrupper mv., Lars Kristensen har trukket sig fra LL for at gå ind i politik.

Lars Kristensen vedbliver at være tovholder i decemberrefugiegruppen. Michael K. Andersen og Steen Moestrup indgår i arbejdsgruppen vedr. decemberrefugie. Der holdes fast ved Inspirationscentret ved Maribo, som lokation i 2020. Der indkaldes snarligst til møde i gruppen.
De tre ugers refugieafholdelse (udvidelse) skal støttes med midler fra bevilling fra FerieFonden. Der er flere muligheder for anden lokation, herunder et forslag fra lokalkonsulent Arne Jensen.

-Vedr. LL
Suppleant Michael K. Andersen indgår som fuldgyldigt LL- medlem. Lenette Rasmussen indgår som suppleant. Jens Rasmussen fortsætter i LL.

– Markedsføring
Michael K. Andersen indgår i Markedsføringsgruppen. Henrik indgår som LL medlem og tovholder

Der skal tillige findes en afløser for Lars Kristensen i Det dannende fællesskab, Bostedet Helheden ved St. Darum i Sydjylland. Michael Krog Andersen sidder der som suppleant for Lars.

– Bisidder
Henrik går i gang i næste uge og indhenter tilbud mv. Inden udgangen af næste uge skal det besluttes om Helle Sibbersen skal tage over efter Henrik. Tom og Henrik er LL-medlemmer. Bettina K. Mærsk tilbyder at indgå i gruppen, og sættes på mailgruppen.

– Kystlejr
Der er valgt et godt sted i Henne til Kystlejren, og det hedder Henne Bad. Der vil være morgen badning og gammel dansk og/eller kaffe. Der er 5 hjælpere på Kystlejren: H. Seidenfaden, S. Stendal, M. Windfeld, Steen Moestrup og Troels Gade. Der er lavet et brev til deltagerne, og der er taget ca. 30 personer ind. Der er talt om køkkenhygiejne mv. Der skal laves retningslinjer vedr. morgen mad. Katrine foreslår gruppen kontakter Sundhedsstyrelsen og får retningslinjer vedr. fælles madlavning.

LL beslutter, at gruppen kontakter Sundhedsstyrelsen og får de korrekte retningslinjer, når der laves mad selv. Hvis der er begrænsninger i forhold til egen madlavning giver LL tilladelse til at maden bestilles udefra.

– Sommerlejr
-Udsættelse af bladet v/Steen Moestrup. Bladet blev udsat grundet Corona. Der ligger et nyhedsbrev, der kan justeres og sendes ud.

Redaktionsgruppen sammensætter et nyhedsbrev i den kommende uge.

Deadline for næste blad er 1. august. Bladet udkommer 30. september. Husk at indsende indlæg fra sommerlejr og kystlejr. Bidrag herfra skal være redaktionen i hænde den 15. august.

13. Vendepunkter v/Lene Kristiansen
Bilaget vedr. dette punkt beskriver forslaget til udbredelse af Vendepunkter til hele landet.
Lene har oplyst, at der udover bilaget ikke foreligger yderligere nyt materiale vedr. Vendepunkter. Katrine: Der savnes noget om forankring og videreførelse af kurserne i beskrivelsen. Herunder, hvordan der søges § 18 midler mv. og hvordan man søger andre former for støtte. Instruktørerne skal forpligtes til at arbejde videre med Vendepunkter efter endt uddannelse. Clarissa fortæller, at der tænkt forankring ind, herunder lokale Vendepunkter, søgning af midler til kurser, undervisningsweekender mv. Forankring og det videre samarbejde omkring Vendepunkter skal ligge i sekretariatet.

Clarissa oplyser, at der snarligst skal holdes møde i gruppen vedr. Vendepunkter, og hun vil tage punkter fra LL ́s drøftelse med til mødet.

14. Peer-netværket v/Hanne Wiingaard (lukket punkt)

Økonomi:

b. Budget 2021
Hanne W. påpeger et par fejl, der skal rettes til, herunder 1 dages landsmøde i 2021 og dertilhørende nedskrivelse af udgifter. Hvis LL møderne også reduceres, skal der også reduceres i budgetudgifterne til LL.

LL godkender budgettet for 2021 med de påpegede rettelser.

c. Musik til kystlejren v/Steen
Der ønskes musikledsagelse, det kunne være Kristian Bach. Der kunne være musikledsagelse i 1-3 dage på lejren.

LL beslutter, at der kan betales for musikledsagelse indenfor rammerne af kr. 10.000.

d. Aktuel regnskabsoversigt v/Steen
Der er brugt mindre end sidste år grundet aflysninger som følge af Corona. Der foreslås et medlemstræf i november måned 2020.

Michael K. Andersen indgår i gruppen. Michael kommer med forslag på LL møde i august vedr. medlemstræf. Træffet foreslås afholdt i november 2020 i Jylland.

15. Personale [lukket punkt]

16. Vedr. dagsorden v/Tom Jul Pedersen
Punktet drøftes. Det fastlægges, at det er LL, der på møderne bestemmer dagsorden.
Endelig gøres det klart, at det ikke er hensigtsmæssigt at genoptage punkter, sende mails vedr. dagsordner mv., der ligger tre måneder tilbage. Tom spørger efterfølgende vedr. deltagelse på FU møder?

17. Vedrørende bladet v/ Grethe Kristine K. Nørgaard
Grethe K. Nørgaard: Det sidste blad var ikke særlig godt. Stk. prisen er kr. 30, indholdet var ikke specielt læseværdigt og hvem vil betale denne pris for dette blad.
-Grethe spørger, hvorfor der ikke er/var små interview med deltagerne på medlemstræf i bladet?
-Kunne man ikke tage kontakt til tidligere LAP pris modtagere, herunder Jytte Banner og Ole Sørensen med henblik på artikler om, hvor de er nu i deres arbejde?
-Der foreslås tillige flere eksterne bidrag og flere artikler om det psykiatri faglige i bladet.

Inger-Liss beskriver arbejdet med bladet, herunder hindringer/sygdom mv. ift. interview mv. Inger-Liss nævner også rundspørge vedr. klumme på Landsmødet. Et LL-medlem spørger om det er repræsentativt udvalg, der er blevet spurgt om kvaliteten/klumme i bladet? Dertil svarer blandt andre Hanne W., at det er et repræsentativt udvalg af medlemmer, der melder positivt tilbage vedr. den omtalte tekstdel i bladet. Katrine roser bladet, herunder omtalte klumme i bladet. Hun har blandt flere medlemmer hørt klummen omtalt som en positiv underholdning. Bladet diskuteres og der opfordres til at indsende indlæg – også fra fx sommerlejr og kystlejr.

Bettina foreslår nye folk i redaktionsgruppen, som kan bringe nye idéer og tilgangsvinkler. Bettina siger redaktionsgruppen selv deltager på lejre mv., og derfor kan skrive egne indlæg herfra.

Steen giver udtryk for, at det skal være frivillige, og ikke ansatte der skriver artikler. Deadline og temaer skal meldes ud tydeligere fra redaktionsgruppen. Steen nævner også, at han ikke mener der skal flere lønkroner til bladet.

Tom siger han har fået tak for fotos i bladet, og mener samtidig at frivillige fra hver region skal opfordres til at skrive en artikel til bladet.

Michael P. Krog: Jeg har længe ville opgradere bladet, herunder den redaktionelle linje. Vi kan ikke tage udgangspunkt i, hvad der er oppe i tiden eller hvad der er aktuelt, da bladet er afhængig af de bidrag, der kommer ind fra foreningens frivillige. Hver artikel skal gerne fremover gennemgås og redigeres grundigt af redaktionen på bladet. Kunne der komme en pulje til honorar til interview, ex. interview med Susanne Brøgger eller Lise Nørgård?
Michael P. Krog er blevet redaktør på et revyblad, og her har man valgt en professionel ledelse og redaktør.

Henrik fortæller om det designløft, der er foretaget af HUS FORBI. Henrik nævner, at han gerne vil have Inger-Liss med i markedsføringsgruppen.

LL- mødet er fortsat udover udmeldte sluttidspunkt kl. 17.00. Derfor stoppes drøftelsen vedr. bladet her, og LL beslutter at punkt vedr. udvikling af bladet sættes på, som centralt dagsordenspunkt på førstkommende LL -møde 15.august.

18. Punkter til næste møde
– Punkt vedr. udvikling af bladet.
– Landsmøde
– Gennemgang af forslag til landsmøde 2020

19. Mødedatoer 2020
– Mødedato lørdag den 15.august besluttes.
– Første LL møde efter landsmøde fastlægges til den 26. september 2020.
Jon V. Andersen inviteres til første LL – møde efter Landsmøde 2020.

20. Evt.

21. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke.