Referat af LL – møde 21.05 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Cornelius Christiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen, Hanne Carlsen, Lene Kristiansen, Grethe K. Kildegaard, Henrik Kromann Hansen, Helle Sibbersen
Afbud/ikke tilstede: Torben Juhl, Lars Kristensen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Personlig runde
Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes uden ændringer.

4. Godkendelse af referat 29.04 2022
Referatet godkendes uden bemærkninger.

5. Evaluering landsmøde 2022

a. Der er utilfredshed med hotellet, med kosten og forsinkelser mv. Planlægning fra hotellet var under al kritik. Det foreslås, at der allerede nu undersøges vedr.et andet sted. Bettina mfl. er skuffet over kritikken fra medlemmerne. Lene syntes det var et godt landsmøde. Hanne W. ringer til Karrebæksminde vedr. landsmøde 2024. Næste gang har LAP 25-års jubilæum oplyses det.

b. Handlingsprogram 2022- 2024
Steen fortæller om processen for handlingsprogrammet. Den store udfordring er revision af LAP ́s officielle dokumenter, som beskrevet i handlingsprogrammet.
Behandling af handlingsprogram lægges på 2-dages møde i juni måned.

c. Vedtægter
Medsendt til orientering.

6. Arbejdsopgaver for LL

a. Arbejdsopgaver i LL
Steen: Vedtægter, handlingsprogram, forretningsorden er LL ́s arbejdsredskaber, som LL skal kende. Det kan være de skal gås igennem på et LL møde. 10 årlige møder, håndtering, herunder besvarelse af mails, og underskrift af regnskaber er en del af opgaverne for LL- medlemmer. Derudover er der repræsentation på møder mv., udbredelse af kendskabet til LAP, hverve nye medlemmer mm. Herudover deltager LL -medlemmer i LAP ́s arbejdsgrupper.
– Lenette opfordrer LL –medlemmer til at svare på mails indenfor en uge.

b. Arbejdsdeling i LL
– Arbejdsgruppe i Justitsministeriet: Henrik er interesseret i at indgå i arbejdet.
Sekretariatet rykker for info..
– Der er ikke et aktivt psykiatriudvalg i Sundhedsstyrelsen pt., da der forhandles om psykiatriplan andetsteds.
– Møde i P. alliancen er udsat til september oplyser Hanne W.
Bilaget vedr. arbejdsdeling opdateres på møde.

c. Udviklingsplan indsendt til Socialstyrelsen
Steen: Udviklingsplan er sendt ind, og ift. planen skal der evalueres mere – også på individuelt plan. Herunder spørgeskemaer mv. og egentlig også evalueres på landsmøde. Hanne C. bemærker, at der ikke er afsat midler til transportgodtgørelse til bisidderopgaver i budgettet. Det oplyses, at der kan flyttes midler til denne post.

d. Kontingentfordeling
Oversigten kan være en god arbejdsplan for ny konsulent.

7. Forretningsorden

a. Forslag vedr. suppleanter v/Henrik Kromann Hansen
LL beslutter at suppleanter kan deltage uden taleret på LL-møder.
NB: Ved overtrædelse skal man kunne fjernes fra mødet, jf. beslutning fra for 2 år siden. Beslutning tilrettes i forretningsorden.
Afstemningsresultat:
Deltage i møder uden taleret: 6
Deltage i møder med taleret: 5

8. Valg af FU
Helle Sibbersen, Lenette Rasmussen, Hanne Wiingaard er valgt til FU
Valg af kasserer udsættes til næste LL møde.
Hanne W. er midlertidig kasserer.
Afstemningsresultat:
Hanne Wiingaard: 8
Steen Moestrup: 4
Lenette Rasmussen: 7
Helle Sibbersen: 8

9. Godkendelse af arbejdsgrupper og oprydning på hjemmeside
Nye Arbejdsgrupper fa Landsmøde 2022

LAP repræsentation på Folkemødet i Stege
Dette er ingen arbejdsgruppe. Hanne C. tager derned, og kontakter Tina fra Køge Region Sjælland er med her, og ny lokalkonsulent tages med der.

ENUSP – International gruppe
Cornelius er tovholder indtil videre

Etablering – Refugium
Der er kun en deltager her, og gruppen bliver ikke til noget.

Ølejr/kystlejrgruppen
Hanne Carlsen er LL –repræsentant

Arbejdsgrupper før Landsmøde 2022

Højskole vedr. refugium
Jens og Steen er tillige i gruppen.
Cornelius tjekker op på navne og deltagere.
Cornelius LL medlem

Landsdækkende vendepunktskurser i LAP
Cornelius Christiansen skriver til gruppen om det de korrekte, der sidder i gruppen.
Hanne Carlsen ønsker medlemskab
Cornelius skriver ud til gruppen

Landslejr
Bettina Kræmer Mærsk er LL repræsentant.

Amaliedag
Amaliedag lægges i ENUSP gruppen

Presse og lov
Helle S., Hanne W. og Hanne Schou spørges vedr. deltagelse.

Livsglæde
Tom Jul Pedersen (TH)

Hjemmesidegruppen
Cornelius Christiansen indkalder og overvejer om han er tovholder

Akupunktur
Hanne spørger Steen og Katrine vedr. status

ANDET

Bisidderstyregruppen
Henrik Kromann Hansen er LL repræsentant, og vælger selv tovholder Folkemøde 2022.

Folkemøde 2022
Bettina Kræmer Mærsk er tovholder Lenette Rasmussen er LL repræsentant

Redaktionsgruppen
Hanne Wiingaard (tovholder)

Se også opdateret bilag 9.
Hanne C. undersøger vedr. NADA.
FU gennemgår websiden vedr. arbejdsgrupper.

10. Medlemstræf
Hanne W. undersøger Torvehallerne i Vejle og Comwell
H. C. Andersens Hotel i Odense og evt. landsmøde i Odeon nævnes tillige som muligheder.
Medlemstræf afholdes i september.
– indhold og arrangørgruppe?

11. Forskningsprojekt om tvang
Nils H. Andersen er kontaktet om projektet. Hanne C. er tillige blevet kontaktet.

12. Orientering fra

a. FU
Hanne W, Lene og Jakob er til møde i Sundhedsministeriet 23.05 2022 om ny 10-års psykiatriplan

b. LL
En af Os: Hanne C. vil gerne med på møde i En af Os.
Møder i psykiatrinetværket; hvad sker ift. Mette Frederiksens udmelding?
-Forslag om Peermedarbejder i LAP København. Tom Jul siger hertil, at de må jo gøre hvad de vil i LAP København.
ENUSP: Cornelius oplyser, der er en god gruppe i ENUSP. Olga i Georgien stiller op til EDC European committee for disabled. Erik Olsen har tidligere været medlem der. Der arbejdes med at få gang i ENUSP og WNUSP, og ønske om medlemskab af LAP i gruppen.
Peernetværk: Hanne W.: Personalet er sagt op, det er korrekt, men det er ikke de samme som at Peernetværket lukker. Lene foreslog, at LAP KBH opretter en gruppe for Peermedarbejdere i lyset af forandringerne i Peer-netværket. Flere LL- medlemmer udtalte bekymring over om LAP KBH har ressourcerne til det.
-Brugernes Bazar, Hanne C: Brugernes Bazar vil gerne have møde/har holdt møde, og der vil være LAP stande. Der er lavet en dagsorden, deltagerliste og køreplan vedr. boder.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
refugie: Cornelius har indhentet priser og tilbud vedr. refugie. Refugie afholdes gerne i oktober. Refugiet behandles på næste LL-møde. Cornelius kontakter sekretariatet.
Det drøftes, at også andre mindre foreninger har problemer med at finde og fastholde frivillige.

13. Folkemøde og livsglædegruppe

a. Deltagere og betaling Folkemøde 2022
På Landsmødet var der flere der spurgte til Folkemødet og muligheden for at komme med. program og tilrettelagt dagene, så vi har ikke behov for mere plads. Der er et ledigt sommerhus i Hasle med 5 sovepladser.
Uddrag bilag: Det koster ca. 1650 kr. pr soveplads i egenbetaling. Så vi vil lade det være op til LL, hvad vi gør. Det er ikke enkeltværelser. Folk skal selv checke om de kan få færgebilletter.
Kontoret udsender mail vedr. ledige 5 senge til LL og til aktive arbejdsgrupper.
Kun rejsen til Bornholm betales af LAP.Prisen for overnatning sættes ned til kr.1000 for deltagelse/overnatning.
Deltageren vil ikke modtage diæter, og den lokale transport er for egen regning under opholdet.

b. Forslag vedr. samarbejde med kulturinstitutioner mm. v/Tom Jul
Gruppen arbejder videre med ordning mv. Gruppen skal selv lave en mailordning, hvor de tager imod tilmeldinger.

14. Personale (lukket punkt)

15. Weekendmøde i LL

Mødedato 24. – 25. juni til LL todages møde vedtaget.

16. Evt.
– Landsmøde sættes på næste gang.
– Bettina: Forsikring vedr. NAD skal undersøges.
Det skal forhøres om det er LAP, der skal laves en tillægsforsikring vedr. NADA.
Det er brugerens egne personlige forsikring, der gælder oplyser Tom.
Alle NADA udøvere skal selv forsikres. Spørg sekretariatet, hvis der er tvivl.
– Grethe: Frode Bjerkely har inviteret Grethe til dem, der laver instrumenter til magnet stimulation på fabrikken i Farum.
– Hanne C. : Får jeg refusion for rejse til Bornholm? Ja til transporten derover, svares der.
Transporten på selve Bornholm står man selv for. Cornelius lægger roll-up til Clarissa i LAP København til brug på Folkemødet.

17. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke.