Referat af LL møde lørdag den 13. oktober 2018

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Steen Moestrup, Nils H. Andersen, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Michael Krog og Bo Steen Jensen.

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Afbud/fraværende: Andrea Hermansen, Jørn Bæk, Cornelius Christiansen, Inger-Liss Christoffersen og Katrine Wiedersøe

1. Valg af ordstyrer og referent.
Henrik K. Hansen blev valgt som ordstyrer. Jakob B. Petersen blev valgt som referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Hvad vil du bidrage med og hvad ønsker du at opnå?

3. Godkendelse af dagsorden.
Udviklingsforløb i LL placeres som pkt. 6. Punkter fra LL-møde 15.09. Jon og Toms punkter vedr. Michael Kold, jf. referat 15.09 sættes på som pkt. 9. Pkt. ved Darum indsættes i stedet for Katrines pkt.5a. Pkt.8a. NADA –behandling udgår, og udsættes til eventuel behandling på senere LL-møde. Pkt. fra Bo Steen angående knivbrug og dertilhørende regler på bosteder, og revision af satspulje sættes på under orientering. Punktet drøftes dog ikke på mødet.

4. Godkendelse af referat
Referatet fra 01.10 og 13.10 godkendes først på førstkommende LL-møde.

5. LAPs repræsentation i Psykiatrinetværket v/Hanne S.
Der kan være 2 repræsentanter i netværket.
Nils eller Michael kommer med på det næste møde i psykiatrinetværket. En mere permanent deltagelse fastlægges på næste LL-møde, og LL indsender forslag til permanente kandidater forud for næste LL-møde.

5a: Vedr. Darum – LAPs deltagelse i Advisory Board.
Steen har fremsendt orienterende bilag til LL d. 21.09, og bilaget blev tillige uddelt på mødet.
LL vælger Steen som repræsentant, og det aftales at LAP Region Syddanmark kontaktes med henblik på en lokal repræsentant. Eventuelt kontaktes Lars Kristensen og Andrea Hermansen.

6. Udviklingsprojekt v/Jon V. Andersen
Jon nævner, at det er vigtigt, at man taler pænt til hinanden. Præcisering af den gode tone og spilleregler for LAP møder. Det skal ikke være sådan, at man holder sig tilbage for ikke at få hug.

2 2 Der skal være spilleregler for, at få rammerne til at virke. Rammerne for frivilligt arbejde –fx om man skal have gratis deltagelse som medhjælper/frivillig kan være et helt selvstændigt møde. Eller det kunne være et af de emner, der sættes på og drøftes over minimum 1 times varighed. Hver enkelt LL-medlem kan forud for mødet indsende, hvad de tænker om frivillighed.

Der skal være gang være en prioriteret liste, hvor man tager vigtige emner fra listen/prioriteringen (jvf. bilag fra LL-møde 15.09). Der kan sættes et principielt pkt. på hver gang. Vedr. opførsel er det vigtige, at LL forholder sig til, hvilke grænser der er for opførsel: Hvad er det vi ser og hører, hvilke grænser er der for opførsel – må man kaste med noget – nej vel. Den inderste faglige grænse for overgreb, jf. illustration på tavle og i materialer fra Jon.

Hvad er grænserne ud fra mindstemålprincippet. Hvis en føler sig krænket skal det tages alvorligt. Det skal stadig være sådan, at man er klar over for andre kan indforstået jargon være ubehagelig. Der skal være Feed – Back på den tone, der bruges. Den dårlige tone kan udvikle sig og det er ikke befordrende. Herefter drøftes i plenum, hvornår der skal være Time-out, hvor går grænsen?

Tom: Det du siger er rigtig godt, men hvem skal have taktstokken og bryde ind og stoppe? Nils: Det er rart at forløbet/Jon ikke appellerer til, at man tager særlig hensyn til psykiatribrugeres sygdom. Det skal ikke være sådan, at diagnosen går foran en, og ens reaktionsmønstre kan faktisk også skyldes ting, der ligger forud for diagnosen/at blive syg. Michael: Vi skal have et godt arbejdsmiljø for at foreningen fungerer, og det kan være svært i det daglige. Det er vigtigt at man ikke hidser sig op på forhånd. Jeg passer selv på, hvad det er jeg siger.

Jon påpeger, at det ikke er godt, hvis folk holder sig tilbage. Hvad er begrundelsen for at være med i LL og det er altid vigtigt at spørge til, hvorfor folk er aktive i en forening. Opsummering: Det er vigtigt med spilleregler, så man kan tage en Time-out og afbryde mødet.

7. Høringer

a. Høring ang. medicinnedtrapning v/Katrine W.
Hanne W. har talt med Katrine om sammenlægning af de to punkter.
Punktet udsættes til næste LL-møde.

b. Høring ang. Psykiatriplan ll på Christiansborg v/Hanne S., Michael Krog og Hanne W. Hanne orienterer om høringen planlagt til januar 2018, evt. kontaktperson i Folketinget kan være Flemming/Lise- Lotte Blixt eller Trine Torp.Socialdemokraterne kommer første med deres plan senere, når debatten vedr. det nuværende udspil er overstået. Der er opbakning til at gå videre med høringen, og et færdig program præsenteres når det er klar.

8. Orientering fra FU/LL

a.Orientering fra FU
Der er kommet nye resultater fra retsmedicinsk institut der viser at hele 10% af de 500, som er efterforsket retsmedicinsk er dødsårsagen medicinforgiftning. Hanne S: Jeg vil gerne sige noget om sikkerheden i behandlingen på næste møde Sundhedsstyrelsens Psykiatriudvalg. Også noget om patienttilfredsheds undersøgelserne i psykiatrien kontra somatikken.

Bo Steen: Man glemmer at spørge brugeren, som det ellers står tydeligt i LEAN principperne. Emne til landsmøde, hvordan lærer vi at blive aktive brugere i psykiatrien. Michael gør opmærksom på tallene for dødelighed blandt psykiatribrugere/mennesker 3 3 med psykiske lidelser fra bladet Altinget. Tom siger, man vel ikke kan dø af en sindslidelse. Bo Steen: Tag Kersten von Plessen med i arbejdet.

FU foreslår at Inger-Liss og Michael Krog indgår i
planlægning af underholdning til Landsmødet sammen med FU. Det handler også om jubilæet.
LL tilslutter sig dette forslag

Nils indstiller Karin Fastrup til den eksterne LAP-pris. Michael: Der er også andre, der i romanform har skrevet om psykiatrien, bl.a. Marstrand Jørgensen og en anden yngre person.
LL fremsender kandidater til den eksterne LAP-pris, og punkt vedr. LAP- pris tages på LL-møde i december.

b. Orientering fra LL
Tom: Der skal bygges nyt Skejby, og der er åbent hus den 28.10 i det ny Skejby. Hanne S.: Der har været møde i PsykiatriAlliancen og der kommer et møde fremadrettet. Patienttilfredsundersøgelsen skal i lighed med i somatikken først sendes 14-16 dage efter endt behandlingsforløb til personens E-boks. Hanne W: fortæller at Sikringen har 100 års jubilæum. Hanne S.: Til medlemstræffets har vi fået 74 tilmeldinger. Vi kan få flere en 60 med på træffet. LAP har været tydelige i medier i de seneste uger.
Hanne S. ringer og finder TV-indslaget til hjemmesiden og Nils undersøger hvor radioudsendelsen kan findes.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Vedr. Sommerlejrgruppen er der 2 medlemmer der ønsker at komme med i gruppen. Vi holder et 2-dages planlægningsmøde, og her vil vi bl.a. drøfte dette. LAP har Brenderup Højskole i uge 32. Bettina: Der er indkaldt til et møde den 31.10 i Folkemøde gruppen. Retningslinjer skal også drøftes. Der udsendes en dagsorden. Steen: Der udsendes invitation til decemberrefugie i den kommende uge. Henrik: Jeg har været til møde i erfaringspiloterne, og der har været møde i bisiddergruppen.

c1. Nye medlemmer i arbejdsgrupper, hvordan er proceduren for dette? Opgaven vedr. nye medlemmer ligger hos LL- medlemmer i arbejdsgruppen, jf. regler for arbejdsgrupper. LL beslutter, at pkt. c1. vedr. Glenn B. Hansson indtræden i Presse- og lov sættes på næste LL-møde.

c2. Pressemeddelelse. FU forklarer beslutning vedr. pressemeddelelse.
Steen: Pressemeddelelse blev stoppet, men vi opdagede det ikke før efterfølgende. Bettina: Presse- og lov har ikke rettigheder til at sende pressemeddelelser ud. Tom: Tonen er ofte negativ i LAPs pressemeddelelser. Hanne W.: FU kunne have gjort det mere elegant i forbindelse med, at den ikke blev sendt ud. Michael: Der er ikke nogen fra Presse- og Lov, der har deltaget i kurset i hvordan man skriver pressemeddelelser. Vi skal gå i dialog med journalister for, at få ørenlyd. Aktuelle emner kan drøftes på mail mellem LL møder med henblik på konsensus.

Citat fra forretningsorden: Som medlem af LL kan man offentligt udtale sig på foreningens vegne i overensstemmelse med eller i forlængelse af foreningens formulerede politik. Der hvor foreningen ikke har en formuleret politik, skal 4 4 medlemmet vurdere om udtalelsen realistisk vil kunne få opbakning på førstkommende LL-møde. LL-medlemmer skal referere deres udtalelser på førstkommende LL-møde.

LL- beslutter at punktet sættes på dagsorden som en principiel drøftelse af ca. 1 times varighed på et fremtidigt LL-møde.

e. Udviklingskonsulent

  • LAP på Sindets dag
  • Deep Democracy: Center for konflikthåndtering. Det er ikke personen, men det er synspunkter der debatteres.
  • Medlemstræf

9. Punkter vedr. Michael Kold v/Tom og Jon

Temaer fra Michael Kold: Hvordan taler vi sammen og hvordan sikrer vi får talt om det vigtige. Hvordan implementerer vi de ting fra Michael Kold. Hvordan kan vi sikre, at vi lykkes lidt bedre end det vi gør. Hvad skal der til for at lykkedes. Tom: Skal vi have en mødeleder med. Sæt en time på til evt. konfliktstof. LL kan sende ind, og komme med forslag til tilføjelser/ændringer til dagsorden. Steen: Kunne man forpligte, den der sender dagsordenspunkter til at skrive hvad punktet skal indeholde, og hvad der skal komme ud af det? Hvad ligger bag ved dette pkt. du gerne vil have med?

Hanne W.: FU havde ikke referatet fra sidste møde, og man kan dagordenspunkterne er genbrug fra LL –møde 01.10 2018. Michael: Kan vi se på andre organisationer, hvordan vi får et bedre omdømme. Der skal være mere plads til principielle diskussioner. Hver andet LL-møde kan handle om et principielt emne.

Betinna: Vi kan risikere ikke at nå det vi skal og udskyde det til næste LL-møde, så bliver det en sneplov.

Jon: Det første vi kan gøre er, at vi kan erkende at vi har en udfordring, og så kan der afsættes 1 time hver gang – uanset at Jon ikke er der. Buffertid vil således være Jons forslag. Det er meget, både at være ordstyrer og mødeleder, der skal være en person, der holder fokus på tiden. Det kunne være en mødeleder og en ordstyrer. Et LL-medlem nævner, at det har vi haft tidligere og det fungerede godt.

Steen: Kunne det skrives ind om det skal være en beslutning/eller drøftelse eller hvad der forventes. Kunne Handicapdrøftelsen være et særligt pkt., – der er organisationer der kommer med bidrag til Handicapkonventionens ændring allerede nu.

Hanne S.: Jeg har ikke forstået, hvad det er LAP mener ang. Handicapkonventionen.

Jon: Hvordan får vi tid til det det drejer sig om, det er en investering i at få afklaret de principielle ting, så kan møderne afvikles mere effektivt. Reserver en time hver gang til buffer. Hvordan styrer vi det igennem er spørgsmålet, og her kan vi have en tidsstyrer, en mødeleder og en ordstyrer.

7 dage før mødet er ikke tidsnok til at få kvalificeret dagsordenen fra LL medlemmerne, det er blot en betragtning.

Nils: Det kan også være for struktureret, LAP har netop en flad struktur. Bo Steen: Vi er inviteret til møde den 6. november vedr. Danmark til eksamen i Handicap. Hanne S.: Vejledning til dagsordenspunkter kan ligge på hjemmesiden. Dagsordenen kan evt. udsendes 2 dage før den 5 5 udsendes skriftlig.
FU kan hente bistand fra et LL medlem til arbejdet med dagsordenen, og det er der tilslutning til i LL.

10. Tvang – principiel diskussion.
LAPs principprogram og Handicapkonvention (lovgivning vedr. Tvang) (Handicapkonvention bilag 9a og bilag 9b.)
LL- opfordres til at læse bilagene, der er fremsendt. Det foreslås, at der udvælges få punkter med henblik på at strukturere diskussionen på næste LL-møde. Punktet udsættes til næste LL-møde.

11. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt og budgetstatus
LL kan kontakte kasserer med henblik på afklaring af yderligere spørgsmål.

12. Personale (lukket punkt)

13. Mødedatoer i 2019:

Lørdag 26. januar          Lørdag 2. marts          Lørdag 6. april
Datoerne er godkendt af LL

14. Evt.
Grethe: Man kan tage Flix bus til møder mv. til en forholdsvis billig pris. Busserne holder på Ørbækvej i Odense.

  • Tom deltager i FU møde omkring dagsorden.
  • Rygsæk til landsmøde
  • Et ekstra to-dages møde evt. til januar.

15. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke.

Kommende LL-møder i 2018: 17. november og 8. december 2018.