REFERAT AF LL MØDE 1/10 2018

Til stede: Hanne W., Henrik, Tom, Bettina, Inger-Liss, Hanne S., Michael, Nils, Jørn Bæk, Grethe

Afbud/fraværende: Katrine, Steen, Bo Steen, Cornelius, Andrea

1. Hanne W vælges til ordstyrer, Grethe starter som referent – Michael overtager senere.

4. Hanne S: Vi er nødt til at skabe en debat om tvang og gule papirer! Vi skal vide hvor LAP står i fht. tvang (forskel på vores pjece og reelt). Ved vi nok om ‘Lov om tvang’? Det foretrækkes at snakke samlet, fremfor to og to.

De 4 typer tvang: Tvangsindlæggelse. Tvangstilbageholdelse. Tvangsbehandling. Tvangsmedicinering.

Eksempel på skjult tvang: Forventning om medicin. Jehovas vidner kan fravælge/nægte blodtransfusion, psykisk syge kan sjældent fravælge/nægte psykofarmaka.

Personalet på de psykiatriske afdelinger skal efteruddannes til nutiden!

Det nævnes, at tvang kan have sin berettigelse og være et “nødvendigt onde”.

5. Receptioner, økonomisk er det ikke tilladt, kun ved 25/50/75/100 års jubilæum. Tom fortæller at 1 frivillig fra Ældre Sagen har fået afholdt reception efter “lang, tro tjeneste”. Hvis det er ønsket om anerkendelse, kan det overvejes om LAP’en skal have en skål eller lign. på Landsmødet.

Lønnet og ulønnet hører til i forskellige forum. De lønnede har en arbejdsplads, med fagforening og krav på god behandling/opførsel.

Fortsættelse af referat fra Landsledelsesmøde mandag den 1. oktober 2018 fra ca. kl. 13.15

Referent: Michael P. Krog Ordstyrer: Hanne Wiingaard

Punkt 4. Tvang.
Det er opbakning til, at det er en god idé at sætte større spørgsmål, handlingsplanpunkter og andre større emner op til ny og principiel diskussion som et punkt på landsledelsesmøderne. Det kunne være økonomi og budget, kommunikation og aktuelt, punktet nr. 4. om tvang, som vil komme op på næste ll-møde. Nils nævnte at vi skal stramme op om strukturen – også som følge af Jon’s konfliktløsninger. Michael nævnte at vi i det hele taget skal stramme op. LAP skal være mere udadvendt og vi skal profilere os langt bedre. Vi skal satse mere på en bedre og mere målrette kommunikation, som vil synliggøre os og give mere indflydelse. Måske skal der iværksættes nogle hurtigt-arbejdende udvalg.

Punkt 6. Grænser i forhold til opførsel i LAP.
Jørn: Det er ubehageligt at se hvordan der bliver skrevet om hinanden på LAPS’ mails. Vi skal hver især gå ind og stoppe personangreb. Det er vi alle ansvarlige overfor. Det blev også drøftet, at vi eksempelvis skal straks anmelde ubehageligheder og personangreb til Facebook eller LAP’s Facebookansvarlige. Michael gentog, at vi skal tænke os om og huske på at smide vand på et gryende bål i stedet for benzin.

Punkt 7. Laps bidrag til Psykiatriplan II.
Hanne W. fortalte at i 2013 startede et fælles arbejde med andre foreninger og samarbejdspartnere om et arbejde som hed: LIGEVÆRD. Det var Karl Bach som stod for det fra LAP og det udkom i 2014. Det arbejde kunne vi jo bygge videre på og så komme med vores aktuelle bidrag om Psykiatriplan II.

Michael brainstormede som følge af dagsordenpunktet, om hvad LAP kunne gøre. Han tænkte at vi kunne komme med en: ’Brugernes Psykiatrihøring’ på Christiansborg.
Som modsætning til andre høringer og senest PsykiatriTopmøde 2018, hvor vi og brugerne næsten blev glemt. Der sker også andre ting som en ny sundhedsreform, hvor der er forslag om at regionerne nedlægges. Man kunne måske få en avis – for eksempel Politiken – med som samarbejdspartner eller ’første nyhedskilde’.

Når vi kun er os selv, kan vi helt selv definere programmet og ønske de paneldeltagere som vi vil. Eksempelvis skulle samtlige partier i Folketinget inviteres. Muligvis med ny-til-kommeren, Nye Borgerlige, da de nok kommer ind. Underemner kunne være tvang, afskaffelse af de gule papirer, afskaffelse af 125 timers reglen, medicin og andet vi prioriterer. Det tager vi stilling til på næste ll-møde.

Punkt 8. Høring om tvang på Christiansborg.
Hanne S. fortalte om baggrunden for sådan en høring. Om de 4 spørgsmål hun havde udleveret, som vi skulle gennemtænke.

Vi fortsatte en debat om tvang, hvor nogle talte for at tvang i særlige situationer kunne være acceptabelt og nødvendigt.

Vi talte om, at tvang kunne indgå i den føromtalte: Brugerne Psykiatrihøring, måske ikke som hovedemne og kom også ind på den anden høring,
som har været under forberedelse om medicin. Der blev dog ikke besluttet noget, men vi afventer næste møde, hvor flere forhåbentlig vil være til stede og klare på at tage stilling.

Punkt 9. Eventuelt.
Henrik havde set at Steen M. var i HUS FORBI, men undrede sig over at det ikke var nævnt i vores daglige opsummering på Infomedia. Michael mente at fordi HUS FORBI ikke var et dagligt, men månedligt medie, så kunne det tage et par dage, men ville være opmærksom på det.

Punkt 10. Hvordan synes du, mødet gik?
Bliver ikke refereret.