Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Steen Moestrup, Michael Krog, Andrea Hermansen, Jørgen Bæk, Cornelius Christiansen og Bo Steen Jensen, Nils H. Andersen og Finn Parkø.

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen deltog under behandling af pkt. 5c og pkt. 6. Landsmøde 2018.

Troels Gade var tilhører under de åbne punkter.

Afbud/fraværende: René Strøm

Referent: Jørn Bæk

 1. Valg af ordstyrer og referent
  Ordstyrere: Hanne W og Steen M
  Hjælpeordstyrer: Niels H. Andersen
  Referent: Jørn Bæk
  Jakob B. Petersen var referent under 5c og pkt. 6. Landsmøde 2018.
 2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.
  Refereres ikke
 3. Godkendelse af dagsorden
  Steen ønsker en artikel kristelig Dagblad debatteret da indlægget er indsendt rettidigt – Den bliver ikke behandlet på dette møde. Der angives ingen grund.
  6 I underpunkt: Fælles transport til Landsmødet.
  Spørgsmål vedr. pkt. 10 A – punktet behandles.
  Dagsorden godkendt.
 4. Godkendelse af referat fra møde den 11.02 2018
  Referatet blev godkendt med en lille ændring af pkt. 12.
  Andrea ønsker ændring af pkt. 4 og fremover sendes det tilrettede referat til LL-medlemmerne.
  Referatet er herefter godkendt.
 5. Orientering fra
  1. FU
  2. LL
   Redegørelse for bl.a. nedlukningen af socialpolitisk forening og socialpædagogisk temadag.
   Forestilling med en Rapper – Balthazar. Et møde med ”En af Os” om mediekultur.
   Styregruppe for anvendelse af nyoprettede specialpladser i psykiatrien. Om en artikel gengivet
   af Jan Sjursen om kommunale embedsmænd. Skal ses ifm. ønsket om behandling af artikel – se godkendelse af dagsorden. Drøftelse af måden psykisk syge omtales, og om politiets rolle ifm. bl.a. indlæggelser.
   Det indskærpes at det er et informationspunkt.
  3. Udviklingskonsulent
   Referent: Jakob B. Petersen Udviklingskonsulenten fortalte om projektet vedr. den hjerneskadede psykiater, hvor der ønskes en større LAP involvering. Den model er der tilslutning til.
   Der er indsendt en interessetilkendegivelse til VELUX fonden vedr. støtte til et uddannelsesprojekt i frivilligt bestyrelsesarbejde. Der er efterspurgt yderligere oplysninger, og Steen Moestrup vil komme med et forslag hertil og sende dette til sekretariatet.
   Ift. økonomi – den er god og der opfordres til igangsættelse af aktiviteter LAP-udviklingsplan for 2018 skal sendes til Socialstyrelsen senest 20. marts. Der er skrevet en plan, hvor LAP’s aktiviteter for 2018 er indsat. Medsendes skal også et rettet budget 2018.
  4. Arbejdsgrupper
   Refugiegruppen ønsker at starte op i region Hovedstaden.
   Inspirationsgruppen – selvhjælpsgruppen?
   Folkemødegruppen høres under punkt 8.
 6. Landsmøde:
  1. Åbningstale af eksterne oplægsholdere
   Peder Hvelplund har givet tilsagn v/Nils. Nils laver aftale med Peder H. angående pressemeddelelse.
  2. Oplæg på Landsmøde?
   Hanne S: Hvad med et oplæg fra Jytte Rasmussen? Det besluttes, at Andrea kontakter Jytte
   Rasmussen med henblik på et oplæg af 10 minutters varighed på Landsmødet.
  3. Budget 2019.
   Steen gennemgår hovedposterne i budgettet. Det vil være Landsmødet, der skal tage til stilling
   til budget 2019. Hanne W: Jeg kan ikke stå inde for dette forslag, og jeg syntes der skal
   flere midler til jubilæet i 2019. Jeg kan heller ikke lide det store underskud. Steen anfører, at
   det mest interessante for Landsmødet er, hvordan vi fordeler tilskuddet til medlemsaktiviteter.

   Efter tilretning forventes det forventede underskud at være reduceret i budget 2019. Kasserer
   Steen Moestrup retter budgettet til, og tilretter samtidig oversigtsbilaget, som også skal i
   Landsmødemappen. Mødedeltagerne er enige om, at fordelingen af LAPs midler er en vigtig
   principiel diskussion. Det besluttes således, at der arrangeres et særligt LL møde om økonomi
   i den ny landsledelse.

  4. Regnskab 2017.
   Regnskabet for LAP viser et overskud på kr. 324.000 i 2017. Regnskabet er ikke klar til
   print til Landsmødemappen, og stavefejl kan vi ikke nå at rette til. Hanne S. anfører, at
   Bedre Psykiatri kun bruger kr.60.000 til deres revision, da de har en bedre regnskabsmodel.

   Det besluttes, at LL skal læse regnskaberne hjemme. Der har endnu ikke været tid til at læse dem. Hanne S. vil gerne indhente et tilbud på ny revisor, og Steen påpeger hertil at det ikke er så enkelt, da tilbudsgiver skal have forhåndsindsigt i foreningens økonomi. LL beslutter, at regnskabet underskrives 13.04 i Svendborg.

  5. Godkendelse af årsberetning
   Der er en tilrettet version fra Jørn og Andrea vedr. strukturgruppe, og den bedes fremsendt igen. Der sættes navne på arbejdsgruppernes deltagere under hver enkelt indlæg. Der lægges ikke bilag ved beretningen. Til næste år henvises til hjemmesiden, hvor bilagene kan findes.
   Bettina: Vi skal ikke bekrige hinanden under præsentationen af beretningen på Landsmødet.
  6. Kandidater til LAP-priser
   – Ekstern LAP- prismodtager Anders Ejby- Ernst v/Nils
   – Intern LAP-pris modtager G. Borgen Hansson v/Hanne S.
   Kandidaterne er vedtaget. Hanne S. overrækker prisen. Der skal udarbejdes diplomer. Hanne og Nils sørger for udarbejdelse af pressemeddelelse.
  7. Musik på Landsmødet
   Finn og Hanne W vil undersøge mulighederne for musik på Landsmødet. Finn og Hanne W.
   skal spørge/bede Hotel Svendborg om at finde et musikanlæg. Det vil være den billigste løsning.
  8. Indkomne forslag
   Bilaget udleveres på LL-møde. Bo Steens forslag flyttes til under handlingsprogrammet. Sekretariatet
   retter til og eftersender forslagene.
  9. Evt. transport på Landsmødet
   Hvordan gør vi med transport, hvis der bliver strejke og Lock-Out.
   FU bemyndiges til at sørge for at der bestilles busser, hvis det bliver nødvendigt grundet strejke og Lock-Out. Alle deltagere skal kunne samles op, ellers kan Landsmødet blive erklæret ugyldigt. LL beslutter, at LL giver FU beføjelse til at arrangere transport.
 7. Personale (lukket punkt)
 8. Folkemøde 2018
  1. Folkemødegruppen:
   Steen tilbyder at stå for et arrangement om at sikre at udsatte får en ordentlig tandbehandling.

   Der er forskellige events i forberedelse og der tages kontakt til potentielle oplægsholdere og paneldeltagere, hvor der primært søges blandt folk, der i forvejen er på øen til folkemøde.
   Medlemmer af gruppen er: Andrea (tovholder), Cornelius, Tom, Lau, Mikael, Katrine og Jørn. Hanne S melder sig igen til gruppen.

  2. Gratis deltagelse for LAP –medlemmer på Folkemødet.
   Pris 10.000 kr.
   Det besluttes at medlemmer kan få rejseudgifterne dækket, og at folkemøde 2018 er en prøveperiode.
   Der udløses ikke diæter i forbindelse med ordningen.
 9. Økonomi:
  1. Ansøgning fra LAP-ungdom
   Beslutning: Der stemmes om tilskuddets størrelse, der bevilges fortsat 30.000.
   Hvis der viser sig et dokumenteret behov for kurser, kan der søges igen.
  2. Ansøgning fra Region Syddanmark
   Beslutning: Ansøgningen efterkommes, hvis der deltager minimum 5 personer.
  3. Tilskud til kontanthjælpsmodtagere på LAP-aktiviteter i 2018
   (Pga. Feriefonden)
   Beslutning: Lap vil fortsætte tilskudsordningen til kontanthjælpsmodtagere selvom LAP ikke længere får tilskud fra feriefonden. Det skal i hvert tilfælde afklares om folk individuelt kan søge om midler, så LAP ikke skal lægge ud.
   Det aftales at ansøgningen efterkommes.
 10. Punkter fra Tom
  1. Opfølgning på spørgsmål. Der har været drøftelser, hvorefter sagen lukkes.
  2. Regler for optagelse af LL- møderne. I forretningsordenen pkt.9 er det beskrevet således: Møderne optages på lydfil. Optagelserne gøres tilgængelige på LAP’s sekretariat for dem, der har deltaget i møderne, uden mulighed for at tage kopier af optagelserne.
   Det angives, at optagelserne findes i sekretariatet, hvor personalet altid kan finde dem frem på opfordring.
 11. Næste LL- mødedato
  1. Lørdag den 13.04 kl. 15.00 på Hotel Svendborg.
  2. Første LL-møde i den ny Landsledelse er den 5. maj 2018.
 12. Evt.Hvordan synes du, mødet gik?
  Refereres ikke.