Referat af møde i livsglædegruppen, d. 31. januar 2018

LAP LIVSGLÆDEARBEJDSGRUPPE MØDE I ÅRHUS d. 31.1.2018 kl. 14.00

DAGSORDEN

1:   Velkommen til nye medlemmer af gruppen v. Tom
2.   Valg af ordstyrer
3.   Præsentation ( bordet rundt )
4.   Referat fra sidste møde
5.   Siden sidst
6.   Gruppens møde dage og steder (hvilke ugedage passer bedst)
7.   Livsglædegruppens beretning for 2017 til landsmødet
8.   Nyt fra LL
9.   Folkemøde på Bornholm ( LL referat d. 9.12.2017 pkt.14 stk.d )
10. Forslag til gruppens aktiviteter i år Eventuelt : Næste møde dato

REFERAT

Tom , Troels , Preben , Signe
gæst    : Henriette , tidligere medlem af gruppen ( blev skrevet op på gruppens medlems venteliste)

  1. Der blev budt velkommen til gruppens nye medlem Signe, fra Ålborg.
  2. Tom blev valgt.
  3. Der var en præsentationsrunde, hvor hver fortalte lidt om dem selv.
  4. Referatet fra sdste møde i gruppen afholdt hos Gihta i Fredericia blev læst op og godkendt.
  5. Hver enkelt af de fremmødte fortalte hvad de havde haft af gode livsglade oplevelser siden sidst. Sidste møde var jo i Oktober, så der blev fortalt en del spændende ting. Bl.a. om Signe´s virke som formand for LAP Nordjylland. Oplevelser på LAP refugiet. Maleriudstilling i Århus. Jul og nytårs oplevelser.
  6. Der var enighed om, at onsdage passer bedst for afholdelse af gruppens møder. Vi vil fortsat prøve at afholde møderne rundt om i landet og på LAP kontoret.
  7. Tom vil udarbejde en beretning for gruppens virke i 2017 til fremlæggelse på LAP landsmøde. Denne vil blive sendt ud til gruppens medlemmerne til godkendelse.
  8. Der lå intet nyt fra LL vedrørende livsglædegruppen.
  9. Tom har ansøgt LL om alle interesserede LAP medlemmer kan få rejsegodtgørelse ved deltagelse i I Folkemødet på Bornholm. Tom har ikke fået endelig svar fra det ansøgte og han vil forelægge ansøgningen igen.
  10. Der forelå ikke nogen direkte planer om gruppens aktiviteter i 2018 , men der blev fremsagt forslag om  arrangementer / ture : Udarbejdelse af plakater visende gruppens virke, Storm P. museet , sommertur til Århus , Nationalmuseet , Moesgård forhistorisk museum, Ovartasi muset v Egeskov , Børnemuseet , Charlottenborg museum , Lousianne museet. Der skal udarbejdes program for hvert forslag, og senere ansøgning til FU  for de forslag der kan vedtages af gruppen. Husk der skal være mulighed for i alt 20 LAP deltagere.

Næste møde :  onsdag d. 7. marts  .  Der skal aftales sted og klokkeslet via livsglaede mail.

Referent: Preben

REFERATET GODKENDT PÅ GRUPPENS MØDE D. 7.3.2018