Referat af LL møde lørdag den 17. november 2018

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Henrik K. Hansen, Jørn Bæk, Grethe Kristine Nørgaard, Andrea Hermansen, Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe og Cornelius Christiansen.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen.
Afbud/fraværende: Michael P. Krog, Bo Steen Jensen, Nils H. Andersen og Steen Moestrup
Tilhørere: Lars K., Troels Gade og Jan Stig Andersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.
Hanne W. blev valgt som ordstyrer. Jakob B. Petersen blev valgt som referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Hvad vil du bidrage med og hvad ønsker du at opnå?
v/Tom. Jon: Check ind og sig til når du roser.

3. Godkendelse af dagsorden. (5 minutter) Tidsramme til hvert punkt er vejledende.
Der tilføjes et punkt 10b: Nyt høringssvar.

4. Godkendelse af referat
Referater fra 01.10 og 13.10. (5 minutter). Efter få kommentarer godkendes referaterne.

5. LAPs repræsentation i Psykiatrinetværket v/Hanne S.
Der skal vælges 1 repræsentant yderligere til netværket. Hanne S. foreslår Nils, som har sagt ja til at være med.
Hanne S. Kadziola og Nils H. Andersen vælges til medlemmer i psykiatrinetværket.

6. Høringer
a. Høring ang. medicinnedtrapning v/Katrine W.
Katrine: Trine Torp er kontaktet. LIF er kontaktet og vil gerne høre lidt mere om høringen før de svarer. Katrine spørger om LAP kan give en mindre gave ved Peter Treufeldts afsked.
LL siger ja dette.

7. Retningslinjer for Folkemøde deltagelse v/Bettina
Beslutningspunkt. Andrea har nogle kommentarer, og vil gerne have nedtonet nogle ting. Det er for skrapt med ”selvhjulpenhed ”. Jørn ønsker at regler for diæter skal med, og vil godkende på sigt.
Grethe: Det fungerede godt i 2016 og 2017, og der var ikke bøvl med diæter. Vedr. konfliktmægling er der ikke behov for det. Tom: Der var ikke noget telt i 2013. Andrea syntes der er behov for konfliktmægling og at retningslinjerne ikke er helt klar.
Gruppen retter kriterierne til på førstkommende møde.
Kriterierne godkendes med nogle få kommentarer og gruppen arbejder videre med forslaget. Tilrettede kriterier tages med på næste møde.

8. Godkendelse af nye medlemmer i arbejdsgrupper
– Godkendelse af Glenn Hanssons indtrædelse i Presse-og lov.
Glenn Hanssons indtrædelse godkendes.
– Helle Sibbersens indtræden i Bisidderarbejdsgruppen.
Helle Sibbersen indtrædelse godkendes.

9. Orientering fra FU/LL (20 minutter)

a. Orientering fra FU

b. Orientering fra LL
Hanne W: Der var ikke mange LL-medlemmer på medlemstræffet. Tom har været på besøg på Skejby sygehus. Tom foreslår en facilitator til LL-møder, der kan håndhæve de gode ting Michael Kold har fundet frem til. Det er er ikke dirigentens job. Så som, at folk skal holde sig til emnet og ikke må være personlige, holde focus på LAPs politik og ikke deres egne interesser. Andrea vil gerne have en facilitator.
På næste LL- møde kan der fremsættes et beslutningsforslag omkring facilitator.
Hanne S. fortæller om mødet i Sundhedsudvalget blandt andet vedr. patient tilfredhedsundersøgelser. Hanne påpeger, at det er personalet som vurderer sig selv. Hanne S. har bedt om at få samlet resultaterne via Sundhedsudvalget. Hanne S. fortæller også om behovet for at bruge Survive projektets resultater, herunder overdødeligheden blandt psykiatribrugere. Der er møde igen i foråret.
Jørn: Hvordan kan materialer fra møder komme på hjemmesiden – det skulle FU komme med en løsning på?. Jeg har prøvet at promovere LAP i Psykiatripartiet. Her var der ingen blandt det professionelle, der anede noget om LAP i denne sammenhæng, hvordan kan det være?

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Bettina: Vi har haft et godt indledende møde Folkemødegruppen.
Hanne S.: Jeg forslår en oplægsholder fra P. Alliancen og Sundhedsstyrelsen. Hanne W:
Peernetværket vil gerne samarbejde med eller få plads i LAP ́s telt.
Henrik: Har haft møde om kurser for bisiddere. Helle Sibbersen har allerede være bisidder. Der kommer også noget til medlemsbladet om bisidder. Tom: Der er også en mulighed for at være ledsager, og det er ikke det samme som bisidder.

d. Udviklingskonsulent. LL- opfordres til at bidrage til Menneskebiblioteket.

10. Pressemeddelelse: FU og arbejdsgruppers beføjelser
10a. Pressemeddelelse: FU og arbejdsgruppers beføjelser.
LL- godkender pressemeddelelsen og at FU sendte den ud.
10b. Nyt høringssvar. Se bilag 10b (5 minutters læsepause)
LL- beslutter, at det er det lange hørringsvar der skal sendes afsted.

11. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt og budgetstatus
Hanne W.. Der vil være nogle rettelser. Inger-Liss vender tilbage vedr. indkøb af askebægre. Bagtæppe til Folkemødet kan indkøbes samt banner. Pjecer og psykiatritestamentet kan genoptrykkes.

b. (lukket punkt)
c. Justering af taksterne for rejserefusion v/Nils
Forslag: At rejserefusionerne bliver tilrettet, således at man ikke kun må gøre brug af billigste, offentlige transportmiddel, men også må benytte bil, hvor refusionen er statens laveste takst. Begrundelse: Som der står i de første linjer af vores principprogram: Vi har brug for, at både vores juridiske, behandlingsmæssige og sociale rettigheder radikalt forbedres. En bilkørsel er en tilpasning på rimelige vilkår med det omgivende samfund.
Økonomiske konsekvenser: Ingen. Med venlig hilsen Nils H. Andersen.
Jørn tager det op, uanset at Nils ikke er til stede og støtter forslaget. Hanne W.: Jeg er imod, da det er de rige bilejere, der får støtte og ikke de fattige pensionister. Hanne S.: Vi må kun give kørselsgodtgørelse til den lave takst.
Punktet udsættes til næste LL-møde. Frem til næste skal LL granske retningslinjerne vedr. transport i LAP ́s bevilling.

12. Indkomne forslag til LAP priser.
Punktet udsættes og der kan sendes nye forslag ind.

13. Udviklingsprojekt v/Jon. Evaluering af Jon – hvad syntes LL om forløbet v/Tom.
Tom: Mere direkte tale, færre fremmedord, og læg opgaverne med opsummering af de vigtige pointer ud til LL.
Hvad har vi lært, at vi har behov for:
1) Feedback: Vi samarbejdede godt på mødet, og det er godt. Det var rigtig dygtigt, det der foregik frem til pausen. Bilag der skal tages hånd om, skal ikke uddeles på mødet. Der skal ikke nye bilag og punkter på. Der skulle være feedback på et godt stykke arbejde. Spørg først, hvad det er der menes/spørges til og læg ikke en tolkning ind først. Pkt. 11b blev håndteret godt.
2) Der skal være et trivselsudvalg.
3) Strukturelt.
a) Hvad har i lært om jeres behov som gruppe. Der skal være klare regler og procedurer, fx hvem der beslutter, hvem der skal med til Folkemødet. Vigtigt at bruge tid på at tale om, hvad vi vil. Katrine: Der er behov for transparerens. Jon: Meningen med det vi foretager os, skal være tydelig. Der har kun været en dag med det konfliktfaglige.Jørn: Der skal være respekt for dagsorden og for tale rækken. Grethe: Vi kan ikke blot udsætte spørgsmål og punkter, men evt. tage dem med på 2-dagsmødet. Inger-Liss: Vi skal kunne rose hinanden.
b) Hvad har i behov for fremadrettet for at LL lykkes. Man skal gå hjem med en succesoplevelse.
c) Hvordan sikre i LL fremadrettet udvikler jer som gruppe. Jon: Der skal være et trivsels- og samarbejdsudvalg, som driver den vedvarende udvikling og sikrer et godt samarbejdsmiljø. Spørgsmål vedr. frivillig og betaling, diæter og dertil knyttede spørgsmål – hvilke regler har vi. Det skal på det første 2-dages møde efter Landsledelsesmødet. Læg oplevelser ind i LL-møderne, tag fx i SPA- bad.
– Mødefacilitator kunne være fra trivsels- og samarbejdsudvalget.
Der skal være en drejebog for trivsels- og samarbejdsudvalget.
– Hvad har vi lært og hvad går vi videre med professionelt fællesskab.
Drive processen, sikre substans, løbende udvikling og sikre at trivsels og samarbejdsspørgsmål/direkte og afledte behandles – f.eks. via dagsorden.
– Det første møde efter Landsmødet bør være et 2-dages møde, eller det kan være 1-dages møde og derefter et 2 dages møde.
– LL kan tematisere møderne efter økonomi, handlingsprogrammet eller andet.

14. Personale (lukket punkt)

15. Møde den 26. januar 2019
Kunne dette møde eventuelt blive til et to-dages møde med start d.25/01?
LL beslutter med (7) personers flertal at afholde et 2-dages møde i januar 2019.

16. Evt.
Grethe: Hvornår skal vi i gang med hvervekampagnen for LAP. Kan vi få et ny logo, evt. i forbindelse med jubilæet?
Hanne S.: Må Signe Seiersen deltage også i Sinds arrangementer. Det er der ja til, og Signe har foreningens opbakning til dette
Hanne W.: Jeg har været til anstalten sikringens 100 års jubilæum.

17. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke.

Kommende LL-møder i 2018: 8. december 2018.