Referat af LL møde lørdag den 2. marts 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Michael P. Krog, Andrea Hermansen, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe, Steen Moestrup og Cornelius Christiansen.
Afbud/fraværende: Bo Steen Jensen, Jørn Bæk og Nils H. Andersen.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

1. Valg af ordstyrer og referent. Facilitator Andrea Hermansen. Hanne S. valgtes som ordstyrer. Jakob blev valgt som referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”). Hvad forventer den enkelte at få ud af mødet? Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden
Der blev indsat et pkt. 17d. vedr. Info-Media.

4. Godkendelse af referat fra LL møde den 25.01 – 26. 01 2019
Hele sætningen omfattende ”blev behandlet” slettes i pkt. 10. I pkt. 5b omformuleres ordet kassetænkning.

5. Samarbejdsøvelse v/Bettina. Øvelsen forløb godt og skabte et godt udgangspunkt for mødet.

6. Landsmøde 2019 (lukket punkt)

7. Samling af beretning fra LL. Hvem står for samlingen af beretning og hvem er tovholder fra LL. Henrik K. Hansen er koordinator. FU samler og er tovholder for samling af beretningen. Der er deadline for bidrag til beretningen 6. april.

8. Punktet refugium v/Steen
Forslag til beskrivelse af refugiet drøftes. Der spørges til om kokken kan være der længere. Hanne S. foreslå en udvidelse af refugiet som et forsøg, og nævner at Helhedens værdisæt er sendt til Refugiegruppen. Det giver bedre mening med 3 sammenhængende uger, hvis man netop er udskrevet. Det kan være i december og januar – dvs. en udvidelse af refugiet, hvori
også indgå en akutfunktion. Vedrørende involvering af frivillige nævner Steen, at det er nemmere at finde frivillige, hvis der er et konkrete forslag til arbejdsopgaverne.
Efter drøftelsen fastslår LL, at der opbakning til, at der arbejdes videre med projektbeskrivelsen vedr. blivende refugie.

9. (lukket punkt) Punktet tages med på næste LL møde 6. april.

10. Drøftelse af vedtægtsændringer
Nils vil med sit forslag gerne høre LL, om de har nogle idéer til en reducering af LL. Man kan evt. nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer til 12.
Punktet drøftes og der er forskellige holdninger til dette. Nils intention er at holde på gode folk, men der er ikke nye ideer til reducering af antallet. I drøftelsen nævntes, at det er en skrøbelig konstruktion, hvis LL gøres mindre. Der er ikke flertal for at sende forslaget ind til Landsmødet som LL forslag. Nils er velkommen til sende forslaget ind som LAP-medlem.

a. Forslag om færre medlemmer af LL.
Landsledelsen medlemstal ændres fra 13 medlemmer og 2 suppleanter til 9 medlemmer og 2 suppleanter, vedtægter § 6 stk. 1.
Begrundelse: Besparelse på hen ved 50.000 kr. Flere medlemmer udenfor LL kan tilgodeses.
Der er ikke tilslutning til at sende forslaget ind til Landsmødet som LL forslag. Nils er velkommen til sende forslaget ind som LAP-medlem.

b. Valgperioden ændres fra 2 år til 4 år. Se vedtægter § 6 stk. 2. Gældende for den mindste halvdel af de medlemmer der får flest stemmer. 2 år gældende for den største halvdel af de medlemmer der får færrest stemmer. Suppleanter vælges for et år.
Begrundelse: Mulighed for optimering af samarbejdet, når LL kender hinanden bedre.
Dette kan være udemokratisk da nogle i LL får mere at skulle have sagt.
Man kunne have hver 3 år og et årsmøde, hvor det mere er drøftelser og ikke formelle møder.
Der er ikke tilslutning til at sende forslaget ind til Landsmødet som LL forslag. Nils er velkommen til sende forslaget ind som LAP-medlem.

c. Drøftelse af vedtægtsændringer vedr. tvungen konfliktløsning.
Vedtægter § 3 stk. 11 “….Hvis et medlem beder et andet medlem om at mødes til konfliktløsning, har det andet medlem pligt til at deltage.”
Ændres til: Hvis et medlem beder et andet medlem om at mødes til konfliktløsning, opfordres det andet medlem til at udvise ansvarlighed og samarbejdsvilje til at deltage.
Begrundelse: LAP er i mod tvang. Vi kan ikke tvinge et medlem.
Ordet pligt skal måske ændres er der nogle der fremhæver i drøftelsen. Det skal være en forpligtigelse til at stille op til konfliktmægling, som en del af, at indgå i en forening og i LL.
Der skal ikke ændres vedr. konfliktmægling, det skal være beskrevet som en pligt. Der ændres ikke på denne formulering.
Der er ikke tilslutning til at sende forslaget ind til Landsmødet som LL forslag. Nils er velkommen til sende forslaget ind som LAP-medlem.

11. Pulje til inddragelse af mennesker med psykiske lidelser (drøftelse ).
Michael fortæller at, der i Gentofte Kommune søges i denne pulje til et borger-hus. Der spørges om vi kan kontakte, andre end det Det Sociale Netværk, og høre om vi kan være med i eller bidrage til en ansøgning.

12. (lukket punkt) (drøftelse)
På næste LL-møde 6. april tages punktet på dagsordenen igen.

13. Arbejdsdeling i LL
Bilaget vedr. LAPs repræsentation sendes med rundt referatet. LL medlemmer tilretter selv tekst om de foreninger, bestyrelser og fora, hvori de indgår og arbejder for LAP. Bilaget sendes til LAP@LAP.DK forud for næste LL-møde.

14. Personale (lukket punkt)

a. Ansættelse af webmaster.

b. Ansættelse af lokalkonsulent i Midt-Jylland.

15. Orientering fra

a. FU
Medlemstilgang. Forslag om, at punktet Medlemstilgang gøres til fast dagsordenspunkt. Punktet udgik.

Oplæg fra ekstern om rekruttering. Forslag om ekstern bistand til rekrutteringstiltag, f.eks. som konsulent arbejde for LAP.
LL siger ja til dette forslag.

Medlemstræf på Sjælland: Næste medlemstræf skal være på Sjælland og Hanne W. er involveret i planlægningen.

Opfølgning på drøftelse af Sundhedsreform.
Hanne W.: Politikerne forhandler pt. om Sundhedsreformen. Der står ikke meget om psykiatri i reformen og øvrige foreninger har ikke været tilstrækkelig involveret.
Der kommer en artikel i Hus Forbi om Lindely. Der har også været et indslag om dette i TV-2 Lorry. Vedr. udbygning af bosteder, som fx det planlagte byggeri i Viby Sjælland, skal der skal være en fra LAP, der går ud i medierne og siger at psykiatribrugere ikke er farlige.

b. LL
Steen har været til en spændende konference om vold mod mænd. Steen har også været til møde på Socialrådgiveruddannelsen og givet gode indspark i forhold til uddannelsen. Udsatterådet i Hillerød har lavet 4 høringssvar.

Katrine fortæller om det første NADA kursus i Kbh. den 19. – 21. juni og den 20. sep tember i Kbh. Det omfatter 24 personer og potentielle deltagere fra hele Sjælland inviteres. Der vil være et medlemsmøde 30. marts i Kbh., hvor man kan prøve NADA. Der udvælges blandt ansøgere, hvis der er for mange der ønsker at være med. Der laves en kontrakt med deltagere. Diplom udleveres, hvor der står spilleregler, om hvor/hvordan man vil/kan bruge NADA.

Henrik fortæller om bisidderarbejdet og arbejdet med Brugernes Bazar.

Hanne S. har været på det Socialpsykiatriske Center Åstedet i Hørsholm, det var en god oplevelse. Hanne fortalte også her om mulighed for at være kollektiv medlemmer i LAP. I Psykiatrialliancen kan LAP får mulighed for et oplæg på scenen, og LL op fordres til at skrive til Hanne med gode ideer. Der har været konferencen ”Hvor skal vi hen med psykiatrien” på Christiansborg om psykiatrien. Brugeren Søren Magnussen holdt her et godt oplæg.

Hanne S. fortæller om en fremtidig konference på Christiansborg i forbindelse med valget omfattende en paneldebat. Emnerne kunne omfatte regeringens psykiatriplan, Sundhedsreformen og blandt bidragsyderne kunne være Yildiz Akdogan.

Tom fortæller om kontakten til ansøger vedr. film/tv-udsendelse. Det var penge ansøgeren ville have hjælp til, og ikke hjælp til selve filmarbejdet.

Katrine fortæller om arbejdet med konferencen vedr. medicinnedtrapning, og dertilhørende møder med IGL (Lægemiddelforening vedr. generiske lægemidler) og Dansk Apoteker forening.

Andrea har været til møder om arbejdsmiljø og har tillige været til Social Bar.

Vedr. LAP materialer: Der er genoptrykt pjecer mv., men der er ikke foretaget en opdatering af tekstindholdet i materialerne.

c. Udviklingskonsulent
Som følge af Britta sagen kommer der en ny tilsynsenhed i Socialstyrelsen. Det er ikke meldt ud om dette eventuelt får betydning for tilskudsmodtagere.

16. Orientering fra arbejdsgrupper
Genoplivning af gruppe vedr. psykofarmaka, bivirkninger og dødsfald v/Cornelius: Der er 3 medlemmer af gruppen og Cornelius er tovholder.
Sommerlejr: Bettina er med i Sommerlejr gruppen. Der kommer nye tiltag og Hanne S. er også med. Sommerlejr er i uge 32.
Ø-lejr v/Steen: Der er er lavet en kystlejr gruppe på 5 personer, og det er de samme personer, som i den tidligere Ø-lejr gruppe. Lejren afholdes i uge 25.
Folkemøde 2019. Betinna: Der skal laves et program. Bettina opfordrer gruppen til at svare på mail vedr. gruppens arbejde.
Cornelius oplyser, at han ikke er i arbejdsgruppen vedr. arbejdsmarkedet. Den kan nedlægges.

17. Økonomi:
a. Regnskabsoversigt. Drøftes ikke.
b. Reguleret budget 2019. Der mangler en revisorregning på ca. kr.100.000 til revisor i regnskab 2018. Det vil være det regulerede budget 2019, der skal eftersendes til Socialstyrelsen. Der har tidligere været besluttet, at der også skal søge eksterne midler til refugiet. Derfor er beløbet reguleret. Det reviderede 2019 budget godkendes.
c. Budget 2020. Budget 2020 godkendes formelt på Landsmøde 2019. Budget 2020 skal også sendes til Styrelsen. Det foreslås, at det bliver ét ark i lighed med budgettet i Landsmøde mappen. Kasserer udarbejder budgetarket forud for næste LL-møde.
d. Info-Media. LL spørges om LAP skal betale for dette fremover, og fastholde abonnementet. Det undersøges frem til næste LL-møde, om INFO-media kan gøres billigere med færre brugere.

18. Evt.
Tom fortæller om gratis selvudviklingskurser på Recovery skolen i Aarhus.

19. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke