Referat af LL møde lørdag den 31. august 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Henrik K. Hansen, Katrine Wiedersøe, Clarissa Emiria Sørensen, Jens Rasmussen, Lars Kristensen, Lene Kristiansen og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Michael Krogh Andersen (suppleant), Anne-Marie Rafferty (suppleant), Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Tom Jul Pedersen og Michael P. Krog.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Steen Moestrup til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.

Der tilføjes et til 9 vedr. bosted. Oprindelig pkt. 9: Medlemskort mv. v/Inger-Liss Christoffersen udsættes til LL – møde i september.

4. Godkendelses af referat fra møde den 28 – 29. juni 2019.

Pkt. 5 gøres til lukket punkt, og fjernes fra dagsorden. Navne rettes til.

5. Orientering fra

a) FU
– Der er indsendt breve til de nye ministre. Social- og Indenrigsminister Astrid Krag har svaret og vil gerne mødes med LAP den 24. september.
– Status på Ipad og nøgler. Der indsamles Ipad og nøgler forskellige steder.
Sekretariatet sender en kvittering til Michael K. Andersen til brug for afhentning af nøgle.
Lene og Henrik vil gerne skrives op til Ipad. Henrik spørger om der kan indkøbes tablet.
FU skal overveje, om der kan findes en løsning mht. Ipad til LL.

b) LL
Hanne W: Peernetværket har søgt penge og de har fået en 1,5 millioner til Peernetværk fra Sundhedsstyrelsen. Projektet Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser har modtaget kr. 11,7 millioner til et forskningsprojekt til forskning i Peerarbejde. Peerpartnerskabet omfatter SIND og Det Sociale Netværk. Peernetværket er ikke med i dette projekt.

LAP håber på et samarbejde mellem Peerpartnerskabet og Peernetværket. Hanne W. fortæller, at der kommer aktiviteter i Peernetværket oktober og november. Der arbejdes blandt andet på et Peer landstræf i Vejle.

Steen: Udsatterådet har arbejdet med sprogpolitik, og der er udarbejdet et papir på 5 sider. Der foreligger også en årsrapport fra Udsatterådet*. *Der bestilles årsrapporter til LL fra Udsatterådet. På Psykiatritopmødet har Steen Moestrup, Helle Seidenfaden og Lene Kristiansen en workshop om at møde borgeren i øjenhøjde. Det er i den store sal med op til 300 deltagere. Hanne W. nævner, at der er dårlige adgangsforhold til Psykiatri Topmødet, da det ligger i Imperial Bio. LL er enige om, at Psykiatri Topmødet kan være oplagt en hvervemulighed for LAP.

Lene har været til møde i Region Hovedstaden udsatteråd. Der skal laves en konference og psykiatriplanen er kommet i høring. Lene har været til møde om en ny undersøgelse af fællesskabsfølelsen blandt danskerne. Undersøgelsen er lavet af Lars Benjaminsen fra VIVE.

Lars K. fortæller om, at han har været til afdelingsmøde i lejerforeningen AB.
Lars har foreslået et åbent møde for beboerne i området, og det kan evt. give nogle flere LAP medlemmer. Lars K. har også været til møde i det dannende fællesskab. I det dannende fællesskab bor beboerne spredt i forskellige boliger, og mødes til fælles spisning. Lars vender tilbage på et senere tidspunkt med mere information fra projektet. Niels Mathiesen fra Institut for menneskerettigheder ringede til Lars vedr. cases omkring de lange straffe til psykiske syge.

Henrik fortæller om LAP´s deltagelse i et projekt hos Socialstyrelsen. LAP er tilmeldt 4 forskellige dialogforum i projektet, som har fokus på et tiltrængt løft i socialpsykiatrien. Helle Sibbersen er også tilmeldt. Der er plads til en deltager mere.

Hanne W.: Muligvis for vi en plads i forsøget med psykiatriske udrykningshold. Psykiatriske udrykningshold omfatter en psykiatrisygeplejerske der rykker ud sammen med politiet.

6. LAP – hvervekampagne i samspil med ekstern konsulent

Der er møde i den kommende uge og det bliver tirsdag kl.16.00. Hanne Kamp Nielsen har vist interesse og inviteres.

7. Arbejdsgrupper

Bisidder: Henrik og Tom arbejder videre med bisidderarbejdet. Henrik nævner, at Bisidderkurset er blevet rykket til et senere tidspunkt.
Folkemøde: Sættes på møde i september.
Kystlejr. Lene spørger om en deltager kan komme med en artikel til bladet til det næste blad.
Sommerlejr. Bettina: Der har været et par småproblemer på sommerlejren, men de er blevet løst. Bettina vil gerne skrive om sommerlejren til bladet.
Trivselsgruppen. Clarissa fortæller om møde i trivselsgruppen. Der er tale om en proces, og materialerne fra Jon kunne de ikke tyde, da de ikke har været med til LL – møderne. Tom var ikke med til trivselsgruppens første møde. Der indkaldes til et næste møde. Henrik fortæller, at han skal bruge nogle gode beretninger fra sommerlejr, kystlejr til hvervekampagne for LAP.
Vendepunktskurser
Gruppen vedr. Vendepunktskurser godkendes med følgende betingelser: Møder i gruppen skal afholdes i Odense, så det bliver mere bredt og der skal foreligge referater fra møder. Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg af LL ved eventuelle ansættelser. Der skal være minimum 3 deltagere på kurserne. Tovholder i Vendepunktsgruppen skal være en tidligere vendepunktsinstruktør og kursist. Lene er LL repræsentant i gruppen.

8. Handlingsprogram – opfølgning og det videre arbejde

Økobosteder i psykiatrien og “Det dannende fællesskab” i Esbjerg v/Lars Kristensen.
Punktet udgår da Lars har fortalt om det dannende fællesskab under pkt. 5.

9. Dødsfald på bosted i Odense.

Steen fortæller, at der har været et dødsfald på et bosted i Odense. Der er behandlet med Leponex og personalet burde været opmærksom på det, og gjort lægen opmærksom på det. Der er fyret 3 medarbejdere. Dødsfaldet er en sag helt tilbage fra maj.

LAP tager sagen med på mødet med Socialministeren den 24. september. I andre kommuner skal der bankes på døren hver dag, for at sikre at beboerne er i live. Lene foreslår LAP skriver til Socialudvalget i Odense. Steen spørger om LAP kan skrive til Sundhedsministeren, og høre om han er opmærksom på det lægelige ansvar og henstille til, at kriterierne for brugen af Leponex skærpes.

Henrik fortæller, at det der skal drøftes i projektet i Socialstyrelsen netop er tilsynet på bosteder. Lars K. fra LAP tager sagen op i dialogforum for Psykiatrien i Region Syddanmark.
FU får opgaven med at udarbejde breve, forberede møde med minister mv.

10. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt. Steen orienterer om de to bilag.
Budget 2020 vedtaget på Landsmødet er med i oversigten. Katrine fortæller, at den planlagte konference udsættes. Henrik foreslår et oplæg fra Jim Toft vedr. bevægelse og psyke. Der planlægges et medlemstræf. Budgetoversigten godkendes med et underskud på kr. – 210.463 i indeværende år.

b. Info-Media
Katrine indhenter tilbud på elektronisk medieadgang til dette LL-møde.
Punktet udsættes til næste møde.

11. Repræsentation af LAP. Arbejdsdeling i LL – orientering om status. LL medlemmer skriver til lap@lap.dk med egne informationer om repræsentation mellem LL – møder.

– Henrik indgår i gruppe vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien i Sundhedsstyrelsen. Måske skal der være en suppleant.
– Psykiatrinetværket ved Hanne S. slettes – den står to gange. (Rettelse: Hanne W. erstatter Hanne S. i Psykiatrialliancen) Lene vælges som suppleant til Psykiatrinetværket.
– Lene havde meldt sig til Frivilligrådet. Hun skriver selv til dem.
– Rettelse: Det er VISO og ikke Socialstyrelsen.
– Det hedder Det Dannende Fællesskab.
– Arbejdsgruppe vedr. tvang, Henrik
– Styregruppe for brugernes Bazar. Steen M., Henrik K. Hansen og Clarissa indgår.
– Ved Rådet for Socialt udsatte tilføjes: personligt udpeget.
– Peernetværket?
– KL
– Lene skriver til Frivilligrådet og melder tilbage.
– Danske Regioner: Jakob følger op.
– Gennembrudsprojekt vedr. tvang slettes og KAB slettes

12. Næste møde i landsledelsen i 2019:

Lørdag den 28. september.

13. Punkter til næste møde

– Landsmødeforberedelse 2020. Landsmødet er 17-18 april 2020
– Handlingsprogram og dertilhørende politisk arbejde
– Nedsættelse af ny folkemøde gruppe. Der vedlægges bilag for kriterier for deltagelse på Folkemødet.
– Trivselsgruppen
– InfoMedia: Katrine forbereder oplæg.
– LL-møder i 2020
– Medlemskort tages på næste gang.
– Handlingsprogrammet
– Clarrissa vil fortælle fra den konference hun skal på, på tirsdag i den kommende uge.

14. Evt.

– Hjemmeside – opfølgning
– Bettina foreslår bandet Be Sharp med Steve Cameron til landsmødet 2020. Det undersøges hvad de koster.
– Clarissa foreslår bandet Gasoline, og hun undersøger selv hvad de koster.
– Steen var på Grønland og læste en spændende artikel om alkoholbehandling i den lokale avis. Det virker ikke så godt med kun professionelle i alkoholbehandling, det virker bedre med bruger til bruger, og det er tankevækkende.
Det spørges til, om der kan sendes en mail ud om, hvad der er sket siden sidst, som erstatning for orienteringspunktet fra LL.

15. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke