Referat af LL møde lørdag den 6. april 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe og Nils H. Andersen
Afbud/fraværende: Bo Steen Jensen, Jørn Bæk, Steen Moestrup, Cornelius Christiansen, Andrea Hermansen, Michael P. Krog og Hanne Skou Kadziola.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen


1. Valg af ordstyrer og referent.
Tom Jul Pedersen blev valgt til facilitator. Bettina blev valgt til ordstyrer, og Hanne W. blev valgt til at samle op på de enkelte punkter. Jakob blev valgt til referent frem til kl. 15.00. Henrik Kromann Hansen blev valgt til referent fra kl. 15.00. LL blev som det første oplyst om, at Jørn Bæk har nedlagt sit mandat i LL. Det betyder, at suppleant Grethe K. Nørgaard indtræder som fuldgyldigt medlem af LL, – eftersom Jørn Bæk har nedlagt sit mandat. Cornelius har meldt ud sig ud af LL. Jævnfør vedtægter kan LL-medlemmer dog fortryde en udmelding: ”Pkt.3. LL-medlemmer kan fortryde en udmeldelse af LL frem til førstkommende LL-møde. Først efter dette møde indkaldes den næste suppleant i rækken”. Drøftelsen afsluttes herefter, da det må forventes at Cornelius vender tilbage som medlem af LL – se også citat fra vedtægter ovenfor.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”), og hvad man forventer at få ud af eller bidrage til mødet.

3. Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et pkt. 7f. vedr. uddeling af særlig LAP-pris. Der tilføjes et pkt. 4a vedr. rettelse og tilhørende godkendelse af pkt. vedr. NADA fra LL-møde 25.01 – 26.01 2019.
Der tilføjes et pkt. 7g vedr. valg til Landsmødet: Grethe er forhindret i at komme til Landsmødet og stiller op in-absentia.

4. Godkendelse af referat fra møde den 02.03 2019. Referatet fra 02.03 2019 er godkendt.

a. Godkendelse af referat fra 25.01-26.01.
Pkt. 13 b. Ansøgning vedr. NADA behandling rettes til. Rettelsen er: ́Andrea og Steen tilbyder eventuelt at afholde NADA kursus i Odense og Hillerød ́. Med denne rettelse er referatet fra LL-møde 25- 26.01 2019 godkendt.

5. Samarbejdsøvelse v/Bettina. Punktet udgik.

6. Orientering fra

a. FU.
Nils fortæller, at Karen Fastrup ikke kan komme og modtage LAP-prisen. Karen Fastrup får prisen på et andet tidspunkt. Nils fortæller videre, at Hanne S. er blevet ringet op af en journalist, – det vides ikke pt. hvad der er kommet ud af det. Hanne S. er i Hus-Forbi med et interview i denne uge. Interviewet omhandler det planlagte byggeri af to socialpsykiatriske bosteder i Viby Sjælland. Nils forslår, at der indsendes forslag til oplæg til psykiatritopmødet/psykiatriugen – jf. bilag. Lau kan inviteres til at være med i København med et LAP-bidrag i psykiatriugen.

b. LL
Katrine fortæller om NADA informationsmøde d 31.03 i LAP-København. Der kom en 15-20 stykker til informationsmødet med tilhørende afprøvning af NADA. Mødet var en stor succes. Invitationen er der dog kun sendt ud til LAP Kbh., og ikke til om-egn og øvrige medlemmer af grundforeninger. Det vil sige der potentielt kunne have være flere deltagere. Til opklaring fortæller Hanne W., at invitation kun er sendt til bestyrelsesmedlemmer i grundforeninger. Katrine fortæller videre, at hun har fået tilsagn om hjælp til NADA-kursus i Vejle fra Thoridt Allermand. Hanne W., Katrine W. og Jakob har været til møde i Apotekerforeningen om planlagt konference vedr. nedtrapning af medicin. Apotekerforeningen fortalte på mødet, om et interessant forsøg i Canada vedr. nedtrapning, hvor farmaceuter medvirker til at skelne mellem abstinenser og tilbagefald. Der planlægges at tage kontakt til lægemiddelstyrelsen, Pfizer og Lundbeck i forhold til det videre arbejde. Invitation vedr. oplæg til Folkemødet er også sendt til Apotekerforeningen. Grethe fortæller, at Skanderborg Apotek er et specialapotek og kan selv kan blande medicindoseringer.

c. Udviklingskonsulent. Punktet er dækket ind i de øvrige punkter.

d. Arbejdsgrupper Bettina: Det kører godt i Folkemødegruppen, og planlægningen er godt på vej. Katrine fortæller videre om planlagte oplæg og debatter på folkemøde 2019, herunder at der vil være en paneldebat med politikere og en debat med fagfolk på Folkemødet. Bettina fortæller, at der også vil være oplæg med ex-rocker Torben C. Bohnhardt, Ole Sørensen mfl. Nils oplyser, at Yildiz Akdogan har tilbudt at være med i en debat. Bettina fortæller videre, at der også vil være et oplæg med Projekt Husvild. Der er lavet bannere til teltet, og der er bestilt balloner til Folkemødet. Jan Stig vil gerne kører bussen til FM 19 og bussen starter i Odense. Bettina fortæller, at i sommerlejr-gruppen er planlægningen godt på vej. Bladets særdækning af FM 19 drøftes, og bladgruppen siger at de gerne vil gerne have en plads på Folkemødet. Inger-Liss vil gerne tage kontakt til Michael, og spørge om han vil være med på FM19. Nils forslår, at der kan ringes til Michael og Nils, og høre om de vil være med som ekstra journalister. Grethe oplyser, at hun selv vil skrive en artikel om FM 2019.
Folkemødegruppen drøfter om der er plads til en, eller flere ekstra deltagere, på førstkommende møde d. 24.04 2019.
Henrik fortæller om bisiddergruppens arbejde med et kursus for bisiddere. Henrik er i gang med at indhente tilbud fra Hotel Comwell. Kurset forventes afviklet i uge 36-37 eller uge 38. Henrik støtter op om forslaget til Landsmødet fra Helle Sibbersen.

7. Landsmøde:

a. Budget 2020 Budgettet 2020 godkendes. Henrik vil gerne have, at der afsættes flere penge til bisidderarbejdet i budgettet og vender tilbage med dette, når det er aktuelt at tilrette budgettet. Der spørges til udgifter til EDB, og det oplyses, at udgifter til Scannet, herunder mailadresser står under pkt. administration. Der er afsat kr. 90.000 til EDB-udgifter.
Budget 2020 til Landsmødemappen godkendes.

b. Regnskab 2018: Regnskabet 2018 var ikke kommet, og blev derfor ikke behandlet.

c. Godkendelse af årsberetning.
En del bidrag er indsendt efter deadline og sættes efterfølgende ind i beretningen. Eftersendte bidrag til beretningen blev uddelt på LL-mødet. En af os kampagnen slettes. Bidrag fra Folkemødegruppen 2018 sættes ind. Vedr. bisiddergruppen sættes bidrag fra Helle S. ind. Vedr. Webside gruppen tilføjes: Der arbejdes kraftigt på en ny hjemmeside. NADA indlæg sættes ind – se bidrag fra Ka-trine. Det rettes til i redaktionsgruppens indlæg: Der var et alvorligt sygefravær. Handlingsprogrammet slettes i beretningen og forslag til aktiviteter fra LL-møde 25.01-26.01 sættes ind i stedet for. Tom foreslår, at der kommer billeder med i beretning.
Beretningen rettes til og sendes til FU til godkendelse. Tom sender billeder til Hanne som efterfølgende trykkes på trykkeri, og disse fotos kommer med i map-pen. Det aftales, at LL stiller sig op foran scenen under præsentation af beretningen.

d. Oplæg fra lokal afd.?
(udsat fra LL-møde 02.03 2019) Det besluttes, at bidrag fra de lokale afdelinger blot skal med i beretningen.

e. Indkomne forslag.
De indkomne forslag deltes ud på mødet, og forslagene drøftes kun til orientering.

f. LAP-pris (lukket punkt)
Der spørges til hvem der overrækker prisen til Karl B. Jensen? Inger-Liss sørger for bestillinger af selve priserne. Lone T. får den interne medlemspris. Det besluttes, at Katrine overrækker prisen til Karl B. Jensen på landsmøde, og holder dertilhørende tale.

g. Grethe er forhindret i at komme til Landsmødet.
Grethe stiller derfor op in-absentia. Henrik vil gerne præsentere Grethes kandidatur med tilhørende video. Grethe sender en præsentationsvideo til LAP-mailen.

8. Forslag til landsmødets afvikling fra Allan Ohms

9. Punkt vedr. medlem v/Nils og Inger-Liss (lukket punkt)

VEDR. ØVRIGE DEL AF MØDET – SE REFERAT FRA HENRIK H. HANSEN NEDEN-FOR:

10. Ændring af forretningsorden.

́Pkt. 12 Diskretion og åbenhed. LL-møder er åbne for LAP medlemmer, dog uden taleret. Ved behandling af lukkede punkter er mødet lukket for andre end LL-medlemmer og referent, og
oplysninger herfra må ikke videregives ́. (citat fra nuværende forretningsorden) Her foreslås en ændring: Hvor det vil være et bestemt antal møder pr. år, hvor LAP- medlemmer kan deltage i LL-møder. LAP medlemmer betaler selv for rejse og forplejning.
Ved behandling af lukkede punkter er mødet lukket for andre end LL-medlemmer og referent, og oplysninger herfra må ikke videregives’.
Tom Jul mener, LAP fortsat skal betale for de fremmødte medlemmer.
Niels angiver social fobi overfor for større grupper mennesker, som direkte årsag til fravær og manglende koncentration i LL i forhold til dagsordenen.
5 stemmer for ændringen, 2 stemmer imod 1 stemmer ikke.
Ændringen er vedtaget.

11. Personale (lukket punkt)

a. Status vedr. ansættelse af lokalkonsulent i Jylland

b. (lukket punkt

c. (lukket punkt

d. Hjemmeside – henvises til økonomi pkt. 13.

12. c. LAP – København. Regnskab LAP – København
Orientering v/FU medlem Hanne Wiingaard.

13. Økonomi:
a. Budget 2019 og budgetstatus

b. Ansøgning fra LAP- Nysted
Bevilget kr. 5000,00 med 7 stemmer for og 1 stemme imod.

c. Ansøgning fra redaktionsgruppen
Bevilget kr. 10.000,00 med 7 stemmer for og ingen imod.

d. Ansøgning fra livsglædegruppen v/Ghita
Afstemning, Der er afstemt om et andet forslag, hvor deltagerne selv betaler kr. 200,00
Vedtaget ved flertal, 6 stemmer for, 2 stemte ikke.

e. Infomedia. Der afventes et billigere tilbud.

f. Tilskud til kontanthjælpsmodtagere på LAP-aktiviteter i 2019
Henvist til FU

g. Ansøgning til Feriefonden 2020, Jakob Brixtofte – gået.

h. Tilbud vedr. webmaster
Afstemning om tilbud fra Simple solution. Punktet udskudt til næste møde.

14. Trivselsudvalget orientering v/Jørn
a. Samarbejde på tværs i LL.

15. Arbejdsdeling i LL – LAP-Repræsentation 2019.
Medlemmerne og især LL-medlemmerne bedes sende mail til Jakob Brixtofte, med oplysninger om, præcist hvor de repræsenterer LAP.

16. Medlemsrekruttering (2 minutters drøftelse)

17. Næste LL –møde er den 03.05, kl. 15.00 på Hotel Svendborg.
– Første møde efter Landsmødet er den 25.05. 2019.

18. Evt.

19. Hvordan synes du, mødet gik?