Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 8. januar 2008

Deltagere: Kaj, Lise, Marianne, Karl. Desuden deltog Thoridt Allermand under pkt. 2

Afbud: Hanne, Nils

1. Godkendelse af referat fra møde den 5.09.07
Godkendt

2. Next Stop Job

Thoridt var som ansat i projektet inviteret til at orientere om kursusforløbet:

Der har været en del frafald i starten mest hos ”SAND-folk”. AOF lærernes holdning er måske for ”pusse nusse” agtig. Thoridt mener, der skal være mere planlægning fra starten. Kursisterne bliver spurgt for mange gange om, hvad de gerne vil have. Ville gerne have brugt ressourcepersoner noget mere. De praktiske gøremål fylder meget: Motion, madlavning, spisning mv. Måske der er stillet for store krav til deltagerne timemæssigt fra starten – for meget med 5 dage. Vægtning mellem individuel vejledning og gruppeproces skal måske justeres. Måske for meget føleri. Måske underviser med brugerbaggrund skal have flere timer. Slaphed med hensyn til krav om fremmøde. Mere undervisning i arbejdsmarkedsrelaterede emner. Nogle af deltagerne har det meget dårligt – medicinering. Mere differentiering. Mindre vægt på at dele ”dårligdomme”.

På baggrund af Thoridt orientering og drøftelse i gruppen nåede vi frem til:

Vi ønsker at fortsætte som part i projektet men vil forsøge at dreje kurset i en retning hvor der lægges mere vægt på:

  • Mere planlægning fra starten af kurset
  • Klare udmeldinger om indhold i god tid til kursisterne
  • Færre dage med flere timer pr. dag. 1 – 2 ugentlige skemafri dage.
  • Mere fokus på ressourcepersoner, der er på vej
  • Mere seriøsitet som signal fra underviserne
  • Mere fagligt indhold på fælles kursusdage
  • Mere undervisning i grupper/erfaringsudveksling
  • Flere timer til underviser med brugerbaggrund – evt. udvide til også at være vejleder/kontaktperson
  • Større krav om mødedisciplin

Rambølls spørgeskema til deltagerne: Vi gennemgik spørgeskemaerne og diskuterede om nogle af spørgsmålene går for tæt på og hvor vidt vi finder dem relevante. Vi accepterer spørgeskemaerne med en mindre sproglig korrektion i et af dem.

Deltagere på højeste pension. Vi har fået en henvendelse fra  Vista Balboa om at personer på højeste pension efter gammel ordning bliver truet med at komme på mellemste pension, hvis de deltager i kurser som N.S.J. Det viser sig også at der er usikkerhed på holdet vedrørende pension og job. Vi tager spørgsmålet om deltagere på højeste førtidspension op over for Odense Kommune og fremover med nye kommuner..

3. LAP’s arbejdsmarkedsprojekt
Karl, Lise, Marianne har ahft et opfølgende møde vedr. projektet hvad angår færdiggørelse af rapport og produktion af pjece.

Det foreslås, at Lise frikøbes med henblik på at gennemføre interview med udvalgte deltagere fra de oprindelige fokusgrupper og får ansvar for at færdiggøre pjece med input fra Karl. Marianne vil gerne bistå uden aflønning forudsat at hun får faktiske udgifter refunderet. Pjecen skal sammen med den færdigredigerede rapport være klar primo april (uge 14-15). Vi satser på at afholde konference sidst i maj måned.

Kaj kan tilslutte sig denne beslutning under den forudsætning, at der orienteres om planerne på førstkommende møde i landsledelsen.

Referent: Karl Bach