Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 11. oktober 2011

Deltagere: Paul Bjergager, Helene Mortensen, Hanne Wiingaard, Patricia Eskekilde, Thoridt Allermand, Karl Bach Jensen.
Afbud: Olga Runciman, Jan Andersen, Nils Holmquist, Henrik Harris Linde

1.  Godkendelse af referat fra mødet den 18. maj 2011
Referatet godkendes.

2.    Kontakt med retsmedicinere. 
Der var indgået en aftale om at holde møde med professor Jørgen Lange Thomsen, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet.
JLT introducerede os til sit arbejde og interesse for medicinrelaterede dødsfald  blandt psykiatripatienter.
Han gennemgik i korte træk indholdet af det undersøgelses-projekt han sammen med kolleger i Århus og Købehavn søger midler til at gennemføre fra satspulje til ”Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien”.
Retsmedicinerne ønsker at fokusere på obduktioner og retskemiske og retsgenetiske undersøgelser, men også på de såkaldte KRAM faktorers betydning (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Projektet har titlen ”Survive: lad de døde gavne de levende” og vil omhandle alle de afdøde med psykisk sygdom, hvor der af embedslæger og politi træffes beslutning om retslægelig obduktion. Ca. 500 personer over en tre-årig peiode. Undersøgelserne vil føre til ny viden om sammenhænge mellem brugen af psykofarmaka, genetik, livsstilsfaktorer og pludselig død og forventes på sigt at kunne nedsætte antallet af dødsfald blandt psykisk syge.

Efterfølgende svarede JLT på en række spørgsmål bl.a. om sammenhængen mellem elektrolytforstyrrelser og hjerterytmeforstyrrelser og om hvordan antallet af obduktioner kan øges. Der vil ikke i undersøgelsen være fokus på malignt syndrom, men JLT blev opfordret til at undersøge, hvor vidt man efter dødens indtræden vil kunne spore ekstra forekomst af kreatinkinase i blodet.
Det blev besluttet at tage kontakt til Sundhedsstyrelsen med henblik på at blive involveret i beslutningen om, hvordan satspuljemidlerne bliver fordelt. Vi beder om at få kopier af ansøgninger og af Sundhedsstyrelsens indstilling. Vi vil forsøge at påvirke beslutningsprocessen til fordel for den retsmedicinske vinkel, bl.a. ved at tage kontakt til Özlem Cekic.

3.    Datoer for kommende møder og evt. høring
LAP’s landsledelse har sagt ja til at finansiere en evt. høring om medicinrelaterede dødsfald. Efter nogen diskussion besluttede gruppen at påtage sig arbejdet med at arrangere høringen.

Mulige datoer for høring, gerne på Christiansborg: tirsdag 28. februar, torsdag 1. marts, tirsdag 20. marts.

Kommende møder i arbejdsgruppen: 

Tirsdag den 1. november kl. 11 til 15.
Fredag den 9. december kl. 11 til 15
Torsdag den 26. januar kl. 11 til 15
Fredag den 24. februar kl. 11 til 15