Referat af møde i Landsledelsen, 28. januar 2017

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Inge G. Volder, Hanne Skou Kadziola, René Strøm, Finn Parkø, Cornelius Christiansen, Michael Krog, Nils Holmquist Andersen, Inge-Liss Christoffersen (suppl.)
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Afbud/fraværende: Andrea Hermansen og Katrine Wiedersøe

1. Valg af ordstyrer og referent

Steen Moestrup vælges som ordstyrer, Jakob B. Petersen som referent.

Inge V. Volder foreslår, at der gives 10 minutter til hvert punkt og at referatet godkendes umiddelbart på LL møde. Ifølge forretningsordenen er referatet godkendt efter høringsfasen. Dette forslag vedr. mødeafvikling skal behandles som selvstændigt punkt på næste møde LL møde.

2. Godkendelse af dagsorden

Der var som det første en drøftelse af måden dagsordenspunkter kommer på til LL-møder.

Indledningsvis opfordres LL- mødedeltagere til at se på dagsordnenen, læse forretningsordnenen, og kommentere på eventuelle mangler i dagsordenen straks ved modtagelsen af denne for at sikre en effektiv mødeafvikling. LL- mødedeltagere opfordres tillige til at samle og indsende punkter og kommentarer til dagsordenen i god tid for at forebygge tilføjelser og mere omfattende drøftelser og ændringer på selve mødet. Med drøftelsen af ovenstående og ombytning af pkt. 10 og pkt. 11 blev dagsordenen godkendt.

3. Referat fra LL-møde 26-27. november 2016

Godkendelse af referat fra mødet den 26.-27. november 2016.

Referatet godkendes.

4. Behandling af punkter vedr. inspiration fra Michael Kold

Punktet udgår og behandles ikke på mødet.

5. Forslag til ændring af organisering.

Drøftelse af punktet frafaldes af forslagsstiller Nils H. Andersen. Der opfordres dog til, at der strammes op vedr. den interne organisation og kommunkation mellem FU og LL.

6. Landsmøde 2017 (1. – 2. april 2017)

a. Landsmødeprogram: Forberedelse af Landsmøde, tidsplan

Udsendelsen skal rykkes til den 20 og 21. marts, og her skal indkaldelsen udsendes.

b. Drøftelse af foreløbigt program (bilag 8b)

Dirigenter på Landsmøde 2017 er Allan Ohms og Benny Lihme. Hanne W spørger; hvem holder velkomstalen og det ikke kan være nogen fra LL, som er på

valg. Hanne W. foreslår, at Katrine W. holder velkomsttalen, og Katrine har allerede sagt ja til at holde talen. Steen og Hanne W. nævner at eksterne oplægsholdere behandles på næste LL møde 25.02.

Inge V. spørger om LAP behøver en taler. Herefter nævnes følgende forslag til åbningstalere; Mette Brandt Kristensen. René: Psykiatriordføreren fra Alternativet, Torsten Geil. Hanne S.: Claus Oxfeldt, Jesper Hjøllund. Bo foreslår Formanden for Retslægerådet som oplægsholder. Det besluttes, at der inden næste LL møde skal indsendes forslag og begrundelser vedr. oplægsholdere

c. Indkaldelse til Landsmøde 2017 Indkaldelsen er godkendt.

d. Eventuelle vedtægtsændringer til behandling på Landsmødet

Steens forslag til vedtægtsændring fra pkt. 4, samt Inge Volders forslag til familiemedlemskab af LAP.

e. LAP priser: (lukket punkt) Der træffes ikke en beslutning og punktet tages op igen på LLmøde 25.02.

f. Beretning:

Arbejdsgrupperne plejer at skrive og blive adviseret. Der skal tages udgangspunkt i handlingsprogammet 2016-2017. Der nedsættes en arbejdsgruppe til det videre arbejde med med beretningen.

g. Budget 2018: Steen: Kan bladet trykkes på en anden måde, så der ikke trykke et stort fysisk oplag, og vi dermed sparer penge på budget 2017. Kan det udsendes elektronisk og ikke kun fysisk. Hanne W. spørger om vi skal overveje lave en bladapp? Hanne S. svarer, at det kræver en anden hjemmeside, men at LL kan indhente inspiration fra Min Vej til en smartere måde at gøre det på. Det kan være en løsning, der både omfatter PC og andre læseplatforme.

Vedr. støtte fra Arbejdsmarkedets FerieFond spørger Steen om indtægten skal bogføres fra næste år, og nævner at LAP fremover også kan søge tilskud til førtidspensionister.

h. Vedr. opstilling til Landsmøde. På valg er Steen Moestrup, Finn Parkø, Bettina Kræmer Mærsk, Inge G. Volder, Rene Strøm, Nils H. Andersen og Hanne Skou Kadziola. Nils er valgt som suppleant.

7. Orientering fra arbejdsgrupper, FU og LL

a. FU:. Høringen på Christiansborg om personlig medicintilpasning d 13.12 2016 var en stor succes. Dog var der flere tilmeldte fra LAP, der ikke mødte op til høringen. Herudover er der ikke yderligere informationer, som ikke allerede har været udsendt og debatteret.

b. LL: Steen: Orientering om artikel vedr. Flemming C. i Politiken. Steen fortæller videre om en drøftelse med to studerende, og nævner begrebet psykisk ubalance m.m. René har været på nytårsrefugie og var meget glad for det. Nils: Undersøger om deltagelse af LAP bladet i INFO-media. Nils fortæller derudover om et samarbejde mellem Rudersdal kommune, Nænsomt Nødværge, og LAP om sammen at nedbringe brugen af tvang. Der er et samarbejde med Carina, og LAP skal med i samarbejdet og medvirke til at udsatte og personale uddannes sammen.

Nils fortæller om et TV-indslag han har været med i på TV-2 og tilføjer, at det fremover i lignende medieoptrædener skal nævnes, at Nils er medlem af og arbejder i LAP.

Der var stor tilfredshed med artikel vedr. resonans. Der var 32 til nytårskur 26.01 2017 og det var en stor succes. Der var dog folk der ikke dukkede op, måske fordi invitationen var stilet til lokalformænd. Hanne S.: Har været til to møder i psykiatrialliancen. Der skal være to fælles møder, og der er et koordinationsudvalg, hvortil der skal repræsentanter efter sommerferien 2017. Der skal gives et mandat fra hver forening vedr. valg til koordinationsudvalget.

Hanne S. har derudover været til møde vedr. Stop Fattigdom, og nævner at udviklingskonsulenten skal med til mødet næste gang. Møde i vedr. forskning i Patoligisering i regi af R.R. I Responsible Research and Innovation i Aarhus. Det var en meget relevant og spændende konference i Aarhus. Hanne S. brugte eksempel vedr. bipolaritet på mødet. Hanne sidder i arbejdsgruppe vedr. ”Vold på bosteder”, og her arbejder man blandt med om personalet skal uddannes sammen med beboerne.

Herefter drøftes om, der kan komme en artikel i LAP Bladet vedr. en beboer på bosted? Nils beskriver en idé til, hvordan man kan samle graverende udtryk fra overlæger og udgive dem i bog. Mødedeltagerne er enige om, at det vil være en god idé. Steen fortæller om en forskningsgruppe vedr. Tvang, hvori han indgår og tilføjer, at han også indgår i Projekt Udenfor og en bruger fra SAND. Herudover fortælle Steen om ønsket om at etablere et bosted for unge på Fyn, som nu bliver en realitet, hvilket er en rigtig stor sejr. Tom orienterer om, at unge kan indlægges hurtigere og mere fleksibelt med en ordning vedr. brugerstyrede senge. Betegnelsen ”brugerstyrede senge” er nu ændret til patientstyrede indlæggelser.

Orientering fra arbejdsgrupper:

c. Bladgruppe,- orientering fra gruppen. Har været drøftet tidligere.

d. Presse og lov. Der er indsendt tre høringssvar vedrørende:

1) Høring over udkast til lov om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

2) Høring over forslag til lov om udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller chikanerende adfærd. Bo Steen: Det er spørgsmål om brug af viden i lovarbejdet, fx blev der er allerede i 2007 opfordret til Fælles Sprog, men det bliver ikke brugt.

e. Bisiddergruppe. Der er bisidderkursus i Middelfart 9-10. marts 2017.

Der er ikke søgt eksterne midler til en blivende bisidderordning i LAP, da målgruppen i det seneste puljeopslag fra Sundhedsstyrelsen var anderledes i forhold til LAP. Hanne S.: Tanken er, at der skal laves et større møde, hvor der inviteres en udefra, og der uddannes en form for særligt uddannet bisidder i hver region. Derfor skal der uddannes et særligt bisidderkorps.

f. Evt. genopstart af arbejdsgruppe vedr. blivende refugium 

Der skal laves et blivende refugie, hvor man ikke kommer i hospitalsmiljøet, men kommer et sted hvor man kan trække stikket ud i en periode. Der skal være nogle ansatte, der kan tage hånd om de indlagte. Spørgsmålet er om vi har ressourcerne i LAP, derfor kan vi evt. indgå i samarbejde med Fountain House, Galebevægelsen mfl. Hanne S. har talt med Pernille J. om at gå videre med og der kræves en LL-beslutning. Spørgsmålet er, om der skal genoptages en egentlig refugiefond. Hanne W. spørger om der er andre LAP medlemmer der vil indgå i samarbejdet.

g. Punkter fra Tom J. Pedersen

Fungerer arbejdsgrupperne. Der er 26 arbejdsgrupper, men der er 16 grupper, der ikke har lavet referat. Konklusionen er, at der arbejdes på at rydde op i arbejdsgrupper -også på hjemmesiden – , og dette arbejde ligger i hjemmesidegruppen.

h. Andre arbejdsgrupper. Punktet er udsat til næste LL-møde.

i. Udviklingskonsulent

8. Budget 2017- 2018

a. Budget 2017-2018. Steen orienterer vedr. budget 2018.

b. Budget 2018 – Steen orienterer og det besluttes at Hanne W. og Steen forbereder budget 2017-2018.

9. Økonomi

a. Ansøgning til LAP fra Stop Op, Nysted vedr. støtte til jubilæum. Der er efterspurgt yderligere oplysninger vedrørende ansøgningen og Steen orienterer yderligere om ansøgningen.

De regner med 50 -100 deltagere, og det er en ansøgning om et beløb på kr. 15.000. Drøftelsen af ansøgningen ender med at ansøgningen afvises.

 b. Ansøgning fra Inspirationsgruppen. Tom J. Pedersen fortæller om ansøgning til LAP vedrørende Lære-elev forhold, Krop og bevægelse, mindfulness. Beløbet omfatter kr 72.000. Beløbet vurderes af LL som en stor betaling for en forholdvis mindre gruppe personer. Konklusion: Ansøgning er afvist.

 c. Folkemødet 2017. Der ansøges om budgetudvidelse på kr. 10.000 grundet stigninger i udgifter til leje af sommerhuse. Punktet er udskudt til næstkommende LL- møde.

 d. Brev fra refugiegruppen. Punktet er udskudt til næstkommende LL- møde.

 e. Indkøb af adgang til InfoMedia. Punktet er udskudt til næstkommende LL- møde .

 f. Børn og unge: Ansøgning fra Inge Volder vedr. LAP -medlemskab for børn og unge og cirkusskole for store og små. Hanne S. udtrykker bekymring for, at det bliver svært at holde LAP som en brugerorganisation hvis dette tiltag gennemføres. Hanne W. spørger om der skal være egenbetaling for deltagere på arrangementet vedr. cirkusskole. Inge V. fortæller, at der skal tilmeldes 30 deltagere en måned før arrangementet vedr. cirkusskole. Transporten betales af deltagerne, derfor vil det være kr. 11.500 der ansøges om. Budget godkendes med kr.11.500 + porto.

 g. LAP København og Frederiksberg

Punktet vedr. ansættelse i LAP København/Frederiksberg er besluttet på tidligere møde.

10. (lukket punkt)

11. Evt.

Der var intet til dette punkt

12. Hvordan syntes du mødet gik?

Referes ikke