Referat af møde i Landsledelsen, 31. marts 2017

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Hanne Skou Kadziola, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Steen Moestrup, Inge G. Volder, Finn Parkø, Michael Krog, René Strøm, Bo Steen Jensen (suppl.)
Afbud/fraværende: Cornelius Christiansen, Nils Holmquist Andersen, Inger-Liss Christoffersen (suppl.) og Andrea Hermansen.

 

1. Valg af ordstyrer og referent

Referent: Steen Moestrup

Ordstyrer: Hanne Wiingaard

 

2. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelser af punkt 5.b, 6 a og b.

 

3. Godkendelse af referat fra møde den 11.03 2017 (bilag 3)

Boliana´s dans – foregår i stort fælles rum.

 

4. Landsmøde 2017

a. Fremlæggelse af beretning, hvad og hvordan?

Folk må selv læse den. Dirigenterne stiller forsamlingen spørgsmålet om der er væsentlige spørgsmål til beretningen. Afhængig af spørgsmålene, besvares de af LL. Dirigenterne præsenterer landsledelsen. Det oplyses til forsamlingen, at der er klaget til Socialstyrelsen og vi p.t. ikke har modtaget nogen udbetalinger i 2017. Afstemmes med dirigenterne.

b. Sidste gennemgang af landsmødeprogram

Indtjekning foregår ved bord til restauranten. Værelser udleveres fra kl.14.

Katrine holder 10-15 min åbningstale – og 1 min. Stilhed.

Jytte Branner – ½ times oplæg

Praktiske oplysninger fra Hanne W.

Valg af dirigenter og referent.

Punkt omkring P. B. N.

c. Stemmetællere

Idéer: Annamarie , Arne, Lau, Preben Meilvang, Mikael Saxtoft.

d. Tilbud fra TDC (bilag 4d)

Diskussion omkring tilbud. Punktet behandles igen 22.april 2017.

e. Opstilling til Landsledelsen in absentia

Diskussion omkring tidligere tilsvarende situationer. Dirigenterne spørges om deres indstilling.

 

5. Økonomi:

a. Ansøgning fra Livsglædegruppen (bilag 5a)

FU ønskede at LL tager stilling til ansøgningen. Der er forslag om, at brugerbetaling ændres til 200 kr. Det pointeres at det er ture for alle i LAP. Ansøgningen afvises.

b. Lau´s deltagelse i Stigmakonference.

Det besluttes at Lau deltager på konferencen.

 

6. Lukket punkt

 

7. Evt.

FU – børnearrangement står som godkendt.

 

8. Hvordan synes du, mødet gi