Referat af møde i sommerlejrgruppen, 1. september 2010

Referat af evalueringsmøde i Sommerlejrgruppen, onsdag d. 1. september 2010 i Psyk-Info Vejle. 

Tilstede: Hanne J. Nielsen, Else Holm, Inger Ladegaard, Ulrich Steinus, Gunvor Hansen, Frands Frydendal, Anne Margrethe Mathiassen, Steen Moestrup, Lone Toustrup,
Afbud: Ali Tehrani,


Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Lone
Referent: Steen

Kort siden sidst runde.
Uden for referat.

Evalueringsrunde: 
Gunvor, Ali, Hanne, Inger, Lone, Steen, Else, Ulrich og Anne M.

Gunvor: LAP lejene, det var første gang, på mange måder en succes. Vi vil gerne kører videre med det.
Regnskabet har taget en hel del tid og foreligger nu på skrift, uddelt.

Hanne: Synes det var en god sommerlejr, men savnede nogle gruppemøder og efterlyser sammenhold i gruppen, ville gerne have haft, at Else havde meldt klarer ud om hendes manglende energi. Jeg synes jeg havde for meget og temmelig travlt. Ville kun stå for udflugter og indkvartering.

Inger: Næsten ingen møder, manglede at vi var samlet. Rigtig mange ting der gik godt. Tilpas med engagement og ansvars opgaver.

Lone: God stemning, meget snak på tværs af deltagerne. Hørte at turerne var gode. Havde en god festaften. Køkkenet gik fint.

Steen: God stemning og plads til både at løse opgaver og til hygge, samvær. Bedre end sidste år, hvor jeg måtte trække mig en hel dag, for at falde til ro.

Else: Synes ikke at det var så svært, og måske blev mange opgaver overdraget til Hanne. Okay med at det kun var mig de kunne ringe til om praktiske ting før sommerlejren. Ros fra skolen men vi glemte at fortælle, at der var tisset i sengen et sted.

Anne M: synes det var svært at være i en gruppe som slet ikke mødtes. Havde måske for få opgaver. Hvad er egentlig min funktion. Brug for gensidig inspiration og følge op på hinandens opgaver. Plads til at vi skulle være sociale.
Lidt mere kommunikation om hvem der evt. er syge og har brug for hjælp. Mangler infomøder.

Frands: Ansvaret for de syge mennesker og hvordan vi diskutere. Vi bør lave et sanghæfte og huske, at genbruge det. Meget vellykket lejr.

Ulrich: Starte med det positive, mindet lidt om livø, folk tog hjem med en oplevelse af at lejren havde været god. Ingen skandaler på grund af alkohol. Aktiviteterne var rigtig gode.
Interne kommunikation i lejrgruppen direkte elendig. Rigtigt at der var for lange møder på sommerlejren på Langeland. Savnede en udmelding om hvordan Else havde det. Savnede et lejrgruppemøde. Lidt for lidt omsorg omkring den syge sengeliggende. Konflikt i køkkenet havde jeg haft brug for at diskutere. Meget stor respekt for det forarbejde som Else har gjort inden sommerlejren. Det er min sidste sommerlejr og jeg har set udviklingen i ledelsesform i sommerlejrgruppen. Har været med i 7 år og ønsker alt godt for lejrgruppen fremover.

Internt samarbejde i lejrgruppen ( Ulrich )
Fundet det passende kompromis mellem infomøder og ikke for lange, men nogle korte infomøder. Standup møder, hvor man står op og  blot snakker 15 min. Hvordan gør vi det taktisk. Lidt mere struktur på, hvad og hvordan man gerne vil have møderne.

Hvad skal møderne på sommerlejren have af dagsorden ?

Hvordan får man de informationer som man ønsker ?

Kunne det være en idé at vi samledes under aftensmaden.

Man skal have uenighederne på bordet for at få dem ud af verdenen.

Informationsbehovet kunne dækkes men der bør være plads til møder om de konkrete uenigheder.

Standup møde morgen eller aften kunne måske løse problemet.

Savnede organisering omkring afrejsen og oprydning i kiosken.

Der bør arbejdes med samarbejdsstrukturen. Gider ikke spilde tiden med kaotiske diskussioner.

Anne ved ikke om hun deltager næste år, men vil gerne gåture med folk, hvis hun deltager og behøver da ikke være medlem af arbejdsgruppen.

Nye medlemmer i gruppen ? 

Ali vil gerne være med i gruppen.

Grace og Liselotte O vil gerne være med i gruppen.

Inger ved ikke.

Frands vil gerne starte i gruppen.

Ulrich og Anne udtræder.

Deltager i gruppen til sommerlejren 2011: Else, Lone, Gunvor, Hanne, Steen, Ali, Frands, Grace og Liselotte O, samt måske Inger.

Regnskab ( Lone ) ( Køkkenet)

Regnskabet viser fortæring har kostet 29.881,81 vi havde budgetteret med 35.000

Løn køkkenholdet holdt os inden for rammerne på 50.000 kr.

Regnskab ( Gunver )

Total regnskab for lejren fremlagt.

Betalt deltagerbetaling dækker depositum for Tenna turen og bortkomst af nøgle.

Regnskabet viser et overskud på 25.853 kr dog mangler endnu afregning af løn til en i køkkenet.

I overskuddet fra kiosken er indeholdt udgifter til festen.

Transport Vejle-Juelsminde føres næste år som rejsegodtgørelse.

Sommelejrgruppen, udgifter dækker småanskaffelser til aktiviteter på Lejren, som nu er deponeret på Palshøj og kan anvendes de kommende år.

Regnskabet er internt og det bemærkes, at det bogføres lidt anderledes i LAP´s hovedregnskab.

Penge tilbage : 
Anker, Gitte Lindskow og Gunnar har fået 1.200 kr. Fordi de blev indlagt op til sommerlejren.
Hvad med Ursula og Randi ?
Dem som var på sommerlejren skal betale, uanset om de tog hjem.

Kan eventuelt overskud i år overføres til 2011 ?

Lone har hørt at budgettet for 2011 er der kun afsat 100.000 kr til sommerlejren.

Vi opfordre Landsledelsen til at overskuddet for i år overføres til næste år.

Vi har 50.000 kr mindre at gøre med næste år. Hvad gør vi ved det ?

Det er vedtaget, at det er i Juelsminde og dermed er en række omkostninger

Vores reelle behov til sommerlejren er ca. 125.000 kr.

Gebyr for eneværelse og hæve deltager betalingen.

Steen prøver at søge nogle fonde og hvis nogen har forslag til hvem der skal søges, så sig det til Steen.

Hvad er målsætningen for sommerlejren ?

Forebygge sygdom og det er mange, mange penge værd.

Svært at dokumentere at en sommerlejr forebygger sygdom.

Hvad er det som sommerlejren levere til samfundet ?

Og hvad er den unikke funktion sommmerlejren har ?

Det er en sommerlejr som bliver arrangeret af brugerne og drevet af brugerne. Tage nogle udfordringer op blandt ligeværdige. Organisatorisk opgave der løses. En recovery tilgang.

Nogen kan ikke selv finde ud af at tage på ferie og som føler sig tryg på sommerlejren. Eks. Nogle får succes oplevelse i retning af, at de får prøvet at køre i tog alene første gang. Hæver livskvaliteten for den enkelte.

Vi er mange brugere som er pensionister, og ikke har råd til så mange ting, har brug for en billig ferie for at komme af sted. Det her holder mig oppe hele året. Kan leve højt på denne oplevelse i 2-3 måneder. Man er tryg sammen med ligestillede.

Man er mest tryg ved folk der er ligeså skøre som en selv.

Nogle smider deres sovemedicin og får indblik i hvad der skal til for at de kan fungere bedre der hjemme.

Vi tilstræber at folk skal føle sig trygge. Vi vil gerne skabe et trygt miljø. Får løst konflikter i opstarten.

Man er på ferie i en social sammenhæng. Man er i et stort fællesskab, og størrelsen gør at man let finder nogle der kan matche ens egen kemi.

Døgnrytme og faste rammer for dagen giver recovery i praksis.

Enkelte finder en livsledsager eller kæreste for en tid. Der knyttes venskaber, netværk. Flere eksempler på skabelse af varige netværk.


Hvad koster en indlæggelse i 2o10?

Diskuteres ikke i gruppen

Sommerlejrgruppen betaler 0 kr for deltagelse.

Baggrunden er at sommelejrgruppen påtager sig et stort arbejde og ikke kan deltage i alle aktiviteter.

Vedtaget, at sommerlejrgruppen ikke betaler for deltagelse.

Hvad har sommerlejrgruppens medlemmer ansvar for – og hvad har den ikke ansvar for ?

Principiel beslutning om hvad der ligger i gruppens rollefordeling ønskes.

I forhold til syge deltager.
Har ansvar for at der skabes kontakt til læge
Har ikke ansvar for hvad personerne tager stilling til, i forhold til lægens rådgivning. Det er deltagernes ansvar at vurdere om de kan tage ansvar for sig selv.

Vi skal støtte hinanden og det er vigtigt, at vi lytter til hinanden og ikke tager ansvar for lejrdeltagerne.

Det var anderledes, da det meste af det sygdom som opstod var fysisk og ikke psykisk karakter.

Nogen gange er det fristende at tage for meget ansvar. Man skal være klar på hvor meget ansvar man har påtaget sig, som medlem af sommerlejrgruppen. Det er ubehageligt når andre ikke vil tage det ansvar, som man gerne vil uddelegere.
Man skal kun lade sig bruge i det omfang, man kan tage ansvar for opgaverne.

Man påtager sig ansvar ved at tage beslutningerne.

Ansvarlig kommunikation mellem gruppens medlemmer og i forhold til deltagerne.

Hvad gør vi nå nogen bliver ophidset.

Hvordan diskutere vi indbyrdes.

Følelser og objektivitet skal ikke nødvendigvis adskilles. Vi skal blot lære at tackle diskussion og optrin hensigtsmæssigt.

Frands ville gerne opnå nogle principielle retningslinjer for hvad vi gør og hvor vi har ansvaret og hvad vi gør i den aktuelle situation.

Kommunikation indbyrdes sættes på dagsorden næste gang.

Eventuelt

Ulrich en afskedsbøn, husk at tage godt imod de nye medlemmer af sommerlejrgruppen. En i lejrgruppen bør være ansvarlig for at især de nye har det godt.

Lone har været på Hellebjerg for at hente knive og låg. Mødte køkkenlederen og forstanderen. Lone fortalte om LAP og hilser og siger at de er meget tilfredse med os. De vil gerne have os igen næste år. Der var pænt og rent.

Else har en liste over hvad der er på Palshøj.

Malegrejer står i Odense.

Evalueringsskema:
Der er svar fra 23 der var ikke tid nok på stedet til at udfylde dem.
Forslagskasse var til disposition.
Vi skriger efter ris og ros.
Evalueringsskemaer gennemgået.
Tages med på næste sommerlejrmøde.

Evt. fremtidsværksted for næste års sommerlejr. Kritikfase, idé-fasen, man siger tak for de ting, som var godt. Struktureret evaluering en god ting.

Tid næste år…..fra lørdag 23. juli til lørdag d. 30. juli 2011 (Uge 30)
Else har reserveret Hellebjerg Idrætsefterskole.

Næste møder i gruppen:

Onsdag d. 19. januar 2011 kl. 12.00 på LAP´s kontor i Odense.

Onsdag d. 30. marts 2011 kl. 12.00 i Vejle Psyk-Info

Weekende på Palshøj 17. til 19. juni 2011

Rettelser til Steen efter d. 10. september sætters referatet med evt. rettelser på hjemmesiden.