Referat af møde i tvang-gruppen, 26. juni 2007

Deltagere: 
Kaj
Jan
Henriette
Karl

Afbud: 
Steen
Joy
Herluf

1. Valg af mødeleder og referent:

Kaj er mødeleder og Karl referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra mødet den 19. juni blev allerede godkendt på selve mødet

3. Planlægning af høring den 30. oktober 2007

På baggrund af en brainstorm og tidligere overvejelser nåede vi frem til følgende foreløbige program for høringen:

Titel: Menneskerettigheder og psykiatri?

10.00 – 10.15: Velkomst

10.15 – 11.15: Er frihedsberøvelse og tvangsbehandling i psykiatrien foreneligt med principperne i den nye FN konvention om handicappedes rettigheder?

Kan og bør principperne om rimelig tilpasning og formildende omstændigheder erstatte straffelovens bestemmelser om behandlingsdomme.

Indlæg v. Tina Minkowitz, formand for WNUSP – verdensnetværk af psykiatribrugere og -overlevere og repræsentant for Institut for Menneskerettigheder.

Danmark har tiltrådt en ny FN konvention om handicappedes rettigheder. Konventionen indeholder bl.a. bestemmelser om at en persons handicap ikke kan retfærdiggøre frihedsberøvelse og at personer med handicap som alle andre borgere har ret til at sundhedsydelser gives efter princippet om informeret samtykke.

11.15 – 11.25: Pause

11.25 – 12.45: Panel med inviterede politikere, repræsentation fra LAP og DSI diskuterer med formiddagens oplægsholdere.

12.45 – 13.30: Frokost

13.30 – 14.30: Hvad er de sundhedsfaglige argumenter for og imod tvang i psykiatrien?

Oplæg ved professor Georg Høyer. Opponentindlæg ved formand eller anden repræsentant for Dansk Psykiatrisk Selskab : …

14.30 – 14.45: Kaffe

14.45 – 15.45: Hvordan opleves det at blive udsat for psykiatrisk tvang? Hvad kan der gøres i stedet for?

3 tvangsbehandlede personer beretter og udspørges af et politikerpanel.

15.45 – 16.00: Afslutning

Til næste møde forbereder Karl og Henriette hvert et 10 minutters oplæg for at gruppen kan få en fornemmelse af om tidsrammen til det sidste punkt holder.

Tolkning? Vi undersøger hvad det vil koste at have løbende tolkning eller simultantolkning.

Målgruppen for høringen er udover medlemmer af LAP: inviterede folketings- og regionspolitikere, medier, fagpersoner, foreninger på psykiatriområdet (Henriette henviser til www.psykiatriforening.dk), videns- og formidlingscentre. Herudover annoncering i gratisavis.

Tidsplan fra nu:

Juli: Aftale med Georg Høyer(Kaj), kontakt til Dansk Psyk. Selskab
(Karl ?), Institut for Menneskerettigheder (Karl), psykiatriordførere (Henriette bistået af Karl)
27:08: Advisering af høringen – første invitation
10.09: Endeligt program for høring udsendes
05.10: Annoncering i Medlemsbladet alternativt brev til medlemmerne
15.10: Tilmeldingsfrist

4. Planlægning af workshop den 29. oktober 2007.

Vi beder i første omgang Tina om at komme med et bud på varighed, struktur og program for dagen, gerne med indlagte gruppeøvelser.

Målgruppen for arrangementet er LAP’s medlemmer + samarbejdsparter i de nordiske lande. Max 50 deltagere. Vi vil tilbyde Bedre Psykiatri, Sind, DSI og Videnscenter for Socialpsykiatri et begrænset antal pladser. Vi forsøger med Mødecenter Odense.

5. Revision af Psykiatrisk Testamente fortsat

udsat til næste møde

6. Næste møder:

Onsdag den 25. juli kl. 11
Tirsdag den 14. august kl. 11