Referat fra Landsmøde 2019

Hotel Svendborg 4. – 5. maj

Godkendt af dirigenterne Allan Ohms og Karl Bach Jensen

Første dag – lørdag

Indledning og velkomst

Michael P. Krog byder velkommen til LAP’s 20. landsmøde og opfordrer til at alle rejser sig, mens foreningens fane bæres ind i lokalet af Cornelius Christiansen. Michael fortæller, at der er et par ændringer til programmet. Dirigent Benny Lihme har meldt afbud grundet sygdom og oplægsholderen Yildiz Erdogan har tillige meldt afbud. Politikeren Jane Heitmann fra partiet Venstre kommer, og vil holde et oplæg kl.16.30, som erstatning for Yildiz Erdogan. Karl Bach Jensen har tilbudt at være dirigent i Benny Lihmes fravær. Michael P. Krog fortæller, at der til hver landsmødedeltager ligger en bog om Christian Bonde, som Benny Lihme har skrevet. Derefter holdes 1 minuts stilhed for de døde i psykiatrien, hvorunder landsmødedeltagerne alle står op.

1. Valg af dirigenter og referent

Karl Bach Jensen og Allan Ohms foreslås og vælges som dirigenter. Jakob B. Petersen foreslås og vælges til referent. Dirigenterne nævner, at landsmødet er lovligt indkaldt via brev til medlemmer. I alt 111 stemmeberettigede individuelle medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

2. Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere: Mikhael Saxtorph, Lars Brams, Preben Meilvang og Lau Jeppesen blev valgt som stemmetællere.
Michael P. Krogh holder herefter åbningstale, og fortæller om LAP’s dannelse i 1999 og om LAP’s historie. Han fortæller også, at der skrives mere om psykiatrien både i nyheder og i litteraturen, og det er positivt. Se også oplæg fra Michael P. Krog.
Herefter giver Hanne W. en række praktiske oplysninger, bl.a. om at landsmødet optages digitalt, hvorfor det er vigtigt, at alle præsenterer sig og taler i mikrofon.
Allan Ohms læser et digt op fra bogen, som Benny Lihme har skrevet, og opfordrer også landsmødedeltagerne til at læse bogen, der indeholder mange gode historier.
Den interne LAP-pris gik til Lone Toustrup for hendes flittige og vigtige arbejde for LAP, blandt andet med sommerlejrene i LAP. Forfatterinden Karen Fastrup modtog den eksterne LAP pris for hendes præcise beskrivelse af den moderne psykiatri. Endelig modtog Karl Bach Jensen LAP’s ærespris for hans mangeårige arbejde med at grundlægge og udvikle LAP.

Efter pausen

Karl Bach Jensen introducerer arbejdet med handlingsprogrammet, og efterlyser deltagere til en redaktionsgruppe.
Redaktionsgruppen består af: Tomas K. Bach, Birgit Thillerup, Hanne S. Kadziola, Lars Kristensen, Frank Christensen, Michael Krogh Andersen og Hanne Kamp Nielsen.
Karl Bach Jensen orienterer derefter om, at der resten af eftermiddagen udenfor mødelokalet er mulighed for at annoncere nye arbejdsgrupper. Landsmødedeltagere kan også tilmelde sig de eksisterende arbejdsgrupper, som er åbne for at optage nye medlemmer. Dirigent Allan Ohms opfordrer afslutningsvis forsamlingen til at læse den fyldige og meget fine beretning i
landsmødemappen.

3. Landsledelsens beretning

Før behandlingen af landsledelsens beretning præsenterer landsledelsen sig over for forsamlingen.
Karl fortæller om, at der er valg til landsledelsen og man kan skrive sig på senest kl. 10 søndag.
Landsledelsen præsenterer sig herefter for forsamlingen. Steen fortæller, at Andrea Hermansen, Jørn Bæk og Cornelius Christiansen har trukket sig fra Landsledelsen.
Katrine Wiedersøe fortæller om NADA kurserne, som også er beskrevet i beretningen. Der er kurser planlagt i København og i Vejle. Der 100 % mødepligt på kurserne. Der fortælles også om Mette Juhl, som er en ny LAP lokalkonsulent i Region Midtjylland.
Kommentarer og spørgsmål til beretningen:
Steen fortæller om refugiegrupperne herunder nytårsrefugiet, kursus i forbindelse med refugieafvikling og arbejdet med det blivende refugie. Det oplyses at det er Steen Moestrup, der indgår i Projekt Udenfor.
Mikhael Saxtorph siger det vil være en fordel, at der sættes navne på forfatterne i beretningen.
Lise Juul fortæller, at der er tre medier i LAP: Facebook, Talerøret og LAP’s hjemmeside.
Forsamlingen oplyses om, at høringssvar fra LAP ligger på foreningens hjemmeside.
Tom nævner LAP medlemmers mulighed for at overvære Landsledelsens arbejde. Ingrid SejerøeOlsen roser landsledelsen for deres arbejde, da hun har overværet et LL-møde, og det var særdeles positivt. Også Helle Sibbersen roser LL´s arbejde, og det fine LAP blad og Folkemødet. Katrine Wiedersøe fortæller om LL’s arbejde med at udarbejde et svar på en rapport om psykisk syge kriminelle. Behandlingen af beretningen afsluttes med, at forsamlingen rejser sig og klapper af LL.
Beretningen sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

4. Regnskabsaflæggelse for det forgangne år 2018

Steen Moestrup fremlægger regnskabet for 2018, som også er i landsmødemappen. Steen gennemgår de forskellige aktiviteter i regnskabet. Som noget nyt er regnskabet – også i Revisors regnskab i Landsmødemappen – opstillet i samme skabelon som LAP bruger, hvilket gør regnskabet mere gennemskueligt. LAP har modtaget kr. 4.000.000 fra Socialstyrelsen i tilskud, og derudover har LAP fået et tilskud fra Tips og Lotto-puljen. Der er overført kr. 334.294 fra tidligere år.
Regnskabet sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag der har økonomiske konsekvenser kan ved afstemning kun vedtages vejledende.
[Hele økonomidelen og tilhørende debat behandles under dagordenspunkt nr. 8: Budget for det kommende år].

Forslag nr. 0 stillet af Steen Moestrup
”Hermed stilles forslag om:
At LAP de kommende 3 år forsætter arbejdet med at skabe et blivende refugium. Og sætter 200.000 kr. af i budgetterne for 2020, 2021 og 2022 – som netto udgift.
Der ønskes afholdelse nogle længere eller flere perioder svarende til det nuværende December refugium. Og det er derfor nødvendigt at finde eksterne midler til dette”.
Steen Moestrup præsenterer forslaget, og forslaget drøftes. Steen nævner, at der foreligger en større projektbeskrivelse for refugiet. Thorridt Allermand fortæller, at der har været arbejdet på et blivende refugie i 20 år, men det er ikke det samme type refugie, som præsenteres her.
Helle Sibbersen spørger; Hvor mange er der, hvad koster det og hvorfor ligger refugiet så geografisk afsides? Der spørges også om det kan gøres billigere ved at finde et andet sted at afholde refugiet.
Frands Frydendal nævner, at det er et visionært forslag, og Tina Hesselbjerg anfører at refugiet er et godt tilbud til LAP’s medlemmer. Brian anfører tillige, at refugiet er rigtig fint, især for folk der ikke har familie. Hanne S. Kadziola foreslår, at det kan udvides til i januar-februar, da det er en god og billig løsning som alternativ til psykiatrien.
Det nævnes, at det er en misforståelse, at kommuner ikke vil bruge alternativ behandling, det vil de gerne. Forslagsstiller Steen Moestrup opsummerer forslaget, og svarer på spørgsmål.
Forslaget vedtages med klart flertal.

Kl. 16.30 var der et 15 minutters indlæg med Jane Heitmann.

Jane Heitmann takker for invitationen til LAP’s landsmøde. Hun indleder sit oplæg med at fortælle, at hun under sine mange besøg i psykiatrien har mødt mange skæbner og set mange forskellige typer mennesker med psykiske lidelser. Hun fortæller også om et notat om retspsykiatrien, og læser følgende op fra notatet: ”Retspsykiatrien er blevet en gøgeunge, der skubber andre psykiatribrugere ud af sengen”. Efter oplægget var der mulighed for spørgsmål og dertil hørende debat.
Ingrid Sejerøe-Olsen spørger, hvordan Jan Heitmann kan stå her og præsentere en helt anden virkelighed end den, som psykiatribrugere ser og møder i dagens psykiatri. Helle Sibbersen siger, at der er 64.500 børn, der lever under fattigdomsgrænsen, og som risikerer at blive fremtidige psykiatribrugere.
Katrine Wiedersøe fortæller om en fejlslutning, der er i den nyudgivne rapport om psykisk sygdom og kriminalitet. Katrine siger bland andet, at det er problematisk med den stigmatisering af psykisk syge som rapporten giver anledning til.
Karl Bach Jensen siger, at alt for mange psykiatribrugere får en behandlingsdom for småforbrydelser. Man bruger straffeloven til at opdrage på brugerne. Karl nævner også, at anmeldelser af vold ofte kommer fra bosteder.
Jane H. siger i slutningen af debatten, at hun deler bekymringen for, at udsatte borgere bliver psykiatribrugere. Der var en livlig debat, og en god drøftelse af forhold og løsningsmuligheder i psykiatrien.

Anden dag – søndag

Dagen startede med afsyngelsen af ”En sang om frihed” i Eddie Skollers danske version.
Forsamlingen sang herefter LAP’s jubilæumssang, som er skrevet af Ingrid Sejerøe-Olsen. Dirigent Allan Ohms oplæser tillige et citat fra Benny Lihmes bog om Christian Bonde. Bibelcitatet, som er fra daværende kirkeminister Tove Fergos tale ved Christian Bondes begravelse lyder: ”Jeg var nøgen og i gav mig ikke tøj. Jeg var i fængsel og i besøgte mig ikke, jeg var sulten og i gav mig intet at spise”. Allan Ohms fortæller, hvordan bibelcitatet smukt beskriver, hvordan Christian Bonde gik ind til psykiatribrugere som mennesker, hvor der var nød og han hjalp.

Herefter fortsættes behandling af indkomne forslag pkt. 4.

Forslag nr. 1 stillet af Helle Sibbersen
”Da jeg i min hverdag som bisidder for bl.a. LAP kommer ud på bosteder har jeg set, at der bl.a. mangler glæde og indhold i hverdagen. Jeg har overhørt flere dialoger mellem beboer og personale.
Når jeg spørger ind til beboerdemokratiet og medbestemmelse er svaret: ’Det har vi ikke’. Eller: ’Det ved jeg ikke’. Derfor stiller jeg dette forslag. Forslaget kan eventuelt lægges under bisidderkorpset, hvis det bliver vedtaget.
Forslaget er: Lad os lave et projekt, der i første omgang løber i 2 år.
Projektet: Bosteder for psykiatribrugere i Danmark.
Projektet går ud på at besøge de bosteder, der er i Danmark. Snakke med brugere om hverdagen på bostedet: Hvad er godt og hvad er skidt? Hvordan hjælper vi hinanden med at gøre det bedre?
Samt at vi laver en videns mappe om bostederne med praktisk info, og hvor godt er det at bo der, på en skala fra 1-5 stjerner vurderet af beboerne. Målet er at lave en rapport, lavet af brugere, der kan sendes til ministeriet og hvem der ellers kunne være interesseret. Endelig kan vi med projektet gøre beboerne opmærksomme på LAP, og hvad de kan bruge os til. Det er på tide, at der kommer fokus
på botilbud til psykisk syge”.
Helle Sibbersen præsenterer forslaget, og fortæller der kan søges fonde og anden ekstern finansiering til forslaget. Det nævnes også, at Rådet for Socialt udsatte laver tilsvarende undersøgelser, og måske kan Rådet søges med henblik på medfinansiering.
Helle fortæller, at det skal være en Peer to Peer undersøgelse lavet af brugere. Det foreslås, at etablere en arbejdsgruppe hvor man koncentrer arbejdet.
Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser.
Forslaget sættes til afstemning og vedtages enstemmigt.

Forslag nr. 2 stillet af Jytte Rasmussen
”Jeg vil godt stille forslag om, at der bliver mulighed for direkte indmeldelse i LAP via deres hjemmeside.”
Begrundelse: Mange glemmer at blive indmeldt når ikke de kan gøre det med det samme.
Det jeg mener med mit forslag er, at det ville være langt nemmere hvis betaling foregik direkte på hjemmesiden – må kunne lade sig gøre, at man indtaster sine dankortoplysninger ligesom når man handler på nettet.
Hvis man klikker på bliv medlem (https://www.lap.dk/bliv-medlem/ ) får man “blot” tilsendt materiale, men skal selv være aktiv for at få indbetalt for medlemskab, og det er der desværre alt for mange, der ikke får gjort. Jeg har guidet flere ind på den side, men de får aldrig betalt kontingent. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, da antallet af medlemmer både har med økonomi og gennemslagskraft at gøre. ”
Jytte præsenterer forslaget og begrundelsen. En deltager i forsamlingen oplyser om, at forslaget også vil koste penge. Forslaget tilrettes således at det bliver Landsledelsen, der bemyndiges til at finde en lettere løsning mht. indmeldelse.
Forslaget ændres således til:
Landsledelsen bemyndiges til at finde en lettere løsning til indmeldelse i LAP. Forslaget vedtages enstemmigt.

Forslag nr. 3 stillet af Tomas K. Bach
”Der ansættes en spindoktor til at arbejde på at skabe vedvarende og langsigtede forbedringer. Skabe fokus på området og de problemstillinger der er. Få kendte personer til at virke som promotor for området”.
Tomas præsenterer forslaget for forsamlingen, og nævner at en spindoktor kan medvirke til at lægge pres på beslutningstagere.
Steen Moestrup nævner, at man i LAP kan skabe rammerne for en deltids-ansat person, der skal varetage LAP’s interesser.
Inger-Liss siger, at LAP ikke er et politisk parti, og derfor er der ikke behov for en spindoktor.
Tom Jul Pedersen spørger, hvor pengene til en spindoktor skal komme fra.
Allan Ohms nævner, at LL kan undersøge hos Spin-doctor bureauer, om de vil arbejde gratis for LAP. Det foreslås at LL tilpasser forslaget, så det kan igangsættes indenfor eksisterende rammer.
Der er enighed om denne tilpasning af forslaget.
Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser.
Landsmødet beslutter med klart flertal, at landsledelsen bedes undersøge, hvor langt man kan komme med det indkomne forslag indenfor eksisterende økonomiske rammer.

Præsentation af udkast til Handlingsprogram 2019 – 2020

Efter pausen fremlægger redaktionsgruppen et forslag til det kommende års handlingsprogram for LAP. Landsmødedeltagerne afgiver kommentarer og foreslår blandt andet, at handlingsprogrammet gøres kortere og mere præcist. Det pointeres også, at handlingsprogrammet ikke skal gengive LAP’s principprogram. Herefter fortsættes behandlingen af indkomne forslag.

FORSLAG DER KRÆVER VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forslag nr. 4 Stillet af Nils H. Andersen
”Forslag til vedtægtsændringer:
I § 8 tilføjes: At de medlemmer af landsledelsen, der bemyndiges i et udvalg, er beslutningsdygtige. Forretningsudvalget skal på foranledning have adgang til samtlige informationer. Efterfølgende kan FU underskrive på vegne af Landsledelse og arbejdsgrupper.”
Forslaget frafaldes og udgår.

Forslag nr. 5 stillet af Nils H. Andersen
”Supplerende forslag til vedtægterne. (Gældende fra 5. maj 2019).
I § 6 Foreningens daglige ledelse indsættes stk. 12:
LL-medlemmer der internt vælges til et eksternt embede (repræsentation) har pligt – og ansvar til at stille sit kandidatur til rådighed overfor landsledelsen, når der er nyvalg i eksterne embeder.
Begrundelse: At sikre landsledelsens demokratiske grundlag og hindre at det kommer lim på taburetterne.”
Forslagets ordlyd ændres så der tilføjes ordet repræsentation, som er mere dækkende for forslaget.
Det gøres klart, at forslaget omhandler LAP´s repræsentation på nationalt niveau.
Når en repræsentation udløber kan LL beslutte, om det skal være et LL-medlem eller en person udenfor LL.
Der kan også være situationer, hvor eksterne udpeger et medlem af LAP til repræsentation, som fx Udsatterådet.
Eksterne kan også være interesserede i at fastholde et bestemt medlem, der har relationer til et udvalg eller en projektarbejdsgruppe.
Udpegede medlemmer har pligt til at varetage et hverv og overdrage det, hvis det ønskes.
Deltagerne drøfter forslaget. Der besluttes følgende ordlyd: Repræsentation af LAP på nationalt niveau kan kun igangsættes og varetages med forudgående accept i Landsledelsen.
Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser.
Forslaget og dertilhørende ordlyd sættes til afstemning og vedtages med kvalificeret flertal.

Forslag nr. 6 stillet af Nils H. Andersen
”Forslag til vedtægtsændringer 2019 (til evt. ikrafttræden år 2020).
1.§ 6 stk. 1, Landsledelsen medlemstal ændres fra 13 medlemmer og 2 suppleanter til 9 medlemmer og 2 suppleanter.
Skal dette ændres til: Landsledelsen består af 9 medlemmer, således at mindst 5 er på valg hvert år.
Begrundelse: Besparelse på hen ved 50.000 kr. Flere medlemmer uden for LL kan tilgodeses.
Effektivisering af LL. Pladshensyn, da der er mange i mødelokalet, når LL har tilhørere.
Koncept: Denne nærhed giver os mulighed for at organisere os i fleksible og autonome teams, men med tilpas løse rammer til at alle til enhver tid kan glide ind på andre teams. Den form for permanent tilgængelighed, koblet med en vis intimitet, vil være vores måde at hærde og temperere projekterne, før de finder vej tilbage til den virkelighed, de opstod af.”
Nils H. Andersen og Inger-Liss Christoffersen præsenterer forslaget.
Før afstemningen opsummerer dirigent Allan Ohms forslaget og dets konsekvenser.
Det opklares, at der kun kan vælges 13 suppleanter.
Forslaget sættes til afstemning og forkastes.

Forslag nr. 7 stillet af Bettina K. Mærsk og Grethe Kristine Nørgaard
”Forslag til vedtægtsændringer:
Forslaget er at udvide forretningsudvalget fra nuværende 3 personer, til 4 personer, således at kassereren, bliver en del af forretningsudvalget.
Dvs. vedtægternes paragraf 6 Stk. 5 Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på 3 personer og af og blandt sine medlemmer vælger en kasser.
Ændres til:
Stk. 5 Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på 3 personer og af og blandt sine medlemmer vælger en kasserer. Kassereren er født medlem af forretningsudvalget.
– Ved stemmelighed i forretningsudvalget, rådføres der ved Landsledelsen.
– Ved her og nu situationer, afgøres en stemmelighed ved, at kassereren som økonomi ansvarlig, tildeles 2 stemmer.
Fordel:
– At styrke forretningsudvalget, da det hurtigt, bliver sårbar, under fravær og sygdom, hvilket erfaringen viser.
– Ved at styrke forretningsudvalget på samarbejde, styrkes landsledelsen også samarbejdsmæssigt.
– Kassereren har på den måde også, tættere samarbejde, med forretningsudvalget.
Forslaget drøftes og der kommer ytringer for og i mod.
Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser.
Forslaget sættes til afstemning og afvises.

ANDRE FORSLAG

Forslag nr. 8 stillet af Mikhael Saxtorph
Baggrunden for disse 2 forslag er, at jeg er stødt på et problem (en sag), hvor jeg ikke synes demokratiet fungerer efter hensigten i LAP.
Forslag 1:
Ingen arbejdsgruppe kan være lukket, med mindre det undtagelsesvis er besluttet på et Landsmøde.
Motivering
Jeg bringer her et lettere redigeret citat fra mit ønskede indlæg til LAP Bladet, indsendt pr. e-mail 13/8 2018.
” Vedr. 1. Så vidt jeg ved, har landsmødet ikke besluttet, at nogle grupper skulle være lukkede.”
I LAP er det et af grundprincipperne at have så flad en organisation som muligt, ligesom vi har et udbredt medlemsdemokrati. Det strider mod disse principper, at en arbejdsgruppe er lukket.
I ”Retningslinier for arbejdsgrupper i LAP” er lukkede arbejdsgrupper ikke nævnt. Desuden fremgår det, at de fleste ændringer i grupperne skal godkendes af landsledelsen.
Redaktionsgruppen skriver til mig, at det er dem selv, som har bestemt, at gruppen skal være lukket. Altså, at det ikke er godkendt af landsledelsen. Hvis det godkendes, at redaktionsgruppen selv kan bestemme om, den vil være lukket, betyder det, at alle grupper kan bestemme, at de vil være lukkede – hvilket er uacceptabelt.
Det er derfor min opfattelse, at en gruppe autonomt ikke kan lukke sig selv.
Man kan selvfølgelig stille visse krav til medlemmerne af en gruppe, hvis arbejdet kræver særlige kompetencer. I dette tilfælde, at man kan læse og skrive på et fornuftigt niveau.”
Der er ikke anført saglige argumenter for at lukke redaktionsgruppen.
I relation til mit ønske om optagelse i gruppen undrer jeg mig over, at man indenfor de sidste par år har ændret redaktionspolitikken, så man ikke længere får sine indlæg til gennemlæsning efter redaktionens rettelser. Begrundelsen den gang var, at det var for arbejdskrævende. Det har jeg svært ved at få til hænge sammen med, at man ikke vil have flere medlemmer i redaktionen og
dermed ekstra arbejdskraft”.
Mikhail Saxtorph præsenterer forslaget og foreslår, at ex. redaktionsgruppen nedsættes som undergruppe under landsledelsen.
Hanne Wiingaard fortæller om aktiviteterne i redaktionsgruppen. Michael P. Krog fortæller at der er et produktionskrav, og derfor er redaktionsgruppen anderledes end øvrige arbejdsgrupper.
Inger-Liss argumenterer mod forslaget, da det vil risikere at ødelægge en velfungerende arbejdsgruppe.
Nils H. Andersen påpeger, at det også handler også om følelser, hvor alle vil have ret til alt.
Camilla Madsen siger hun gerne vil have andre i redaktionsgruppen, så der kan komme ny luft ind i arbejdet.
Det pointeres, at der ikke er tale om en vedtægtsændring, der ligger over noget andet. Hvis Landledelsen har brug for en arbejdsgruppe så gælder denne regel ikke. LL kan således nedsætte en undergruppe under LL som redaktionsgruppe, og så gælder reglen om åbne grupper ikke.
Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et klart flertal.
Forslag 2:
Det bør tilstræbes at mindst halvdelen af en arbejdsgruppe består af medlemmer, som ikke sidder i landsledelsen.
Såfremt dette i enkelte tilfælde ikke kan lade sig gøre, skal mindst 2 medlemmer af en arbejdsgruppe bestå af medlemmer, der ikke sidder i landsledelsen.
Motivering
I august 2018 indsendte jeg et indlæg til LAP bladet. Indlægget blev nægtet optaget i bladet med følgende begrundelse:
“Det er internt mellem redaktionen og dig.”
Jeg var og er uenig, da jeg mener, indlægget er principielt. Da jeg ikke kan komme til orde i bladet og dermed starte en debat, har jeg valgt at komme med dette forslag.
Jeg kunne klage til forretningsudvalget, men har fundet det uhensigtsmæssigt, da 2 ud af forretningsudvalgets 3 medlemmer er med i redaktionsgruppen. Så kunne jeg klage til landsledelsen, men har også fundet det uhensigtsmæssigt, da alle medlemmer af redaktionsgruppen
også er medlemmer af landsledelsen.
Habilitetsregler og regler om hvor mange medlemmer af landsledelsen, der skal være til stede for, at landsledelsen er beslutningsdygtig, vanskeliggør dette. Desuden er det en historisk kendsgerning, at punkter på dagsordenen bliver udskudt til senere møder pga. tidspres. Sådan, som jeg ser det, er det ofte de kontroversielle emner, som udskydes.
Jeg var skrevet på redaktionsgruppens opslag på landsmødet marts 2018, men har ikke til dato endnu modtaget et svar fra landsledelsen. Så for at leve op til grundprincippet om at have et udbredt medlemsdemokrati og for at undgå nepotisme stilles dette forslag.
Mit indlæg er i sin fulde ordlyd gengivet efter dette forslag.
Ligeledes er redaktionsgruppens svar gengivet i sin fulde ordlyd.
Mit indlæg til LAP Bladet: 13-08-2018
En stille undren i sommervarmen
På landsmødet i LAP er der hvert år mulighed for at melde sig til forskellige arbejdsgrupper.
Selv om det blev sagt, at redaktionsgruppen til LAP-bladet er en lukket gruppe, meldte jeg mig alligevel.
Det skal dog siges, at jeg talte med 3 af de 5 nuværende medlemmer, om de ville støtte mit kandidatur, hvis jeg meldte mig til gruppen. Dette fik jeg en positiv tilbagemelding på fra alle 3. Ingen lovede mig noget om resultatet men gav blot tilsagn om at støtte mit kandidatur, når spørgsmålet skulle drøftes. Der er 2 ting jeg undrer mig over:
1. Så vidt jeg ved, har landsmødet ikke besluttet, at nogle grupper skulle være lukkede.
2. Jeg har ikke fået noget direkte svar vedr. medlemskab af redaktionsgruppen.
Jeg vil gerne uddybe de 2 punkter yderligere.
Vedr. 1. Så vidt jeg ved, har landsmødet ikke besluttet, at nogle grupper skulle være lukkede. I LAP er det et af grundprincipperne at have så flad en organisation som muligt, ligesom vi har et udbredt medlemsdemokrati.
Det strider imod disse principper, at en arbejdsgrupp er lukket. I ”Retningslinjer for arbejdsgrupper i LAP” er lukkede arbejdsgrupper ikke nævnt.Det er derfor min opfattelse, at man ikke kan lukke en gruppe generelt.
Man kan selvfølgelig stille visse krav til medlemmerne af en gruppe, hvis arbejdet kræver særlige kompetencer. I dette tilfælde, at man kan læse og skrive på et fornuftigt niveau.
Vedr. 2. Jeg har ikke fået noget direkte svar vedr. medlemskab af redaktionsgruppen.
Som sagt har jeg ikke fået noget direkte svar på min henvendelse, hvilket jeg mener, at proceduren omkring arbejdsgrupper kræver. Desuden er det almindelig høflighed. Da jeg i anden forbindelse talte med Steen Moestrup, spurgte jeg om spørgsmålet havde været oppe i landsledelsen, og om man var kommet til et resultat. Dette fik Steen til at spørge i en mail til arbejdsgruppen. På denne mailkorrespondance har jeg været anført (CC). Til min undren benægter den ene af de 3, jeg talte med på landsmødet, at kende noget til sagen. De 2 andre er gået i flyverskjul. Det var ikke helt det, jeg opfattede som at støtte mit kandidatur. Nu er jeg så lidt klogere på hvordan forretningsgangene (ikke) fungerer i LAP.
Redaktionsgruppens svar:
07-09-2018
”Kære Mikhael.
Jeg har fået til opgave at fortælle dig om hvordan redaktionsgruppen fungerer mht. optagelse af nye medlemmer.
Det er sådan at redaktionen ikke pt. har brug for flere medlemmer. Da vi ekskluderede Thomsen, blev der plads til Nils Holmquist som både leverer art. og fotografier samt interviews. Beslutningen om at det er en lukket gruppe har vi selv truffet og nu kørt med i 3-4 år. Vi er fem flittige skrivere der skal levere 4 medlemsblade årligt. Det har vi gjort og vil gøre fortsat.
Vi to har talt sammen til Mettes 10 års reception i Odense og her spurgte du mig om, hvordan du kom ind i red. Det forklarede jeg dig.
At du på dette års landsmøde skulle have fået lovning på at komme ind i redaktionen, er der ingen af os fem (Krog, Hanne, Tom, Nils og Inger-Liss) der kan genkende. Vi har set at Steen har været positiv indstillet overfor den tanke, men problemet er blot at han ingen kompetence har til at love dig noget som Redaktionsgruppen selv bestemmer.
Du er stadig velkommen til at skrive indlæg, men den historie du mener at vi skulle bringe om det skete, er vi enige om ikke at bringe. Det er internt mellem redaktionen og dig.
Dit indlæg ”Jeg kan ikke lade være med at engagere mig” har vi selvfølgelig taget ind.
Vi beklager at der pga. af udenforståendes indblanding i redaktionens arbejde er opstået disse problemer.
Vi håber med denne forklaring, at du nu forstår hvordan vores Redaktion fungerer.
De bedste hilsner
På vegne af LAP- Redaktionen
Inger-Liss.”
Efter drøftelsen af forslagene sættes også dette forslag til afstemning. Det gentages, at hvis LL nedsætter for eksempel en redaktionsgruppe under LL, så gælder en regel om åbne grupper ikke.
Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser. Ændringen gælder ikke grupper, der er nedsat af Landsledelsen.
Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et klart flertal.

6. Vedtagelse af handlingsprogram

På baggrund af det forslag, der blev forelagt for landsmøde tidligere på dagen og kommentarerne hertil, fremlægger redaktionsgruppen sit endelige forslag til handlingsprogram for LAP 2019 – 2020:

Handlingsprogram for LAP 2019 – 2020

I det kommende år vil vi i LAP især arbejde med:

– Vendepunkter. Arbejde for at vendepunktkurser bliver landsdækkende og udbydes til alle, derfor skal der arbejdes på at uddanne instruktører i hele lande.

– Landsdækkende synlighed af problemer/problemstillinger ved afholdelse af LAP debatarrangementer. Debatforum generelt f.eks. efter emner om psykiatri, alternative behandlinger, terapi, retspsykiatri mm.

– Besøgsvenner ved indlæggelse.

– ”Refugier”: etablering af blivende refugier.

– Økobosteder i psykiatrien. Se på muligheder i bæredygtige økosamfund hvor det hele menneske bliver integreret i samfundet.

– Psykosociale og psykiatrisk havarikommission. Er tænkt at være et undersøgelseshold, der får klarhed over, hvad der får et menneske til at reagere udadvendt med utilsigtede hændelser og om, hvor en kilde til reaktionen kan være eksisterende forhold, eks. i lovgivningen.

– Kikke på udenlandske modeller for alternativer til psykiatrien i f.eks. Norge, Finland, USA, England.

– Påvirke politikerne til ændring af lovgivningen, således at instanser ikke både varetager økonomien og bevilling til pension, behandling, terapi m.v.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med stort flertal.

Handlingsprogrammet lægges på hjemmesiden, og der lægges tillige en henvisning til de arbejdsgrupper, som specifikt arbejder med punkter i handlingsprogrammet. Opfølgning på dette handlingsprogram skal indgå i landsledelsens beretning for 2020/21.

7. Valg af landsledelse

Der var i alt 15 kandidater der stillede op til landsledelsen, hvor der skulle besættes 9 ledige pladser.
Kandidater præsenterede sig kort overfor forsamlingen, og fortæller om, hvad der særligt optager dem. De besvarer efterfølgende uddybende spørgsmål fra landsmødets deltagere. Dirigent Allan Ohms fortæller, at man godt kan stille op in absentia, hvilket i år er tilfældet for Grethe Kristine Nørgaard. Stemmerne fordelte sig således:

Navn og placering By Antal stemmer
Steen Moestrup , valgt til landsledelsen Hillerød 74
Lars Kristensen , valgt til landsledelsen Vester Skerninge 69
Lene Kristiansen , valgt til landsledelsen København N 64
Bettina Kræmer Mærsk , valgt til landsledelsen Fredericia 58
Inger-Liss Christoffersen , valgt til landsledelsen Smørum 48
Katrine Wiedersoe , valgt til landsledelsen Valby 48
Clarissa Emiria Sørensen , valgt til landsledelsen * Rødovre 46
Jens Rasmussen , valgt til landsledelsen * Nysted 46
Grethe Kristine Nørgaard , valgt til landsledelsen Silkeborg 44
Anne Marie Rafferty , 1. suppleant * København SV 43
Michael K. Andersen , 2. suppleant * Roskilde 43
Nils Holmquist Andersen , 3. suppleant Hovedstaden 38
Lenette Rasmussen , 4. suppleant Middelfart 33
Tomas K. Bach , 5. suppleant Ryslinge 32
Benjamin Pedersen , 6. suppleant Hovedstaden 24

Afgivne antal gyldige stemmer:102.
* Ved stemmelighed foretages valg ved lodtrækning. Lodtrækningsresultat: Anne Marie Rafferty er valgt som 1. suppleant og Michael K. Andersen er 2. suppleant. Ligeledes ved lodtrækning er prioriteret: Clarissa Emiria Sørensen før Jens Rasmussen.

8. Fastsættelse af kontingent for 2019

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser og -fordeling:
Individuelle medlemmer: kr. 125,-
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere.
Kontanthjælpsmodtagere/hjemløse: kr. 50,-.
Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.
Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-
Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et overvældende flertal.

9. Godkendelse af Budget 2020

Der foreligger et skriftligt forslag til budget. Kassér Steen Moestrup præsenterer forslaget til budget 2020. Der er budgetteret med et underskud på kr. 212.000 i 2020. Steen oplyser, at det vedtagne forslag nr. 0 og dertilhørende udgifter betyder, at det samlede underskud i 2020 øges med kr. 80.000 fra kr. -212.000 til i alt kr. – 292.000 i 2020.
Forslaget sættes til afstemning og godkendes af et overvældende flertal.

10. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor bliver godkendt enstemmigt.
Valget af revisor er vedtaget.
Intern revisor: Nuværende intern revisor Jan Stig Andersen stiller op til intern kritisk revisor.
Cornelius Christiansen stiller tillige op.
Jan Stig Andersen og Cornelius Christiansen vælges til kritisk interne revisorer.

11. Evt.

Lokalkonsulent Arne Jensen fortæller om arbejdet med en ny lokalforening i Lolland, og takker Clarissa for hendes bidrag til dette arbejde. Lars Kristensen spørger, om det kunne være interessant med et valgmøde i forbindelse med Folketingsvalget.
Hanne Wiingaard takker som afslutning dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.