Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 5. september 2008

Deltagere: Kaj, Hanne, Lise, Marianne, Karl

Afbud: Peter Farver, Lise Duus, Nils

1.    Valg af mødeleder og referent 
Hanne mødeleder, Karl referent

2.    Godkendelse af referat fra mødet den 16. august
Referatet blev godkendt. Siden sidste møde har Erik Thomsen valgt at trække sig fra arbejdsgruppen.

3.    Projekt uddannelsesforløb for socialt udsatte 

a.    Budget
i.    Orientering og drøftelser om LAP’s andel af nyt budget
På første styregruppemøde gav Kaj udtryk for, at LAP ikke kunne leve med de små beløb, der var afsat til brugerorganisationerne. Efterfølgende har Karl efter drøftelse med Kaj forelagt LAP’s budgetønsker for AOF-job. Disse ønsker er nu indarbejdet.
Der er sat ekstra midler af til inddragelse af undervisere med brugerbaggrund og til intern koordinering i brugerorg. Beløbet til ressourcepersoner er femdoblet. Beløb til rekruttering er forhøjet. Der er ikke sat midler af til administration, men udgiften hertil dækkes af det overhead, der er i timeafregningen af øvrige ydelser.

Vi vil løbende skulle afholde vores det af udgifterne og efterfølgende via DISCUS fremsende fakturaer til Servicestyrelsen. Vi opretter en særlig konto til projektet som ”låner” fra LAP’s driftsmidler.

ii.    afklaring af for hvad og hvordan, der skal ske aflønning vedr. LAP’s medvirken
I styre- og følgegruppe honoreres kun konsulentmedvirken fra projektet.

I udviklingsarbejdet honorerer projektet medvirken uanset om det er en person, der er ansat eller politiker i pågældende brugerorganisation. Arbejdsgruppen besluttede at når ”politikere” medvirker, og der er tale om tabt arbejdsfortjeneste, udbetales der frikøb for de anvendte timer til pågældendes arbejdsplads.

Som underviser eller ressourceperson lønnes man af den organisation, der ansætter. Organisationen afregner til fast takst pr. time – denne takts inkluderer administration m.fl. omkostninger.

LAP’s koordinator vedr. projektet ansætter evt. i samråd med en frivillig, som ikke ønsker at medvirke, de personer der vurderes at være bedst kvalificerede til at løse opgaverne. Uanset om man er politisk aktiv i LAP eller ej aflønnes man for denne opgave efter en nærmere aftalt takst.

iii.    aftaler om indberetning af timer mv
Der indberettes løbende til Eva vedrørende transportudgifter og anvendte timer til projektet. Hanne udformer sammen med Eva et særligt skema: Projekt Next Stop Job, her anføres diverse kontonumre, der kan være relevant.

b.    Kursuskoncept, herunder
i.    LAP’s holdninger til indhold
Dårlig ide med gåture. Vi savner bruger til bruger elementet. Vil foreslå at en underviser med brugerbaggrund står for et forløb med et recovery-/empowerment perspektiv og løbende inddrager ressourcepersoner fra de forskellige brugernetværk.

ii.    LAP’s repræsentation i arbejdsgruppe vedrørende kursusindhold
Lise og Karl indgår fremover i arbejdsgruppen.

iii.    mulige ressourcepersoner og undervisere til kursus for undervisere og til selve undervisningsforløbene
Punktet udsættes

c.    rekruttering, PR mv
i.    til pilotprojekt i Odense

ii.    resten af landet, herunder svar på spørgsmål fra Ask: ”hvilke byer I helst vil have projektet placeres i, og hvilke gode arbejdskræfter I har i jeres organisation, som vi kan trække på i arbejdsgruppen.” (notat og tidsplan fra Ask vedhæftet)
Følgende byer blev nævnt: Vejle, Esbjerg, Randers, Århus, Tønder, Åbenrå, Sønderborg, Ålborg, Kolding, Viborg, Silkeborg, Herning, Svendborg, Næstved, Frederikssund, Roskilde, København, Nykøbing Falster, Hillerød.
Karl tjekker med medlemsdatabase og konfererer med Ulf.
Vi vil forsøge at finde et begrænset antal medlemmer, der i hver deres område er villige til mod aflønning at påtage sig opgaven. Landsledelsen, grundforeninger og rejsekonsulent vil blive konsulteret.

4.    Forsøgsprojekt med sociale mentorer 
a.    Indholdsmæssige overvejelser

b.    Hvem deltager i møde med Discus den 10. september
Lise deltager, men tidspkt. ændres.

c.    Hvem indgår i projektets følge- og styregruppe
Lise og Karl styregruppe. Lise i følgegruppe.

d.    Hvem deltager i møder lokalt (Odense, Viborg, Herlev)
Karl prøver at finde en lokal og forbereder vedkommende.

5.    LAP’s eget arbejdsmarkedsprojekt 

a.    Orientering om hvor langt vi er nu
Karl vil med sparring fra Lise færdiggøre rapporten og udforme forslag til formidlingsprodukter.

b.    Aftale om møde i følgegruppe.
Mandag den 8. oktober kl. 10, Odense.

6.    Skriftlig henvendelse til Beskæftigelsesministeren? 

7.    Evt. 
Kaj holder orlov fra gruppens møder året ud.

8.    Kommende møder, herunder: kan vi imødekomme Lise Duus’ ønsker om at holde møder om aftenen eller om fredagen? 

Næste møde: Tirsdag den 16. oktober kl. 16