Referat af Landsmøde 2006

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. maj 2006 på Severin Kursuscenter i Middelfart
Der deltog 79 medlemmer i landsmødet.

Medlem af landsledelsen Lise Jul bød alle velkommen og Eva Rasmussen orienterede om de praktiske ting.

Karl Bach orienterede om arbejdsgrupper og havde i øvrigt den glædelige meddelelse, at der er flertal i Folketinget mod §13A og -D i den nye psykiatrilov (punktet om tvang uden for hospitalerne).

1. Valg af dirigenter

Erik Olsen og Ditte Sørensen blev valgt som dirigenter og Eva Rasmussen som referent.

Erik Olsen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige ind¬varsling.

2. Valg af stemmetællere

Erik Olsen (Kbh), Herluf Dalhof, Peer Bonnerup og Ulrich Steinus blev valgt.

3. Landsledelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere.

Herudover supplerede følgende landsledelsesmedlemmer med følgende:

Lise Jul Pedersen: Arbejdet har været hårdt, og kræfterne slår ikke til hele tiden. Har deltaget i bl.a. satspuljeansøgningsprocessen (møder med politikere), har været med i formandskabet, har arbejdet med pjecer og senest med et projekt ang. selvmord.

Hanne Wiingaard: Redaktør på medlemsbladet, med i projekt Recovery Orientering, Satspulje. Har været kasserer, med i formandskabet, med i pjecearbejdet. Sammen med Erik Olsen, kbh, repræsenterer Hanne LAP i NFSMH (Nordisk Forening for Social og Mental Helse). Har været med i gruppen mod mere tvang i psykiatrien, og er pt. med i et projekt om børn og unge.

Thoridt Allermand: Nævnte arbejdet i sommerlejrgruppen, har også været med i tvanggruppen og med på Christiansborg.

Nils Holmquist Andersen: Ønskede kun at meddele, at han stiller sit mandat til rådighed.

Lars Arredondo: Har været med nogle få måneder og har deltaget i en del konferencer.

Michael Adamsen: kom ind som suppleant. Var med i tvanggruppen i starten. Tovholder for hjemmesidegruppen. Tovholder i Region Midtjylland.

Steen Moestrup: Kasserer og med i formandskabet, aktivitet grundlovsdag, med i en messe for unge sindslidende, vist LAP i pressen, forhandlinger på Christiansborg, præge politikerne.

Bo Steen Jensen: Har været en del syg, men deltog i Videnscentrets messe for unge sindslidende, mange konferencer. Samlet information.

Uddrag fra debat om beretningen:

Paul Bjergager roste landsledelsen for et flot stykke arbejde. Mener der mangler dokumentation for den juridiske rådgivning.

Lillian Rank takkede for LAP’s indsats i projekt Recovery-Orientering, især den afsluttende konference.

Erik Thomsen: Der har været mange rygter. Har Landsledelsen overhovedet fungeret? Der bruges for mange penge på lønninger, pengene skal ud til FAPperne.

Tom Jul Pedersen: ønskede oplyst, hvorfor et medlem af landsledelsen er blevet bortvist.

Mårten Breum opfordrede til at ansætte medarbejdere med brugerbaggrund og i stedet bruge pengene til at sætte ting i gang, f.eks. et rejsebureau til folk med vinterdepression. Roste Landsledelsen for demonstrationen mod tvang på Christiansborg slotsplads. Der er for meget rod i landsledelsen, derfor har en gruppe taget initiativ til ”Listen”, som går på valg.

Lars Arredondo nævnte, at der bl.a. ansættes folk til at støtte FAPperne.

Bo Steen Jensen: Selvfølgelig skal FAPperne have penge, men vi har et meget lille antal ansatte i forhold til det påvirkningspotentiale, vi har.

Paul Bjergager: Hvorfor er der ingen medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk?

Joy Dalhof: takkede landsledelsen, der sker en masse i LAP. Men der mangler kvinder i landsledelsen.

Bo Steen Jensen gjorde opmærksom på, at der i landsledelsen har siddet en person af anden etnisk oprindelse, og at der blandt landsmødets deltagere var en til stede.

Lise Jul Pedersen: I størstedelen af 2005 har der kun været 1 ansat på sekretariatet, og det er derfor nødvendigt og ønskeligt, at vi selv yder en indsats.

Lena Mogensen fortalte om de etniske sindssyge. Andre kulturer har ikke vores tradition for at melde sig ind i en forening.

Mårten Breum opfordrede til at få trykt oplysningsmateriale på tyrkisk og arabisk.

Thoridt Allermand redegjorde for forløbet, der resulterede i bortvisning af et medlem af landsledelsen. På 3 møder i træk blev møderne saboteret. Alt blev forsøgt, også afholdelse af et konfliktløsningskursus. På det sidste møde var det enten vedkommende, der skulle væk, eller hele landsledelsen, der ville gå.

Herluf Dalhof havde lavet et spørgeskema om tvang, som han bad landsmødedeltagerne udfylde.

Eva Lindblom har været med i landsledelsen, men gik ud pgr. af personfnidder, råben og skrigen.

Erik Olsen (Kbh): Modstridende holdninger kan ikke undgås i landsledelsen, men man skal sætte grænser – bortvisningen var helt OK.

Kirsten Dam: Gør mere for de etniske minoriteter. Er med i bladgruppen, men redaktøren lægger møderne, så Kirsten ikke kunne møde op.

Thoridt Allermand gjorde klart, at LAP ikke ekskluderer nogen, men at det kan blive nødvendigt at bortvise for at kunne arbejde i fred.

Frands Frydendal: Vi har valgt en ledelse, de skal ikke smide folk ud.

Krystyna Hansen talte om spirituelle oplevelser, samt sit frivillige arbejde på asylcenter.

Paul Bjergager: talte for refugium og om ventetiderne i børnepsykiatrien. Tobias Hetting: opfordrede til mere mødedisciplin, få en supervisor.

Hanne Wiingaard nævnte, at det naturligvis ikke er bevidst, at møderne lægges, så Kirsten Dam ikke kan møde. Det er mødedeltagerne, der fastsætter næste mødedato.

Mårten Breum foreslog, at alle i landsledelsen stiller deres mandat til rådighed.

Nils Holmquist Andersen vil gerne være med til at dele materiale ud til etniske minoriteter. Brug ros over for hinanden.

Michael Adamsen påpegede, at siden bortvisningen har der været ro i landsledelsen og konstruktive møder.

Lars Arredondo fortalte, at Landsledelsen har haft et konfliktløsningskursus over flere dage.

Herefter godkendtes beretningen.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Eva Rasmussen gennemgik regnskabet i korte træk.

Jan Stig Andersen ønskede forklaring på posten Tryk af håndbøger – 24.125. Eva Rasmussen svarede, at det var genoptryk af LAP’s pjecer. Endvidere posten Regionalisering 162 kr. – det er en rest af rejsesekretærudgifterne. Posten kontingent og tilskud til FAP på 17.397 dækker over huslejetilskud til FAP København. Kursus på 20.058 – det er det omtalte konfliktløsningskursus. Posten revision projekter 20.000 – hvis der ikke er taget højde for udgift til revision i en projektansøgning, så må det betales over driften. Eva Rasmussen nævnte til sidst, at vi har mange forskellige bankkonti, fordi det kræves når vi får projekttilskud. Når et projekt færdiggøres, lukkes kontoen igen.

Tom Jul Pedersen ønskede uddybning af posterne landsmøde 147.470 og mødeudgifter landsledelse og formandskab 78.621. Eva Rasmussen svarede, at de 147.470 dækker over ophold, forplejning og rejseudgifter ved afholdelse af landsmødet, og de 78.621 dækker rejserefusion samt forplejning. Endvidere punktet gager på 530.749 – det er løn til sekretariatsleder, sekretariatsmedarbejder, jurist og webmaster samt hjælpere ved diverse arrangementer. Sociale udgifter på 17.416 er lovpligtige udgifter når man har ansatte, f.eks. ATP. Spørgsmål om betaling til Mediehuset henvistes til indkomne forslag.

Erik Thomsen ønskede oplysning om hvorfor punktet omkostninger rejsekonsulenter var større end punktet gager rejsekonsulenter. Forklaringen er, at der har været offentlig tilskud til gagerne (skånejob). På spørgsmålet om serviceaftale kopimaskine m.v. oplyste Eva Rasmussen, at beløbet dækker leasing af kopimaskine og frankeringsmaskine. Det kan ikke betale sig at købe disse maskiner, f.eks. koster den kopimaskine vi har nu over en million. Serviceaftalen gør, at vi kun skal betale for det papir vi bruger, alt andet (teknikerbesøg, toner m.v.) er indeholdt i aftalen.

Paul Bjergager ønskede oplyst, hvad punktet periodeafgrænsningsposter på 410.144 dækker over. Eva Rasmussen meddelte, at det består af 3 beløb, tilskuddet fra Tips og Lotto, som er overført fra 2005 til 2006, et tilskud på pjeceprojektet som er overført samt et mindre beløb af LAPs tilskud.

Herefter godkendtes regnskabet.

5. Indkomne forslag

Forslag 1 & 2:

Mårten Breum motiverede forslaget og anmodede om, at forslag 2 behandledes samtidig. Forslag 2 gik ud på at alle er på valg hvert år.

Forslag 2 blev forkastet med stemmerne 34 imod, 21 for.

Forslag 1 gik ud på, at suppleanter er på valg hvert år, at formandskabet omdøbes til forretningsudvalg, og at kassereren ikke nødvendigvis skal sidde i forretningsudvalget.

Forslag 1 blev vedtaget med 44 stemmer for og 5 imod.

Forslag 3:

Frands Frydendal motiverede sit forslag om at landsmødet udtaler sin misbilligelse af landsledelsens beslutningsproces vedr. refugiearbejdet.

Forslag 3 blev vedtaget med stemmerne 19 for, 15 imod.

Forslag 4:

Frands Frydendal motiverede sit forslag om at udfase flertalsbeslutninger til fordel for modereret konsensus. Hvis forslaget vedtages, kræves vedtægtsændringer næste år.

Lise Jul Pedersen svarede, at vi naturligvis helst skal tale os til rette om tingene, men er det ikke muligt er det nødvendigt at træffe en beslutning. Og her er den demokratiske model den bedste vi har. Ellers vil det give al indflydelse til formanden, oplyst enevælde.

Forslag 4 blev nedstemt med overvældende flertal

Forslag 5 var trukket tilbage.

Forslag 6:

Poul M. Madsen motiverede sit forslag om at kalde de nye regionale FAPper for RAP.

Lars Arredondo svarede, at han nødig ville danne en forening i sit område med navnet RAP, og foreslog, at vi holder os til benævnelsen de regionale FAPper og byFAPper.

Forslag 6 blev nedstemt med overvældende flertal

Forslag 7:

Et idekatalog indsendt af Michael Brown. Landsmødet var glade for oplægget, som overgives til inspiration for handlingsplangruppen.

Forslag 8:

Erik Thomsen motiverede sit forslag om både ryger- og ikke-ryger afdelinger på hospitalerne.

Forslag 8 blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 9a:

Erik Thomsen motiverede sit forslag om, at alle der vil støtte LAP kan blive støttemedlem uden indflydelse. Da forslaget kræver en vedtægtsændring kan det ikke sættes til afstemning.

Forslag 9b:

Erik Thomsen motiverede sit forslag om, at alle kandidater til landsledelsen skal offentliggøre, hvad de modtager af penge fra LAP.

Nils H. Andersen oplyste, at landsledelsesmedlemmer udelukkende får dækket deres transport samt fortæring under møder.

Dirigenten oplyste, at det ville kræve en vedtægtsændring hvis medlemmer af landsledelsen forpligtes på dette punkt.

Forslag 9b blev forkastet med overvældende flertal.

Forslag 10:

Mårten Breum motiverede Listens forslag til et socialt charter for LAPs landsledelse.

Forslag 10 blev vedtaget med overvældende flertal

Forslag 11:

Michael Krog motiverede sit forslag om, at alle medlemmer af landsledelsen skal stille deres mandat til rådighed. Dirigenten påpegede, at selvom forslaget vedtages, er det op til landsledelsen selv at beslutte det. Man er valgt for to år.

Forslag 11 blev vedtaget med overvældende flertal

Forslag 12:

Sørn Strand-Jensen oplæste et revideret udkast til brev til Statsministeren.

Forslag 12 blev vedtaget med overvældende flertal

Forslag 13:

Forslag til arbejdsprogram overføres til handlingsplangruppen.

Forslag 14 og 23 behandles samlet

Forslag 14 er en skrivelse fra tidligere medlem af landsledelsen Jens Christian Friis Nielsen, og forslag 23 er fra Michael Adamsen.

Michael Adamsen trak sit forslag om mulighed for eksklusion, men ønskede en tilkendegivelse af, at landsledelsen har ret til at bortvise medlemmer.

Dirigenten oplyste, at man altid har ret til at bortvise medlemmer, som modvirker arbejdet.

Hermed betragtes sagen som afsluttet.

Forslag 15:

Tom Jul Pedersen motiverede sit forslag, som indeholdt et spørgsmål, som besvaredes af Eva Rasmussen. Der blev i 2003 udbetalt 70.000 til Mediehuset til dækning af fremstilling af LAP’s pjecer, og i 2005 har vi betalt 80.000 for 4 nye pjecer.

Forslag 16:

Det blev besluttet, at man vil arbejde videre med ideen om bisiddere i LAP, evt. lave kurser og en arbejdsgruppe.

Forslag 17a:

Jan Stig Andersen foreslog at abonnementsprisen for institutioner m.v. nedsættes fra 250 kr. til 125 kr.

Forslag 17a blev vedtaget med overvældende flertal

Forslag 17b:

Jan Stig Andersen foreslog, at introduktionskontingentet på 40 kr. gøres permanent.

Punktet flyttes til godkendelse af kontingent, dagsordenens punkt 8.

Forslag 18a:

Jan Stig Andersen motiverede sit forslag om tilskud til regions FAPperne + 100 kr. pr. medlem.

Thoridt Allermand nævnte, at der er bevilget et tilskud på 5.000 kr., men vi kan ikke give 100 kr. pr. medlem, det bliver en udgift på 100.000 kr. Lad os tale om det under kontingent. Opfordrede regionerne til selv at finde penge.

Forslag 18a blev vedtaget med stemmerne 31 for, 20 mod.

Forslag 18b:

Jan Stig Andersen motiverede sit forslag om at give PR-gruppen et rammebeløb på f.eks. 50.000 kr.

Ib Bak oplyste, at landsledelsen ikke kan give rammebeløb, men gruppen kan komme med et projekt når der har lavet et budget.

Forslag 18b blev forkastet med stemmerne 25 imod, 19 for.

Forslag 19:

Lillian Rank motiverede sit forslag om anskaffelse af en t-shirts trykker.

Nils H. Andersen foreslog, at Lillian skulle tage forslaget med i PR-gruppen. Dette blev vedtaget.

Forslag 20:

Paul Bjergager motiverede sit forslag om oprettelse af en krisetelefon.

Lise Jul Pedersen nævnte, at både dette projekt og forslag 21 – støtteforening og refugium – er meget ambitiøse arbejdsopgaver, og at de måske kan slås sammen.

Forslag 20 blev vedtaget med stemmerne 25 for, 21 imod.

Forslag 21a:

Paul Bjergager motiverede sit forslag om dannelse af en støtteforening.

Nils H. Andersen nævnte, at vi er 100% brugerstyrede, andre må ikke få indflydelse.

Forslag 21a blev vedtaget med overvældende flertal

Forslag 21b:

Paul Bjergager motiverede sit forslag om nedsættelse af en refugie-arbejdsgruppe, som også kan tage ikke-LAP medlemmer ind.

Nils H. Andersen sagde, at nu skal refugiearbejdet i gang, evt. med vores nye konsulent i samarbejde med en arbejdsgruppe.

Forslag 21b blev vedtaget med stemmerne 23 for, 19 imod.

Forslag 22:

Jan Stig Andersen motiverede sit forslag om at sende 3 eks. af medlemsbladet til de kollektive medlemmer.

Forslag 22 blev vedtaget med overvældende flertal

Efter et foredrag af Poul Joachim Stender gik landsmødet over til

Arbejdsgrupper

Karl Bach orienterede om, at grupperne skal fremføre deres oplæg kl. 17.00. Ønskes arbejdsgruppen videreført med LAP støtte til afholdelse af møder, skal gruppen aflevere et skema til sekretariatet med oplysning om deltagerne, formål med gruppen, navn på tovholderen og dato for første møde.

Tilbagemelding fra PR-gruppen

Leif Johansen, Sakskøbing
Leo Pedersen, Nykøbing F (tovholder)
Lillian Rank, Aalborg
Hanne Wiingaard, Herlufmagle
Inger-Liss Christoffersen, København

Gruppen ønsker at lave en oplysningskampagne for 1) at hverve flere medlemmer og 2) for at oplyse om foreningens eksistens og formål.

Næste møde: 6. juli 2006 i Odense

Tilbagemelding fra Hjemmeside-gruppen

Anders Larsen, Søborg
Gitte Adamsen, Viborg
Jan Stig Andersen, Viborg
Michael Adamsen, Viborg (tovholder)
Steen Moestrup, Hillerød

Gruppen ønsker hjemmesiden udbygget med en søgefunktion, underdomæner til FAPperne, udbygning af debatforum, kalender og links.

Næste møde: er ikke aftalt.

Tilbagemelding fra Dokumentationsgruppen

Peer Bonnerup, Odense
Herluf Dalhof, Bjert
Signe Bischoff, Virum
Tobias Hetting
Kaj Larsen, Tønder
Annette Holm, Viborg (tovholder)
Inge Marie Frost, Vestbjerg
Joy Dalhof, Kolding
Lise Vestergaard, Albertslund
Per Selmer, København
Lars Arredondo tiltræder gruppen.

Gruppen vil etablere en vidensbank omhandlende de problemstillinger, dokumentationsgruppen arbejder med ud fra et idekatalog. Skrevet objektivt og upolitisk. Tvang, hospitaler, psykiatri, finanslov/stat, Europa, medicin/industri. Psykisk sygdom/patienter, etc.

Næste møde: 28. maj 2006 i Odense

Tilbagemelding fra International gruppe

Kaj D.Vinson, Stenlille (tovholder)
Knud Schou, Roskilde
Karl Bach, Kolding
Hanne Wiingaard, Herlufmagle
Erik Olsen, København
Jørgen Jørgensen, Roskilde
Mika Karlsen

Gruppen vil arbejde med retssikkerhed og information vedr. skadelige eftervirkninger af indtagelse af psykofarmaka contra ikke-medicinske behandlingsformer i andre lande. Øget samarbejde med lignende foreninger i andre lande.

Næste møde: 12. september i Odense.

Tilbagemelding fra bladgruppen

Kirsten Dam
Steffen Østergaard
Hanne Wiingaard (tovholder)
Maibritt Sørensen
Marianne Stengaard
Inger-Liss Christoffersen
Tom Jul Pedersen
Michael P. Krog

Gruppen vil fortsætte med at udgive bladet 4 gange årligt. Man opfordres til at sende bidrag, gerne positive artikler.

Der udgives sandsynligvis et særnummer. Landsmødet kom med følgende input:

Medarbejdere med brugerbaggrund
Demokratisk psykiatri i Norditalien
Hvad laver arbejdsgrupperne
Mestringsstrategier
Ny pensionslov
Job efter psykisk krise
Etnicitet
Personalets uddannelse i psykiatrien
Alternativ behandling
Rettigheder ved indlæggelse
Hvad er gode relationer

Tilbagemelding fra sommerlejrgruppen 2007

Jesper Porsborg, Næstved (tovholder)
Anita M. Schmidt, Randers
Eva Lindblom Pedersen, Horsens
Asjan Jakobsen, Silkeborg
Paul Bjergager, Roskilde
Thoridt Allermand og Lars Arredondo tiltræder gruppen.

Gruppen vil arrangere sommerlejren i 2007. Enten Anholt, Hvide Sande, Læsø eller evt. på Livø igen.

Næste møde: Ikke aftalt.

2006-gruppen tager sig stadig af planlægning af sommerlejr 2006.

Tilbagemelding fra gruppen Religion og Etnicitet

Hans Jacob Baadsgaard, Herning
Kirsten Dam, Roskilde
Feridun Ünüvar, København
Jens Juhl Nedergaard, Silkeborg
Preben Paulin Hansen, Aalborg
Lars B. Hald, Herning
Nina Stetter, Aalborg
Krystyna Anna Hansen, Hvalsø (tovholder)
Lena Mogensen, Roskilde
Steen Moestrup tiltræder gruppen

Gruppen vil fremme oplysning om spirituelle oplevelser, som den helbredende indre rejsning Kundalini. Udgive pjecer om minoriteter i det danske psykiatriske system. Møde patienter med anden etnisk baggrund og fortælle om LAP, rettigheder m.v.

Næste møde: 10. juni kl. 14 i Odense

Tilbagemelding fra handleplangruppen:

Erik, Roskilde
Ib Bak
Sørn, Århus
Steen Moestrup
Mårten
Anker, Esbjerg

Handleplanen skal godkendes af landsmødet under punkt 7.

Herefter orienterede Thoridt Allermand om arbejdet i landsledelsen. Det er nødvendigt at have en mail, som man sommetider må checke flere gange om dagen. Man skal regne med et møde om måneden, hver anden gang er det en lørdag, hver anden gang en hverdagsaften. Møderne kan være langvarige og sommetider trættende. Man skal komme til møderne.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Forslag 17a – forslag om at gøre introduktionskontingentet på 40 kr. permanent. Landsledelsen foreslår at droppe det, da det har vist sig, at mange ikke betaler, når de opkræves de 100 kr.

Landsledelsen foreslår, at kontingentet forbliver på 100 kr., og at det fordeles med 50% til FAP, 20% til regionsFAP, og 30% til LAP.

Forslaget om 100 kr. i kontingent blev vedtaget.

Forslaget om et permanent introduktionskontingent blev forkastet med stemmerne 28 imod, 27 for.

7. Vedtagelse af handlingsplan og budget

Den foreslåede handlingsplan blev enstemmigt vedtaget.

Hanne Wiingaard gennemgik det udsendte budget.

Erik Thomsen foreslog, at man skulle spare 300.000 på juristordningen og i stedet sende pengene til FAPperne.

Thoridt Allermand: Vores jurist er meget brugt og værdsat i foreningen. Det ville være fint, hvis beretningen fremover kunne indeholde en redegørelse fra juristen om hvilke problemer der behandles.

Paul Bjergager ønsker juristordningen udbygget, således der kan føres flere sager. Ønsker mere stof i medlemsbladet fra juristen.

Herefter blev budgettet vedtaget.

8. Valg til landsledelsen

Der var 64 medlemmer, der stemte.

Kandidater Antal stemmer
Mårten Breum 40
Thoridt Allermand 39
Hanne Wiingaard 37
Nils Holmquist Andersen 35
Lise Jul Pedersen 34
Michael Krog 33
Joy Dalhof 28
Marianne Stengaard 26
Ib Bak 24
Lars Arredondo 21
Kaj Larsen 20
Bente Rasmussen 18
Knud Schou 16
Michael Adamsen 15
Peer Bonnerup 14
Lena Mogensen 13
Leif Aaen 8
Steffen Østergaard 3
Joan Remil 1
Leif Johansen 1

Da Michael Adamsen, Joan Remil og Leif Johansen trak sig, ser Landsledelsen frem til næste landsmøde således ud:

Mårten Breum Landsledelsen
Thoridt Allermand Landsledelsen
Hanne Wiingaard Landsledelsen
Nils Holmquist Andersen Landsledelsen
Lise Jul Pedersen Landsledelsen
Michael Krog Landsledelsen
Joy Dalhof Landsledelsen
Marianne Stengaard Landsledelsen
Ib Bak Landsledelsen
Lars Arredondo Landsledelsen
Kaj Larsen Landsledelsen
Steen Moestrup Landsledelsen
Henriette Buemann Jensen Landsledelsen

Suppleanter frem til næste landsmøde:

Bente Rasmussen 1. suppleant
Knud Schou 2. suppleant
Peer Bonnerup 3. suppleant
Lena Mogensen 4. suppleant
Leif Aaen 5. suppleant
Steffen Østergaard 6. suppleant

9. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt. Kaj D. Vinson blev valgt som intern kritisk revisor og Michael Adamsen som revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Tom Jul Pedersen ønskede oplysninger om, hvorfor politiet blev tilkaldt til et landsledelsesmøde. Den bog, som LAP har udgivet om elektrochok, er negativ.

Erik Thomsen: Bruges LAP penge til et sted, hvor et medlem af landsledelsen er ansat? Nepotisme. Tidligere landsmødebeslutninger skal følges op på næste landsmøde.

Paul Bjergager oplyste, at sommerlejren 2006 er fra 28. juli til 4. august, at prisen bliver ca. 1000 kr. og at indbydelser udsendes snarest. Endvidere opfordrede han til at markere Sindets Dag den 10. oktober rundt i landet.

Erik Olsen og Hanne Wiingaard gjorde opmærksom på en nordisk kongres i Roskilde den 9. juni. Hanne Wiingaard går i øvrigt ind som leder af NFSMH.

Erik Olsen foreslog endvidere, at der sættes tid af på næste landsmøde, så FAPperne kan orientere om udviklingen i deres område.

Mårten Breum gjorde opmærksom på, at der er en beslutning på landsmødet om at lave en støtteforening, hvorimod den vedtagne handlingsplan omtaler enten støtteforening eller støttemedlemskab.

Steen Moestrup omtalte arrangement på Christiania grundlovsdag.

Marianne Stengaard nævnte, at møderne i bladgruppen foregår demokratisk og at alle er med til at beslutte næste mødedato. Endvidere foreslog hun, at der næste år sorteres kraftigt i de forslag, der udsendes til landsmødet.

Herluf Dalhof takkede for deltagelse i hans undersøgelse.

Lise Vestergaard takkede også for deltagelse i hendes undersøgelse.

Karl Bach mindede om LAP’s sejr i kampen mod mere tvang, og takkede Henriette Buemann Jensen for hendes store indsats. Endvidere nævntes Brugernes Basar, som afholdes 26. august i Odense, og hvor LAP har indgået et samarbejde med foreningen af væresteder samt de hjemløse. Han nævnte også et møde med socialministeren til drøftelse af nye veje for beskæftigelse.

Hanne Wiingaard takkede dirigenterne for et flot stykke arbejde, ligesom medarbejdere og medhjælperne fik en tak.

Dirigenterne så sig ikke i stand til at takke for god ro og orden, men udtrykte ønske om, at vi alle passer godt på vores forening.