Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 19. maj 2005

Mødested: Hos Michael Adamsen, Viborg

Til stede:

Michael S. Adamsen (tovholder)

Gitte Thomsen

Jan Andersen (referent)

Afbud fra:

Thoridt Allermand

Robert Feldhütter (webmaster)

1. Velkomst

Intet at referere.

2. Valg af referent

Jan blev valgt.

3. Valg af ordstyrer

Gitte blev valgt.

4. Hvordan har jeg det for tiden/præsentation af gruppens nye medlem (Gitte)

Intet referat fra dette punkt.

Herefter blev dagsordenen ændret: Punktet om et elektronisk nyhedsbrev udgår, da vi allerede har sådan et. De nye punkter på dagsordenen fremgår af referatet.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde

Vi har faktisk haft to møder:

Referatet af mødet d. 11. januar 2005 blev godkendt.

Michaels referat af hjemmesidegruppens møde under landsmødet d. 5. maj 2005 blev også godkendt.

6. Timer og økonomi

Eva har oplyst, at webmasteren har fået udbetalt 4000 kr. i honorar i indeværende år. Det svarer til 20 timer, eller 2 måneders aftalt arbejdstid. Vi ved ikke, hvor mange timer, som Robert har brugt uden at få betalingen endnu, så Michael mailer til ham og beder om at få en oversigt, så snart Robert er rask.

7. Statistik vedr. hjemmesiden

Pga. Roberts fravær har vi ingen aktuel statistik over besøg på hjemmesiden.

Eva har oplyst, at der pt. er 191 tilmeldte som modtagere af det elektroniske nyhedsbrev. I januar var der 219, så der er tale om en markant tilbagegang (13 %).

Jan havde lavet og medbragt grafer med statistik over aktiviteten på LAPs debatforum. Man kan ikke se, hvor mange der kun læser indlæggene, så statistikken viser antallet af nye indlæg. Hovedtallene gengives her:

2000: 5 indlæg; 0-4 indlæg pr. måned; 0-3 forfattere pr. måned

2001: 41 indlæg; 0-11 indlæg pr. måned; 0-4 forfattere pr. måned

2002: 58 indlæg; 0-12 indlæg pr. måned; 0-7 forfattere pr. måned

2003: 107 indlæg; 1-18 indlæg pr. måned; 1-9 forfattere pr. måned

2004: 309 indlæg; 0-69 indlæg pr. måned; 0-12 forfattere pr. måned

2005: 189 indlæg t.o.m. 18. maj; 26-61 indlæg pr. måned fra januar til april; 8-12 forfattere pr. måned fra januar til april

Til og med 2003 er tallene så små, at det er svært at se et mønster i dem. Den store stigning i 2004 kommer i andet halvår, og antallet ser ud til at have stabiliseret sig igen (omkring 50 indlæg pr. måned). Antallet af forfattere/debattører er steget mindre drastisk end antallet af indlæg.

Michael bad om og fik en kopi af filen med denne statistik.

8. Opfølgning fra sidste møde

Vedr. vort forhold til firmaet Headline: Eva har oplyst, at vi ikke har hørt fra dem siden januar, hvor der blev sendt et brev til dem. Måske kan det lade sig gøre at få penge tilbage fra dem. Michael skal deltage i landsledelsens møde lørdag d. 21. maj og benytter lejligheden til at spørge om deres (og evt. juristens) mening.

Der har vist sig en del uenighed i den beslutning, som blev truffet på mødet i januar, om ikke at have en skriftlig politik om links, så det vil vi tage op igen på næste møde. Michael beder om at få en kopi af det oplæg herom, som Jan havde lavet til det møde.

9. Planlægning af arbejdet frem til næste møde

Pga. Roberts fravær i dag er det nødvendigt at holde et nyt møde snart, og her ønsker vi, at Eva også deltager.

Jan havde lavet og medbragt et ufærdigt oplæg om forslag til ændringer på hjemmesiden. Dette blev gennemgået. Jan skal arbejde videre med dette og udsende det til hele gruppen inden næste møde.

Inden næste møde skal vi dog gerne have flg. ordnet:

Menuerne skal bringes i orden.

Hjemmesiden skal gøres udskriftsvenlig.

Det nyeste medlemsblad (udkommet april 2005) skal gøres tilgængeligt på hjemmesiden.

Michael mailer til Robert herom, så han kan gå i gang, så snart han igen er rask.

10. Aftaler om arbejdet med LAPs hjemmeside

Jan havde lavet og medbragt et oplæg til dette. Efter nogle små justeringer blev det godkendt. Det udsendes som et bilag til dette referat.

11. LAPs foldere i PDF-format på hjemmesiden

Der var enighed om, at dette er en god idé. Michael benytter landsledelsens møde lørdag d. 21. maj til at etablere de nødvendige kontakter til dette projekt.

12. Evt. (herunder fastsættelse af næste møde)

Vi har modtaget en henvendelse om gensidig linkning fra lederen af Mødestedet, som er et værested i Sundby på Amager. Jan har (som fungerende tovholder i april måned) sendt nogle spørgsmål til ham og fået svar tilbage. Michael mailer til ham, præsenterer sig som den nye tovholder, meddeler at vi pt. ikke kan linke til deres hjemmeside og foreslår, at de henvender sig til FAP-København og spørger dem i stedet.

Næste møde: Vi foreslår mandag d. 6. juni 2005 kl. 16.00 på LAPs sekretariat i Odense (alternative datoer er onsdag d. 15. og tirsdag d. 21. juni). Michael mailer rundt til resten af gruppen og til Eva, som vi gerne vil have med til næste møde.

BILAG

LAPs hjemmesidegruppe/21MAJ2005

Aftaler om arbejdet med LAPs hjemmeside

1. Webmasteren skal svare på e-mails vedr. LAPs hjemmeside fra nedennævnte (i prioriteret rækkefølge) indenfor 2 døgn:

Sekretariatet,

hjemmesidegruppens tovholder og

øvrige medlemmer af hjemmesidegruppen.

Henvendelser fra andre end disse kan videresendes/henvises til ovennævnte.

2. Webmasteren skal løse (eller – i tilfælde af større opgaver – påbegynde løsningen af) opgaver vedr. hjemmesiden indenfor 7 døgn.

3. Webmasteren skal straks give besked til sekretariatet og til tovholderen (og gerne resten af hjemmesidegruppen) i tilfælde af problemer med at svare på e-mails eller løse opgaver vedr. hjemmesiden; f.eks. – men ikke kun – ved ferie, sygdom, travlhed på arbejde, familiemæssige problemer og tekniske problemer.

4. Webmasterens opgaver omfatter alle større opgaver vedr. hjemmesiden samt alle problemer og fejl, der måtte påstå; uanset årsag.

5. Sekretariatet skal kun tage sig af små, nemme, hurtige og rutinemæssige opgaver vedr. hjemmesiden. Webmasteren skal overvåge og kvalitetssikre disse ting.

6. Webmasterens aftalte arbejdstid – pt. 10 timer pr. måned – fordeles således, at webmasteren arbejder på hjemmesiden mindst 2 timer pr. uge, med mindre andet er aftalt, eller der ikke er nogle opgaver at løse.

7. Hjemmesidegruppen (inkl. webmasteren) holder møde ca. 1 gang i hvert kvartal, indtil rutinerne fungerer så godt, at man kan klare sig med længere intervaller mellem møderne.