Pressemeddelelse: LAP påvirker nyt kæmpehospital i Århus.

I Århus har man besluttet at bygge en hel hospitalsby til hele 10 milliarder kr. Alle hospitalerne i byen skal samles på et sted, nærmere bestemt i Skejby. I den forbindelse har der været, og vil være, en del møder hvor interesseorganisationer kan give deres besyv med, inden murstenene begynder at blive stablet oven på hinanden. Med andre ord, vi kan påvirke byggeriet i en god retning. Indtil videre skal det psykiatriske hospital dog ikke flyttes derud. Det skal kun modtagelsen. Fra 2015 skal man tage til Skejby, for at komme til modtagelsen inden for psykiatrien. Man kan så ligge der i op til 72 timer, for at blive observeret for at bedømme om man evt. skal indlægges. Hvis det er ja, skal man køres 15 min. hen til det psykiatriske hospital i Risskov.

På møderne har LAP’s repræsentant markeret sig ved bl.a. at foreslå, at der skal være et livsglæderum, hvor patienter og pårørende kan gå hen og finde ny mental energi. Der kan f.eks. være flotte malerier på væggene, bolde man kan lege med, musik man kan lytte til, store bamser osv. Det syntes man var en god ide, som vil bliver videregivet til et magasin, der udkommer næste år, med alle vores forslag i. Allerede nu har man planlagt et helse- torv samt et reflektionsrum på det nye hospital. Det sidste kan man gå ind i og reflektere over tingene. Hvis man vil se byggeriet, kan man gå ind på www.dnu.rm.dk. Man kan sågar få en overflyvning over det!  Det er flotte billeder man får at se. Her kan man også komme med forslag til hvordan hospitalet skal se ud.

LAP`s repræsentant er meget glad for møderne, som foregår i en god atmosfære, tilmed bliver man bliver lyttet på. Næste tema for mødet er: Sundhedsfremmende og forebyggende initiativer.
Så en stor rose fra LAP’s Livsglædegruppe til dem der har involveret os i projektet.

Tom Jul Pedersen
p.v.a./ Livsglædegruppen inden for
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere.

Medlemsbladet nr. 4, 2009

Læs om satspuljeforliget, reportager fra psykiatritopmødet og meget mere.

Referat af møde i tvang-gruppen, 18. november 2009

Onsdag 18. november kl. 10.30 – 15.45 Store Glasvej 49, Odense

Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Herluf Dalhof, Karl Bach, Olga Runciman samt Steen Moestrup

Afbud: Ulla Asmussen, , Gunvor Hansen og Rikke Bondesen

1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Werner Leervad
Referent: Steen Moestrup

2) Godkendelse af referat
Referat fra 14. oktober, godkendt med de rettelser der er fremkommet fra Karl og Jan, referatet er lagt på hjemmesiden.
Referat fra 11. september, Jan fremlagde forslag til et korrigeret referat, der blev gennemgået. Spørgsmål er afklaret og JanKarl fremsender et forkortet referat til godkendelse pr. mail. Herefter sættes det på hjemmesiden.

 3) Siden sidst
Tvungen opfølgning er nu vedtaget som forsøgsordning under satspuljeforliget. Det er forsøgt udvandet.

Der er gang i mange ting omkring psykiatrien, skudepisode i Ålborg, Tom Bolvig om depression, TV-udsendelse om elektrochok. Herluf efterlyser stadig personer, der vil medvirke i en tv-udsendelse om elektrochok, og som er bevidst om, at have mistet hukommelse ved bruge af elektrochok.

Karl er stadig ikke begejstret for forsøgsordningen med Tvungen opfølgning. Der er kommet mange tilføjelser til satspuljeforliget. Behandles som særligt punkt.

Spørgsmål fra Nils Holmenquist og svar fra sundhedsministeren fremsendes til gruppen.

Olga indtræder i arbejdsgruppen permanent.

I 2. udgave af den Personlige arbejdsbog, selvindsigt, selvbestemmelse og recovery,  fra skolen i nNørregade Århus, er det psykiatriske testamente optrykt.
Bogen kan bestilles på tlf. 86 20 79 79 eller email arbejdsbog@gmail.com .

4) Aktuelle sager

Katrine Voels ansøgning om at indgå i tvanggruppen.
Vi inviterer Katrine til næste møde, og hvis hun herefter forsat er interesseret i at indtræde i gruppen, så er hun velkommen til det.

Tvungen opfølgning.
Vi har modtaget mails fra Karen Klint og Öszlem, samt har det officielle dokument omkring satspuljeforliget.
Det fremgår ikke af teksten i Satspuljeforliget at Ladeporten omkring at, hvor justistministeren kan trække de retspsykiatriske patienter ind under ordningen, er blevet lukketden er ikke medtaget i satspuljeforliget.
LAP skal bede om foretræde for sundhedsudvalget.
Det fremgår ikke nogen steder, at systemsvigt forhindrer, at ordningen kan anvendes.
Der er kommet en tilføjelse pkt. 5 omkring  udgående psykiatriteam.
Vigtigt, at vi får nærlæst alle bemærkninger til lovforslaget nøje.
LAP bør fremsætte ønske om at deltage i følgegruppen.

Vi skal holde kontakten med politikerne og sikre det forsatte samspil mellem os og politikerne.
Der skal skal ifølge forliget være en sundhedsperson til stede hvis ved patienten afhentes af politiet.
Klage over tvungen opfølgning har opsættende virkning.
Det burde være et krav at behandlingen skal følge sundhedsstyrelsens vejledning. Og ikke kun så vidt mulig.
Detr burde være et ultimativt krav om civilt klædt politiet ved afhentningen. Og ikke kun så vidt mulig.

Modstand skal ikke komme patienten processuelt til skade. Betyder, at man ikke må idømmes en behandlingsdom for at yde modstand.

Bemærk, at der kun må anvendes medicin, hvor det fremgår af journalen at patienten har positiv respons.

Vi forespørger Karen Klint om de ting, vi ikke synes at kunne finde i satspuljeforliget.
Karl kontakter KK. Der er brug for en grundig udredning om behandlingsdømte.

LAP skal bede om foretræde for sundhedsudvalget, når selve lovforslaget foreligger.

Ministeren har ikke svaret på vores brev om et foretræde.

Vi skal holde kontakten med politikerne og sikre det fortsatte samspil mellem os og politikerne.

Politi i civil eller uniform ved tvangsindlæggelse
Vi kunne godt tænke os, at det er nogle andre med når politiet afhenter patienterne.

Ønsker vi atom politiet skal være i uniform eller i civil ?
Gør det en forskel om man bliver hentet af politi i uniform eller civilklædt ?

Folk kigger mere, når det er politiet.
Gør det en forskel om man bliver hentet af politi i uniform eller civilklædt ?
Politiet er uddannet til at tage sig af overtrædelse af samfundets regler, ikke til at behandle syge mennesker, det er andre metoder som bør anvendes. Det bør ikke regnes for en lovovertrædelse at være syg.

Det er meget forskelligt, hvordan man reagerer på politiuniformen. Om det virker passiviserende eller ophidsende?.

Kan man tænke sig en lovgivning om tvang, hvor politiet ikke involveres?.

Dansk Psykiatrisk selskab tager afstand fra, at det er psykiaterne som skal medvirke ved tvangsindlæggelser.

Der er en kontrolindstans ved at politiet skal medvirke og dermed kontrollere om læge papirerne er i orden.

Politiet skal klædes bedre på til at tale psykiatriske patienter ned og tackle situationerne.
Er det angsten for patienten der udløser skudepisoderne?. Eller er det patienternes angst for politiet der skærper situationerne?.

Psykiatriske udrykningstjenester bør medvirke især ved tvangsindlæggelser.

Det bør undersøges hvor tit politiet rykker ud tilved psykiatriske patienter ?
Såvel ved tvangsindlæggelser somog andre situationer.

Vigtigt, at der satses mere på at anvende samtalen til at bringe folk ned på jorden.

Ministeren har ikke svaret på vores brev om et foretræde.

Modstand skal ikke komme patienten processuelt til skade. Betyder, at man ikke må idømmes en behandlingsdom for at yde modstand.

Forespørger Karen Klint om de ting, vi ikke synes at kunne finde i satspuljeforliget.
Karl kontakter KK. Der er brug for en grundig udredning om behandlingsdømte.

Bemærk, at der kun må anvendes medicin, hvor det fremgår af journalen at patienten har positiv respons.

Karl´s sag:
Karl uddelte en række e-mails omkring ensin klagesag i denne forbindelse med overlæges politianmeldelse og retssag. OgHan gennemgik de generelle og principielle aspekter i sagen.

Konklusion: Vi skal støtte, at der bliver lavet en undersøgelse af behandlingsdømte, omfanget af behandlingsdomme på baggrund af sager mod personalet.
Gruppen støtter Karls personlige initiativ til undersøgelsen og Karl holder linjen til Karen Klint videre og bringer det op i det Ssociale nNetværk. Karl holder gruppen orienteret.

Nultolerance,:
mMail fra Bo fremlagt og diskussion om hvorfor, hvorfor reglerne ikke skal være som ude i samfundet. Et af problemerne er, at vi oplever behandlingen som overgreb på os, og dermed må man imødese, at patienterne forsvare sig eller går til modangreb.

Fængselsstraf har til formål, at straffe dig og opfordre dig til ikke at gentage din forseelse.
Hvorimod behandling er for at hjælpe dig. Ved Bbehandlingsdomme har man truslen hængende over hovedet, at man uden varsel kan hentes til anbringelse.
Behandlingsdomme udnyttes for at disciplinere patienterne.

Skuddrabet på psykisk syg mand i Ålborg
Talt om tidligere, hvorvidt politiet skal være i civil eller uniform.

Svar til 2 sundhedsassistenter på Psykiatrisk Center Hvidovre ?
Vi arbejder i tvanggruppen på at minimere alle former for tvang. Så længe man har muligheden i lovgivningen, kan og vil bæltefixering blive anvendt.
Er det ikke mere humant at blive låst inde i et rum/gummicelle.? Spørgsmålet er hvordan passivisering kan foretages på en hensigtsmæssig måde.
I det Ssociale nNetværk, tales der om at halvere tvangen.
Vi skal fortsat bearbejde politikerne.
I det psykiatriske testamente skriver vi, at man kan vælge at lade sig fiksere.
Det er forbudt ifølge international lovgivning at fiksere langvarigt, men lovligt p.t. ifølge nugældende dansk lovgivning.
Rådet for Ssocialt uUdsatte har tidligere meldt ud, at deres standpunkt er, at bæltefiksering bør gøres ulovligt.
Diskussion omkring oppegående fiksering, der er argumenter for og imod. Kommer jo an på hvad valget står i mellem og situationen.

Det er svært for gruppen at opnå enighed omkring svarene.
Tvanggruppen har ikke kunne opnå koncensus, omkring svarene.

Karl fremsender høringssvar til sidste udspil omkring tvang i psykiatrien.

Principprogrammet kunne være en del af besvarelsen.

Der bør være valgmulighed mellem forskellige sanktioner.

Tidsbegrænsninger på sanktioner.

Herluf udarbejder svar og sender det rundt på mailen.

Måske kunne det være et tema til en minikonference på landsmødet.

5) Implementering af Det psykiatriske Testamente
Udsat til næste møde.

6) EVT

Vi mangler at diskutere udredningen fra sundhedsstyrelsen. Tages op næste gang.

Herluf efterlyser personer, der har fået elektrochok.

Karl sender bilag uddelt på mødet rundt til alle pr. mail.

Næste møde fredag d. 22. januar 2010 kl. 10.30 til 15.30

Werner sørger for bespisning.

Pressemeddelelse: Hvornår er nok, nok?

16. november 2009

Det er det spørgsmål LAP, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere må stille efter tragedien den 13. november 2009 i Ålborg.

Vi stiller spørgsmålet til sundhedsministeren, justitsministeren og samtlige partiers psykiatriordførere.

For tredje gang inden for ni måneder har politiet anvendt skydevåben ved assistance til tvangsindlæggelser. To gange med døden til følge.

LAP må forlange, at alle aspekter omkring disse episoder bliver fremlagt for offentligheden.

LAP må ligeledes forlange en klar redegørelse om, hvorfor politiet optræder uniformeret – uagtet at det hedder sig, at politiet så vidt muligt skal være civilt klædt i sådanne situationer.

LAP må også stille spørgsmålet: ”Hvor mange flere psykiatribrugere skal miste livet”? Ikke mindst set i lyset af det fireårige forsøg med ”Tvungen opfølgning”, som ligger i satspuljeforliget, burde der helt klart i forsøget have været indskrevet et krav om, at politiet skal optræde i civil.  Mange tvangsindlæggelser kunne undgås ved at et specialuddannet psykoseteam med læge og sygeplejersker mødte op på bopælen, i stedet for uniformerede politimænd.

LAP udtrykker sin dybeste medfølelse for de efterladte til de to dødsofre.

På vegne af LAP´s Landsledelse
Inger-Liss Christoffersen
72 16 87 93

Pressemeddelelse: Tvungen opfølgning – Nej Tak

27. oktober 2009

Tvungen opfølgning indgår i ny satspuljeaftale på sundhedsområdet – LAP finder det oprørende og opfordrer til at forsøget trækkes ud af aftalen

LAP – Landforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere – finder det oprørende, at samtlige folketingspartier undtagen Enhedslisten – som en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet – har besluttet at etablere forsøg med tvungen opfølgning over for psykiatriske patienter.

Tvungen opfølgning vil i praksis betyde, at et antal borgere, som ikke er aktuelt sindssyge, vil kunne afhentes af politiet i eget hjem, bringes til den nærmeste psykiatriske afdeling, sprøjtes med stærkt virkende hjernemedicin og derefter blive overladt til sig selv. Dette på baggrund af en enkelt overlæges beslutning. Det er ikke nogen værdig måde at behandle svært stillede psykiatriske patienter, og helt i modstrid med grundlæggende menneskerettigheder om boligens ukrænkelighed og retten til selvbestemmelse.

Vi kan kun se dette som en afmagtshandling fra sundhedsministerens side, bundende i en naiv tro på ensidige medicinske løsninger.

LAP har i årevis efterspurgt en seriøs forskning vedrørende såkaldte ”svingdørspatienter”, herunder undersøgelser af, hvorfor nogle psykiatribrugere ophører med at anvende ordineret medicin. Det eneste svar har været et postulat fra lægefaglig side, om at patienterne mangler sygdomsindsigt.

Der kan være mange og helt legitime grunde, til at den enkelte fravælger stærkt virkende hjernemedicin. Medicin som påviseligt kan føre til pludselig død, grundet hjertesvigt, til livs- og helbredstruende tilstande såsom diabetes, overvægt og hjerte-/karsygdomme og til generelt forringet livskvalitet og funktionsevne.

Folketinget kunne have valgt at anvende satspuljemidler til helt anderledes og for den enkelte relevante tiltag: hjælp til at leve et liv uden psykofarmaka, hvis det er det, man ønsker, adgang til solid hjælp og støtte i døgnets 24 timer i eget hjem eller dertil indrettede døgnhuse mv.

I LAP frygter vi, at forsøget udvikler sig til en sovepude. Forsøget kan betyde, at der ikke bliver forsket i eller forsøgt andre løsningsmodeller.

På trods af de i aftalen indarbejdede retssikkerhedsgarantier ser vi det som en fare for den almindelige psykiatribruger, at der overhovedet åbnes for forsøg med ambulant tvang. I dag en ”lille” gruppe på 60 personer på landsplan. I morgen! Hvor mange?

LAP finder det klædeligt, hvis forsøget hurtigst muligt trækkes ud af Satspuljeaftalen.

På vegne af LAP
Steen Moestrup, tlf. 28 22 27 65
Hanne Wiingaard, tlf. 21 63 73 14
For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – www.lap.dk – Talsmand Hanne Wiingaard – wiingaard@pc.dk – 55500151

Referat af møde i tvang-gruppen, 14. oktober 2009

Onsdag  14/10-09 kl 10.30 – 15.45 Store Glasvej 49, Odense

Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Herluf Dalhof, Karl Bach, samt Steen Moestrup

Afbud: Ulla Asmussen, Olga Runciman, Gunver Hansen og Rikke Bondesen

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent
Werner ,dirigent
Steen, referent

2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Snak omkring referatskrivning og proceduren for disse.
Jan laver en sammenskrivning af referatet fra 11. september 2009.

3)Siden sidst

Møde om Laplandsmodellen, der deltog 30-40 person, Karen Klint deltog og flere personaler.
3 steder i landet havde man implementeret det med succes. LAP bør offentliggøre de positive historier. Vi savner dokumentation til denne proces.

Psykiatri-topmødet, meget positiv og aktiv stemning i forsamlingen, nyt psykiatri-topmøde næste år. Gøre os klart hvad vi kan og vil ligge i det samarbejde. Stand på mødet, hvor der vist blev tegnet en del nye medlemskaber, psykiatrisk-testamente blev fremlagt og begrebet kom ud til hele forsamlingen. Erklæringen indeholder pkt. 7 bl.a. halvering af tvang, samt afsnit om retspsykiatri, urimelige lange behandlingsdomme og nul tolerance.

Mandag d. 19. november har Poul Nyrup møde i Jobbanken.

4. november deltager steen med oplæg sammen med Poul Nyrup i forbindelse med arbejdsmarked på Nørrebro.

Mandag d. 26. november Møde i århus med Poul Nyrup.

Mødet med Sofie Løhde og Vivi Kier.
Gøre forsøg på, at flytte på deres holdning. Lige efter mødet var vi enige om, at det var gået godt.
Vi kørte på med en dialogisk facon. Vi vidste vi var uenige med dem, men stemning var god.

4) Yderligere møder med folketingsmedlemmer?
Strategi for hvordan vi gør nu. Hvad vi gør for at forhindre tiltaget med tvungen opfølgning, men også hvilke tiltag, der kan eller bør sættes i værk ved tvungen opfølgning eller socialetiltag der bør foretages inden tvungen opfølgning kommer på tale.

Karen Klint, Karl er kontakt person.
Sofie Hæstorp Andersen, Karl er kontaktperson.
Öslem, Karl er kontaktperson.
Anne Marie Geisler Andersen, Steen er kontaktperson.
Per Clausen, enhedslisten, mødes med ham til sidst. Karl kontakter senere.

Baggrund for lovforslaget om tvungen opfølgning: For at hjælpe de stakkels forpinte patienter (og nedsætte truslen fra psykisk syge voldelige).

5) Henvendelse til sundhedsministeren?

Ministersekretæren skal have en skriftlig begrundet anmodning.

Det vi mangler i det danske samfund er nogle tilbud, som folk vil tage imod inden de når ind under rammerne for tvang i psykiatrien. Refugiet kunne være en mulighed.

Udspil om gummiceller, afskaffelse af opsættende virkning af klager over tvangsbehandling og tvungen opfølgning. Behandlingsdomme især dem som sker i forbindelse med personale/psykiatrisk behandling.

Karl sætter et brev sammen med henblik på at få et møde med ministeren.

5a Udredning fra sundhedsstyrelsen

Det er denne rapport som ministeren læner sig op ad, når han foreslår Gummiceller og isolation. Gennemgang af den lovgivning som er gældende i en række andre lande.

Hver får til opgave, at finde 5 punkter som de synes er væsentlige i denne rapport.
s. 39 ridses op hvor man har tvungen opfølgning.

5b Mediernes holdning til tvungen opfølgning

Ekstrabladet, Jyllands Posten og en mere som vil bringe historier omkring psykiatriske patienter der begår vold indtil forslaget er gennemført. (Ifølge Karen Klint). Onde historier vil blive omtalt.
Bo bedes foretage en opfølgning på dette.

6) Udbredelse af kendskabet til Det psykiatriske Testamente

Præsenteres på vores eget kursus ”hjælp der hjælper” 26. – 28. november. 30 min. Af Jan. Desuden plads til en øvelse i at udfylde testamentet, den ene støtter den anden i at udforme testamentet.

Udarbejdelse af en folder om psykiatrisk Testamente. A5 format. Informerende omkring folks rettigheder i forbindelse med tvangsbehandling og behandlingsdomme. Vær opmærksom på at der findes en vejledning fra ministeriet. Jan kommer med oplæg til hvilke uddrag til testamentet der skal medtages. Karl og måske Erik Olsen kommer med forslag til rettigheder.

Webmaster skal rykkes for at lægge den nyeste udformning på hjemmesiden. Karl følger op på det.
Hele hæftet, wordfilen og pdf-filen. Det skal laves som et dokument man kan udfylde på skærmen.

Jan laver en artikel omkring det psykiatriske testamentet til medlemsbladet, deadline 1. november.

Næste gang snakker vi videre omkring muligheder for pressemeddelelse omkring det psykiatriske testamente.

7) Eventuelt

Kontakt til Dagens Medicin, Herluf har haft kontakt til en journalist, der gerne vil have et interview med Herluf og en person, der kunne komme i betragtning ved tvungen opfølgning.
Herluf følger op på denne kontakt og holder tvang-gruppen orienteret.

DR dokumentar, Herluf har en kontakt omkring skader ved elektrochok. Der er brug for 3-4 eksempler på patienter. Vigtigt, at dem som står frem får støtte og opbakning. Vi havde nogle emner på banen, og vi må gøre hvad vi kan for, at vi får programmet i kassen.
Hvis nogen har emner bedes de kontakte Herluf.

Karl besvarer henvendelse fra HP. Mail af 12. oktober 2009.

Diskussion af om gruppens møder er åbne, ifølge handlingsprogrammet vedtaget på dette års møder er alle møder åbne dog uden tale og stemmeret.

Referater til hjemmesiden skal fremsendes til sekretariatet.

Dirigenten takkede for nogenlunde god ro og orden.

Næste møde:

Onsdag d. 18. november 10.30 til 15.30, sekretariatet.
Werner tager pålæg og brød til alle.

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 9. september 2009

Deltagere: Hans Jørgen Troelsen, Katrine Woel, Hanne Wiingaard, Karl Bach
Afbud: Ghita Bergstrøm, Preben Meilvang, Tina Christensen, Lise Jul, Bjarne Skov Jensen, Erik Olsen (?)
Udtrådt af gruppen: Nils Holmquist Andersen

1.    Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Hanne Wiingaard. Referent: Karl Bach

2.    Gensidig præsentation 

Alle deltagere præsenterede sig og informerede om vores baggrund for at deltage i gruppen.

3.    Kort introduktion til arbejdsmarkedsprojekter LAP pt. er involveret i.
Karl opridser hvilke projekter LAP tidligere har gennemført eller pt. deltager i: Eget undersøgelsesprojekt: Mere end almindelig hensyntagen? Et undersøgelses- og formidlingsprojekt med vægt på at udvikle og implementere en handicapfaglig tilgang. Evt. opfølgning kunne bestå i yderligere at oplyse om hvad et psykosocialt handicap og rimelig tilpasning kan bestå i.

Kursusvirksomhed rundt om i landet i samarbejde med AOF mv.: Next Stop Job.

Lovforberedende forsøgsprojekt med sociale mentorer i Herlev, Odense og Viborg. Forsøget ser ud til delvis at være imødekommet med lovændring pr. 6. juli 2009, der betyder, at der nu kan bevilges mentor efter LAB-loven:
§ 78. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse, kan der ydes støtte til en mentorfunktion.
§ 79. Hvis en virksomhed eller en uddannelsesinstitution får støtte til at varetage en mentorfunktion, skal indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen.
§ 80. Støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent. Med henblik på at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen, kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen.
Stk. 2. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos personen, der har brug for mentor, fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med virksomheden eller uddannelsesinstitutionen. Hvis der ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, kan der fastsættes et timetal for mentorfunktionen pr. plads i stedet for til den enkelte person.

4.    Hvad vil arbejdsgruppen prioritere fremover, herunder ideer til nye projekter og beskrivelse til LAP’s hjemmeside 
Katrine foreslår, at vi udformer en brochure om, hvad man skal tage højde for, for at søge og varetage et job. Vægt på at være personer med ressourcer frem for at præsentere sig som syg. Vigtigt med egen selvforståelse. Karl foreslår, at vi bestræber os på at videreføre tilgangen om psykosocialt handicap og rimelig tilpasning. Ide om at udvikle brochure både til virksomhed, kommune og borger. Materialet kunne evt. udvikles og distribueres i samarbejde med specialfunktionen Job og Handicap i Vejle. Frem til næste møde i arbejdsmarkedsgruppen vil de tilstedeværende arbejde videre med at uddybe projektideen.

Hanne nævner muligheden for at få assistance til fondssøgning.

Arbejdsgruppens tema:
Gruppens fokus er at forbedre psykiatribrugeres muligheder i forhold uddannelse og arbejde, f.eks. ved at igangsætte egne LAP projekter, følge med i og forholde sig til nye tiltag og til hvordan området dækkes i den bredere offentlighed.

5.    Arbejdsmarkedskommissionens rapport: forslag vedrørende førtidspension, udviklingsforløb og fleksjob mv.

Karl gennemgår kort hvad kommissionens udspil omhandler.

6.    Forberedelse af møde med konsulent i LO den 24. september. Hvad skal vi tage op, hvem deltager? 

Hanne, Katrine og Karl går til mødet. De tre mødes kl. 11 på Hovedbanegården. Hovedemner: psykosocialt handicap og rimelig tilpasning, udgivelse, udviklingsforløb, fleksjob.

Referat af møde i Refugie-gruppen, 17. september 2009

Til stede: Paul Bjergager, Inger Beck, Michael Freisleben, Karl Bach, Simon Bordal

1.    Referent og mødeleder
Mødeleder: Michael, referent: Karl

2.    Godkendelse af referat 

Referat af mødet den 24.04.09 blev godkendt

3.    Simons oplæg 
Simon redegør for sine overvejelser vedrørende udarbejdelse af oplæg:
•    Der må være noget om det særlige i vores tilgang
•    Vi skal sørge for ikke at lave en institution
•    Overvejelser om organisationsform og finansiering.

De principielle drøftelser centrerede sig især om beskrivelsen af balancen mellem refugie- og akutfunktion og mellem lønnede og frivillige medarbejdere.
Herefter gennemgik vi oplæget afsnit for afsnit og nåede frem til principiel enighed om omformuleringer og uddybning af teksten.

4.    Seminar den 12.november

Der inviteres til et arbejdsseminar, hvor vi dels vil fremlægge resultaterne af gruppens arbejde, invitere deltagerne til at være kritisk medtænkende om det videre arbejde med at realisere konceptideerne og nedsætte en arbejdsgruppe, der vil arbejde med at etablere Refugiefonden. Evt. lidt om hvor langt man er med akuttilbud i kommunerne.

Karl og Simon arbejder videre med at formulere en invitation.

Mulige deltagere:
Praktikere
Selskab for psykosocial rehabilitering
Kommunale akuttilbud
Bedre Psykiatri
Erland Hansen, psykolog på Hedelund
Kristian Vedel
Flydedokken
Patriciahuset
Skiftesporet
NABO-center
Natsted i Odense
Settlementet på Vesterbro
Lederen af Gothersgade

Gruppens medlemmer indsender navne på personer, man ønsker inviteret, inkl. postadresse og e-mail adresse.

5.    Opfølgning af kontakt til kommuner vedrørende akuttilbud
Karl tager kontakt til Bjørn West i ministeriet og spørger om opdateret materiale/oplysninger.
Vi kontakter projekterne med forespørgsel om, hvem det kunne være relevant at invitere, og som vil oplyse lidt om, hvor man er. Karl: Hedensted, Midtfyn, Hjørring, Herlev/Ballerup. Michael: Esbjerg. Simon: Holbæk.

6.    Nye datoer
Den videre forberedelse op til seminaret foregår pr. mail. Inden for 14 dage rundsender Simon en ny udgave af oplægget.
Vi ser for os, at den nuværende refugiegruppe stikker hovederne sammen umiddelbart efter mødet og aftaler nærmere om, hvordan og hvornår den bredere kreds sammenkaldes. Vi forsøger på forhånd at reservere den 3. december.

Referat af møde i tvang-gruppen, 11. september 2009

Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Gunver Hansen, Herluf Dalhof, Olga Runciman, Karl Bach, Rikke Bondesen samt Steen Moestrup
Afbud: ingen

Dirigent Jan, referat Olga og Steen overtog senere

Referat godkendelse: Gunver tager op til sidste referat et tvivls spørgsmål om testamentet. Der skal tilføjes:
”Tilføjelse under forsat drøftelse af tvungen opfølgning Psykiatrisk testamente blev diskuteret, men vi mente, at det ikke var relevant i denne sammenhæng (mødet med Lisselot Blixt)” for at blive godkendt.
Referat godkendt

Punkt 3 siden sidste
Os der var tilstede til Lisselot Blixt fortæller om hvordan det gik. Vi havde hver vore vinkel men det var enighed at det forløb så godt som det nu kunne gøre og senere tilbagemelding viser at vi har påvirket hende lidt, det siger båed ozlem og karen klint?? Rikke fortæller at hun kom ikke på banen oplevet at Liselott affejet hende. Enig om det var ærgerlig for det ville havde været relevant da Rikke kunne havde kommet ind under denne nye lov for noget tid tilbage.
Steen synes det var et positiv møde og at lisselot operer udefra taktisk grunde og ønsker at for forhandlinger i gang. Herluf deler ikke denne optimisme, men er enig at mødet var positiv og ikke spildt tid. Olga deler heller ikke Steens optimisme men tror vi har måske såede noget tvivl hos DF om det er nok til at ændre beslutningen tvivler hun på.
Karl fortæller at ozlem vidst ikke om det behandlingsdømte. Karl har forslået at ozlem har til sine spørgsmål vil denne lov gælde behandlingsdømte.

Efterfølgende fortæller karl om hvad karen klint og ozlem vurderer og de ser det lidt anderledes på situation.

Steen overtog referatskrivning i samarbejde med Gunvor.

4) Fortsat planlægning af aktiviteter i forbindelse med Tvungen Opfølgning

Møde med Sophie Løhde:
9. oktober 10.30 Christiansborg  Møde med Sophie Løhde,
Steen, Olga, Rikke, Karl, Herluf. Deltager i dette.
Vi mødes Hovedbanen under uret kl. 9.30
Rikke forbereder sin egen historie.
Samme taktik som med LiseLotte Blixt og spørger ind til hvor de står.
Politikere vil gerne have noget at spille op i mod.
Vi skal være forberedt på at tale om Refugie/døgnhuse.
Herluf siger noget om emnet psykiatrisk testamente, hvis det kommer på banen.
Vi skal huske at medbringe et antal eks. Psykiatrisk testamenter.

Har man ikke lavet udskrivningsaftale, så kan loven ikke tages i brug. Sundhedssystemet kan blive politianmeldt. Du kan ikke blive udsat for tvungen opfølgning uden at der er lavet en koordinationsplan. Lægerne har været tilbageholdende p.g.a. der ikke har været nogle sanktionsmuligheder.

EU-rådet har lavet en ny officiel anbefaling, har bevirket at landene kan udarbejde lovgivning, hvor indlæggelse og tvangsmedicinering ikke behøver at følges ad.

Glidende overgang mellem psykotisk og stress.

Direktøren kan også få en tvungen opfølgning.

Har man selv udfyldt et psykiatrisk testamente, så har man selv accepteret hvad gør.

PsykiatriTopmøde, dialoggruppe 3 værdighed, respekt, ligeværd og ret til selvbestemmelse også for psykisk sårbare, Ny kultur mere samtale, mindre tvang. En ordstyrer, en oplægsholder, en der melder tilbage til forsamlingen.
Bringe tvungenopfølgning ind i dialoggrupper.
Dæmme op for diskussioner. Tvanggruppens medlemmer skal fordele sig i dialog-grupperne.
Folderen udsendes torsdag 17. september fra sekretariatet med et brev, hvor der er indarbejdet et afsnit omkring tvungenopfølgning og LAPs argumenter imod. Steen og Karl laver oplæg tirsdag d. 15. september.

Henvendelser til medier:
Hvad er tvungen opfølgning ? og argementation mod tvungenopfølgning.
Nyhedsbrev,
Hjemmeside
Blad, artikel.
Indarbejdes i Lederen.

Vigtigt med et sted til overgang mellem hospitalsafdeldingen og det pulveriserende liv.

Alternativer til tvungen opfølgning:

Døgnhuse, akuttilbud, et alternativ til de lukkede afdelinger. Et sted man kan tage hen, når man har det så dårligt og man ikke føler man kan være i det pulveriserende liv.

Et par dages overnatning på skadestuen. Alternativ til indlæggelse. Ikke tvunget til medicin.
Omsorgspligten som er skrevet ind i serviceloven. Ikke med fysisk magt anvendelse.
Afsnit i serviceloven udsendes til gruppen.
Hellere give kommunerne mulighed for personlig opfølgning. End at give hjerneskadende medicin.
Tvangsflytte borger.

Opfordre til dialog mellem socialministeren og sundhedsministeren.

Gunvor kontakter Tove Videbæk. KKR = Kristent københavns radio/tv kanal.
Gunvor tager en snak med henblik på at lave en udsendelse og om der er andre ting hun kan gøre for os.
Kan hun pege på nogle svage led imellem regeringspartierne.
Evt. kan man jo påvirke enkelte medlemmer p.g.a. de etiske aspekter i tvungen opfølgning.

Kontakt til Lars Theilmann. Jan prøver.

Dansk Medicin , Herluf kontakter.

Steen Kontakter redaktøren fra politiken for at få de 5-6 navne på journalister med fagområdet sundhed.

Karl ringer til ministersekretærerne for sundhed og social og undersøger om der er mulighed for foretræde.

Aftale med Karen Klint og sundhedsordfører Sophie Hæstrop Andersen, født 1974. Møde evt.  samme dato som Sophie Løhde.

Anne Marie Geisler Andersen, Psyktriordføre fra Radikale Venstre.
Steen prøver at lave en mødeaftale.

Sammen med Bedre Psykiatri og SIND, en henvendelse til sundhedsudvalget.
Fordi de nye politikere ikke nødvendigvis er klar over hvad diskussionen i sin tid gik ud på. Det skal være i stil med brev formet til regionerne.

Sundhedsudvalget:
Formand Preben Rudingaard.
Steen tager sig af dette.
Karl varmer op, ser dem på mandag. Og spørge om vi skal komme med en fælles henvendelse.
Evt. opfordre til at vi bliver inviteret til debatten.

Psykiatriordføre og sygeplejerske Vivi Kjær (født 1958)
Forsøge at få et møde. Karl tager kontakt.

5) Evt

Bo Steen Jensen sættes på mail-listen. Og indlæg på mailen modtages med glæde.

Gunvor orienterede omkring samarbejde mellem forskellige københavnske bocenters beboer.
Øget selvbestemmelse og det har betydning, at man har noget at stå op til. Og vigtigt vi har medindflydelse på vores hverdag og tager ansvar.

Kommentar til frasortering omkring fostre sortering.

Gode eksempler på folk der har fået hjerneskader af elektrochok. Er der nogen som kender nogen som har påviselig hjerneskader.
…har CD med hvordan en velbegavet har fået totalt smadret sine fremtidsudsigter. Og havde manglende sygdomserkendelse. Kopieres og bedes set til næste møde. (Karl.)

Følgende materiale blev udleveret på mødet:

Medlemsbladet nr. 3, 2009

Alt fra LAPs 10-års jubilæum og jubilæumreception. Desuden aktuelle artikler, vigtige informationer og meget mere.