Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 9. december 2011

Deltagere: Paul Bjergager, Jan Andersen, Olga Runciman, Helene Mortensen, Henrik Linde og Karl Bach Jensen.
Afbud: Patricia Eskekilde, Thoridt Allermand, Hanne Wiingaard

1.    Valg af ordstyrer og referent.
Karl tager referat.

2.    Godkendelse af referat fra mødet 1. november.
Referatet er godkendt.

3.    Opfølgning på møde vedr. satspuljemidler i Sundhedsstyrelsen 25. oktober.
Helene refererer fra mødet, hvor vi havde mulighed for at kommentere de ansøgninger, der var kommet til puljen vedrørende uventede dødsfald.
Mødets dagsorden var at udvælge 1 eller flere af de tilsendte 6 forskningsprojekter, som satspuljemidlerne kunne bevilge støtte til.

I mødet deltog overlæge Torben Hærslev (Enhed for tilsyn og patientsikkerhed) + en jurist. Fra SIND udvalgsformand Leni Grundtvig Nielsen. Karl havde i sidste øjeblik meldt afbud p.gr.a. togforsinkelse. Således var der kun 2 deltagere fra brugerorganisationerne.
Helene argumenterede så godt hun kunne for projekt 4: “Lad de døde gavne de levende”, hvilket SIND støttede fuldt ud.

Det var tydeligt, at udvalget bestående af Erik Røg Larsen/Riisskov, Søren Dinesen Østergård/Ålborg og Anders Fink Jensen/Rigshospitalet/Kbh., på forhånd havde prioriteret projekt 2: “Det gælder livet. En lodtrækningsundersøgelse af systematisk intervention for at bedre psykisk syges helbredstilstand” (et rent KRAM projekt).

Det lød til, at projekt 2 ville blive indstillet til ca. 10 mio. kroner og projekt 4 til ca. 4 mio. og vi blev lovet at få tilsendt kopi af indstillingen til politikerne. Da vi ikke har modtaget denne vil Helene rykke for den.

½ mio. afsættes til revision af retningslinjer for medicinering med antipsykotiske midler. Helene foreslår, at vi forlanger at få indflydelse på retningslinjerne.

Merete Nordentofts og retsmedicinernes ansøgning og projektbeskrivelse rundsendes til gruppen.

Karl kontakter Jørgen Lange Thomsen om, hvor vidt vi skal arbejde for at bevillingen til ”Lad de døde gavne de levende” får en ny satspuljebevilling til næste år.

Henrik foreslår, at vi via vores hjemmesider mv. opfordrer pårørende til psykofarmakabrugere til at forlange obduktion. Karl undersøger, hvordan man som pårørende er stillet i forhold til lovgivning og praksis, inden vi formulerer noget.

4.    Høring på Christiansborg forår 2012.

Karl fremlægger overvejelserne i det foreløbige program og anbefaler medvirken af Ellen Kolsrud, som ikke vil kunne deltage, før hendes nye bog er udgivet, men gerne på et tidspunkt i april.
Beslutning: Vi satser på at gennemføre høringen i uge 16.
Henrik foreslår at invitere Peter Gøtsche (professor i rationel farmakologi). Nævner også psykiater Thorsten Schuman. Begge er med i ”Læger uden sponsor”
Olga spørger Cinzia og Dorrit fra Død i Psykaitrien og Bertel (farmaceut) + filmmand. Karl tager kontakt til Jørgen Thomsen, Merete N. og Lars T. og sammen med Jan diverse politikere.
Henrik taler med Peter Gøtsche (alt. Thorsten Schumann). Helene finder ud af, hvem der skal inviteres fra Sundhedsstyrelsen.

Olga nævner at Robert Whitaker (amerikansk forfatter og journalist) gør opmærksom på, at personer med ”bipolær” diagnose, som nu i højere grad sættes i vedligeholdelsesbehandling med antipsykotika, også viser sig at få en højere dødsrate.

På næste møde vil vi udforme en liste over foreninger og institutioner, vi gerne vil invitere og forhåndsreservere pladser til på høringen. Vi satser på at bringe et første program i Medlemsbladet nr. 1.

5.    Liste over psykiatere, der respekterer mindre medicin dosis eller alternativer. 
Henrik efterlyser gode erfaringer med mindre medicinsk orienterede psykiatere. Vi opfordrer Henrik til at skrive til bladet alternativt udforme et brev til medlemmerne.

6.    a. Mulighed for at man kan kontakte et team eller bisidder fra LAP eller “denne gruppe”, hvis man er indlagt på psykiatrisk afd. 

Der er pt. gang i at organisere LAP’s bisidderservice.

b. Gennemgang af medicin dosis og behandling osv. 
Vi vil vende tilbage til ideen om at udbyde en form for psykofarmaka-rådgivning – hvordan kommer man ud osv. – på vores næste møde m.h.p. at sætte en sådan rådgivning i system.

7.    Den årlige og førstkommende markering af medicinrelaterede dødsfald i psykiatrien.
Tages op på næste møde

8.    Kommende møder
Idet Karl er på ferie uge 4 og 5, aftales det at ændre dato for næste møde:
I stedet for torsdag den 26. januar mødes vi:
Mandag den 16. januar kl. 11 til 15

Næstfølgende møde er: Fredag den 24. februar kl. 11 til 15

Medlemsbladet nr. 4, 2011

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad, bl.a. betragtninger om året der gik, boganmeldelse og interessante artikler.

Pressemeddelelse: ”Lykkepiller” kan dræbe

25. november 2011

Det bør undersøges hvem der evt. har økonomiske interesser i den omfattende brug af livsfarlig medicin mod depression.

Vi har vidst det længe i LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) og nu er det igen blevet videnskabeligt bevist.

De såkaldte “lykkepiller” kan dræbe! Enten hurtigt eller langsomt.

Lundbeck “lykkepillen”, Cipramil, som omkring 178.000 danskere i dag har fået ordineret mod depression, kan give hjerteproblemer, herunder hjertestop, viser et amerikansk studie.

Selvom LAP i år 2010 kørte en landskampagne mod dødsfald forårsaget af psykiatrisk medicin, har danske myndigheder ikke villet undersøge sagen og finder det åbenbart ikke interessant.

Psykisk syge lever generelt 28 år kortere end andre danskere, begår flere selvmord end andre danskere og har et betydeligt ringere socialt samliv med andre, herunder et ringere sexliv end andre danskere.

Denne daglige forringelse af livskvaliteten hos 178.000 danskere er ikke noget som vækker opmærksomhed eller interesse hos myndighederne, men at Lundbecks aktionærer tjener styrtende på andres elendighed, har derimod stor interesse for myndighederne.

Derfor kræves der nu fra LAP`s side, at der bliver sat en undersøgelse i gang om, hvorvidt læger, sundhedsstyrelse m.fl. selv har en økonomisk fordel ved, at så mange liv bliver forspildt, på den ene eller anden måde.

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – Medlem af Landsledelsen i LAP Erik Thomsen – erik.thomsen1@gmail.com – 2785 5731

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 10. november 2011

Referat fra Sommerlejergruppens møde den 10.november 2011 kl. 12.00 i mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense

Til stede var: Gunver, Erik, Jan, Jack, Inger og Birgitte og som gæst var Thoridt

1) Til ordstyrer blev valgt Jack og til referent blev valgt Birgitte

2) Referatet fra sidste møde blev godkend med lidt så kommentarer

3) Erik havde nyt fra LL. Nils skulle komme og deltage i mødet d.d. men blev syg og i stedet for kom Thoridt.

4) Dette punkt var et lukket punkt, da der er personfølsomme oplysninger, og skal derfor ikke med i det referat, der skal lægges på nettet.

5) Punkter vi ikke blev færdige med sidst

A Sommerlejrgruppen godkendte de fremlagte arbejdsrammer, som er i          tråd med med LAP´s retningslinier for arbejdsgrupper.

B Regnskabsfører. Udsættes til næste møde

C Punkterne 8 til 10 i første mødes dagsorden behandles senere.

D Vi drøftede, hvor sommerlejren 2012 skal holdes. Der har været snakket om, vi skulle finde et andet sted i år end Hellebjerg, og det blev op til Gunver, Inger og Birgitte at tage en snak med andre mulige steder f.eks. højskoler, men vi ved på nuværende tidspunkt, at vi kan disponere over Hellebjerg i uge 30, og der var også en enighed om, at det kendte i at holde det på Hellebjerg nok var det mest fornuftige. Vi endes dog om lige at stikke en finger i jorden, men det er mest sandsynligt at det bliver Hellebjerg. Når stedet er bestemt, vil Erik og Jan finde ud af noget med hensyn til forplejningen.

E Aktiviteter m.v. udsættes til næste møde, hvor vi har taget stilling til det endelige sted.

F Der blev drøftet om, vi skal spørge Trygfonden om lov til at holde det et andet sted, idet bevillingen er givet til Hellebjerg ,og det skal Karl fra kontoret finde ud af, da det er ham, der er LAP´s kontakt til Trygfonden.

H  Bevillingen fra LL om sommerlejren 2011 er ikke kommet til udbetaling men det kommer den heller ikke idet Trygfonden kom med deres store bevilling.

7

A Information om Sommerlejr 2012. Der var enighed om, at der skulle en husker med ud sammen med indkaldelsen til Landsmøde 2012 i foråret 2012, men at der senere skulle sendes en separat indbydelse ud til LAP´s medlemmer samt noget i medlemsbladet, så den ikke bliver væk i mængden sammen med materialet  til Landsmødet 2012.

B Dagsorden udsendes af Gunver 14 dage  før hvert møde og evt. punkter fra gruppens medlemmer sendes via mail til Gunver, som så udsender den endelige dagsorden en uge før mødet.

C Telefonliste på gruppens medlemmer udfærdiges.

9

A Hvad kan og må vi i henhold til Trygfondens bevilling overlades til Karl fra kontoret.

B Huske at få ansøgning om bevilling til sommerlejr 2013/2014 på Sommerlejrgruppens møde i januar 2012  !!!!

10.  Økonomi udsættes til næste møde

11.  Evt.

A Gunver havde en hilsen fra Else, og hun har fået det godt ,og hun var meget glad for de gaver, hun havde fået ved afslutningen af sidste sommerlejr. Det var sidste lejr Else var tovholder for, men vi ser hende forhåbentlig som medlem til næste sommerlejr.

B. Gunver havde udarbejdet arbejdsmapper til gruppens medlemmer og de blev delt ud til de tilstedeværende medlemmer. Resten får næste gang.

 

Næste møde afholdes torsdag den 5 januar 2012 kl. 12.30 i LAP´s lokaler på Glasvej i Odense

 

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 1. november 2011

Deltagere: Jan Andersen, Patricia Eskekilde og Karl Bach Jensen.
Afbud: Paul Bjergager, Thoridt Allermand, Helene Mortensen, Hanne Wiingaard og Olga Runciman

Deltagerne valgte at bruge mødet til at lægge et foreløbigt program for en kommende høring. Frem til mødet den 9. december vil Jan og Karl afsøge mulighederne for at afholde høringen på en af de tidligere fastsatte datoer (så vidt muligt den 28.02.12) og forsøge at få aftaler med diverse medvirkende på plads.
Høring om medicinrelaterede dødsfald
Høringen afholdes så vidt muligt på Christiansborg. Om formiddagen vil vi beskæftige os med problemets alvor og omfang, om eftermiddagen med hvad der kan og må gøres.

Kl. 9 – 9.45:         Ankomst + forplejning

Kl. 10 – 10.10:     Velkomst

Tema 1: Mange psykiatribrugere dør unge. Hvorfor?

10.10 – 11.15    1 – 2 pårørende beretter om den, de har mistet
Psykolog Ellen Kolsrud Finnøy: Dødelig terapi – innsikt til utsikt. (titel på hendes bog, som vakte megen røre da den udkom i Norge)

Kl. 11.15 – 11.30:    Pause

Kl. 11.30 – 12.30:     Psykiater, fx Merete Nordentoft: Statistik om over-dødelighed. Medicinens betydning contra KRAM-faktorer
Retsmediciner, fx Jørgen Lange Thomsen om Gråzoner: Registrerede contra virkelige dødsårsager

Afrundende Panel-debat om formiddagens tema gerne med Lars Teilmann som moderator

12.30 – 13.30:     Frokost

Tema 2: Færre medicinrelaterede dødsfald, hvordan??

13. 30 – 14.45:     Styrkede patientrettigheder, fx i form af:
Psykofarmakafri behandlingsmuligheder
Ingen tvangsbehandling, færre behandlingsdomme
Fuldt informeret samtykke
Oplæg v. LAP + farmaceut m. brugerbaggrund (navn:??), Institut for Menneskerettigheder, Rådet for Socialt Udsatte
Efterfølgende debat med panel af folketingspolitikere

14.45 – 15.15:     Pause – kaffe/te

15.15 – 16.30:    Mere viden, klare retningslinjer, mere kontrol
Oplæg v. Sundhedsstyrelsen, Læger uden Sponsor, Helene Mortensen, Retsmediciner
Efterfølgende debat med panel af folketingspolitikere

Afslutning

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 25. oktober 2011

Første møde og gruppen består pt. af:

Frands Frydendahl, Gunver Hansen, Inger Ladegaard, Jack Jensen og Birgitte Kongsfort. Fra Lap Landsledelse; Erik Thomsen og Jan.

Mødet blev afholdt i Laps Lokaler i Odense.

Der var bred enighed om en fast ordstyrer til samtlige møder og valget blev Frands.

Referent blev for denne gang valgt Birgitte

Vi startede med en kort præsentation af sommerlejrgruppen

Jack: Har ikke så meget overskud til selve lejren men vil gerne arbejde bag kulisserne og hvor der er brug for en hånd. Synes at det var godt med de ture der var sidste år og at der var plads til stille stunder hvor man bare kunne gøre som man havde lyst.

Inger: Brænder ikke så meget for lejren mere son hun har gjort men vil alligevel gerne arbejde på halv kraft og give ud af sine erfaringer fra forrige lejre. Foreslog at der blev et gennemgående tema for lejren 2012

Erik: Det er vigtigt at have en sommerlejr for Laps medlemmer og støtter gruppen hvor der er brug for ham. Foreslog at lejren blev holdt på et mindre sted hvor der kan være mere samling på holdet. Erik foreslog også et gennemgående tema og at der tages højde for at aktiviteter ikke overlapper hinanden.

Jan: Første gang Jan er med. Var lidt med på sidelinjen sidste år idet han kom over til festaftenen og synes det er vigtigt at bibeholde Lejren.

Frands. Brænder for psykiske borgere og på lejren er der mulighed for at skabe nye kontakter som kan videreføres i dagligdagen efter lejren. God til organisation. Byder ind med meditation og evt. at få sin båd med på lejren som kan bruges til gode oplevelser.

Gunver: Brænder for Lap lejren og var med første gang i 2009 og har deltaget siden. Var højre hånd for Else (tovholder) sidste år og vil gerne give ud af sin viden og forskellige aktiviteter som må komme. Laplegene er lige Gunver.

Birgitte: Var med første gang 2011 og synes det var så fantastisk at samle så mange medlemmer og se hvordan de trives. Lever til daglig tæt op af psykisk sygdom og brænder for at være med til at gøre en forskel. Kan evt. byde ind med at lave lidt genbrugs smykker, gå stavgang, anden motion og ellers hjælpe hvor der er behov.

Der blev drøftet om størrelsen på gruppen var ok og Frands synes at det ville være rart at få Jens med igen i år? Det mente Erik ikke LL ville give grønt lys for men Frands undersøger denne mulighed. Ellers var der bred enighed om at gruppen var ok.

Herefter var der en runde om Vision, mission, mål/formål.

”Sommerlejrgruppens ene, overordnet formål er at forberede og lede afholdelse af en god sommerlejr for LAP-medlemmer i 2012. Et af vore mål for sommerlejr ar, at mange deltagere oplever at lejren flytter nogle personlige grænser og udgør et vendepunkt som giver deltagerne højere livskvalitet eller håb om det.

Som delmål i dette arbejde ønsker sommerlejrgruppen at organisere sig selv og sit eget arbejde så gruppen bedst muligt kan tjene dette overordnede formål.

Desuden har sommerlejrgruppen som mål at dokumentere sit arbejde bl.a. i en mappe med beskrivelser af evalueringer, beslutninger, arbejdsmetoder, planer og lignende, som næste års sommerlejrgruppe kan bruge som inspiration

Senest en uge før næste møde skal referatet være sendt rund til gennemlæsning og evt. kommentar. Retur til referent for endelig færdiggørelse og så sender referenten ud så alle kan nå at læse det inden næste møde. Sendes til den samlede lejerliste mail og intet svar efter en uge er = med samtykke.

Der blev ikke aftalt nogen fast referent på dette møde idet Birgitte var i tvivl hvor meget hun skulle deltage med men kan godt fremover tage referat.

Ligeledes bliver dagsordenen sendt rundt til gruppens medlemmer senesty en uge før næste møde.

Hvordan afgør vi beslutninger. Frands havde gjort et stor forarbejde og der var bred enighed om at bruge hans model (konsens) Hvis man vil vide mere henvise til Frands skriv om konsent metoden.

Ansvarlig kommunikation. Er at være ærlige over for den opgave man siger ja til, at udføre og det er vigtigt at man har friheden til at sige nej.

E mail politik: Ansvarlighed og ikke mere mails end nødvendig og huske at man skal holde sig på egen banehalvdel. Lad andre i gruppen selv gøre rede for deres synspunkter.

Er der ting man ønsker diskuteret med den enkelte i gruppen sendes en mail direkte til denne. Kun mails der vedrører hele gruppen sendes til den samlede Lap lejerliste.

Eksklusion: Hvis eksklusion  i gruppen kommer på tale bruger vi også konsent metoden, Ved konsent om indstilling til eksklusion henvender tovholder sig til LL og beder om eksklusion.

Valg af tovholder

Ved valg af tovholder brugte vi Lead-link metoden hvor alle i gruppen fik mulighed skriftligt at pege på en person og bagefter udtale sig om hvorfor det var lige den person han/hun pegede på. Efter denne runde fik hver gruppemedlem så mulighed for at afgøre om det stadig var den person man først havde valgt der stadig var emne..

Ud fra denne metode var der bred enighed om at Gunver blev valgt til årets tovholder og hun modtog valget.

Der var bred enighed om fordelingen af rollerne i gruppen.

Frands: Ordstyrer og sørger for udsendelse af dagsorden til næste møde.

Birgitte: Referent

Gunver: Tovholder.

Øvrige medlemmer deltager med de opgaver de byder ind med undervejs ved møderne.

Tovholderen skal holde styr på kalenderen og indkalde til næste møde.

Holde rede på hvem der har påtaget sige hvilke opgaver og følge op på at de bliver udført.

Samarbejde med LL. Godt samarbejde efter Rep-Link metoden vil sige ansvarlig for at fortælle landsledelsen om sommerlejrgruppens perspektiver og beslutninger både til LL og fra LL. Her blev valgt Erik og Jan.

Hvor skal Landslejren være 2012?

Det er et godt spørgsmål, men der var enighed om at vi ventede til næste møde fordi Gunver har henvendt sig til forskellige mulige emner, men har ved mødet ikke fået tilbagemeldinger så der kunne træffes en beslutning.

Der er også et ”MEN” i forhold til Trykfonden idet tilskuddet er mærket det formål de er givet til og vi skal have accept om vi må afholde det andre steder. Erik havde dog hørt i sin øresnegl at det ikke var muligt at være på Hellebjerg igen i år.

Det var hvad vi nåede ved dette møde:

Næste møde: Afholdes den 10. november 2011 i Laps lokaler i Odense.

Mødet starter kl. 12.30 og vi ser frem til at komme videre i vores landslejergruppe 2012

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 11. oktober 2011

Deltagere: Paul Bjergager, Helene Mortensen, Hanne Wiingaard, Patricia Eskekilde, Thoridt Allermand, Karl Bach Jensen.
Afbud: Olga Runciman, Jan Andersen, Nils Holmquist, Henrik Harris Linde

1.  Godkendelse af referat fra mødet den 18. maj 2011
Referatet godkendes.

2.    Kontakt med retsmedicinere. 
Der var indgået en aftale om at holde møde med professor Jørgen Lange Thomsen, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet.
JLT introducerede os til sit arbejde og interesse for medicinrelaterede dødsfald  blandt psykiatripatienter.
Han gennemgik i korte træk indholdet af det undersøgelses-projekt han sammen med kolleger i Århus og Købehavn søger midler til at gennemføre fra satspulje til ”Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien”.
Retsmedicinerne ønsker at fokusere på obduktioner og retskemiske og retsgenetiske undersøgelser, men også på de såkaldte KRAM faktorers betydning (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Projektet har titlen ”Survive: lad de døde gavne de levende” og vil omhandle alle de afdøde med psykisk sygdom, hvor der af embedslæger og politi træffes beslutning om retslægelig obduktion. Ca. 500 personer over en tre-årig peiode. Undersøgelserne vil føre til ny viden om sammenhænge mellem brugen af psykofarmaka, genetik, livsstilsfaktorer og pludselig død og forventes på sigt at kunne nedsætte antallet af dødsfald blandt psykisk syge.

Efterfølgende svarede JLT på en række spørgsmål bl.a. om sammenhængen mellem elektrolytforstyrrelser og hjerterytmeforstyrrelser og om hvordan antallet af obduktioner kan øges. Der vil ikke i undersøgelsen være fokus på malignt syndrom, men JLT blev opfordret til at undersøge, hvor vidt man efter dødens indtræden vil kunne spore ekstra forekomst af kreatinkinase i blodet.
Det blev besluttet at tage kontakt til Sundhedsstyrelsen med henblik på at blive involveret i beslutningen om, hvordan satspuljemidlerne bliver fordelt. Vi beder om at få kopier af ansøgninger og af Sundhedsstyrelsens indstilling. Vi vil forsøge at påvirke beslutningsprocessen til fordel for den retsmedicinske vinkel, bl.a. ved at tage kontakt til Özlem Cekic.

3.    Datoer for kommende møder og evt. høring
LAP’s landsledelse har sagt ja til at finansiere en evt. høring om medicinrelaterede dødsfald. Efter nogen diskussion besluttede gruppen at påtage sig arbejdet med at arrangere høringen.

Mulige datoer for høring, gerne på Christiansborg: tirsdag 28. februar, torsdag 1. marts, tirsdag 20. marts.

Kommende møder i arbejdsgruppen: 

Tirsdag den 1. november kl. 11 til 15.
Fredag den 9. december kl. 11 til 15
Torsdag den 26. januar kl. 11 til 15
Fredag den 24. februar kl. 11 til 15

Udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen m.v.)

17. august 2011

I forslag til ”Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper” foreslås det at ophæve forsøgsordningen efter udløb af forsøgsperioden.

Dette tiltag finder LAP (Landsforeningen Af tidligere og nuværende Psykiatribrugere) meget problematisk.

Det gør vi ud fra, at vi ikke noget steds i oplæget til forslag om ophævelse, ser en årsagsanalyse af grunden til de ganske få ansøgninger. Kun en ”deltager” registrant.

Vi kan i LAP have mistanke om, at grunden til at så få har søgt, i forhold til den antydede forventede gruppe ansøger, kunne være en eller flere af følgende årsager:

Manglende information fra sagsbehandlere, (LAP har hørt fra medlemmer, at f.eks. jobcentre ikke har informeret, og på forespørgelse har svaret ”at de havde rigeligt andet at se til”)

Selve regelsættet omkring gældssaneringer er opbygget for rigidt via de stramninger der er foregået løbende.

Dette set ud fra den samfundsmæssige udvikling og regressionen som er opstået siden 2008, det er som om det ikke er lagt nok plads ind i relation til de ofte forekommende forcer majeure i netop flexjob situationerne.

LAP må derfor forlange at ordningen forsættes ud over 31/12/2011, idet vi mener at der stadigt er et behov for ordningen, og at den manglende information gør at behovsgrundlaget for nærværende ikke kan siges at være kendt på adækvat niveau.

Venlig hilsen

Bo Steen Jensen,  Tlf.: 39693388
Steen Moestrup, Tlf.: 28222765

Medlemmer af LAP´s Landsledelse

Medlemsbladet nr. 3, 2011

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad, bl.a. med beretning fra sommerlejren, boganmeldelse og interessante artikler.

Pressemeddelelse: Grønt lys for bæltefiksering

5. juli 2011

På baggrund af Landsrettens dom omtalt i Politikens netavis 5. jul. 2011 kl. 03.00 Hvori Østre Landsret omgør den af retten på Frederiksberg for et år siden afsagte dom om brug af bæltefiksering. Baggrund var at man på centrene på Bispebjerg og i Glostrup i alt havde brugt bælte fiksering af 14-årig pige 390 gange. Retten på Frederiksberg udtalte at ”lægerne kan ikke bare kan fortsætte med anvendelse af tvang i måneds- og årevis, når det står klart, at behandlingen ikke virker”.
Denne humane afgørelse er nu omgjort af Østre Landsret.

Kilde: politikens netavis 5. jul. 2011 – Grønt lys for bæltefiksering. V/ Hans Drachmann

Udtalelse:
LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere) finder det krænkende for både retsbevidstheden, menneskerettighederne og Danmarks internationale renommé, at en af landets domstole Østre Landsret sanktionerer et handlemønster, som bl.a. formanden for Europarådets torturkommission betegner som tortur.

Vi finder det også problematisk at, på den ene side taler regionerne om nedbringelse af tvangsforanstaltninger og på den anden side anker de en retsafgørelse der er i linie med international opfattelse af bæltefiksering.

Det er også trist at konstatere de forskellige ønsker om tvangs anvendelse som psykiatrien i region Hovedstaden udtrykker i anmodninger om tilladelser til bl. a. sundhedsstyrelsen.

Bo Steen Jensen
Medlem af Landsledelsen i LAP
39 69 33 88