Referat af møde i bisiddergruppen, 15. november 2012

Deltagere:     Maria Therese Kindberg, Klaus Zenon, Nikolaj Stigø, Jan Stig Andersen, Birgitte Hansen

Afbud
:     Susan Skogstad, Lone Høeg, Karl Bach, Heidi Vestergaard

Sted: LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C

Dagsorden:

1: Valg af ordstyrer og referent
2: Siden sidst – personlig runde
3: Godkendelse af referat fra sidste møde
4: Godkendelse af dagsorden
5: Opfølgning på sidste møde
6: Revidering af liste over bisiddere
7: Evaluering af seminar
8: Folder og distribution af bisidderfolder
9: Planlægning af begynderkursus
10: Fast annonce i bladet
11: Næste møde
12: Evt.

Referat:

1: Jan Stig Andersen blev valgt som ordstyrer og Birgitte Hansen som referent.

2: Føres ikke til referat

3: Referatet er godkendt

4: Dagsordenen er godkendt

5: Skemaet til Bisidderprofilerne er færdig og sendt til arbejdsgruppen. Efter eventuelle rettelser sendes de til alle LAP’s bisiddere.

6: Hvilke regler gælder for bisidderlisten? Bisidderarbejdsgruppen beslutter hvem, der kan godkendes til bisidderlisten.

7: Det blev besluttet at udsætte dette punkt, til et møde hvor Susan Skogstad deltager.

8: Bisidderfolder: Der er ca. 150 stk. tilbage og det er derfor blevet vedtaget at få den genoptrykt, 2000 stk. I denne omgang bliver den genoptrykt som den er, da vi har så få tilbage. Senere kan ændringer til folderen så drøftes.

Der er sendt bisidderfoldere ud til de adresser, der på daværende tidspunkt stod registreret i VBA databasen (VBA = væresteder, bosteder og arbejdssteder)

Det er meningen at denne database skal udvides med adresserne på psykiatriske hospitaler, distriktspsykiatri osv.

Det blev på mødet drøftet, hvordan vi får folderen ud til brugerne.
Therese vil skrive et udkast til en annonce og prøve at finde relevante fagblade som måske kan bringe annoncen. F.eks. fagblade for personer, der arbejder inden for psykiatrien.

VBA database. Det er vedtaget at Birgitte Hansen inden næste møde i bisiddergruppen printer listen fra VBA databasen med adresser, ud og sender til personerne i bisidderarbejdsgruppen. Hvis medlemmerne af arbejdsgruppen kender til bosteder, væresteder eller arbejdssteder, der ikke i forvejen er registreret, kan vi få dem med også.

Derudover kan det være en fordel at medlemmerne hjælper med at udvide VBA databasen i deres område. Therese vil kigge på hospitaler på Fyn, Birgitte på hospitaler i resten af Syddanmark og Jan på hospitaler i Midtjylland.

9: Grundlæggende kursus med Verner, som sidst.

Der blev enighed om, at det kommende bisidderkursus, hvis muligt, skal være med Verner og med samme indhold som det tidligere kursus. Desuden blev det nævnt at Verner skal tilbydes at nogle af de erfarne bisiddere kan deltage i kurset med henblik på at bidrage med deres erfaring.

Under samtalen om dette bisidderkursus blev det nævnt at det kan være et 2 dages kursus i midten af marts måned f.eks. uge 10 eller 11, men at det selvfølgelig afhænger af om Verner har tid på det tidspunkt og om vi kan finde et ledigt sted at afholde det.
Birgitte Hansen skal tale med Karl Bach om at kontakte Verner.

Der blev også talt om hvordan vi får gjort opmærksom på kurset og får nye folk til at deltage på kurset. Hvis ikke det kan nå med i bladet kan man sende et brev ud i slutningen af januar eller begyndelsen af februar. Altså, sende en opfordring til alle medlemmer ca. 1½ måned før kurset. Det er vigtigt med en tilmeldingsfrist så vi kan nå at gennemgå ansøgningerne inden kurset.

Vi vil på forhånd sende et ansøgningsskema ud, som til kurset sidste gang og samtidig understreger at det er et krav at man er aktiv og arbejder på kurset, samt at man har fysisk og mentalt overskud til at være bisidder.

Udkastet til brevet forventes skrevet ved mødet den 17. januar 2013.

Det er et ønske at begynderkurset følges op af et seminar for dem der er bisiddere i forvejen og dem der efter at have gennemført kurset også er blevet godkendt som bisiddere. Evt. seminar i maj måned.

10: Bisidderkorpset skal have en annonce i LAP’s medlemsblad, der gør reklame for bisiddernetværket, så LAP’s medlemmer bliver opmærksom på ordningen. Det skal være en rubrik på størrelse med den som juristen har, og der skal stå ”Har du brug for en bisidder” efterfulgt af starten den tekst, der er i bisidderfolderen samt kontaktoplysninger.

Therese har skrevet et indlæg til LAP’s medlemsblad, om det bisidderseminar med titlen ”Kend dine grænser” der blev afholdt den 27. oktober 2012.

Det blev nævnt, at hvis der skal gøres reklame for det kommende bisidderkursus i medlemsbladet skal det passe med hvornår der er deadline til indlæg og hvornår bladet udkommer.

11: Næste møde: 17. januar 2013 kl. 11.30 – 16.00 i Lap’s lokaler Store Glasvej 49 5000 Odense C