Referat af møde i sommerlejrgruppen, 12. november 2012

Deltager: René, Lisa, Birgitte, Mille og Steen
Afbud: Jack

1.    valg af referent og ordstyrer
René ordstyre
Steen referent

2.    Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkt 8 g. Hjemmesiden
Retningslinjer for arbejdsgrupper uddelt til deltager.
Steen tager kontakt til Hellebjerg og rykker for kreditnota for leje.

3.    Godkendelse af referat fra sidste møde, herunder godkendelse af referat til hjemmesiden, skal det være debatreferatet der ligges på hjemmesiden eller beslutningsreferatet.
Gruppen var enige om at der kun skal ligges beslutningsreferat på hjemmesiden.

4.    Nyt fra Landsledelsen v/ Steen.
Fra foreløbig referat fra LL-mødet 3. nov. : LL beslutter at sommerlejrgruppen består af Birgitte, Lisa, Mille, René, Jack og Steen.

5.    Regnskab for Sommerlejren 2012 v/ Steen
Regnskab gennemgået og diskuteret bogføringen omkring udflugter og spurgt ind til nogle enkelt poster.
Der skal rykkes for nedslag i lejen af Hellebjerg.
Regnskab taget til efterretning af gruppen.

6.    Fonde, Kan vi overhoved komme videre før vi ved om der penge til lejren?
Forventet svar fra TrygFonden inden 1. januar
I regnskabet for LAP er afsat 120.000 heraf 60.000 kr. fra LAP og 60.000 kr. i deltagerbetaling.
A.P. Møller almene fonden, ifølge Birgitte skal der indsendes en ansøgning pr. brev til Esplanaden. Se hjemmesiden www.apmollerfonde.dk
Gruppen beslutter at der skal indsendes en ansøgning for 3 år og vi så afventer svar på disse to. Mille og Steen udarbejder og indsender ansøgning.

7.    Hvor skal lejren finde sted 2013. Brenderup Højskole er en mulighed. Er der andre af dem vi skulle undersøge som er i spil?
Nordfyns højskole lejer ikke ud til nogen.
Ryslinge Højskole tager ingen ind.
Oure er booket op i 3 år frem og er en idrætshøjskole.
Ollerup var ikke positiv.
Desuden var der nogle andre som ikke havde mulighed for at tage ind i 2013.
Familiehøjskolen i Herning virker spændende, ligger midt i en skov med en stor sø.
Konklusion, gruppen beslutter og holde sig til Brenderup Højskole, uge 32 søndag d. 4. aug til lørdag d. 10. aug.. Vi regner stadig med at der skal være plads til ca. 60 deltagere.
Birgitte undersøger om lejrgruppen kan mødes på Brenderup Højskole dagen før.

8.    Hvad skal sommerlejr 2013 indeholde.

a.    Foredrag og hvilke indhold? Historielæsning
Kirsten Kallesøe Rene undersøger pris og tid.
Birgitte undersøger X, som kom videre efter tragisk uheld.
Else Lundby – Mille kontakter og afklare pris og forslag til program.
Habita – historielæsning under træer en aften eller eftermiddag. Birgitte undersøger pris og indhold.
En Politiker …hvem ??
En aften med ”orderet er dit – en god oplevelse i LAP-regi gennem tiden”.

b.    Ture ud af huset?
Odense Zoo – bussen henter os på Brenderup og køre til Odense gruppepris 145 kr. pr. person og nogen går i Zoo og andre går på shopping i Odense besøge Brands klædefabrikker/H.C. Andersens hus. Afsæt ca. 3 timer. Medbring frokost.  Evt. kan man tage offentlig bus hjem.
Egeskov slot – heldagstur 7. august åben by night.
Besøg i Økologisk landsby syd Fyn – Lars Kristensen , Steen tjekker muligheder, Foredrag om landsbyen og dens virke.

c.    Sang/musik?
Der er bålplads og der skal tændes bål de fleste aftner.
Der er incl. En times sang med forstander Ole.
Opfordring til deltagerne om at medbringe musikinstrumenter.
Undersøge om Brenderup kan stille med musiker til at spille op til sang et par aftner. Rene undersøger om Bo Jan Olesen evt. vil gøre det.
Evt. morgensang.

d.    Motion i form af gåture , spil mv.?
Daglige gåture i området – deltager arrangeret.
Boldspil i hallen – deltager arrangeret
Strand og byture….efter lyst og behov.

e.    Underholdning? Herunder kreativt værksteder?
Kreativt værksted i et hjørne af spisesalen eller i avisstuen, husk malerværksted fra kælder i Odense. Der skal laves et større udvalg af mulige temaer.
Banko søndag aften, folk skal have en gave med.

f.    Festaften?
Festaften torsdag 8. aug. – René undersøger bandet fra sidste år, ”Lets do it”. Der kan være mulighed for at folk får lov til at synge med.
Tænke noget anderledes sjov underholdning under spisning.

g.     Hjemmesiden
Steen retter hjemmesiden.
Birgitte lavede et referat fra 12. juli til hjemmesiden.
Husk referat fra 13. august til hjemmesiden.
Tom Jul Pedersen – opdage noget radio fra lejren. Steen tjekker op.

9.    evt.
Deadline på bladet omkring annoncering i bladet, 1. feb. 2013
Det skal undersøges om der skal arrangeres bustransport fra Middelfart til Brenderup.
Birgitte/René undersøger muligheder for busselskaber.
Husk deltagerlisten skal have storby navne på.
Tavle med dagsprogram
Der er enighed om at vi begrænser gaveindkøbene.
Søndag aften oplyser vi folk om hvilke muligheder der er for at spille bold og gåturer m.v. i forbindelse med velkomsten – to person – står op med den.
Infomationer 10 min før spisning i forbindelse med aftensmaden.
Husk at hente turistbrochure for området.
Deltager dagbog – Mille vil gerne være ansvarlig for det.
Vigtigt, at vi overholder tidsplan og programlagte ting.
Gruppen mødes efter morgenmaden – 9 til 9.30
Vagtplan – over hvem der er tilrådighed for lejrdeltagerne. Kontortid kl. 13 til 14 – åbent med 2 medlemmer fra lejrgruppen eller på et tidspunkt i løbet af dagen, sættes på dags-/ugeprogram.