Referat af møde i livsglædegruppen, 22. august 2016

LIVSGLÆDEGRUPPEMØDE d. 22.8.2016 kl.13 LAP Odense

Tilstede : Brian , Gihta, Preben, Lise Jul Pedersen (gæst)
Afbud fra Tom , Mona-Lisa

Gruppen bød velkommen til Lise. Lise skulle orientere om gruppens  arrangement med Århus turen.

1.   Nyt medlem af gruppen. Anita der nu er medlem af gruppen, havde desværre ikke mulighed for at deltage i dag.

2.   Referatet fra sidste møde blev drøftet og derefter godkendt.

3.    Siden sidst. Gruppens medlemmer forelagde hvad de hver i sær havde haft af gode positive oplevelser siden sidst.

4.  Retningslinjer for LAP arbejdsgrupper. Disse var tilsendt til hver enkel, idet der havde været spørgsmål angående disse. Der var umiddelbart intet nyt i retningslinjerne siden 2007 , så gruppen holder sig fortsat inden for rammerne af disse. Men der kan dispenseres med relevant begrundelse.

5.  Folkemøde på Møn. Preben orienterede at LAP region Sjælland har indbudt melemmer derfra til folkemøde på Møn. Der vil til dette folkemøde med politikere blive mulighed for at blive hørt angående LAP´s ønsker inden for psykiatrien. Livsglæde trods psykisk lidelse er værd at tage med.

6.   `Bazaren´ , Kgs. Have Odense. Der blev orienteret om denne, hvor LAP som tidligere år har en stand. Nogle fra gruppen vil møde op. Dette foregår d. 30. d.m.

7.   Århus tur arrangement. Lise der i samarbejde med Tom har stået for tilrettelæggelsen, orienterede om programmet for besøget i Århus. Lise giver mulighed for, at deltagere kan overnatte på sin ejendom. Denne ligger et stykke fra Århus. Der vil være noget fælles transport dertil. Turen er slået op på LAP´s hjemmeside og på facebook.

8.  Foto´s til LAP bladet. Der er indsendt foto´s af besøg på sporvejs-museet. Tekst dertil skulle også være klaret.

9.   Under eventuelt blev forslag til livsglædemøde i Middelfart drøftet, dette vil blive taget op på næste møde. Gihta efterlyste at LAP ydede hjælp til folk mht kendskab til  sociale ydelser efter lovgivningen. Dette var en hjælp hun kunne yde via LAP. Dette må Githa undersøge igennem LAP.

Gruppen takkede Lise for hendes deltagelse i mødet.

Næste møde blev foreløbigt fastlagt til mandag d.19.9.2016  kl. 13.00 i LAP Odense.