Referat af møde i livsglædegruppen, 16. maj 2017

LIVSGLÆDEGRUPPE MØDE d. 16. Maj 2017 kl. 13.30 hos Ole Iversen i Vejle

DAGSORDEN

1. Velkommen til mødet / program for dagen i Vejle  v/Ole
2. Siden sidst (Hvad hver enkel af deltagerne har haft af oplevelser med livsglæde )
3. Diæter for mødet
4. Egenbetaling for vores arrangementer
5. Karen Blixen, Rungsted turen.
6. Samsø turen, status
7. Århus turen, status
8. Nyt fra LL
9. Gruppens e-mail
Eventuelt
Næste møde

 

Tilstede : Ole , Mona-Lisa, Solvej , Gihta , Preben
Vi savnede de øvrige.

 

1. Gruppen mødtes på Vejle station, gik en frisk tur til Ole´s bopæl og afholdte mødet der. Ole havde et program for dagen.

2. Hver enkelt af de fremmødte berettede, hvad de havde haft af positive livsglade oplevelser siden sidste møde. Der var mange gode oplevelser der her blev fremlagt. Det er det der bærer gruppen oppe og oplevelserne kan videregives til øvrige LAP medlemmer via foreningens blad , som kan blive læst med interesse og hjælp for bladets læsere.

3. Foreningens retningslinier for arbejdsgrupper blev gennemgået. Der var ingen bemærkninger til disse.

4. Det blev drøftet med egenbetaling for vores arrangementer. Disse regler skal underøges af vores tovholder.

5. Rungsted turen til Karen Blixen museet er slået op på LAP´s hjemmeside og foreløbig er der 9 tilmeldte. Preben arbejder videre med arrangementet.

6.7.8. Punkterne ikke behandlet på dette møde , p.g.a. afbud til dagens møde.

9.  Gruppens e-mail blev drøftet. Der er ønske om en extra gruppe mail. En der skal være            mere ´lukket´  til intern brug. Dette undersøges.

NÆSTE MØDE :  onsdag d. 21. juni kl. 13.00 i LAP Odense.