Dart hjælper psykisk sårbare

I Nykøbing Falster mødes en gruppe psykisk sårbare hver uge for at spille dart. Det giver dem et frirum og en pause fra diagnoserne.

Se indslaget fra TV2 Øst her.

 

Vedrørende Udkast til Danmarks 2. og 3. kombinerede periodiske rapport til FN’s Handicapkomité (CRPD)

27.02.2020

Social- og indenrigsministeriet, kontoret for Socialjura og International

På vegne af LAP – Landsforeningen af nuværende og tidliger Psykiatribrugere fremsendes følgende kommentarer til rapportudkast vedrørende Danmarks overholdelse af handicapkonventionen:

Vi har i LAP særligt hæftet os ved rapportens besvarelse af de af handicapkomiteen rejste spørgsmål vedrørende forholdene for personer med psykosociale handicap.

Det er vores opfattelse, at man i rapportudkastet demonstrerer en manglende/mangelfuld forståelse af handicapkomiteens og andre internationale instansers udbredte anvendelse af begrebet om psykosocialt handicap. Begrebet anvendes bredt som samlebegreb om de former for begrænsninger i aktivitet og deltagelse, der opleves af personer ramt af længerevarende psykiske lidelser (mental impairment/psykisk funktionsnedsættelse). Denne mangelfulde forståelse resulterer i, at der ikke svares fyldestgørende på flere af handicapkomiteens spørgsmål.

I spørgsmål 12(d) (afsnit 122) vedrørende Liberty and security of the person (art. 14), hvor komiteen udbeder sig statistik vedrørende tvangsanvendelse og retspsykiatriske foranstaltninger anfører rapportudkastet at data vedrørende personer med (psykosocialt) handicap ikke er tilgængelige, idet lovgivningen ikke skelner mellem personer med eller uden handicap. I LAP anser vi et sådant svar for direkte forkert og misvisende. Sådan som målgruppen for Lov om tvang i psykiatrien og for Straffelovens bestemmelser om idømmelse af retspsykiatriske foranstaltninger (afgrænsning i § 16 og 69) er formuleret, kan der ikke herske tvivl om, at personer der frihedsberøves i psykiatrien og/eller idømmes retspsykiatriske foranstaltninger er indbefattet af begrebet om psykosocialt handicap. Da der på begge områder findes detaljerede aktuelle statistiske opgørelser burde rapporten gengive disse.

En lignende manglende eller mangelfuld begrebsforståelse gør sig gældende i rapportens (ikke-)besvarelse af spørgsmål 14(b) (afsnit 127 og 132) vedrørende Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 15). Også her vil vi opfordre til, at rapporten anvender eksisterende statistikker vedrørende brugen af bestemmelser i Lov om tvang i psykiatrien.

Endelig vil vi gerne gøre opmærksom på, at rapportudkastets gengivelse af Straffelovens bestemmelser om straffrihed og foranstaltningsdomme i afsnit 115 vedr. Par 12(c) er meget upræcis. I stedet for at gengive lovens begreb i §16 om utilregnelighed med ordet ”unsound of mind” vil vi foreslå, at man skriver ”If the offender, at the time of committing the act, was not accountable for his/her actions due to a mental disorder or a comparable condition …”

Idet vi gerne står til rådighed for en uddybning af ovenstående

Med venlig hilsen
Karl Bach Jensen

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf.: 66 19 45 11
Mail:lap@lap.dk
Web:www.lap.dk

AFLYST: Indkaldelse til LAP’s Landsmøde 18. – 19. april 2020

På baggrund af den nuværende situation, ser vi os nødsaget til at aflyse det allerede planlagte landsmøde.

Der arbejdes i øjeblikket på, at finde en ny dato i september.

Pas på jer selv derude, og på snarligt gensyn.


Kære LAP-medlem

Du indbydes hermed til Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugeres ordinære landsmøde, som afholdes

Lørdag den 18. – Søndag den 19. april 2020
på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg


DAGSORDEN iht. vedtægterne:

1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigenter og referenter
3) Landsledelsens beretning
4) Regnskabsaflæggelse for det forgangne år
5) Behandling af indkomne forslag NB: Forslag der ønskes behandlet skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 20. marts 2020. Der henstilles til at hver enkelt forslagsstiller maksimalt sender 3 gennemarbejdede forslag ind. Du kan rekvirere et skema til indsendelse af evt. forslag på LAP’s sekretariat. (Husk at landsmødet har begrænset tid til behandling af forslag. Du opfordres derfor til at holde forslag enkelt og klart)
6) Vedtagelse af handlingsprogram 2020 – 2021
7) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
8) Godkendelse af budget for det kommende år
9) Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelse
På valg er:
Hanne Wiingaard, Henrik K. Hansen, Michael P. Krog, Tom Jul Pedersen (valgt på landsmøde 2018)
Grethe Kristine Nørgaard, Jens Rasmussen (valgt på landsmøde 2019)
Michael Krogh Andersen, Nils H. Andersen (valgt som suppleant på landsmøde 2019).
10) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant
11) Eventuelt.

HENT PROGRAM OG DAGSORDEN HER

Deltagelse i landsmødet er gratis for foreningens medlemmer.
Ønsker du ophold på Hotel Svendborg, forplejning m.v. koster det 300 kr. (opkræves senere).
Vær opmærksom på, at der ikke må ryges på værelserne, og at overtrædelse vil medføre erstatningskrav over for den enkelte fra Hotel Svendborg.

Nærmere vedrørende tidspunkter m.v. – se vedlagte foreløbige program.
OBS: Vi gør opmærksom på, at der ikke må medbringes dyr i salen under landsmødet.

Der er åbent for tilmelding – enten ved indsendelse af vedhæftede tilmeldingsblanket eller ved at ringe til LAP’s sekretariat på tlf. 6619 4511. Telefontid: mandag –torsdag kl. 10-14.
HUSK sidste frist for indsendelse af forslag og tilmelding til overnatning er: fredag den 20. marts 2020.

HENT BLANKET TIL TILMELDING HER

Efter indsendelse af vedlagte tilmelding vil du modtage bekræftelse på din deltagelse og evt. opkrævning af gebyr for overnatning. Efterfølgende fremsendes landsmødemappe med endeligt program og diverse bilag.

Husk at kontingent for år 2020 skal være betalt for at få adgang til landsmødet!

 

Med venlig hilsen
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Høringssvar LAP: ”Vejledninger om anvendelse og registrering af tvang m.v. i psykiatrien”

Odense, 24.02 2020

Att.: Sundhedsstyrelsen,
Center for Planlægning
Islands Brygge 67, 2300 København

Høringssvar LAP: ”Vejledninger om anvendelse og registrering af tvang m.v. i psykiatrien”

Hvordan sikrer man sig, at patientens oplevelse af tvang kommer med i journalen, med en beskrivelse, der netop formår retvisende, at beskrive patientens følelser og fysiske oplevelser, uden at det bærer præg af personalet som nedskriver det oplevede.

Bør der være en eller anden form for patient godkendelse af det nedskrevne?

Og hvordan sikrer man sig, at patientens oplevelser af tvangen bliver det billede, der bliver bragt op til eftersamtalen og kommer i fokus, med hensyntagen til udsagn fra de personaler som var en del af det observerede.

Det er vigtigt her at pointere, at den konstruktive eftersamtale skal gå på, hvad der udløste nødvendigheden af tvangsindgrebet, og hvad man i fremtiden kan gøre for at undgå dette. Fremfor en opslidende debat om hvad der egentlig foregik.

Det er vigtigt at såvel patientens oplevelser som personalets oplevelser respekteres. Det kan være nødvendigt, at få patienten til at forstå hvilke tilstand denne var i, og hvordan det påvirker hvordan oplevelsen registres hos patienten.

Det kunne være en fordel, at have en uvildig bisidder med, der bistår patienterne med at fremføre deres oplevelser.

Med venlig hilsen
Ole Nielsen, Steen Moestrup, Bo Steen Jensen
LAP arbejdsgruppe for presse og lov, samt Landsledelsen.

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf. 66 19 45 11
www.lap.dk

Vedr. psykiatribrugeres repræsentation i Råd for Socialt udsatte

Odense 29.01 2020

Att.: Social- og indenrigsminister Astrid Krag

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere undrer sig over ikke at være repræsenteret i det nyudnævnte Råd for Socialt udsatte. LAP er blandt de eneste brugerstyrede og brugerdrevne foreninger på psykiatriområdet, og psykiatribrugeres stemme bør være selvstændigt repræsenteret i udsatterådet.

I rådets virke vil der fremover mangle en tydelig stemme med egne brugererfaringer, der både kan blive hørt og brugt i rådets vigtige arbejde. I vor optik mangler der folk med egne brugererfaringer på psykiatriområdet i den udmeldte sammensætning af rådet.

Er det fordi man ønsker disse repræsenteret på en anden måde, eller vil man nedsætte et psykiatriråd til at vejlede regeringen med en ny 10 års psykiatri plan, og opfølgning på denne?

Af rådets hjemmeside fremgår, at udsatterådet også dækker psykiske lidelser, men i den ny sammensætning af Rådet for Socialt udsatte er psykiatribrugere netop ikke omfattet.

Dermed er der risiko for, at psykiatribrugeres vigtige brugererfaringer, særlige udfordringer og løsningsforslag ikke bliver drøftet og inddraget i rådets udmeldinger.

Endelig kan den manglende repræsentation i det nationale udsatteråd, have en negativ afsmittende effekt for psykiatribrugeres repræsentation i de kommunalt funderede lokale udsatteråd.

LAP vil derfor henstille til ministeren at genoverveje sammensætningen i Råd for Socialt udsatte.

Med venlig hilsen
Forretningsudvalget i LAP
Lars Kristensen, Steen Moestrup og Hanne Wiingaard

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Mail: lap@lap.dk
Web: www.lap.dk

LAP høringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatning inden for sundhedsvæsenet

23.01 2020

Dette forslag til forbedring af tandplejen blandt socialt udsatte er et kærkomment tiltag, som LAP har ønsket sig i mange år. Derfor kan vi i LAP kun tilslutte os i samlet flok, og bede alle folketingets mandater om et enstemmigt og rungende JA til afstemningen.

På forhånd TAK fra os alle.

De bedste hilsner
Ole Nielsen, Steen Moestrup, Bo Steen Jensen
LAP arbejdsgruppe for presse og lov, samt Landsledelsen

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf. 66 19 45 11
www.lap.dk

Slides fra medlemstræf

Slides fra medlemstræf kan hentes her.

SURVIVE – lad de døde gavne de levende

Denne rapport omhandler projektet SURVIVE – lad de døde gavne de levende, som bl.a. er finansieret af satspuljen (7-604-10-11-5-KAD). SURVIVE er et tværfagligt Dansk Nationalt obduktionsbaseret studie med det overordnede formål at forebygge dødsfald i psykiatrien. Netop ved en obduktion er det muligt at bestemme dødsårsagen samt de mekanismer, der førte til døden. Fokus i SURVIVE har været på livsstil og medicinering, og der er blevet udviklet metoder til at stille eksakte dødsårsagsdiagnoser ved obduktion.

Læs rapporten her