Mød LAP på Folkemødet 2022

Torsdag d. 16. juni

kl.11.00: Officiel åbning af Folkemødet 2022

kl. 13.45: Hvad kom først hjemløshed eller Psykisk sygdom? (Dobbelt diagnoser)
Fra LAP – Helle Sibbersen og Clarissa Sørensen
Fra – Spor Helle Cleo Borrowmann og fra SAND – Victoria.
I LAP teltet (J26).

kl. 16.30: Open Mic –
Debat om at være pårørende.
Bettina Mærsk og Clarissa Sørensen LAP
I LAP teltet (J26).

Fredag d. 17. juni

kl.10.45: Hvordan styrker vi peermedarbejdere i fremtiden?
Oplæg af Spor og Peernetværket.
I LAP teltet (J26).

kl. 13.45: Oplæg om anoreksi
v. Signe Grønnebæk (AnorekSigne)
I LAP teltet (J26).

kl. 16.30: 10 års planen – LAP og Bedre Psykiatri
På Ydermolens debatscene.

kl. 17.45; Open Mic – Socialpsykiatrien
v. Clarissa Sørensen og Tom jul Pedersen.
I LAP teltet (J26).

Lørdag d. 18. juni

kl.10.45: Oplæg om anoreksi
v. Signe Grønnebæk (AnorekSigne) og Bettina Mærsk
I LAP teltet (J26).

kl.13.45: Open Mic – Økonomi
v. Bettina Mærsk og Lenette Rasmussen
I LAP teltet (J26).

kl. 15.15 Kulturelle barrierer indenfor psykiatrien.
På Fællesscenen.

kl. 16.30: Hvorfor kan vi ikke snakke åbent om psykisk sygdom?
Oplæg af Peernetværket.
I LAP teltet (J26).

kl. 17.45: Open Mic – Hvordan er det at være psykisk syg i dagens Danmark?
v. Grethe Nørgaard, Tom jul Pedersen og Lenette Rasmussen.
I LAP teltet (J26).

Søndag d. 19.juni

kl. 09.30: Vendepunkter og NADA
v. Clarissa Sørensen
I LAP teltet (J26).

kl.10.30 -12.00: Folkemødes officielle afslutning

Anbefalinger til god kvalitet på botilbud

– Indsatskatalog om recovery-orienteret praksis på botilbud i socialpsykiatrien.

Udarbejdet af Socialstyrelsen i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Københavns Professionshøjskole.

Med dette indsatskatalog ønsker Socialstyrelsen at inspirere til arbejdet med at udvikle kvaliteten på socialpsykiatriske botilbud. Vi håber, at ledere og medarbejdere på botilbuddene vil bruge kataloget til løbende at reflektere over deres arbejde og udvikle deres praksis i samarbejde med de borgere, der bor på tilbuddet.

Læs hele kataloget her

Åbent brev fra PsykiatriAlliancen

15. maj 2021

Kære Statsminister, står du ved dit løfte om en 10-årsplan for psykiatrien?

Regeringens løfte om en langsigtet ambitiøs psykiatriplan har været formuleret så klart og er gentaget så mange gange siden folketingsvalget i 2019, at ingen har været i tvivl om, at regeringen mente det, og at løftet ville blive opfyldt. Indtil i tirsdags.

Da statsminister Mette Frederiksen blev spurgt direkte i Folketingets spørgetime, ville hun ikke bekræfte, at hun vil opfylde løftet om en 10-årsplan for psykiatrien.

Det er vi både forbløffede og bekymrede over i PsykiatriAlliancen. Vores 37 medlemsorganisationer repræsenterer bredt psykiatriens brugere og pårørende og det store flertal af de faggrupper, der arbejder i psykiatrien. De møder hver dag en psykiatri, der alt for ofte ikke formår at give mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende den behandling og støtte, de har brug for, på trods af, at alle faggrupper brænder for at løfte opgaven. Eksemplerne er så talrige og velkendte, at vi ikke behøver gentage dem her.

Problemerne i psykiatrien opsummeres kort og konkret af Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens faglige oplæg til psykiatriplanen, som de præsenterede i januar: ”Den indsats, vi i dag tilbyder, er præget af manglende sammenhæng, utilstrækkelig kvalitet og mangelfulde indsatser. Hvis vi skal komme den markante ulighed til livs og gøre en mærkbar forskel for mennesker med psykiske lidelser, er det et sygdomsområde, som skal prioriteres de næste mange år”.

Kan det passe, at statsministeren ikke længere vil forpligte sig på at gøre noget ved den markante ulighed og den mangelfulde indsats for de hundredtusinder af danskere, hvis liv er ramt af alvorlig psykisk sygdom?

I de tre år, der er gået siden regeringen lovede en psykiatriplan, har vi i Psykiatrialliancen været dybt involveret i forberedelsesarbejdet. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, både samlet og hver enkelt organisation, for at bidrage med vores bud på løsninger. Vi har deltaget i utallige arbejds- og følgegrupper, debatter og møder. Og vi har afleveret stakkevis af analyser og forslag. Over hele linjen har tonen og samarbejdet været konstruktivt og fremadskuende.

Da Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen præsenterede deres ambitiøse faglige anbefalinger til psykiatriplanen, var modtagelsen positiv. Styrelserne lagde al deres faglige autoritet ind i at lancere anbefalingerne. I brugernes, de pårørendes og de ansattes organisationer stod vi sammen om og bakkede op om anbefalingerne og i Folketinget er der historisk bred opbakning.

Vi diskuterede indbyrdes og med politikere og embedsmænd, hvem og hvilke indsatser, der skulle prioriteres højest og først: De voksne med de mest invaliderende sygdomme, som bliver indlagt på underbemandede hospitaler og udskrevet til i mange tilfælde utilstrækkelig støtte og hjælp? De børn og unge, der ikke tidligt nok får hjælp til at håndtere deres mistrivsel og begyndende sygdom? De pårørende, som må tage over, hvor systemet svigter, og som får ødelagt deres familie og hverdag? De ansatte, som hver eneste dag kæmper en heroisk kamp for at sikre værdighed og faglighed på hårdt belastede sygehusafdelinger og kommunale tilbud? Ønskerne og forslagene har været mange, fordi alle dele af psykiatrien har brug for mærkbare forbedringer.

Det eneste, ingen af os havde forestillet os, var, at det hele kunne munde ud i det rene ingenting. Men det
er desværre det indtryk, vi sidder tilbage med, da vi hørte statsministerens svar i tirsdags.

Så kære Statsminister, kære Sundhedsminister, kære Socialminister: Er det gigantiske og nødvendige arbejde, vi og mange andre har lagt i psykiatriplanen, spildt? Eller står I stadig ved jeres løfte om at ”invitere til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom”, som det står formuleret i jeres forståelsespapir med de tre støttepartier fra 2019?

Det haster med et klart svar. Både for de mange mennesker, der rammes af mental mistrivsel og psykisk sygdom, for deres pårørende og for de ansatte, der skal løfte behandlingen og hjælpen.

Med venlig hilsen
PsykiatriAlliancen

PsykiatriAlliancens medlemsorganisationer er
ADHD-foreningen
Angstforeningen
Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende
Borderlinenetværket
BUP-DK, Børne – og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark
Dansk Arbejder Idræt
Dansk Psykiatrisk Selskab
Dansk Psykologforening
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
DPBO – Danske Psykiateres og Børne- og Ungdoms Psykiateres Organisation
Depressionsforeningen
Det Sociale Netværk
Ergoterapeutforeningen
Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker
FOA
Foreningen af Yngre Psykiatere
Foreningen Død i Psykiatrien
Fountain House
Håb i psykiatrien
ISPS-DK – Internationalt Selskab for Psykologiske og Sociale Interventioner ved Psykoser
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
Landsforeningen Autisme
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
Landsforeningen Spor
Livslinjen
Lægeforeningen
OCD-foreningen
Outsideren
Peer-Netværket Danmark
Psykiatrifonden
SIND
Sind Ungdom
Socialpædagogernes Landsforbund
Socialt Lederforum

Landslejr 2022

NÆRVÆR – EN DEL AF FÆLLESSKABET!
Som noget nyt laver LAP i år en Landslejr

Arbejdsgruppen er i fuld gang med en spændende lejr blandt andet med:

• Heldagsture
• Halvdagsture
• Debataftener
• Aktiviteter af forskellig art
• Værksteder
• Vendepunkter
• NADA
• Spil
og meget andet….

Ideér og forslag til aktiviteter på lejren er velkomne og kan sendes til: Lenette@lap.dk

Vi glæder os til at se dig på Landslejren på Brenderup Højskole fra 31/07 til 06/08, 2022.
Der er åbnet for tilmelding fra den 16. maj 2022.
Pris: kr. 1900,- for dobbeltværelse eller kr. 2400,- for enkeltværelse

Vi vil gerne skabe plads til flest mulig på lejren, og derfor opfordrer vi til at deltagere deler værelse. Der ydes rejserefusion til LAP medlemmer til billigste offentlige transport.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen LAP landslejr

Handlingsprogram LAP 2022 – 2024

1. Påvirke det videre forløb på 10-års planen, således at vores rettigheder varetages ved at:

 • Ændre holdning til psykiatribrugere
 • Der tildeles behandlings- og socialpsykiatrien og brugerbevægelsen kr. 600 milliarder ekstra over 10 år
 • Nedbringe tvang og magtanvendelse generelt, herunder retsgyldighed af psykiatriske forhåndserklæringer/testamente.
 • Indføre ret til medicinfri behandling
 • Nedbringe overdødeligheden
 • Opprioritere rehabiliterende, recovery orienterede og alternative tilgange herunder TBT – Traume-Bevidst Tilgang

2. Bekæmpe ensomhed samt styrke indsatsen for flere medlemmer og aktive frivillige

 • Videreførelse af Brugernes Bazar
 • Medlemsrekruttering lokalt
 • Sociale tiltag lokalt
 • Aktiviteter lokalt
 • Kystlejr/Ø-lejr

3. Kæmpe for lige adgang til sundhedssystemet – både på ældreområdet og ift. somatikken for psykiatribrugere

 • Retten til at blive erklæret rask
 • Modarbejde diskrimination i sundhedssystemet pga. psykiatrisk diagnose

4. Arbejde på fortsat at udbrede LAP’s bisidderkorps, Vendepunkter, NADA og refugier til hele landet

5. Forskning inden for behandlings- og socialpsykiatrien

 • Brugerinvolveret
 • Lære personalet på bosteder/i psykiatrien at behandle patienter/beboerne respektfuldt og medmenneskeligt

6. Overholde vedtægterne

 • Rydde op i arbejdsgrupperne på hjemmesiden
 • Bruge mulighederne for konfliktløsning ifølge vedtægterne
 • Nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring antallet af landsledelsesmedlemmer mhp. forslag til vedtægtsændring
 • Gennemgang af vedtægter, forretningsorden og principprogram mhp. en forenkling og indbyrdes overensstemmelse mellem dokumenterne.

Åbningstale til LAPs Landsmøde 2022

Af Kira West, formand for Rådet for Socialt Udsatte

30. april 2022 i Svendborg.

Læs mere her

Kom gratis i Folketeatret!

Folketeatret i København har inviteret alle LAP medlemmer til gratis at se “Oh Happy Day” på Store Scene i Nørregade, hver dag frem til 7. maj 2022.

Oh Happy Day er en gospel kor-komedie om kærlighed.

LAP medlemmer kan identificere sig ved at tage et billede af opslaget på Facebooksiden, og henvise til invitationen fra Kamilla Pedersen.

https://www.facebook.com/Folketeatret/videos/518345779678918/

Hilsen Livsglædegruppen

IDÈKATALOG: Indsatser til psykiatriens pårørende

Indsatser til psykiatriens pårørende i samarbejdet mellem kommuner, den regionale behandlingspsykiatri og de pårørendes foreninger i Region Hovedstaden

Udarbejdet i projektet Tværsektorielt Pårørendesamarbejde med støtte fra Region Hovedstadens pulje til samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet.

Læs idékataloget hér

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg)

Odense, 17.03.2022

LAP takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven – Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg. LAP har følgende bemærkninger:

– Det er yderst relevant at nedsætte samarbejdsudvalg, så det tværsektorielle samarbejde styrkes. Mangel på tværsektorielt samarbejde er et af de største strukturelle problemer i vores samfund, og mange psykiatribrugere tabes desværre alt for ofte mellem to stole. Det er positivt, at patientforeninger tilbydes pladser i de forskellige udvalg, der etableres under den nye struktur.

– LAP er dog bekymret for, at psykiatribrugeren igen bliver taberne i de nye sundhedsklynger og samarbejdsudvalg. Vi er bekymrede for at somatikken og aldersrelaterede lidelser kommer til at fylde så meget, at psykiatrien overses.

– Derfor støtter LAP op omkring særlige samarbejdsudvalg på psykiatriens område, der er tværsektorielle og med en bredere inddragelse af psykiatribrugerne.

– Et særligt opmærksomhedspunkt er risikoen for et nyt tungt mødefora, hvor borgerhensyn og mål drukner i hensigtserklæringer, diskussioner om økonomiske grundvilkår o.l.

– LAP ser således en klar beskrivelse af brugere og pårørendes indflydelse i sundhedssamarbejdsudvalg og patientinddragelsesudvalg som værende afgørende, da disse repræsentationsfora ellers vil forekomme som tomme legitimeringsgrundlag for den førte psykiatri – og sundhedspolitik i regi af sundhedsklynger.

– Det nuværende fravær af politisk prioritering i det store spektrum af somatiske sygdomme og tilhørende mange og dyre behandlingstilbud, må tillige forudses at blive en udfordring for arbejdet i
sundhedsklynger.

– I LAP ́s optik skal der følge fornødne økonomiske ressourcer med udmøntningen af sundhedsklynger, da man ellers må forvente et begrænset incitament for det ressourcekrævende samarbejde blandt involverede parter. De i lovforslaget forslåede kr. 80 millioner forekommer, som et særdeles beskedent finansieringsgrundlag.

– Endelig er forskelle i fordelingsstrukturer og økonomiske rammer blandt regioner og kommuner forhold, som udmøntningen må adressere, hvis sundhedsklynger skal lykkedes med at skabe reel positiv forandring for psykiatribrugere.

Med venlig hilsen
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49, 5000 Odense C.
www.lap.dk