Referat af LL møde lørdag den 31. august 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Henrik K. Hansen, Katrine Wiedersøe, Clarissa Emiria Sørensen, Jens Rasmussen, Lars Kristensen, Lene Kristiansen og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Michael Krogh Andersen (suppleant), Anne-Marie Rafferty (suppleant), Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Tom Jul Pedersen og Michael P. Krog.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Steen Moestrup til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.

Der tilføjes et til 9 vedr. bosted. Oprindelig pkt. 9: Medlemskort mv. v/Inger-Liss Christoffersen udsættes til LL – møde i september.

4. Godkendelses af referat fra møde den 28 – 29. juni 2019.

Pkt. 5 gøres til lukket punkt, og fjernes fra dagsorden. Navne rettes til.

5. Orientering fra

a) FU
– Der er indsendt breve til de nye ministre. Social- og Indenrigsminister Astrid Krag har svaret og vil gerne mødes med LAP den 24. september.
– Status på Ipad og nøgler. Der indsamles Ipad og nøgler forskellige steder.
Sekretariatet sender en kvittering til Michael K. Andersen til brug for afhentning af nøgle.
Lene og Henrik vil gerne skrives op til Ipad. Henrik spørger om der kan indkøbes tablet.
FU skal overveje, om der kan findes en løsning mht. Ipad til LL.

b) LL
Hanne W: Peernetværket har søgt penge og de har fået en 1,5 millioner til Peernetværk fra Sundhedsstyrelsen. Projektet Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser har modtaget kr. 11,7 millioner til et forskningsprojekt til forskning i Peerarbejde. Peerpartnerskabet omfatter SIND og Det Sociale Netværk. Peernetværket er ikke med i dette projekt.

LAP håber på et samarbejde mellem Peerpartnerskabet og Peernetværket. Hanne W. fortæller, at der kommer aktiviteter i Peernetværket oktober og november. Der arbejdes blandt andet på et Peer landstræf i Vejle.

Steen: Udsatterådet har arbejdet med sprogpolitik, og der er udarbejdet et papir på 5 sider. Der foreligger også en årsrapport fra Udsatterådet*. *Der bestilles årsrapporter til LL fra Udsatterådet. På Psykiatritopmødet har Steen Moestrup, Helle Seidenfaden og Lene Kristiansen en workshop om at møde borgeren i øjenhøjde. Det er i den store sal med op til 300 deltagere. Hanne W. nævner, at der er dårlige adgangsforhold til Psykiatri Topmødet, da det ligger i Imperial Bio. LL er enige om, at Psykiatri Topmødet kan være oplagt en hvervemulighed for LAP.

Lene har været til møde i Region Hovedstaden udsatteråd. Der skal laves en konference og psykiatriplanen er kommet i høring. Lene har været til møde om en ny undersøgelse af fællesskabsfølelsen blandt danskerne. Undersøgelsen er lavet af Lars Benjaminsen fra VIVE.

Lars K. fortæller om, at han har været til afdelingsmøde i lejerforeningen AB.
Lars har foreslået et åbent møde for beboerne i området, og det kan evt. give nogle flere LAP medlemmer. Lars K. har også været til møde i det dannende fællesskab. I det dannende fællesskab bor beboerne spredt i forskellige boliger, og mødes til fælles spisning. Lars vender tilbage på et senere tidspunkt med mere information fra projektet. Niels Mathiesen fra Institut for menneskerettigheder ringede til Lars vedr. cases omkring de lange straffe til psykiske syge.

Henrik fortæller om LAP´s deltagelse i et projekt hos Socialstyrelsen. LAP er tilmeldt 4 forskellige dialogforum i projektet, som har fokus på et tiltrængt løft i socialpsykiatrien. Helle Sibbersen er også tilmeldt. Der er plads til en deltager mere.

Hanne W.: Muligvis for vi en plads i forsøget med psykiatriske udrykningshold. Psykiatriske udrykningshold omfatter en psykiatrisygeplejerske der rykker ud sammen med politiet.

6. LAP – hvervekampagne i samspil med ekstern konsulent

Der er møde i den kommende uge og det bliver tirsdag kl.16.00. Hanne Kamp Nielsen har vist interesse og inviteres.

7. Arbejdsgrupper

Bisidder: Henrik og Tom arbejder videre med bisidderarbejdet. Henrik nævner, at Bisidderkurset er blevet rykket til et senere tidspunkt.
Folkemøde: Sættes på møde i september.
Kystlejr. Lene spørger om en deltager kan komme med en artikel til bladet til det næste blad.
Sommerlejr. Bettina: Der har været et par småproblemer på sommerlejren, men de er blevet løst. Bettina vil gerne skrive om sommerlejren til bladet.
Trivselsgruppen. Clarissa fortæller om møde i trivselsgruppen. Der er tale om en proces, og materialerne fra Jon kunne de ikke tyde, da de ikke har været med til LL – møderne. Tom var ikke med til trivselsgruppens første møde. Der indkaldes til et næste møde. Henrik fortæller, at han skal bruge nogle gode beretninger fra sommerlejr, kystlejr til hvervekampagne for LAP.
Vendepunktskurser
Gruppen vedr. Vendepunktskurser godkendes med følgende betingelser: Møder i gruppen skal afholdes i Odense, så det bliver mere bredt og der skal foreligge referater fra møder. Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg af LL ved eventuelle ansættelser. Der skal være minimum 3 deltagere på kurserne. Tovholder i Vendepunktsgruppen skal være en tidligere vendepunktsinstruktør og kursist. Lene er LL repræsentant i gruppen.

8. Handlingsprogram – opfølgning og det videre arbejde

Økobosteder i psykiatrien og “Det dannende fællesskab” i Esbjerg v/Lars Kristensen.
Punktet udgår da Lars har fortalt om det dannende fællesskab under pkt. 5.

9. Dødsfald på bosted i Odense.

Steen fortæller, at der har været et dødsfald på et bosted i Odense. Der er behandlet med Leponex og personalet burde været opmærksom på det, og gjort lægen opmærksom på det. Der er fyret 3 medarbejdere. Dødsfaldet er en sag helt tilbage fra maj.

LAP tager sagen med på mødet med Socialministeren den 24. september. I andre kommuner skal der bankes på døren hver dag, for at sikre at beboerne er i live. Lene foreslår LAP skriver til Socialudvalget i Odense. Steen spørger om LAP kan skrive til Sundhedsministeren, og høre om han er opmærksom på det lægelige ansvar og henstille til, at kriterierne for brugen af Leponex skærpes.

Henrik fortæller, at det der skal drøftes i projektet i Socialstyrelsen netop er tilsynet på bosteder. Lars K. fra LAP tager sagen op i dialogforum for Psykiatrien i Region Syddanmark.
FU får opgaven med at udarbejde breve, forberede møde med minister mv.

10. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt. Steen orienterer om de to bilag.
Budget 2020 vedtaget på Landsmødet er med i oversigten. Katrine fortæller, at den planlagte konference udsættes. Henrik foreslår et oplæg fra Jim Toft vedr. bevægelse og psyke. Der planlægges et medlemstræf. Budgetoversigten godkendes med et underskud på kr. – 210.463 i indeværende år.

b. Info-Media
Katrine indhenter tilbud på elektronisk medieadgang til dette LL-møde.
Punktet udsættes til næste møde.

11. Repræsentation af LAP. Arbejdsdeling i LL – orientering om status. LL medlemmer skriver til lap@lap.dk med egne informationer om repræsentation mellem LL – møder.

– Henrik indgår i gruppe vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien i Sundhedsstyrelsen. Måske skal der være en suppleant.
– Psykiatrinetværket ved Hanne S. slettes – den står to gange. (Rettelse: Hanne W. erstatter Hanne S. i Psykiatrialliancen) Lene vælges som suppleant til Psykiatrinetværket.
– Lene havde meldt sig til Frivilligrådet. Hun skriver selv til dem.
– Rettelse: Det er VISO og ikke Socialstyrelsen.
– Det hedder Det Dannende Fællesskab.
– Arbejdsgruppe vedr. tvang, Henrik
– Styregruppe for brugernes Bazar. Steen M., Henrik K. Hansen og Clarissa indgår.
– Ved Rådet for Socialt udsatte tilføjes: personligt udpeget.
– Peernetværket?
– KL
– Lene skriver til Frivilligrådet og melder tilbage.
– Danske Regioner: Jakob følger op.
– Gennembrudsprojekt vedr. tvang slettes og KAB slettes

12. Næste møde i landsledelsen i 2019:

Lørdag den 28. september.

13. Punkter til næste møde

– Landsmødeforberedelse 2020. Landsmødet er 17-18 april 2020
– Handlingsprogram og dertilhørende politisk arbejde
– Nedsættelse af ny folkemøde gruppe. Der vedlægges bilag for kriterier for deltagelse på Folkemødet.
– Trivselsgruppen
– InfoMedia: Katrine forbereder oplæg.
– LL-møder i 2020
– Medlemskort tages på næste gang.
– Handlingsprogrammet
– Clarrissa vil fortælle fra den konference hun skal på, på tirsdag i den kommende uge.

14. Evt.

– Hjemmeside – opfølgning
– Bettina foreslår bandet Be Sharp med Steve Cameron til landsmødet 2020. Det undersøges hvad de koster.
– Clarissa foreslår bandet Gasoline, og hun undersøger selv hvad de koster.
– Steen var på Grønland og læste en spændende artikel om alkoholbehandling i den lokale avis. Det virker ikke så godt med kun professionelle i alkoholbehandling, det virker bedre med bruger til bruger, og det er tankevækkende.
Det spørges til, om der kan sendes en mail ud om, hvad der er sket siden sidst, som erstatning for orienteringspunktet fra LL.

15. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke

Referat af LL møde lørdag den 28.-29. juni 2019

LL møde d. 28 – 29 juni 2019, Hotel Sinatur, Nyborg

Fremmødte: Lene Kristensen, Tom Jul Pedersen, Michael P. Krog, Grethe Kristine Nørgaard, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Lars Kristensen, Michael Krog Andersen, Clarissa Sørensen, Steen Moestrup, Jens Rasmussen og Inger Liss Christoffersen.
Afbud: Jakob Brixtofte og Katrine Wiedersøe
Fraværende: Katrine Wiedersøe og Anne Marie Rafferty.

1) Valg af ordstyrer og referent.

Hanne Wiingaard valgt som ordstyrer. Henrik Kromann Hansen blev valgt som referent.

2) Vejrmelding. Refereres ikke.

3) Godkendelse af dagsorden:

Punktet ’Valg til FU’ fremskyndet til fredag i stedet for lørdag. Da det afgående medlem af samme personlige grunde forventer, at være nødt til at forlade mødet inden vi går igang lørdag. Valg af nyt FU medlem indsættes som dagsordenens punkt 6) Resten af dagsordenen skubbes én plads.

4) Godkendelse af referat fra møde d. 25. maj 2019.

Der mangler lidt overblik, da sekretariatet desværre er hårdt ramt af sygdom.
Tilføjelse til punktet daværende punkt 8 om arbejdsgrupper: Gruppe 18, Arbejdsgruppe om væresteder.
Referatet derudover godkendt.

5) Lukket punkt

6) Valg af FU: Bettina Kræmer Mærsk forlader FU og Steen Moestrup er valgt.

7) Orientering fra

a) FU: LAP Repræsentation i Danske Regioner: her har vi fået svar. KL og Patientsikkerhedsstyrelsen og IBIS har vi ikke hørt fra. Lene Kristensen Indgår fremover i Frivilligrådet, hvor Jørn B. hidtil har gået til møder.
Hjemmeside: Sagen går sin langsomme gang og FU har måske det rette tilbud på LAP ́s hjemmeside

b) LL Psykiatritopmøde v/status. Steen vil gerne holde workshop: Øvelser om hele samtaler imellem f.eks. bruger og behandler, i øjenhøjde.
Steen har artikel i “psykiatrisk sygepleje” om det samme.

Mette Juhl og Tom Jul bidrager til Psykiatriwalk i Risskov. Der er flyttet rundt på psykiatrien og Overtaci museet ligger på Journalisthøjskolen. Walken går derfra til Risskov, som er en byggeplads.

Hanne Wiingaard fortæller om psykiatrinetværket – der har forsøgt at samle et brev til den nye regering, som dog ikke blev til noget.

Michael Krog bemærker, at der er lige lovlig mange organisationer, der har sendt erklæringer fra “HELE Psykiatrien”, hvorunder LAP ikke er med. Det vil sige, vi ser lidt for ligegyldige ud i verdensbilledet.

Steen har haft et godt folkemøde, hvor der har været plejet mange nyttige kontakter.
Men Steen føler, at kystlejrgruppen er alvorligt amputeret, da halvdelen af gruppen er udvandret.
Dog er gruppen nu, efter at man har skullet specificere gruppens formål og nyttevirkning for brugerne, pludseligt blevet meget vigtigere og mere relevant end nogensinde.
Det er her, man kan lære noget der minder lidt om at deles om husholdning med nogen og få nogle snakke.
Michael Krogh Andersen ville gerne have været med, men kom det ikke. Det kan nås til næste år, hvis man rækker hånden op i september.

c) Udviklingskonsulent – fraværende pga. sygdom.

8) Vedr. Nøgler og IPAD retur til Sekretariatet.

Sagen er i hænderne på FU.

9) Den nye Regering

Lene Kristensen har kigget på forståelsesgrundlaget og ser lyst på mulighederne for vores målgruppe.

Der lægges op til flere varme hænder, der tager sig af børn.
Mht. ydelser, indføres der tilskud til de, der er for hårdt ramte af Kontanthjælpsloft. Der nedsættes en ydelseskommission, der skal se på forbedringer og tilretninger af ydelsessystemet.
Hanne Wiingaard er glad for Pernille Rosenkrantz-Theil og mener, der er gode kompetencer.
Hvad der mangler i det fine hensigtserklæringspapir er mere specifikt hvor de mange læger og sygeplejersker skal komme fra.
Der ytres ønsker fra LL om, at vi skal have bedre tænder på dagsordenen igen.
Hvem kommer mon med et udspil? Vi snakker socialt udsatte og boliger Ghettopakke osv. Priser for kollektiv transport er for høje øst for Storebælt.
Det nye forretningsudvalg hermed inspireret til hvad man bør skrive til de nye ministre.
Michael P. Krog. går i gang med at forberede / tilrettelægge nogle interviews med de nye ministre.

10) Infomedia priser. Der er betalt lige lovlig meget. Det vil sige gamle priser. Der er senere meddelt prisstigninger. Katrine indhenter tilbud på elektronisk medieadgang til næste LL-Møde
Punktet udsættes til næste møde.

11) Forslag fra Tom Jul

Der ønskes anderledes Referater, mere hen ad beslutningsreferat, som også Forretningsordenen antyder og kan tilpasses til at dette sker.
Der ønskes mere fokus på konfliktforebyggelse og konflikthåndtering.
Trivselsudvalg nedsat: Lars, Tom og Clarissa
Trivselsudvalget arbejder med det, vi lærte af Center for Konfliktforebyggelse og kommer med anbefalinger til Lands Ledelsen.
Redaktionsgruppen laver LAP bladet og de, der ønsker andet indhold, anden kurs eller lignende, skriver til Redaktionsgruppen.
Jon gav os det råd, når vi som Lands Ledelse en sjælden gang har tid til at gå til bunds med hvad vi vil som forening, hvad vi vil med Psykiatrien og hvordan vi kommer ud over stepperne, bliver synlige og skaffer os indflydelse, som skal bruges til at forbedre brugernes vilkår.
Det er vi enige om.

12) Arbejdsgrupper: Opfølgning på godkendelse af arbejdsgrupper

– Blivende Refugie: Der rumles om at nedlægge gruppen. Udsat til næste gang.

– Kystlejr: Gruppens formål er modtaget og vedtaget.

– Inspirationsgruppen: Der afventes mail om hvor vidt gruppen eksisterer endnu.

– Gruppe vedrørende netværk imellem LAP Lokalafdelinger: Vi har afholdt første møde d. 19. juni, som indkaldt af Arne Jensen, men LAP LL repræsentant Steen Moestrup lader til ikke at have fået indkaldelsen. Der må strammes op eller gruppen må lukke.

– Systemramte forældre: Gruppen er nedlagt.

13. Medlemstræf på Sjælland

a) Genopstart af LAP Roskilde.
Hanne Wiingaard, Steen Moestrup og Jens Rasmussen tager sig af sagen.

14) Arbejdsgrupper

-Bisidderstyregruppen: Undertegnede referent har svært ved at redegøre for hvorfor han er bagud med arbejdet, samtidigt med at skulle referere. Går videre med opgaverne straks efter, at nærværende referat er sendt som kladde til Forretningsudvalget.

-Kystlejrgruppen. Der arbejdes videre med seks, måske tre medlemmer af gruppen. Steen holder møde med gruppen og finder ud af hvad de vil.

Sommerlejrgruppe: Der holdes møder og 27 betalende deltagere har meldt sig.

-Folkemødegruppe: Det var overordnet godt. Højdepunkterne var bl.a. en debat hvor bl.a. Anoreksigne og da teltet blev sunget åbent af Rebellens Kor.
Teltet var meget besøgt og Lars cykel kom vidt omkring som reklamesøjle – , dog først efter en tur til cykolog.
Tovholderen sad alt for alene med for store dele af arrangementet og med store personlige udfordringer, samtidigt med at der blev ekstra logistiske problemer. LAP Bladet har stort set ikke hørt fra deltagerne.
Der opfordres til at folk kan Forretningsordenen, og kender ordningen med at arbejdsgrupperne har et samlet beløb til rådighed, og selv kan disponere over småbeløb.

15) Handlingsprogram LAP 2019 – 2020

* Vendepunkter

* Der arbejdes for at vendepunkter bliver landsdækkende og udbydes til alle og der uddannes instruktører

* Landsdækkende synlighed – samarbejde med bl.a. eksterne konsulent – henvist til punkt 20) om markedsføring.

* Besøgsvenner ved indlæggelse. Det tilstræbes at nogen aflægger nyligt indlagte personer uden eget netværk et besøg eller evt. flere.
Skal der samarbejdes f.eks. med foreningen “Håb i psykiatrien”? Steen har begået en artikel i (Psykiatrisk Sygepleje) som er rundsendt – artiklen på siden efter, er fra Håb i psykiatrien og omhandler lignende.
Der diskuteres samarbejde med Røde Kors Besøgsvenner. Lars, Steen, Hanne og Lene sætter sig sammen om det.

* “Refugier”: Der ønskes etablering af blivende Refugier i hele landet, som måske skal hedde noget andet.
Refugier har stået på i 18-20 år. Det nuværende Refugium er i tre uger i december. Der ligger et gavebrev på kr. 1. mio. til formålet. Der står kr. 60.000 på kontoen for Refugier, og der er afsat yderligere kr. 200.000,00 i LAP’s budget. Der søges samarbejde med SUS (forening der arbejde med lignende).
Det hidtidige sted for december refugiet er ved at blive solgt. Dvs., det vides ikke om vi overhovedet har lokaler til formålet til næste år.

Økobosteder i psykiatrien. Lars Kristensen ved præcist hvad det handler om og er kontaktmand på “Det bærende fællesskab” i Esbjerg. Dvs. vi ved, hvad der er galt med den måde, borgerne bliver “anbragt” i bofællesskaber på nuværende tidspunkt.

Psykosocial og psykiatrisk havarikommission. Lars Kristensen styrer indsatsen.

Kikke på udenlandske modeller for alternativer til Psykiatrien i f.eks. Norge, Finland, USA og England.
Steen vil gerne finde frem til de rette overvejelser om hvad vi gør. Hanne påpeger, at LAP ikke må arbejde internationalt for de midler vi har.
Påvirke politikerne til ændring af lovgivningen, således at instanser ikke både varetager økonomien og bevilling til pension, behandling, terapi m.v. Vi prøver at få kassetænkningen ud af forvaltningen. Vi er i gang her fra mødet med at sammensætte breve til de nye ministre i Mette Frederiksen Regeringen
Der skrives separate breve til 1) Social- og Indenrigsminister Astrid Krag, 2) Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke, 3) Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, 4) Boligminister Kaare Dybvad, 5) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard 6) Transportminister Benny Engelbrecht og Statsminister Mette Frederiksen.

16) Økonomi

a) Regnskabsoversigt pr. 31.05.2019 (bilag 16a)
Steen forklarer regnskabet og tilbyder at uddybe, til de, der har spørgsmål.

b) Vedr. Tips- og Lotto (ULFRI) (bilag 16b)

17) Medlemskort v/Inger-Liss Christoffersen.

Inger Liss ønsker at oprette en arbejdsgruppe, der arbejder hen imod at fremstille et LAP – Medlemskort.
Dette er allerede vedtaget på et landsmøde for 8 år siden. Det er ikke vedtaget og heller ikke nedstemt (af LL). Punktet udsættes til næste gang.

18) Recovery uddannelsen skal sættes på v/Tom

Der mangler bilag og motivation for forslaget. Sagen anses for forældet. Punktet udgår

19) Grænserne mellem behandling og Socialpsykiatri ved at blive udvisket. V/ Lene. Punktet udgår ifølge forslagsstiller.

20) Markedsføringskonsulent v. Henrik og Michael P. Krog.

21) Valg til FU. Bettina har trukket sig – en ny skal findes. Punktet blev flyttet og behandlet igår fredag, Steen Moestrup er valgt.

22) Personale (Lukket punkt)

23) Evt. Der diskuteres lidt frem og tilbage om værdien ved vores deltagelse på folkemødet. Stemningen er, at vi ikke bruger urimeligt store penge, og at der helt tydeligt er en værdi af vores deltagelse, som er til fordel for Foreningen, og dermed til fordel for psykiatribrugerne.

Vi takker for god ro og orden og har hævet mødet.

Referat af LL møde lørdag den 25. maj 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Michael P. Krog, Tom Jul Pedersen, Henrik K. Hansen, Michael Krogh Andersen (suppleant), Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe, Clarissa Emiria Sørensen, Jens Rasmussen, Lars Kristensen, Lene Kristiansen og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Anne-Marie Rafferty (suppleant) og Grethe Kristine Nørgaard.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne og Steen blev valgt til ordstyrere. Tom blev valgt til facilitator. Jakob blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden. Der tilføjes et pkt. nr. 11b vedr. invitation til Happening foran Christiansborg.

4. Godkendelses af referat fra møde den 03.05.2019. Der foreligger ikke et referat.

5. Landsmøde 2019

a. Evaluering af landsmødet

Flere deltagere siger, det var et af de bedste landsmøder, de har været med til. Tom nævner, at Stand-Up komikeren ikke passede ind, og pressemeddelelser var Tom ikke begejstret for. Der var stor ros til Katrines valg af sangen om frihed. Hanne W. nævner, at der arbejdes på at sikre større madudvalg til vegetarer på Landsmødet.
Der er enighed om, at Karl B. Jensen gjorde det rigtig godt som dirigent. Clarrissa syntes det gik rigtig fint med Landsmødet, og der var ros fra landsmødedeltagere – i forhold til de tidligere års landsmøder. Michael K. Andersen savnede en rundvisning i Svendborg by. Det kunne også være interessant, at have Bedre Psykiatri med, som også var på hotellet.
Inger-Liss syntes ikke det sidste forslag skulle have været på dagsorden – det skulle have være klaret i Landsledelsen. Henrik mener det var et godt landsmøde, og fortæller, at han arbejdede på at lave en udtalelse fra Landsmødet om rapporten vedr. kriminelle psykiatribrugere. Michael P. Krog siger det var et af de bedste landsmøder siden 1998.

b. Opfølgning på landsmødets beslutninger: Handlingsprogram

Steen spørger til følgende punkter i Handlingsprogrammet:
– Hvad er økobosteder? Lars K. vil kontakte Frank K., og få svar på, hvad det drejer sig om.
– Psykosociale og psykiatrisk havarikommission: Lars fortæller, at det er et problem at man ikke ser på, hvad årsagerne er til voldsudøvelse begået af psykisk syge.
Det skal gøres sammen med andre end LAP. FOA har i 2006 haft en havarikommission. Lars kan evt. tage kontakt via Hanne W. til FOA, som er med i PsykiatriAlliancen. Steen nævner, at man tidligere har gennemgået 10 sager, her er der dog ikke talt med enkeltpersonerne. Patientsikkerhedsstyrelsen kan man også tage kontakt til.
-Kikke på udenlandske modeller…..Det vides ikke, hvem der har foreslået det? Hanne W. oplyser, at der er en international arbejdsgruppe, men den ligger lidt stille.
-Påvirke politikerne til ændring af lovgivningen, således at….
Lars K. svarer, at de oplever at kommunen både er myndighed og bevillingsgiver, og derfor kommer kassetænkning til. Hvilke sammenhænge er der, så er det det, der bør undersøges.
Handlingsprogram 2019-2020 tages op igen på to-dages LL møde i juni måned.

6. Forretningsorden

a. Vedtagelse af forretningsorden
Det tidligere vedtagne punkt, jf. LL- møde 06.04 2019, vedr. medlemmers deltagelse i LL-møder er rettet til i gældende forretningsorden: ”Hvor det vil være et bestemt antal møder pr. år, hvor LAP- medlemmer kan deltage i LL-møder. LAP medlemmer betaler selv for rejse og forplejning. Ved behandling af lukkede punkter er mødet lukket for andre end LL-medlemmer og referent, og oplysninger herfra må ikke videregives’.
Fra forretningsordenen kan nævnes mødeforberedelse/dagsorden og bilag, brug af elektronisk udstyr under møder, tavshedspligt og fortrolighed, som nogle af de væsentlige punkter at være opmærksom på.
Forretningsorden vedtages.

7. Orientering fra

a. FU
Hanne W. oplyser, at der været en lidt sær situation, hvor der ikke var et valgt FU.
De daglige administrative opgaver er blevet løst.

b. LL
Katrine fortæller om NADA kurset i Kbh., hvor der er plads til 24 deltagere. Invitationerne er pga. landsmødet er ikke sendt ud i god tid. Der er kommet 14 deltagere til kurset i København. Der er kommer også et kursus i Vejle. Forhåbentlig kommer der flere deltagere efterfølgende.
Katrine fortæller om Folkemødet 2019 på Bornholm: Der er ikke meget landspolitisk planlagt grundet Folketingsvalget. Der er ledige pladser til nye LL- medlemmer på Folkemødet på Bornholm. Der er et sommerhus – også ugen efter- og der er plads i sommerhus til deltagere. Man kan tage af sted fra Køge til Bornholm. Michael Krogh Andersen nævner, at man også kan bruge Go-More til at rejse til Bornholm. Steen M. oplyser, at han også er med på Bornholm for Rådet for Socialt Udsatte.
Nye medlemmer af LL kan skrive til Bettina, hvis man ønsker at komme med til Folkemødet. Folkemøde gruppen beslutter derefter, hvor mange/hvem der kommer med til Folkemødet i forhold til planlægning, vagtplan, program, plads mv.
-Steen oplyser, at man på sidste møde i Udsatterådet, har diskuteret sprogbrugen om psykisk syge og udsatte borgere. Det foreslås, at sætte dette emne på to-dages mødet.
-Henrik fortæller om Brugernes Bazaar, hvor årets tema er lighed i sundhed. I dette forum tales der også om sprogbrugen om udsatte.
-Tom fortæller, at psykiatriens hus i Aarhus er åbnet, og der sker flere spændende ting i juni måned i den forbindelse.
-Lene fortæller om § 82 i Serviceloven, hvor man kan få tilbudt noget andet end en hjemmevejleder. Tilbuddet kan fx være et fælles tilbud, som der ikke er mulighed for at sige nej til eller klage over.

8. Godkendelse af arbejdsgrupper

1. Blivende Refugie: Gruppen er opført 2 gange i bilaget – også nævnt på side 7 i bilaget.
Lars Kristensen skriver til den førstnævnte gruppe vedr. Blivende Refugie. Lars spørger deltagerne, om gruppen skal nedlægges, og medlemmerne gå over i den ny gruppe med samme
navn.
2. Den ny gruppe vedr. blivende refugie er godkendt. Steen Moestrup er tovholder og LL-repræsentant.

3. Decembergruppen: Mette Windfeld indlemmes i gruppen.

4. Bisiddergruppen: Henrik K. Hansen foreslår indlemmelse af Jan Stig Andersen, og sørger selv for dette.

5. Folkemødegruppen nedsættes af LL og er således ikke en regulær arbejdsgruppe. Vibeke I. Benn Thomsen slettes fra gruppen.

6. Inspirationsgruppen: Tom undersøger om inspirationsgruppen stadig eksisterer, og noterer et formål.

7. Gruppe vedr. møde med LAP´s Lokalforeninger: Der er inviteret til første møde 19. juni. Gruppen er godkendt.

8. Presse og lov: Steen oplyser at gruppen genoptager arbejdet. Gruppen er godkendt

9. Erfaringspiloterne: Gruppen er godkendt. LLrepræsentant er Henrik K. Hansen.

10. Kystlejr: Hvor er formålet. Det er ikke på oversigten. Birgitte bedes undersøge, hvorfor formålet ikke er skrevet med på oversigten.

11. Livsglædegruppen: Formålet er at skabe gode oplevelser. Birgitte bedes undersøge, hvorfor formålet ikke er skrevet med på oversigten.

12. Netværksgruppe og brugerstyrede væresteder. Jens Rasmussen er LL- medlem og tovholder.

13. Sommerlejr: Der spørges til hvorfor Brenderup er nævnt, kan lejren ikke forestilles af afholdes andre steder? Gruppen er godkendt.

14. Systemramte forældre: Lars K. skriver ud til gruppen om formålet, og oplyser sekretariatet efterfølgende.

15. Bosteder/Peer to Peer rapport. Henrik K. Hansen med LL-medlem. Gruppen er godkendt.

16.Vedr. websidegruppen: Websidegruppen nedlægges, og der skal gives besked til gruppemedlemmer – ansvaret for at skrive ud og nedlægge gruppen ligger hos sekretariatet. Det besluttes, at ansvar for LAP’s webside lægges hos FU. Spørgsmålet vedr. Websidegruppe tages op igen til efteråret, når
den ny hjemmeside er etableret.

17. Synliggørelse af LAP: Gruppen kan tage kontakt til udvalget som arbejder med hvervekampagne – se pkt. 8a. Skiltet udenfor LAP´sekretariat skal vaskes. Gruppen er godkendt

18. Arbejdsgruppe om væresteder. Gruppen er godkendt
Steen foreslår, at der kigges på om arbejdsgruppeorganiseringen skal ændres, så der fx ryddes op i, når der er grupper der ikke mødes.
Sekretariatet v/ Birgitte undersøger og tilretter i bilaget når informationer er tilvejebragt.
Det aftales, at det kun er rettelser vedr. arbejdsgrupper der sendes med ud efterfølgende.

8a. LL-medlemmer til arbejde med LAP – hvervekampagne
-i samspil med ekstern konsulent. Udvalget koordinerer med Hanne K. Nielsens arbejdsgruppe vedr. synliggørelsen af LAP.
Michael P. Krog, Henrik K. og Lars Kristensen indgår i udvalget. Der aftales snarligt et møde med konsulent.

9. Økonomi:

a. Budgetstatus
Steen fortæller om de forskellig poster i budgettet. Sommerlejr skal være kr.100.000 og ikke kr. 80.000. Det er den udsendte med de røde tal, der er gældende.
Punktet udsættes til næste LL-møde, da der er uklarheder i det udleverede bilag.

b. Ansøgning fra Folkets hus
Jens fortæller om ansøgningen, og LL drøfter ansøgningen.
Ansøgningen afvises.

c. Budget fra Kystlejren
Gruppen har besluttet, at lejrgruppen ikke skal betale for at være med som frivillig.
Der er ca. 36 tilmeldte pt. Der spørges til aktiviteter, og det oplyses at man selv kan lave mad, gå ture og ture ud af huset og der er andre aktiviteter planlagt.
Budgettet godkendes.

d. Hjemmeside
Det er kun besluttet, at der skal laves en ny hjemmeside – og ikke en ny serverløsning mv. Nyt FU tager ned og mødes med Simple Solution vedr. færdiggørelse af hjemmeside. Jf. Landsmøde beslutning er LL bemyndiget til at finde en lettere løsning til indmeldelse i LAP. LL beslutter, at hjemmesiden laves færdig, og at der ikke skal foretages videre.

e. Info-Media
Der er indhentet tilbud vedr. færre brugere til kr. 14.960. Nye LL- medlemmer skriver til lap@lap.dk, hvis man er interesseret i at komme med på INFO-MEDIA. Katrine indhenter tilbud på elektroniske avisadgang til næste LL-møde. I indkaldelsen til næste LL-møde udsendes eksisterende kontrakt med INFO MEDIA og det ny tilbud.

Vedr. nøgler til sekretariatet: LL-medlemmer kan få en nøgle, så man kan få adgang til sekretariatet, og blandt andet checke sit dueslag. Nøgler skal indhentes hos de medlemmer, som ikke er ikke LL mere.

10. Punkt fra Inger-Liss Christoffersen vedr. redaktionsgruppe
Gruppen er selvsupplerende og går til LL, hvis et nyt medlem skal godkendes.
Forslag vedr. redaktionsgruppe til LAP bladet besluttes med enstemmigt flertal.
Redaktionsgruppen er ændret og hedder nu: Redaktionen af LAP-Bladet som nu fungerer under LL.

11. Repræsentation af LAP

a. Gennemgang og valg af repræsentanter til:
– Det bærende fællesskab: Lars Kristensen og Michael K. Andersen (suppleant)
– Psykiatrinetværket: Michael P. Krog og Jakob.
– Det national udsatteråd: Steen Moestrup – udpeget af minister.
– Danske Regioner: Sekretariatet undersøger vedr. LAP’s repræsentation.
– PsykiatriAlliancen: Hanne Wiingaard. Hanne S. Kadziola fortsætter?
– Brugernes Bazaar: Gruppen/Clarissa spørger om Cornelius vil indgå i gruppen.
– Sundhedsstyrelsens psykiatriudvalg: Blev ikke færdigbehandlet – Hanne S. Kadziola står som LAP-repræsentant.
– Patientsikkerhedstyrelsen: Sekretariatet undersøger vedr. LAP’s repræsentation.
– Frivilligrådet: Jørn Bæk er nuværende repræsentant. Lene Kristiansen indgår fremover.
– Stop Fattigdom: Eksisterer stadig, nu som en del af IBIS. Sekretariatet undersøger vedr. LAP’s repræsentation.
Repræsentation i KL: Sekretariatet undersøger vedr. LAP’s repræsentation
Den samlede oversigt vedr. repræsentation rettes til og sendes til LL.

b. Invitation til Happening om psykiatrien
LAP København dukker i forvejen op til denne Happening. Lars tilbyder at tage sin ladcykel med til Happening, hvilket dog ikke blev en realitet. Michael P. Krog skriver til gruppen og gør opmærksom på Carstens Dahls tilbud om musik. Michael K. Andersen tilbyder at fotografere Happeningen.
LL beslutter, at LAP -København får tovholderrollen med LAP’s deltagelse på denne Happening.

12. Konstituering

a. Valg af forretningsudvalg + valg af kassér
FU medlemmer lægges på hjemmesiden snarligst efter valg.
Hanne Wiingaard, Lars Kristensen og Bettina K. Mærsk vælges til LAP’s forretningsudvalg. Steen Moestrup vælges til kassér.

13. Landsmøde 2020 foregår på Hotel Svendborg den 18.04 – 19.04 2020.

a. Valg af dirigenter.
Allan Ohms og Karl Bach Jensen vælges til dirigenter.
Hanne Wiingaard har taget kontakt til ovennævnte.

14. Forslag om møder i landsledelsen i 2019:

Fredag – lørdag den 28 – 29. juni (to-dages møde i LL)
Lørdag den 31. august
Lørdag den 28. september.
Lørdag den 2. november
Lørdag den 7. december
LL beslutter ovenstående mødedatoer.

15. Vandretæppe

Vandre tæppet ligger hos Bo, og det er meget slidt. Der er en dukke, der er fastspændt i en seng.
LL beslutter, at vandretæppet pensioneres og lægges i kælderen. Der skal findes en erstatning for vandretæppet.

16. Punkter til næste møde. Punkter der nævnes er
– Inger-Liss Christoffersen: Medlemskort.
– Tom: Recoveryuddannelsen skal sættes på.
– Lene: Grænserne mellem behandling og socialpsykiatri er ved at blive udvisket. Hvad betyder det, og hvad ligger der i det?
– Handlingsprogram 2019-2020
– Skal konsulent Jon V. Andersen inviteres med til en del af todagesmødet?
Punkter til næste LL-møde mailes til FU og til LAP mailen, 14 dage før mødeindkaldelsen sendes ud.

17. Evt.
Spørgsmål til folketingspolitikere er sendt til LL til brug for vælgermøder og på andre møder med politikere vedr. psykiatri.

18. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke.

Næste møde i LL fredag – lørdag den 28 – 29. juni (to-dages møde i LL).
Mødested udmeldes sammen med mødeindkaldelsen.

Referat af LL møde lørdag den 6. april 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe og Nils H. Andersen
Afbud/fraværende: Bo Steen Jensen, Jørn Bæk, Steen Moestrup, Cornelius Christiansen, Andrea Hermansen, Michael P. Krog og Hanne Skou Kadziola.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen


1. Valg af ordstyrer og referent.
Tom Jul Pedersen blev valgt til facilitator. Bettina blev valgt til ordstyrer, og Hanne W. blev valgt til at samle op på de enkelte punkter. Jakob blev valgt til referent frem til kl. 15.00. Henrik Kromann Hansen blev valgt til referent fra kl. 15.00. LL blev som det første oplyst om, at Jørn Bæk har nedlagt sit mandat i LL. Det betyder, at suppleant Grethe K. Nørgaard indtræder som fuldgyldigt medlem af LL, – eftersom Jørn Bæk har nedlagt sit mandat. Cornelius har meldt ud sig ud af LL. Jævnfør vedtægter kan LL-medlemmer dog fortryde en udmelding: ”Pkt.3. LL-medlemmer kan fortryde en udmeldelse af LL frem til førstkommende LL-møde. Først efter dette møde indkaldes den næste suppleant i rækken”. Drøftelsen afsluttes herefter, da det må forventes at Cornelius vender tilbage som medlem af LL – se også citat fra vedtægter ovenfor.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”), og hvad man forventer at få ud af eller bidrage til mødet.

3. Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et pkt. 7f. vedr. uddeling af særlig LAP-pris. Der tilføjes et pkt. 4a vedr. rettelse og tilhørende godkendelse af pkt. vedr. NADA fra LL-møde 25.01 – 26.01 2019.
Der tilføjes et pkt. 7g vedr. valg til Landsmødet: Grethe er forhindret i at komme til Landsmødet og stiller op in-absentia.

4. Godkendelse af referat fra møde den 02.03 2019. Referatet fra 02.03 2019 er godkendt.

a. Godkendelse af referat fra 25.01-26.01.
Pkt. 13 b. Ansøgning vedr. NADA behandling rettes til. Rettelsen er: ́Andrea og Steen tilbyder eventuelt at afholde NADA kursus i Odense og Hillerød ́. Med denne rettelse er referatet fra LL-møde 25- 26.01 2019 godkendt.

5. Samarbejdsøvelse v/Bettina. Punktet udgik.

6. Orientering fra

a. FU.
Nils fortæller, at Karen Fastrup ikke kan komme og modtage LAP-prisen. Karen Fastrup får prisen på et andet tidspunkt. Nils fortæller videre, at Hanne S. er blevet ringet op af en journalist, – det vides ikke pt. hvad der er kommet ud af det. Hanne S. er i Hus-Forbi med et interview i denne uge. Interviewet omhandler det planlagte byggeri af to socialpsykiatriske bosteder i Viby Sjælland. Nils forslår, at der indsendes forslag til oplæg til psykiatritopmødet/psykiatriugen – jf. bilag. Lau kan inviteres til at være med i København med et LAP-bidrag i psykiatriugen.

b. LL
Katrine fortæller om NADA informationsmøde d 31.03 i LAP-København. Der kom en 15-20 stykker til informationsmødet med tilhørende afprøvning af NADA. Mødet var en stor succes. Invitationen er der dog kun sendt ud til LAP Kbh., og ikke til om-egn og øvrige medlemmer af grundforeninger. Det vil sige der potentielt kunne have være flere deltagere. Til opklaring fortæller Hanne W., at invitation kun er sendt til bestyrelsesmedlemmer i grundforeninger. Katrine fortæller videre, at hun har fået tilsagn om hjælp til NADA-kursus i Vejle fra Thoridt Allermand. Hanne W., Katrine W. og Jakob har været til møde i Apotekerforeningen om planlagt konference vedr. nedtrapning af medicin. Apotekerforeningen fortalte på mødet, om et interessant forsøg i Canada vedr. nedtrapning, hvor farmaceuter medvirker til at skelne mellem abstinenser og tilbagefald. Der planlægges at tage kontakt til lægemiddelstyrelsen, Pfizer og Lundbeck i forhold til det videre arbejde. Invitation vedr. oplæg til Folkemødet er også sendt til Apotekerforeningen. Grethe fortæller, at Skanderborg Apotek er et specialapotek og kan selv kan blande medicindoseringer.

c. Udviklingskonsulent. Punktet er dækket ind i de øvrige punkter.

d. Arbejdsgrupper Bettina: Det kører godt i Folkemødegruppen, og planlægningen er godt på vej. Katrine fortæller videre om planlagte oplæg og debatter på folkemøde 2019, herunder at der vil være en paneldebat med politikere og en debat med fagfolk på Folkemødet. Bettina fortæller, at der også vil være oplæg med ex-rocker Torben C. Bohnhardt, Ole Sørensen mfl. Nils oplyser, at Yildiz Akdogan har tilbudt at være med i en debat. Bettina fortæller videre, at der også vil være et oplæg med Projekt Husvild. Der er lavet bannere til teltet, og der er bestilt balloner til Folkemødet. Jan Stig vil gerne kører bussen til FM 19 og bussen starter i Odense. Bettina fortæller, at i sommerlejr-gruppen er planlægningen godt på vej. Bladets særdækning af FM 19 drøftes, og bladgruppen siger at de gerne vil gerne have en plads på Folkemødet. Inger-Liss vil gerne tage kontakt til Michael, og spørge om han vil være med på FM19. Nils forslår, at der kan ringes til Michael og Nils, og høre om de vil være med som ekstra journalister. Grethe oplyser, at hun selv vil skrive en artikel om FM 2019.
Folkemødegruppen drøfter om der er plads til en, eller flere ekstra deltagere, på førstkommende møde d. 24.04 2019.
Henrik fortæller om bisiddergruppens arbejde med et kursus for bisiddere. Henrik er i gang med at indhente tilbud fra Hotel Comwell. Kurset forventes afviklet i uge 36-37 eller uge 38. Henrik støtter op om forslaget til Landsmødet fra Helle Sibbersen.

7. Landsmøde:

a. Budget 2020 Budgettet 2020 godkendes. Henrik vil gerne have, at der afsættes flere penge til bisidderarbejdet i budgettet og vender tilbage med dette, når det er aktuelt at tilrette budgettet. Der spørges til udgifter til EDB, og det oplyses, at udgifter til Scannet, herunder mailadresser står under pkt. administration. Der er afsat kr. 90.000 til EDB-udgifter.
Budget 2020 til Landsmødemappen godkendes.

b. Regnskab 2018: Regnskabet 2018 var ikke kommet, og blev derfor ikke behandlet.

c. Godkendelse af årsberetning.
En del bidrag er indsendt efter deadline og sættes efterfølgende ind i beretningen. Eftersendte bidrag til beretningen blev uddelt på LL-mødet. En af os kampagnen slettes. Bidrag fra Folkemødegruppen 2018 sættes ind. Vedr. bisiddergruppen sættes bidrag fra Helle S. ind. Vedr. Webside gruppen tilføjes: Der arbejdes kraftigt på en ny hjemmeside. NADA indlæg sættes ind – se bidrag fra Ka-trine. Det rettes til i redaktionsgruppens indlæg: Der var et alvorligt sygefravær. Handlingsprogrammet slettes i beretningen og forslag til aktiviteter fra LL-møde 25.01-26.01 sættes ind i stedet for. Tom foreslår, at der kommer billeder med i beretning.
Beretningen rettes til og sendes til FU til godkendelse. Tom sender billeder til Hanne som efterfølgende trykkes på trykkeri, og disse fotos kommer med i map-pen. Det aftales, at LL stiller sig op foran scenen under præsentation af beretningen.

d. Oplæg fra lokal afd.?
(udsat fra LL-møde 02.03 2019) Det besluttes, at bidrag fra de lokale afdelinger blot skal med i beretningen.

e. Indkomne forslag.
De indkomne forslag deltes ud på mødet, og forslagene drøftes kun til orientering.

f. LAP-pris (lukket punkt)
Der spørges til hvem der overrækker prisen til Karl B. Jensen? Inger-Liss sørger for bestillinger af selve priserne. Lone T. får den interne medlemspris. Det besluttes, at Katrine overrækker prisen til Karl B. Jensen på landsmøde, og holder dertilhørende tale.

g. Grethe er forhindret i at komme til Landsmødet.
Grethe stiller derfor op in-absentia. Henrik vil gerne præsentere Grethes kandidatur med tilhørende video. Grethe sender en præsentationsvideo til LAP-mailen.

8. Forslag til landsmødets afvikling fra Allan Ohms

9. Punkt vedr. medlem v/Nils og Inger-Liss (lukket punkt)

VEDR. ØVRIGE DEL AF MØDET – SE REFERAT FRA HENRIK H. HANSEN NEDEN-FOR:

10. Ændring af forretningsorden.

́Pkt. 12 Diskretion og åbenhed. LL-møder er åbne for LAP medlemmer, dog uden taleret. Ved behandling af lukkede punkter er mødet lukket for andre end LL-medlemmer og referent, og
oplysninger herfra må ikke videregives ́. (citat fra nuværende forretningsorden) Her foreslås en ændring: Hvor det vil være et bestemt antal møder pr. år, hvor LAP- medlemmer kan deltage i LL-møder. LAP medlemmer betaler selv for rejse og forplejning.
Ved behandling af lukkede punkter er mødet lukket for andre end LL-medlemmer og referent, og oplysninger herfra må ikke videregives’.
Tom Jul mener, LAP fortsat skal betale for de fremmødte medlemmer.
Niels angiver social fobi overfor for større grupper mennesker, som direkte årsag til fravær og manglende koncentration i LL i forhold til dagsordenen.
5 stemmer for ændringen, 2 stemmer imod 1 stemmer ikke.
Ændringen er vedtaget.

11. Personale (lukket punkt)

a. Status vedr. ansættelse af lokalkonsulent i Jylland

b. (lukket punkt

c. (lukket punkt

d. Hjemmeside – henvises til økonomi pkt. 13.

12. c. LAP – København. Regnskab LAP – København
Orientering v/FU medlem Hanne Wiingaard.

13. Økonomi:
a. Budget 2019 og budgetstatus

b. Ansøgning fra LAP- Nysted
Bevilget kr. 5000,00 med 7 stemmer for og 1 stemme imod.

c. Ansøgning fra redaktionsgruppen
Bevilget kr. 10.000,00 med 7 stemmer for og ingen imod.

d. Ansøgning fra livsglædegruppen v/Ghita
Afstemning, Der er afstemt om et andet forslag, hvor deltagerne selv betaler kr. 200,00
Vedtaget ved flertal, 6 stemmer for, 2 stemte ikke.

e. Infomedia. Der afventes et billigere tilbud.

f. Tilskud til kontanthjælpsmodtagere på LAP-aktiviteter i 2019
Henvist til FU

g. Ansøgning til Feriefonden 2020, Jakob Brixtofte – gået.

h. Tilbud vedr. webmaster
Afstemning om tilbud fra Simple solution. Punktet udskudt til næste møde.

14. Trivselsudvalget orientering v/Jørn
a. Samarbejde på tværs i LL.

15. Arbejdsdeling i LL – LAP-Repræsentation 2019.
Medlemmerne og især LL-medlemmerne bedes sende mail til Jakob Brixtofte, med oplysninger om, præcist hvor de repræsenterer LAP.

16. Medlemsrekruttering (2 minutters drøftelse)

17. Næste LL –møde er den 03.05, kl. 15.00 på Hotel Svendborg.
– Første møde efter Landsmødet er den 25.05. 2019.

18. Evt.

19. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af LL møde lørdag den 2. marts 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Michael P. Krog, Andrea Hermansen, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe, Steen Moestrup og Cornelius Christiansen.
Afbud/fraværende: Bo Steen Jensen, Jørn Bæk og Nils H. Andersen.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

1. Valg af ordstyrer og referent. Facilitator Andrea Hermansen. Hanne S. valgtes som ordstyrer. Jakob blev valgt som referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”). Hvad forventer den enkelte at få ud af mødet? Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden
Der blev indsat et pkt. 17d. vedr. Info-Media.

4. Godkendelse af referat fra LL møde den 25.01 – 26. 01 2019
Hele sætningen omfattende ”blev behandlet” slettes i pkt. 10. I pkt. 5b omformuleres ordet kassetænkning.

5. Samarbejdsøvelse v/Bettina. Øvelsen forløb godt og skabte et godt udgangspunkt for mødet.

6. Landsmøde 2019 (lukket punkt)

7. Samling af beretning fra LL. Hvem står for samlingen af beretning og hvem er tovholder fra LL. Henrik K. Hansen er koordinator. FU samler og er tovholder for samling af beretningen. Der er deadline for bidrag til beretningen 6. april.

8. Punktet refugium v/Steen
Forslag til beskrivelse af refugiet drøftes. Der spørges til om kokken kan være der længere. Hanne S. foreslå en udvidelse af refugiet som et forsøg, og nævner at Helhedens værdisæt er sendt til Refugiegruppen. Det giver bedre mening med 3 sammenhængende uger, hvis man netop er udskrevet. Det kan være i december og januar – dvs. en udvidelse af refugiet, hvori
også indgå en akutfunktion. Vedrørende involvering af frivillige nævner Steen, at det er nemmere at finde frivillige, hvis der er et konkrete forslag til arbejdsopgaverne.
Efter drøftelsen fastslår LL, at der opbakning til, at der arbejdes videre med projektbeskrivelsen vedr. blivende refugie.

9. (lukket punkt) Punktet tages med på næste LL møde 6. april.

10. Drøftelse af vedtægtsændringer
Nils vil med sit forslag gerne høre LL, om de har nogle idéer til en reducering af LL. Man kan evt. nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer til 12.
Punktet drøftes og der er forskellige holdninger til dette. Nils intention er at holde på gode folk, men der er ikke nye ideer til reducering af antallet. I drøftelsen nævntes, at det er en skrøbelig konstruktion, hvis LL gøres mindre. Der er ikke flertal for at sende forslaget ind til Landsmødet som LL forslag. Nils er velkommen til sende forslaget ind som LAP-medlem.

a. Forslag om færre medlemmer af LL.
Landsledelsen medlemstal ændres fra 13 medlemmer og 2 suppleanter til 9 medlemmer og 2 suppleanter, vedtægter § 6 stk. 1.
Begrundelse: Besparelse på hen ved 50.000 kr. Flere medlemmer udenfor LL kan tilgodeses.
Der er ikke tilslutning til at sende forslaget ind til Landsmødet som LL forslag. Nils er velkommen til sende forslaget ind som LAP-medlem.

b. Valgperioden ændres fra 2 år til 4 år. Se vedtægter § 6 stk. 2. Gældende for den mindste halvdel af de medlemmer der får flest stemmer. 2 år gældende for den største halvdel af de medlemmer der får færrest stemmer. Suppleanter vælges for et år.
Begrundelse: Mulighed for optimering af samarbejdet, når LL kender hinanden bedre.
Dette kan være udemokratisk da nogle i LL får mere at skulle have sagt.
Man kunne have hver 3 år og et årsmøde, hvor det mere er drøftelser og ikke formelle møder.
Der er ikke tilslutning til at sende forslaget ind til Landsmødet som LL forslag. Nils er velkommen til sende forslaget ind som LAP-medlem.

c. Drøftelse af vedtægtsændringer vedr. tvungen konfliktløsning.
Vedtægter § 3 stk. 11 “….Hvis et medlem beder et andet medlem om at mødes til konfliktløsning, har det andet medlem pligt til at deltage.”
Ændres til: Hvis et medlem beder et andet medlem om at mødes til konfliktløsning, opfordres det andet medlem til at udvise ansvarlighed og samarbejdsvilje til at deltage.
Begrundelse: LAP er i mod tvang. Vi kan ikke tvinge et medlem.
Ordet pligt skal måske ændres er der nogle der fremhæver i drøftelsen. Det skal være en forpligtigelse til at stille op til konfliktmægling, som en del af, at indgå i en forening og i LL.
Der skal ikke ændres vedr. konfliktmægling, det skal være beskrevet som en pligt. Der ændres ikke på denne formulering.
Der er ikke tilslutning til at sende forslaget ind til Landsmødet som LL forslag. Nils er velkommen til sende forslaget ind som LAP-medlem.

11. Pulje til inddragelse af mennesker med psykiske lidelser (drøftelse ).
Michael fortæller at, der i Gentofte Kommune søges i denne pulje til et borger-hus. Der spørges om vi kan kontakte, andre end det Det Sociale Netværk, og høre om vi kan være med i eller bidrage til en ansøgning.

12. (lukket punkt) (drøftelse)
På næste LL-møde 6. april tages punktet på dagsordenen igen.

13. Arbejdsdeling i LL
Bilaget vedr. LAPs repræsentation sendes med rundt referatet. LL medlemmer tilretter selv tekst om de foreninger, bestyrelser og fora, hvori de indgår og arbejder for LAP. Bilaget sendes til LAP@LAP.DK forud for næste LL-møde.

14. Personale (lukket punkt)

a. Ansættelse af webmaster.

b. Ansættelse af lokalkonsulent i Midt-Jylland.

15. Orientering fra

a. FU
Medlemstilgang. Forslag om, at punktet Medlemstilgang gøres til fast dagsordenspunkt. Punktet udgik.

Oplæg fra ekstern om rekruttering. Forslag om ekstern bistand til rekrutteringstiltag, f.eks. som konsulent arbejde for LAP.
LL siger ja til dette forslag.

Medlemstræf på Sjælland: Næste medlemstræf skal være på Sjælland og Hanne W. er involveret i planlægningen.

Opfølgning på drøftelse af Sundhedsreform.
Hanne W.: Politikerne forhandler pt. om Sundhedsreformen. Der står ikke meget om psykiatri i reformen og øvrige foreninger har ikke været tilstrækkelig involveret.
Der kommer en artikel i Hus Forbi om Lindely. Der har også været et indslag om dette i TV-2 Lorry. Vedr. udbygning af bosteder, som fx det planlagte byggeri i Viby Sjælland, skal der skal være en fra LAP, der går ud i medierne og siger at psykiatribrugere ikke er farlige.

b. LL
Steen har været til en spændende konference om vold mod mænd. Steen har også været til møde på Socialrådgiveruddannelsen og givet gode indspark i forhold til uddannelsen. Udsatterådet i Hillerød har lavet 4 høringssvar.

Katrine fortæller om det første NADA kursus i Kbh. den 19. – 21. juni og den 20. sep tember i Kbh. Det omfatter 24 personer og potentielle deltagere fra hele Sjælland inviteres. Der vil være et medlemsmøde 30. marts i Kbh., hvor man kan prøve NADA. Der udvælges blandt ansøgere, hvis der er for mange der ønsker at være med. Der laves en kontrakt med deltagere. Diplom udleveres, hvor der står spilleregler, om hvor/hvordan man vil/kan bruge NADA.

Henrik fortæller om bisidderarbejdet og arbejdet med Brugernes Bazar.

Hanne S. har været på det Socialpsykiatriske Center Åstedet i Hørsholm, det var en god oplevelse. Hanne fortalte også her om mulighed for at være kollektiv medlemmer i LAP. I Psykiatrialliancen kan LAP får mulighed for et oplæg på scenen, og LL op fordres til at skrive til Hanne med gode ideer. Der har været konferencen ”Hvor skal vi hen med psykiatrien” på Christiansborg om psykiatrien. Brugeren Søren Magnussen holdt her et godt oplæg.

Hanne S. fortæller om en fremtidig konference på Christiansborg i forbindelse med valget omfattende en paneldebat. Emnerne kunne omfatte regeringens psykiatriplan, Sundhedsreformen og blandt bidragsyderne kunne være Yildiz Akdogan.

Tom fortæller om kontakten til ansøger vedr. film/tv-udsendelse. Det var penge ansøgeren ville have hjælp til, og ikke hjælp til selve filmarbejdet.

Katrine fortæller om arbejdet med konferencen vedr. medicinnedtrapning, og dertilhørende møder med IGL (Lægemiddelforening vedr. generiske lægemidler) og Dansk Apoteker forening.

Andrea har været til møder om arbejdsmiljø og har tillige været til Social Bar.

Vedr. LAP materialer: Der er genoptrykt pjecer mv., men der er ikke foretaget en opdatering af tekstindholdet i materialerne.

c. Udviklingskonsulent
Som følge af Britta sagen kommer der en ny tilsynsenhed i Socialstyrelsen. Det er ikke meldt ud om dette eventuelt får betydning for tilskudsmodtagere.

16. Orientering fra arbejdsgrupper
Genoplivning af gruppe vedr. psykofarmaka, bivirkninger og dødsfald v/Cornelius: Der er 3 medlemmer af gruppen og Cornelius er tovholder.
Sommerlejr: Bettina er med i Sommerlejr gruppen. Der kommer nye tiltag og Hanne S. er også med. Sommerlejr er i uge 32.
Ø-lejr v/Steen: Der er er lavet en kystlejr gruppe på 5 personer, og det er de samme personer, som i den tidligere Ø-lejr gruppe. Lejren afholdes i uge 25.
Folkemøde 2019. Betinna: Der skal laves et program. Bettina opfordrer gruppen til at svare på mail vedr. gruppens arbejde.
Cornelius oplyser, at han ikke er i arbejdsgruppen vedr. arbejdsmarkedet. Den kan nedlægges.

17. Økonomi:
a. Regnskabsoversigt. Drøftes ikke.
b. Reguleret budget 2019. Der mangler en revisorregning på ca. kr.100.000 til revisor i regnskab 2018. Det vil være det regulerede budget 2019, der skal eftersendes til Socialstyrelsen. Der har tidligere været besluttet, at der også skal søge eksterne midler til refugiet. Derfor er beløbet reguleret. Det reviderede 2019 budget godkendes.
c. Budget 2020. Budget 2020 godkendes formelt på Landsmøde 2019. Budget 2020 skal også sendes til Styrelsen. Det foreslås, at det bliver ét ark i lighed med budgettet i Landsmøde mappen. Kasserer udarbejder budgetarket forud for næste LL-møde.
d. Info-Media. LL spørges om LAP skal betale for dette fremover, og fastholde abonnementet. Det undersøges frem til næste LL-møde, om INFO-media kan gøres billigere med færre brugere.

18. Evt.
Tom fortæller om gratis selvudviklingskurser på Recovery skolen i Aarhus.

19. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke

Referat af LL møde den 25.01 – 26.01 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Henrik K. Hansen, Jørn Bæk, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Bo Steen Jensen, Hanne Skou Kadziola, Nils H. Andersen, Steen Moestrup og Andrea Hermansen.
Afbud/fraværende: Michael P. Krog og Cornelius Christiansen.
Katrine Wiedersøe deltog fra om aftenen på dag 1.

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Nils H. blev valgt til ordstyrer. Jakob B. Petersen blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden
Der tilføjes et pkt. 10. Punkt vedr. drøftelse af tvang bliver pkt. 11. Under pkt. arbejdsgrupper tilføjes Brugernes Bazaar og sommerlejr. Herefter er dagsorden godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 08.12.18
Udtrykket Mental-psykotisk slettes så der blot står psykotisk. Vedr. pkt. 9 angående deltagelse på FU-møder er det ikke besluttet at der skal være fast adgang til FU – møder.
Indsæt pkt. vedr. deltagelse på FU-møder til næste LL-møde. Ordstyrer bemærker efter mødet, at kommentarer ikke er indsendt rettidigt jvf. forretningsorden. LL-medlemmer skal tillige kun kommentere i forhold til møder, hvor de rent faktisk selv har deltaget.

5. Handlingsprogram og udviklingsplan

a. Kan bl.a. medtages i en revideret udviklingsplan. Punktet udgik.

b. Forslag til nye aktiviteter og årsplan. Følgende er resultatet af 5 minutters Brainstorm om nye aktiviteter i LAP:
– Mennesket først
– Mere respekt for den enkelte
– Skriv og fortæl om din hobby
– Hvad er et godt værested? Gå i dybden.
– Hvordan får du det bedste ud af dit værested/med mennesker
– Undgå at økonomisk kassetænkning får forrang i forhold til lovens intentioner blandt andet under udredning, ressourceforløb og ved multiple lidelser.
– Hvervekampagne
– Konkurrence om Film (5 minutter) på de sociale medier om LAP
– Værktøjskasse med ideer og vellykkede projekter, hvor borgeren REELT er i centrum.
– Mistet indflydelse Opfølgning på hvor LAP (risikerer at miste indflydelse)
– Udvikling (opstart støtte) til grundforeninger
– Landskampagne om at psykisk syge ikke er voldelige
– Etik omkring selvmord
– Revision af retsplejeloven
– Revision af §119 + 126.Retsplejeloven De medicinrelaterede dødsfald
– Oplysende foredrag og kurser
– Refugier i flere perioder

6. Planlægning af Landsmøde og jubilæum

a. Booking af Allan Ohms og Benny L.
Der er tilslutning til genvalg af de to dirigenter. Dirigenter er allerede booket.

b. Band eller anden underholdning ved jubilæet (lukket punkt)
Underholdning skal bruges lørdag den 4. maj kl. 20.30.
LL opfordres til at sende forslag til underholdning ind forud for næste LL-møde.

c. Særnummer af bladet eller jubilæumsskrift.
LL beslutter at skrift og særlige bladaktiviteter vedr. jubilæet rykkes til efter landsmøde 2019. Der kan udarbejdes et skrift til politikere. Bladgruppen arbejder videre med dette. I de næste fire blade kan tidligere artikler, referat fra det 1. landsledelsesmøde, billeder fra medlemsaktiviteter, fra arbejdsgrupper og fra de lokale genoptrykkes som del af jubilæumsfejringen.

d. Foreløbig program og indkaldelse. Hanne W. nævner at tidspunkter rettes til på sidste LL-møde. Fjern dagsorden fra forsiden – men tekst vedr. forslagene skal med i indkaldelsen. Der indsættes en henstilling vedr. forslag til, at man maksimalt sender 3 gennemarbejdede forslag ind –se pkt. 5. Det pointeres, at man er repræsentant for foreningen. Derfor skal man holdes sig indenfor vedtægter, formål og principprogrammet når der udarbejdes forslag til handlingsprogrammet for 2019 (pkt. 6 på Landsmøde invitationen). Tidspunkter for landsmøde aktiviteterne skal med. Hele sætningen vedr. kontingent kan slettes, da indkaldelsen sendes ud efter 1.marts. LL beslutter, at dagsorden for landsmødet kan komme på bagsiden af indkaldelsen.

e. LAP Prisen (lukket punkt)

7. Valg af repræsentant til Det Dannede Fællesskab
Steen fortæller om projektet Det Danne Fællesskab. Opgaven handler om at sidde i et forum, som det dannende fællesskab skal støtte sig op ad. Det drejer sig om ca. 4 møder om året.
LL vælger Jørn og Andrea som henholdsvis LAP-repræsentant og suppleant Det Dannede Fællesskab.

8. Arbejdsgrupper
a. Orientering fra arbejdsgrupperne
Bettina: Der har været et godt møde i Folkemødegruppen, og det går rigtig godt fremad med planlægningen af Folkemøde 2019.
Det oplyses, at Tom og Steen er med i inspirationsgruppen.

b. Brugernes Bazaar. Steen skal på rejse til Grønland, og derfor skal LL vælge en repræsentant, hvis Steen ikke kan være med til Bazaaren. Til Brugernes Bazaar skal der laves en stand, og LAP skal holde hovedtalen i år. Henrik vil gerne stille op, men gerne sammen med en anden repræsentant. Lau er også med i gruppen. Den ekstra person til at hjælpe og bidrage til at lave standen den 28.08 findes efter Landsmødet. Henrik K. deltager i mødet vedr. Brugernes Bazaar 11. februar i København.

c. Sommerlejr. Steen trækker sig og Betinna trækker sig fra Sommerlejrgruppen.
Opgaverne omkring sommerlejren omfatter udarbejdelse af program, oplæg værelsesfordeling, aftaler med skole mv. Der skal vælges en LL-repræsentant. Og der skal sidenhen vælges ny tovholder til gruppen. Brenderup Højskole er allerede reserveret i uge 32.
Hanne S. vil gerne være LL-repræsentant i Sommerlejrgruppen. Hanne S. skal samle en gruppe før næste LL-møde.

9. Orientering fra

a. FU
– Status vedr. webmaster v/Nils. Webfirmaet Wunderly er gået i opløsning, og det er nu en enkeltperson, som driver firmaet. Brugsafregnet tid er måden der afregnes på i forhold til
webmaster. Der er foreslået et møde i webside-gruppen med Webmaster, men der er ikke den store LL- interesse for at deltage i mødet. Nils oplyser, at LAP´s hjemmeside netop er lavet i WordPress, med tanke på, at det på længere sigt skal det være en bruger, der driver siden, og derfor er det lavet sådan. Samarbejdet med webmaster forsættes.

-Hanne W. vedrørende indkøb af tasker og Power Banks.
Der er indkøbt Power Banks.

– Status vedr. LAP – København.
I de fondsansøgninger som LAP-København har fået positivt svar på, kan der være indskrevet midler, der kan bruges til husleje. Huslejen kan først betales når der foreligger et konto-nr. Hanne W. oplyser, at regnskabet vedr. LAP- Kbh. administreres fra LAPs sekretariat i Odense. LAP Københavns regnskab ligger nu hos revisor.

– Status vedr. Nytårskur.
Nytårskur afholdes bliver 21. februar i danske handicaphus i Høje Tåstrup. Torben C. Bohnhardt fra Head-On kan evt. holde oplæg. Steen vil gerne holde et oplæg om kost. FU arbejder videre med nytårskuren.

b. LL
Hanne S fortæller, at den 25. februar afholder Psykiatrialliancen en høring på Christiansborg om Regeringens psykiatriplan. FOA er kommet med i PsykiatriAlliancen igen, v/ Torben Klitmøller. Dorte Seestorp og Inger Mørk er også med i PsykiatriAlliancen.
Hannes S. har også været til info-møde om projektet vedr. medicinfri afdelinger på Glostrup Psykiatriske Sygehus. Der er vanskeligheder med at rekruttere til projektet.
Det er ikke sikkert, at egen psykiater indstiller patienten til projektet, og der er tillige specifikke krav til deltagerne. Man skal være motiveret for medicinnedtrapning for at være med i projektet. Der er 80 projektdeltagere. Der kan nedtrappes med 60 % indenfor en 6 måneders projektperiode. Der er ikke endelige projektresultater endnu.
Projektlederen efterspørger præparater i mindre doser. Bo Steen oplyser, at der arbejdes med lignende forsøg i Norge, Sverige og England.

c. Udviklingskonsulent – se pkt. 5.

10. Sag vedr. medlem (lukket punkt)

11. Tvang- principiel diskussion.
Med udgangspunkt i LAPs principprogram drøftede LL LAPs holdning til tvang.
Fra LAP´s principprogram: At særloven om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien ophæves og erstattes af en almen lovgivning om nødretsforanstaltninger gældende for alle borgere. Det blev diskuteret om udtrykket ´særlov skal erstattes af ´psykiatrilov´ i principprogrammet. Herunder også udtrykket ´særlov´.

I diskussionen blev implikationer og hensigter i lovgivning drøftet. I diskussionen blev det påpeget, at hensigten med psykiatriloven faktisk er at beskytte borgeren. Der vil være andre implikationer, hvis f.eks. straffeloven gøres gældende, som erstatning for eksisterende lovgivning målrettet psykiatribrugere.

I forhold til bekendtgørelsen blev det også drøftet om farlighedsbegrebet skal fjernes. Og det blev nævnt i drøftelsen, at når normeringer på de psykiatriske sygehuse er forringet, og
systemerne er pressede er det lettere at bruge tvang og psykofarmaka. På sygehusene får man pleje og omsorg, og samtidig skal det omkringliggende beskyttes mod psykiatri brugere.

Der blev også opridset udpluk af psykiatriens historie. Der var stor tilfredshed med at dette vigtige emne fik plads på mødet. Der kan eventuelt inviteres en jurist til kommende drøftelser. Der var en omfattende drøftelse af LAPs holdning til tvang. Debatten viste ikke en entydig klar fælles holdning til opfattelsen og brugen af tvang. Der er dog stor tilslutning til at denne type principielle spørgsmål drøftes på kommende LL-møder. Der er et etisk skisma som handler om modsatrettede behov. Nogle borgeres behov for ro over andre borgeres udadreagerende adfærd. Hvilke handlemuligheder kan LAP anbefale i disse situationer?

12.Sundhedsreformen
Der var stor tilfredshed med at dette vigtige emne fik plads på mødet, og der var en konstruktiv og inspireret drøftelse af perspektiverne i reformen for psykiatrien og for psykiatribrugere. Under drøftelsen fremkom forslag om et skriv, der påpeger udfordringer, mangler og ´huller´ i reformen. Her i blandt manglende finansiering, øget centralisering og manglende nærhed. Teksten i reformen nævner ikke meget om psykiatri. Der stå tillige meget lidt om selve behandlingen af patienterne i forslaget til Sundhedsreformen.

Nogle LL medlemmer ser reformen som et udspil i forhold til det forestående Folketingsvalg, mens andre påpegede, at Regeringen måske lægger op til at færdigforhandle reformen forud for valget. LL er enige om, at LAP skal bede om foretræde, og sende repræsentanter ind til de møder, der inviteres til omkring reformen. Det blev tillige drøftet at skrive en fælles indstilling sammen med andre lignende organisationer.

Der blev udtrykt manglende tillid til kommunernes varetagelse af socialpsykiatrien – blandt andre udskrivningsaftaler. Herunder også ministeriets begrænsede muligheder for at styre kommunernes psykiatri indsats. Blandt LL´s konkrete ønsker til reformen var blandt andet:
-Udgående ambulante tilbud, specialiserede udgående sygepleje tilbud, og øget bemyndigelse til sygeplejersker – særligt i forhold til multikronikere. -Frivillig psykologbehandling til alle, udvikling af nærpsykiatrien, penge direkte til den enkelte patient inspireret af Choice og kontrol projektet i England, hvor borgerne får lov til at bestemme egen behandling.
-Udbredelse af OPUS til flere diagnosespektre – det vil sige opsøgende teams omkring psykiatri. Tænder og kost på dagsordenen i reformen med særlig fokus på kostens betydning for psykisk helse.
-Sikring af læge i egen kommune. Grundet lægemangel kan man have en læge udenfor egen kommune. Det er uhensigtsmæssigt.
-Udbredelse af SØM [Socialøkonomisk udgifts- beregningsmodel], oprydning i lovgivning som står i vejen for løsninger.
-Udbredelse af Boston forsøget og bedre integreret psykiatri. Herunder bedre samarbejde mellem psykiatri, socialpsykiatri, økonomifolk, socialfaglig og sundhedsfaglige personaler. Regionerne har behandlingsansvaret og kommunerne har ansvar, fx for efterværn og socialpsykiatri, og dette samarbejde fungerer ikke optimalt.
-Oprettelse af behandlingssteder som ikke ligner somatiske sygehuse. Det nuværende system fastholder psykiatribrugere i en uhensigtsmæssig rolle.
-Lighedsbegrebet i forhold til sundhed skal skrives ind i reformen for at sikre udjævning regionale forskelle indenfor psykiatrien. LL beslutter at skrive til relevante ministerier [SUM og Mai Mercado] og bede om foretræde omkring sundhedsreformen. LAPrepræsentanter kan her viderebringe resultaterne fra LLs drøftelse af sundhedsreformen. LAP skal i henvendelsen også påpege, hvorfor LAP, som den eneste reelle bruger organisation, ikke allerede er blevet inviteret til de aktuelle møder og drøftelser om reformen.

13. Økonomi:
a. Regnskabsoversigt og budget
Steen gennemgår oversigt og budgettet. Der er tidligere øremærket en del af overførte midler kr. 212.000 til Landsmøde 2019/jubilæum. Kasserer udarbejder tillige et budget for 2020.
Kasserer retter til i forhold til drøftelsen, og de indkomne kommentarer.

b. Ansøgning NADA behandling
Katrine præsenterer forslaget om NADA behandling. Udgiften til 3 dages kurset er kr.157.300 til tre landsdækkende kurser. Der skal være 10 deltagere pr. kursus for, at kurset gennemføres. Der skal være et kursusbevis til hver deltager. Andrea og Steen tilbyder eventuelt at afholde NADA kursus i Odense og Hillerød. LL diskuterer forslaget vedr. NADA, og derefter gås til afstemning. Afstemningen i LL giver flertal for forslaget. Med forbehold for, at der rent faktisk kan findes midler i LAPs budget 2019 til NADA.

c. Ansøgning og budget folkemøde 2019.
LL stemmer for budget udvidelsen på kr. 30.000. Det vil sige budgettet lander på kr.110.000 i alt.

d. Udbetaling af Kontor og telefonpenge, v /Inger-Liss
Forslaget handler om, at pengene skal udbetales automatisk. Af hensyn til blandt andre Socialstyrelsens regler kan vi ikke ændre proceduren. Det er således mest hensigtsmæssigt at fastholde proceduren. Kontoret skriver ud i oktober vedr. kontorpenge til de LLmedlemmer, der endnu ikke har modtaget. LL-medlemmer kan også henstille til hinanden at huske ansøgning om kontor og telefonpenge.

e. Ansøgning om tilskud til produktion af film
LL beslutter med et klart flertal at sige nej til ansøgningen
Tom arbejder allerede med film i LAP –regi, og tilbyder ansøger, at hun kan henvende sig til ham. Tom sørger selv for at kontakte ansøger.

14.Hvilke ting fra Michael Kold skal vi bruge?
a. Jon har sagt mange gode ting, men hvilke skal vi bruge?
LL drøfter de forskellige muligheder for at implementere læringen fra M. Kold og Jon V. En af mulighederne der nævnes er: Efter et dagsordenspunkt er behandlet kunne referenten spørge forsamlingen: Hvad skal vi have ind i et referatet om dette pkt. – hvad er konklusionen og beslutningen her?. Bilaget vedr. Mikael Kold sendes ikke ud fremadrettet. Grundlæggende skal personsager holdes udenfor LL, og vi skal sørge for at den enkelte har det godt i LL. Det besluttes at nedsætte et trivselsudvalg, og Andrea, Hanne S., Tom og Bettina og Jørn vælges til trivselsudvalget. LL beslutter også, at der skal være en facilitator med på næste LL-møde. Facilitator vil være Andrea. Bettina holder en samarbejdsøvelse før næste LL-møde.

15.Arbejdsdeling i LL
a. Opdatering af liste med LAPs deltagelse i diverse råd og udvalg
Punktet udsættes til næste LL- møde.

16.Personale (lukket punkt)
Ansættelse af lokalkonsulent i Midtjylland

17.Evt.
– Oplæg til Folketingsvalget
– Mick Øgendahl indlæg om Ytringsfrihed blev vist på storskærm på initiativ af Grethe.
– Inger-Liss efterspørger respons fra LL på bladet.
Bo-Steen spørger om LAP kunne bruge hjemmesiden til at debattere bladet.

18. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke

Referat af LL møde lørdag den 8. december 2018

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Henrik K. Hansen, Jørn Bæk, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen og Katrine Wiedersøe.
Afbud/fraværende: Michael P. Krog, Bo Steen Jensen, Andrea Hermansen, Hanne Skou Kadziola, Nils H. Andersen, Steen Moestrup og Cornelius Christiansen.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen
Jon V. Andersen: afbud.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen
vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Hvordan vil du bidrage til et godt møde?

3. Godkendelse af dagsorden. Der tilføjes et ekstra forslag til LAP-prisen fra Grethe Kristine Nørgaard.

4. Godkendelse af referat fra møde den 17.11 2018.
Referent og ordstyrer mangler. Der tilføjes: Ordstyrer er Hanne W. Referent Jakob B. Petersen. Med disse rettelser er referatet godkendt.

5. Justerede kriterier vedr. Folkemøde. (Godkendelse i LL)
Teksten tilrettes og der læses korrektur. Kommentarer fra LL sendes til FM-gruppen.
LL beslutter at godkende kriterierne for folkemødet.

6. Punkt fra medlem. [Drøftet udenfor referat].

7. Punkt fra Henrik Kromann. Brændende mand og anklagemyndighed
Punktet drøftes: Lovgivningen kan dog ikke laves om, hvis man er til fare for andre, så træder straffeloven ind. Straffeloven ligger over andre love. Det er ikke ulovligt at begå selvmord. Det er dog et sundt punkt at få debatteret i en forening som LAP. Hvis man er mental-psykotisk kan man blive straffri. Truer du med selvmord, så skal man indlægges jf. psykiatriloven. Det er dog ulovligt i England, men det er dog svært at straffe. En selvmorder er altid en der ønsker at få fred. Kommer loven i høring, så vil det være det eneste sted vi kan gøre noget.

8. Kandidater til LAP pris.
Der kommer liste med forslag til LAP-priser som bilag til næste LL-møde.

9. Punkter fra Tom Jul Pedersen
a. Hvordan skal vi håndhæve det gode som Michael Kold fandt ud af for 2 år siden?
(5 minutter). Punktet foreslås flyttes til LL møde i januar. LL beslutter at udsætte pkt. 9a til LL-mødet i januar.
b. Utilfredshed med de punkter FU sætter på dagsorden, nogle vælger de fra, eller skriver af de skal stemmes om, eller skriver fejlagtigt at de har været behandlet.
(5 minutter) Som resultat af drøftelsen foreslås deltagelse fra LL-medlem i udarbejdelsen af dagsorden til LL-møder.

10. Orientering fra
a. FU
– Status vedr. webmaster v/Nils.
– Status vedr. LAP – København.
b. LL
– Høring på Christiansborg – status.
Katrine har talt med Ida Hagemann, klinikchef og afløser for Peter Treufeldt. Der er taget kontakt til LIF med henblik på deltagelse. LAP vil gerne have et møde med LIF om medicinnedtrapning. Bettina: Vi har haft et godt møde i Folkemøde-gruppen i torsdag. Henrik: Bisiddergruppen har skruet op for arbejdet og der hverves også medlemmer til dette. Kravene er at man skal give udtryk for, hvorfor man ønsker at blive bisidder. Jørn: Jeg forsøger at holde kontakt og få indflydelse i psykiatri-listen, som er et parti i Region Midt. Der er også stiftet en forening, der hedder Psykiatriforeningen. De vil gerne stille op til Folketingsvalget blandt andet med et ønske om, at psykiatrien skal på Finansloven. LAP vil gerne mødes med LIF forud for et møde vedr. medicinnedtrapning, person lig nedtrapning, og planlægge efterfølgende høring. Hvis LIF er med vil politikerne også gerne mødes, og være med i en høring.
c. Udviklingskonsulent
Har været til møde i Dialogforum i Region Syddanmark blandt andet vedr. tvang og behandling med virtual reality.
Der er søgt penge til sommerlejr, ø-lejr og refugie i Trygfonden.

11. Nytårskur.
Det skal være i februar. Der kan genbruges Lisbeth Kortegaard, som skulle have været oplægsholder på medlemstræffer. Bettina foreslår Torben C. Bohnhardt. FU undersøger før næste LL-møde.

12. Orientering fra arbejdsgrupper. Der er intet til dette punkt.

13. Personale (lukket punkt)

14. Økonomi:
a. Regnskabsoversigt
– Budget 2019 v/Hanne W. Vedr. regnskab 2018: Der bliver formentligt et overskud på kr.500.000. Når fakturaer (regninger) fra Jon, refugie, portojusteringer, pjecer, medlemstræf er trukket fra. Portoen stiger. Budget 19 kommer på næste LL-møde.
b. Justering af taksterne for rejserefusion jf. retningslinjer for LAPs bevilling.
Som udgangspunkt er det i forhold til retningslinjer fra bevillingsgiver ikke muligt at ændre på taksterne. Det blev aftalt, at Hanne W. spørger revisor vedr. taksterne.
c. Indkøb af rygsække – status.
Der indhentes tilbud på muleposer og askebæger. Der indkøbes bagtæppe til Folkemødet. Rygsække indkøbes før jul.

15. Evt. LL deltagelse i havarikommission.
Lars indbydes til at fortælle om, hvad forslaget handler om på næste LL-møde. Mange vil gerne have en ekstra overnatning. Henrik: Er SIND ude af trit med omgang og behandlingen af psykotiske borgere i deres pjecer? Skal LAP lave sin egen pjece som en slags modsvar. Det er en rigtig god idé.

16. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke.

 

LL mødedatoer i 2019:
Fredag den 25. januar til lørdag den 26. januar
Lørdag 2. marts
Lørdag 6. april

Referat af LL møde lørdag den 17. november 2018

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Henrik K. Hansen, Jørn Bæk, Grethe Kristine Nørgaard, Andrea Hermansen, Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe og Cornelius Christiansen.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen.
Afbud/fraværende: Michael P. Krog, Bo Steen Jensen, Nils H. Andersen og Steen Moestrup
Tilhørere: Lars K., Troels Gade og Jan Stig Andersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.
Hanne W. blev valgt som ordstyrer. Jakob B. Petersen blev valgt som referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Hvad vil du bidrage med og hvad ønsker du at opnå?
v/Tom. Jon: Check ind og sig til når du roser.

3. Godkendelse af dagsorden. (5 minutter) Tidsramme til hvert punkt er vejledende.
Der tilføjes et punkt 10b: Nyt høringssvar.

4. Godkendelse af referat
Referater fra 01.10 og 13.10. (5 minutter). Efter få kommentarer godkendes referaterne.

5. LAPs repræsentation i Psykiatrinetværket v/Hanne S.
Der skal vælges 1 repræsentant yderligere til netværket. Hanne S. foreslår Nils, som har sagt ja til at være med.
Hanne S. Kadziola og Nils H. Andersen vælges til medlemmer i psykiatrinetværket.

6. Høringer
a. Høring ang. medicinnedtrapning v/Katrine W.
Katrine: Trine Torp er kontaktet. LIF er kontaktet og vil gerne høre lidt mere om høringen før de svarer. Katrine spørger om LAP kan give en mindre gave ved Peter Treufeldts afsked.
LL siger ja dette.

7. Retningslinjer for Folkemøde deltagelse v/Bettina
Beslutningspunkt. Andrea har nogle kommentarer, og vil gerne have nedtonet nogle ting. Det er for skrapt med ”selvhjulpenhed ”. Jørn ønsker at regler for diæter skal med, og vil godkende på sigt.
Grethe: Det fungerede godt i 2016 og 2017, og der var ikke bøvl med diæter. Vedr. konfliktmægling er der ikke behov for det. Tom: Der var ikke noget telt i 2013. Andrea syntes der er behov for konfliktmægling og at retningslinjerne ikke er helt klar.
Gruppen retter kriterierne til på førstkommende møde.
Kriterierne godkendes med nogle få kommentarer og gruppen arbejder videre med forslaget. Tilrettede kriterier tages med på næste møde.

8. Godkendelse af nye medlemmer i arbejdsgrupper
– Godkendelse af Glenn Hanssons indtrædelse i Presse-og lov.
Glenn Hanssons indtrædelse godkendes.
– Helle Sibbersens indtræden i Bisidderarbejdsgruppen.
Helle Sibbersen indtrædelse godkendes.

9. Orientering fra FU/LL (20 minutter)

a. Orientering fra FU

b. Orientering fra LL
Hanne W: Der var ikke mange LL-medlemmer på medlemstræffet. Tom har været på besøg på Skejby sygehus. Tom foreslår en facilitator til LL-møder, der kan håndhæve de gode ting Michael Kold har fundet frem til. Det er er ikke dirigentens job. Så som, at folk skal holde sig til emnet og ikke må være personlige, holde focus på LAPs politik og ikke deres egne interesser. Andrea vil gerne have en facilitator.
På næste LL- møde kan der fremsættes et beslutningsforslag omkring facilitator.
Hanne S. fortæller om mødet i Sundhedsudvalget blandt andet vedr. patient tilfredhedsundersøgelser. Hanne påpeger, at det er personalet som vurderer sig selv. Hanne S. har bedt om at få samlet resultaterne via Sundhedsudvalget. Hanne S. fortæller også om behovet for at bruge Survive projektets resultater, herunder overdødeligheden blandt psykiatribrugere. Der er møde igen i foråret.
Jørn: Hvordan kan materialer fra møder komme på hjemmesiden – det skulle FU komme med en løsning på?. Jeg har prøvet at promovere LAP i Psykiatripartiet. Her var der ingen blandt det professionelle, der anede noget om LAP i denne sammenhæng, hvordan kan det være?

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Bettina: Vi har haft et godt indledende møde Folkemødegruppen.
Hanne S.: Jeg forslår en oplægsholder fra P. Alliancen og Sundhedsstyrelsen. Hanne W:
Peernetværket vil gerne samarbejde med eller få plads i LAP ́s telt.
Henrik: Har haft møde om kurser for bisiddere. Helle Sibbersen har allerede være bisidder. Der kommer også noget til medlemsbladet om bisidder. Tom: Der er også en mulighed for at være ledsager, og det er ikke det samme som bisidder.

d. Udviklingskonsulent. LL- opfordres til at bidrage til Menneskebiblioteket.

10. Pressemeddelelse: FU og arbejdsgruppers beføjelser
10a. Pressemeddelelse: FU og arbejdsgruppers beføjelser.
LL- godkender pressemeddelelsen og at FU sendte den ud.
10b. Nyt høringssvar. Se bilag 10b (5 minutters læsepause)
LL- beslutter, at det er det lange hørringsvar der skal sendes afsted.

11. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt og budgetstatus
Hanne W.. Der vil være nogle rettelser. Inger-Liss vender tilbage vedr. indkøb af askebægre. Bagtæppe til Folkemødet kan indkøbes samt banner. Pjecer og psykiatritestamentet kan genoptrykkes.

b. (lukket punkt)
c. Justering af taksterne for rejserefusion v/Nils
Forslag: At rejserefusionerne bliver tilrettet, således at man ikke kun må gøre brug af billigste, offentlige transportmiddel, men også må benytte bil, hvor refusionen er statens laveste takst. Begrundelse: Som der står i de første linjer af vores principprogram: Vi har brug for, at både vores juridiske, behandlingsmæssige og sociale rettigheder radikalt forbedres. En bilkørsel er en tilpasning på rimelige vilkår med det omgivende samfund.
Økonomiske konsekvenser: Ingen. Med venlig hilsen Nils H. Andersen.
Jørn tager det op, uanset at Nils ikke er til stede og støtter forslaget. Hanne W.: Jeg er imod, da det er de rige bilejere, der får støtte og ikke de fattige pensionister. Hanne S.: Vi må kun give kørselsgodtgørelse til den lave takst.
Punktet udsættes til næste LL-møde. Frem til næste skal LL granske retningslinjerne vedr. transport i LAP ́s bevilling.

12. Indkomne forslag til LAP priser.
Punktet udsættes og der kan sendes nye forslag ind.

13. Udviklingsprojekt v/Jon. Evaluering af Jon – hvad syntes LL om forløbet v/Tom.
Tom: Mere direkte tale, færre fremmedord, og læg opgaverne med opsummering af de vigtige pointer ud til LL.
Hvad har vi lært, at vi har behov for:
1) Feedback: Vi samarbejdede godt på mødet, og det er godt. Det var rigtig dygtigt, det der foregik frem til pausen. Bilag der skal tages hånd om, skal ikke uddeles på mødet. Der skal ikke nye bilag og punkter på. Der skulle være feedback på et godt stykke arbejde. Spørg først, hvad det er der menes/spørges til og læg ikke en tolkning ind først. Pkt. 11b blev håndteret godt.
2) Der skal være et trivselsudvalg.
3) Strukturelt.
a) Hvad har i lært om jeres behov som gruppe. Der skal være klare regler og procedurer, fx hvem der beslutter, hvem der skal med til Folkemødet. Vigtigt at bruge tid på at tale om, hvad vi vil. Katrine: Der er behov for transparerens. Jon: Meningen med det vi foretager os, skal være tydelig. Der har kun været en dag med det konfliktfaglige.Jørn: Der skal være respekt for dagsorden og for tale rækken. Grethe: Vi kan ikke blot udsætte spørgsmål og punkter, men evt. tage dem med på 2-dagsmødet. Inger-Liss: Vi skal kunne rose hinanden.
b) Hvad har i behov for fremadrettet for at LL lykkes. Man skal gå hjem med en succesoplevelse.
c) Hvordan sikre i LL fremadrettet udvikler jer som gruppe. Jon: Der skal være et trivsels- og samarbejdsudvalg, som driver den vedvarende udvikling og sikrer et godt samarbejdsmiljø. Spørgsmål vedr. frivillig og betaling, diæter og dertil knyttede spørgsmål – hvilke regler har vi. Det skal på det første 2-dages møde efter Landsledelsesmødet. Læg oplevelser ind i LL-møderne, tag fx i SPA- bad.
– Mødefacilitator kunne være fra trivsels- og samarbejdsudvalget.
Der skal være en drejebog for trivsels- og samarbejdsudvalget.
– Hvad har vi lært og hvad går vi videre med professionelt fællesskab.
Drive processen, sikre substans, løbende udvikling og sikre at trivsels og samarbejdsspørgsmål/direkte og afledte behandles – f.eks. via dagsorden.
– Det første møde efter Landsmødet bør være et 2-dages møde, eller det kan være 1-dages møde og derefter et 2 dages møde.
– LL kan tematisere møderne efter økonomi, handlingsprogrammet eller andet.

14. Personale (lukket punkt)

15. Møde den 26. januar 2019
Kunne dette møde eventuelt blive til et to-dages møde med start d.25/01?
LL beslutter med (7) personers flertal at afholde et 2-dages møde i januar 2019.

16. Evt.
Grethe: Hvornår skal vi i gang med hvervekampagnen for LAP. Kan vi få et ny logo, evt. i forbindelse med jubilæet?
Hanne S.: Må Signe Seiersen deltage også i Sinds arrangementer. Det er der ja til, og Signe har foreningens opbakning til dette
Hanne W.: Jeg har været til anstalten sikringens 100 års jubilæum.

17. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke.

Kommende LL-møder i 2018: 8. december 2018.