Referat af LL møde 21. marts 2020

Møde afviklet via mail.

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Lene Kristiansen, Grethe Kristine Nørgaard, Katrine Wiedersøe.
Ikke svaret på dagsorden: Inger-Liss Christoffersen, Michael P. Krog, Clarissa E. Sørensen, Lars Kristensen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Michael K. Andersen (suppleant), Steen Moestrup, Nils H. Andersen (suppleant).

OPSAMLING:

1. Samværsvenner:
Initiativet kan igangsættes. Der kan dog ikke være udgifter for LAP forbundet med tiltaget.

2. Valg til FU:
Jens Rasmussen vælges til FU.

3. Vendepunkter:
FU: Udsættes til der foreligger et revideret budget og projektdesign. Der arbejdes videre med Vendepunkter. Steen sender kommentarer til Lene vedr. Vendepunkter.

4. Personale: (lukket punkt)

5. Økonomi:

a. Regnskab 2019. Underskrifter
FU rykker i LL vedr. underskrifter.

b. Reguleret budget 2020
Er kun fremsendt til orientering

c. Budget 2021
FU udarbejder nyt forslag til LL og til Socialstyrelsen før 1. maj.

d. Feriefonden
d1) Sommerlejr
Er kun medsendt til orientering.
d2) Kystlejr
Er kun udsendt til orientering.

Refugie

e. Folkemøde Budget.
FU: Det er gammelt budget og der skal tages stilling til det igen, når revideret budget foreligger. FU afventer nyt budget fra Folkemødegruppen.

Referat af LL møde 15. februar 2020

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Michael Krog, Michael K. Andersen (suppleant), Henrik K. Hansen, Michael P. Krog, Lene Kristiansen,
Grethe Kristine Nørgaard, Katrine Wiedersøe, og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Jakob Brixtofte Petersen, Inger-Liss Christoffersen, Clarissa E. Sørensen, Lars Kristensen, Nils H. Andersen (suppleant)
Fra sekretariatet:

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Valg af trivselsfacilitator.

Referent: Steen
Ordstyrer: Hanne
Trivselsfacilitator: Tom
Samarbejdsøvelse v/Grethe og Bettina

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”). Hvad forventer den enkelte at få ud af mødet?

Udenfor referat.

3. Godkendelse af dagsorden

Tilføjes:
9. (lukket punkt)
Nr. på de efterfølgende punkter justeres.

4. Godkendelse af referat fra møde den 18.01 – 19. 01 2020

Rettelser:
Side 1 Lene foreslår xxxx til den eksterne pris.
Side 2 pkt. 5.c. Michael Krog er uden h.
Godkendt med disse rettelser.

5. Landsmøde 2020 (lukket punkt)

6. Politik – fælles forståelse af LAP ́s politik

a. Principprogram. Behov for at drøfte rettelser igen.
Forslag fra FU: Ny landsledelse arbejder med sproglig opdatering af principprogram.
Landsledelsen tiltræder forslaget og der efter landsmødet nedsættes en gruppe, som arbejder med principprogrammet.

7. Orientering fra (20 minutter)

a. FU
Orienterede om at Jeppe starter i praktik på mandag.
Orienterede om en regning der endnu ikke er betalt fuldt ud for Inspirationscentreret i Maribo.
Husk dokumentation til revisor – sundhedskort og billede legitimation -kørekort/pas.

b. LL
Hanne har været til Erik Ravns begravelse (tidligere formand for Bedre Psykiatri)
Lene fortalte om behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien i København. Mange er blevet udskrevet og tabes nu på gulvet. Hjemmevejleder er blevet til gruppeterapeuter, værestederne nedlægges, praktisk hjælp skal varetages af hjemmeplejen, der laves ikke mad længere på værestederne.
Tom fortalte om demonstration i næste uge om besparelser i socialpsykiatrien i Århus. Der må ikke sælges tobaksvarer på Skejby sygehus.
Grethe fortæller at det giver mange konflikter omkring salget af tobaksvare, politikerne vil prøve at få det taget op.
FU bemærker, at der ikke må sælges tobaksvare andre steder.
Konference om den nære psykiatri – Tom og Grethe har deltaget.
Lene Kristiansen – der er møde i psykiatrinetværket – årstemaet foreslås at være 10 års planen.
Michael P.K.– tobaksvare er beroligende og skaber gode rammer for samspil mellem patienter og personale. Gentofte kommune har modtaget 3 mill. Til udvikling af netværkskort. Der skal etableres brugerindflydelse på alle socialeområder. Uddeler om nekrologen over satspuljemidlerne og artikel om det nye landsdækkende Udsatteråd.
Steen informerede om der er nedsat et brugerpanel og et panel af lokale udsatteråd til at rådgive det landsdækkende udsatteråd. En af os – kampagnen arbejder med udsatte og lighed i sundhed.
Katrine vil opfordre til, der råbes vagt i gevær omkring at opgaverne udliciteres til hjemmeplejen i stedet for at hjælpe borgerne med at lære selv at gøre det.
Henrik informerede om, at der ikke skæres i hjælpen til socialpsykiatrien i Ålborg kommune fordi Udsatterådet har kæmpet – men der er skåret på andre områder. Sundhedsstyrelsen arbejder med nedbringelsen af tvang og anbefalinger til kommunerne.
Lene – VISO vender tilbage omkring udpegningen.

8. Oplæg vedr. Info-Media v/Henrik K. Hansen

10.000 plus moms pris for standard.
Søgeord reduceres med en tredje del søgeord. FU og Henrik afklarer søgeordene i samarbejdet med Infomedia.

9. (lukket punkt).

10. Reklametekst for LAP

– orientering
Det er den gamle, der er sendt ud fra Arne – som inspiration.

11. Arbejdsgrupper

– Bisidder – Henrik arbejder videre med hvor kurset skal holdes og, hvordan og hvornår.
– Trivselsudvalget, der er ikke sket noget siden sidst, men udvalget har besluttet at nedlægge udvalget.
– Sommerlejr. Der er udarbejdet annonce og de første skridt i planlægningen er foretaget.
– Kyst- lejr. Der er udarbejdet annonce og indkaldt til møde i slutningen af februar.
– Blivende Refugie, Der arbejdes videre med begrebet ”refugie”, set i lyset af at det er en pause fra samfundet. Der er stadig efterspørgsel på aktiviteter flere gange i løbet af hver dag. Efter frit valg. Og ikke blot fred og ro. Snak om man bør gentænke sted og program/kost etc. for december refugiet.
– Folkemøde 2020 – er alene nedsat af LL-medlemmer og herefter er det gruppen der beslutter hvem der optages i gruppen. Planlægningen går fremad og der er mange ideer til arrangementer, budget næste gang.
– Livsglæde gruppen har planlagt en udflugt til Willumsens museum i Frederikssund. Gerne klare signaler om hvordan der kommer livsglæde ud af det. Og langtidsplanlægning, så turerne kan annonceres i bladet.
– Erfaringspiloter, har ikke haft nogle aktiviteter siden sidst. Men vil gerne gå ind i sagen omkring suppleantens ønsker om personlig udvikling.
Der har i løbet af det sidste år ikke været åbne LL-møder for medlemmerne.
Der mangler åbne LL-møder for medlemmerne – husk det næste år.

12. Personale (lukket punkt)

13. Økonomi:

a. Balance 2019
Balancen gennemgået:
Der er et overskud på 292.000 kr., men mangler muligvis nogle udgifter til feriepenge og regnskabet er ikke revideret af revisor endnu.
Det bemærkes, at der er lidt tilbagegang i medlems kontingenterne, der er stigninger i deltagergebyr fra refugie, sommerlejr og landsmøde.
Overskuddet fra 2018 er overført med kr. 142.000.
Landsmødet er noget dyrere – det var aftalt at vi anvendte en del flere midler i 2019, som var foreningens 20 års jubilæum.
Der er anvendt lidt færre udgifter til arbejdsgrupper.
Sommerlejren har haft ca. 15 deltagere flere og det forklarer den stigende udgift.
Kystlejren har haft fald i omkostninger p.g.a. lavere omkostninger til forplejning/turaktiviteter.
Der er noget lavere omkostninger til aktiviteter grundet at medlemstræffet er afholdt i 2020 i stedet for sidst i 2019.
Der har været stigende omkostninger til LL-møder, fordi man besluttet at afholde 2 todages møder i 2019, og der har været flere deltager på møderne.
Bladet har kostet lidt mere primært på grund af stigende porto og layout.
Personale omkostninger er stort set uændret.
Administrations omkostningerne er lidt lavere.
Det bemærkes, at LAP har en god likviditet ved årsskiftet.

14. Eventuelt

Lokalforening – problem omkring hvordan man får aktivitet.
Det bemærkes, at nogle fra redaktionsgruppen opfordres til at tage telefonen, når suppleanter ringer til dem.

15. Hvordan synes du, mødet gik?

Udenfor referat.
Første møde i den ny landsledelse er lørdag den 2. maj 2020. Næste LL møde er 21. marts.
LL-møder ligger her: https://www.lap.dk/referater/landsledelsen-ref/

Referat af LL møde 18. og 19. januar 2020

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Michael K. Andersen (suppleant), Clarissa E. Sørensen, Henrik K. Hansen, Lars Kristensen, Lene Kristiansen, Grethe Kristine Nørgaard, Katrine Wiedersøe, Steen Moestrup og Nils H. Andersen(suppleant).
Afbud/fraværende: Inger-Liss Christoffersen og Michael P. Krog.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Spørgsmål vedr. trivselsfacilitator: Tom vælges til trivselsfacilitator. Hanne og Steen vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden. Pkt.12: Status vedr. T-shirts v/Inger-Liss ændres til at omhandle indkøb af kasketter. Der indsættes et pkt. 14b. Derudover indsættes et nyt punkt 16 vedr. første LL- møde efter Landsmødet 2020.

4. Godkendelses af referat fra møde den 7. december 2019.
Afklaring: NADA på landsmødet blev vedtaget på mødet 7.12, og det skal fremgå af referatet.
Michaels K. Andersens fremsendte kommentarer og rettelser sættes ind i referatet. Referatet er herefter godkendt.

5. Landsmøde 2020

a. Foreløbige program og indkaldelse
LL godkender indkaldelsen. Lene foreslår, at der skal gives mere end 2 minutter til hver præsentation fra LL kandidater på Landsmødet. Lene nævner også, at det skal sikres, at handlingsprogrammet behandles efter foreskrifterne. Det er der enighed om i LL. Clarissa: Hvordan får man medlemmerne til tage handlingsprogrammet alvorligt? Der til svares fra LL: Det kan være svært, at få medlemmerne til at tage det til sig. Clarissa foreslår et handlingsprogram, der strækker sig over mere end et år. Katrine mener, at handlingsprogrammet skal være der, så medlemmernes interesser tilgodeses i LL ́s arbejde gennem året. Steen foreslår, at LL kommer med et forslag til handlingsprogrammet til Landsmødet.
LL godkender den foreløbige indkaldelse. Landsledelsens forslag til handlingsprogram sættes på LL møde 15.02 2020.

b. Ekstern taler
Henrik foreslår en læge fra Aarhus som oplægsholder. Oplægsholder skal dog helst være en politiker. Katrine foreslår Magnus Heunicke.

c. LAP Prisen (lukket punkt)
Det besluttes, at LL i god tid indsender forslag til intern og ekstern LAP pris frem mod næste LL møde. Punktet genbehandles på LL møde 15.02 med henblik på endelig beslutning.

d. Forslag vedr. NADA på Landsmøde v/Katrine
Punkter er vedtaget på LL møde 07.12. Der kan bookes et lokale i Svendborg til NADA behandling på landsmødet.

6. (Lukket punkt)

7. (Lukket punkt)

8. Orientering fra

a. FU
Hanne W.: Der har været julefrokost med personalet. Steen fortæller, at han har været ovre på sekretariatet og gennemgå regnskaber sammen med Pia.

b. LL
Katrine fortæller, at Thorridt er med i arrangørgruppen vedr. NADA kursus i Vejle. Katrine spørger til kasse vedr. NADA, der er sendt til kontoret? Katrine: Der er booket nyt NADA kursus i Vejle i august måned. Clarissa fortæller om henvendelse vedr. helhedsplan i Rødovre kommune. Henvendelsen er videresendt til LL, og den er sendt til Bo Steen. Clarissa efterspørger deltagere til et møde den 13. februar vedr. helhedsplan. Steen fortæller, at der ikke er nyt vedr. Det Nationale Udsatteråd. Henrik fortæller, at årets tema i Brugernes Bazaar er stigmatisering. Henrik har været til gløgg hos Socialministeren i regi af SAND. Henrik nævnte for ministeren, at man skal behandle udsatte ordentligt og sociale ydelser skal være større – jf. SANDs holdning til justering af sociale ydelser.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Der har været møde i Folkemøde Bornholm gruppen. Næste møde er i februar. Gruppen har besluttet, at tovholder funktionen er delt mellem Katrine og Bettina.
– I sommer lejrgruppen har der også været møde. Næste møde er i februar. Her er tovholder funktionen delt mellem Bettina og Steen.
– Lene: Der har ikke været møde i Vendepunktsgruppen. Lene spørger her, om det er muligt at have kursusdage på sommerlejren mandag, onsdag og fredag. Derefter undervisning á 3 dage i efteråret. Der påtænkes på 10-11 personer, med 2-3 fra hver LAP lokal afdeling. Sommerlejrgruppen og Vendepunktgruppen tager en snak om dette.
– Lars: Det er gået godt på refugiet. Der var 100 færre overnatninger på et udvalgt tidspunkt. Der var i en uge før jul 15-20 deltagere. Mellem jul og nytår var der ikke mange. Der har været få problematiske episoder. Der har været lidt klager over maden. Det kan skyldes, at der var en islandsk madkultur, som var lidt anderledes. De nye ejere på refugiet er islændinge. Deltagerne er blevet bedt om at sende evalueringer ind, da der ikke er lavet ’en samlet evaluering via spørgeskema. Michael K. Andersen efterspørger flere aktiviteter, og mindre rigide skærmregler på refugiet.
-Der har været møde i bisiddergruppen. Der planlægges et nyt møde og et kursus i maj. Henrik er ved at indhente tilbud på konferencelokaler til kurset.

d. Input til årsberetning (Landsledelsens beretning)
FU er tovholder på årsberetning. Katrine skriver om Folkemøde og NADA. Bettina skriver om sommerlejr. Lene skriver om psykiatritopmødet og Vendepunkts kurser. Steen og Hanne skriver om besøg hos politikerne. Hanne W. og Jens skriver om medlemstræf.

9. Aktiviteter 2020 Årshjul
Årshjulet præsenteres som et eksempel på en overskuelig fremstilling af LAP-aktiviteter. Kommentarer fra LL sættes ind i årshjulet. Udviklingskonsulent opfordrer til at sende forslag til aktiviteter ind.

10. Samværsvenner – Røde Kors. Forslag om samarbejde fra Røde Kors
Nils og Lars – status. Der er ikke foretaget yderligere. Nils og Lars går i gang med opgaven frem mod næste LL -møde.

11. Politik – fælles forståelse af LAP ́s politik

a. Principprogram
Indhold og ændringer til principprogrammet drøftes. Lene foreslår, at ́psykologer ́ i Stk. 1 ́Behandlingsmæssige forhold ́ rettes så der står behandler, så er vi bredere dækket ind i forhold i forhold til flere typer behandling.
Stk. C4 Individuelt ́: Samarbejde med MB-uddannelsen i psykiatri. Uddannelsen skal slettes, da uddannelsen er dårligt fungerende.
C, Stk.3c ́Individuelt udadtil ́: Recovery-uddannelse, Vendepunkter: Her kunne NADA også nævnes.
Derefter gås til afstemning om forslag til tekst ændring: 10 stemte for og en stemte nej.
Der er således flertal for at foreslå følgende formulering:
LL beslutter at stille forslag til landsmødet om at tilføje: Tilgængelige oplysninger om psykiatribrugeres sygehusvalg og indflydelse på valg af kontaktpersoner. FU udarbejder et forslag til tilretning af principprogrammet.
Note: Evt. til næste LL møde vedr. principprogram: Lighed i sundhed.

b. Drøftelse med udgangspunkt i Socialpolitisk redegørelse
Punktet drøftes kort og LL beslutter: Punktet sættes på dagsordenen til næste LL-møde. Clarissa og Nils skriver et oplæg til mødet 15.02. Herunder eventuelt tekst til bladet. Dette kan evt. resultere i en officiel udmelding

c. Indstilling af medlem til VISOs faglige bestyrelse
Lene Kristiansen vælges til repræsentant i VISO. Lene sender selv et præsentation til Lap@lap.dk. FU argumenterer overfor øvrige organisationer for valg af Lene Kristiansen til VISO ́s faglige bestyrelse.

12. Status vedr. T-shirts.
Punktet udgik, og indkøb af kasketter blev drøftet i stedet for. Der er indkommet forkerte kasketter uden tekst. Spørgsmålet er, om de skal beholdes eller sendes retur. Hvis de skal ændres skal de sendes retur.
LL beslutter, at LAP beholder de fremsendte kasketter.

13. Økonomi:

a. Orientering vedr. svar fra diverse fondsansøgninger.

b. Oplæg vedr. Info-Media v/Henrik K. Hansen – status.
Henrik er i gang med at indhente tilbud på en billigere adgang til Infomedia.

14. Personale [lukket punkt]

15. Præcisering af LAP ́s holdning til nikotinpræparater v/Nils
I diskussionen nævnes, at der er en tendens til at andre vil bestemme, hvad andre skal gøre. Det nævnes også, at den eneste bivirkning ved nikotin er, at det er vanedannende. Der er også en undersøgelse, der viser, at nikotin nedsætter behovet for beroligende medicin. Personalet i psykiatrien nævner, at rygere og personale ofte har en bedre relation, som følge af den styrkede relation, der opstår via rygepauserne. Michael K. Andersen syntes man burde have et stop-sukker tiltag. Efter en grundig drøftelse beslutter LL følgende:
Flertallet i LL stemmer for, at der ikke gøres videre vedr. formulering af tobakspolitik pt.

16. LL møde efter Landsmøde 2020
Første møde i den ny landsledelse er lørdag den 2. maj 2020. Næste LL møde er 15. februar. LL-møder ligger her: https://www.lap.dk/referater/landsledelsen-ref/

17. Punkter til næste møde
– Grethe tager en samarbejdsøvelse med til næste LL-møde.
– Oplæg vedr. Socialpolitisk redegørelse sættes på
– Ekstern og intern taler sættes på igen. LAP- prisen sættes på igen.
– Forslag vedr. handlingsprogram fra LL
– Værtsrolle på refugiet skal sættes på
– Indspark til 10 årsplan for psykiatrien
– Personale sættes på igen
– Statsministerens nytårstale. Michael K. Andersen udsender talen til LL.
– LAP ́s hjemmeside – status?

17. Evt.
– Nøgler
– Steven Cameron vil komme på Landsmødet og spille for kr. 9000.

18. Hvordan synes syntes du mødet gik.
Refereres ikke.

Referat af LL møde lørdag den 7. december 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Michael P. Krog, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Michael K. Andersen (suppleant), Clarissa E. Sørensen, Lene Kristiansen, Henrik K. Hansen, Lars Kristensen, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe og Nils H. Andersen.

Afbud/fraværende: Steen Moestrup
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Spørgsmål vedr. trivselsfacilitator tages på i starten af næste LL-møde. Opgaven kan gå på omgang blandt LL- medlemmer. Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.

3. Godkendelse af dagsorden
Der indsættes et 9b. Forslag vedr. Vendepunkter, og et 13d vedr. overførsel af Vendepunktsmidler til 2020.

4. Godkendelses af referat fra møde den 2. november 2019
Michael K. Andersens navn skal rettes i referatet. Referatet er herefter godkendt.

5. Brug af NADA v/Jens
LL beslutter, at der kun gives NADA i pauserne.

6. [lukket punkt]

7. Orientering fra

a. FU
LAP v/Hanne Wiingaard har været til nyt møde i Sundhedsministeriet. Der forventes flere møder vedr. 10 års plan for psykiatrien. Der ligger også en åben invitation fra KL til et uformelt møde.
-Vedr. LL repræsentation af LAP:
LL skal huske, at sende invitationer til LAP mailen, jf. forretningsorden. Ellers er der risiko for, at der ikke kommer LAP repræsentanter til møderne.
Nils sidder i Sundhedsstyrelsens Psykiatriudvalg. LAP repræsentanter skal bede om, at være 2 i de fora LAP deltager i. Henrik spørger i SUM om LAP må være 2 deltagere fra LAP til møder i Sundhedsstyrelsen.
Vedr. bestilling af kasketter: Der arbejdes på nye kasketter.

b. Hjemmeside – status
Nils fortæller om ny hjemmeside.
Der aftales møde i januar med Nils H. Andersen, Hanne W. og webfirmaet.
Mødet arrangeres med det samme.

c. Orientering om december refugiet.
Lars fortæller, at refugiet starter på mandag den 09.12, og der er ledige pladser. Der er sat værter på hele perioden. Det er islandsk par, der har overtaget refugiet. Lars fortæller, at maden er god traditionel mad. Deltagerne bidrager selv med aktiviteter. Man kan tilmelde sig refugiet hos Lars i den juleperiode, hvor sekretariatet er lukket.

d. LL
Tom fortæller om hospitalspas man kan bruge ved indlæggelse. Det er autisme foreningen, der har lavet passet. Tom fortæller også om en konference den 14. januar. Konferencen hedder ”Sammen udvikler vi den nære psykiatri”. Nils har været til høring om skizofreni på Christiansborg. Der var meget få deltagere, og det er tankevækkende. Nils mødte Merete Nordentoft og flere gamle bekendte på mødet.
Nils nævner, at det ikke er godt, at der kommer flere pladser i Retspsykiatrien, da det også betyder at flere psykisk syge kriminaliseres. På Finansloven er der afsat kr. 90 millioner til Retspsykiatrien.

8. [lukket punkt]

9. Underholdning på Landsmøde 2020 v/Grethe
Der er flertal for levende musik. Michael K. Andersen foreslår musikgruppen ’De samspilsramte’ til Landsmøde 2021. Grethe har sendt tilbud til FU, der skal behandle forslaget. Punktet tages med på næste LL-møde.

b. Forslag vedr. NADA v/Katrine
Katrine foreslår en stand på Landsmøde vedr. NADA.
Det koster formentlig kr.1000, at leje et værelse på Hotel Svendborg. Det handler om, at få udbredt NADA til hele landet. Det skal være uden for Landsmødets officielle aktiviteter. Det bliver kun i de bookede lokaler.
LL beslutter at godkende forslaget.

10. Aktiviteter 2020
– Medlemstræf: Datoen bliver den 17. januar 2020.
– Udbredelse af Vendepunkter – status. Knud F. har meldt sig som tovholder.
Der skal findes en person, der selv er tidligere Vendepunktsunderviser som tovholder og en dato for mødet.

11. Samværsvenner – Røde Kors. Forslag om samarbejde fra Røde Kors.
Er der LAP medlemmer som kunne være interesseret i dette? Der spørges, om det vil være LAP – medlemmer, der bidrager eller vil det være begge dele?
Nils og Lars tager et møde med Røde Kors i januar.

12. Orientering fra arbejdsgrupper
-Status vedr. bisidder, jf. referat fra 02.11 2019
Henrik K. fortæller, at der kommer et bisidder kursus. Gruppen skal også ud og tale med væresteder i lighed med Helle Sibbersens forslag fra Landsmøde 2019, jf. deltagelse i gruppen i Socialstyrelsen om væresteder.
Øvrige arbejdsgrupper
Der er møde i Folkemødegruppen den 14.12.
I sommerlejrgruppen er der møde i januar. Livsglædegruppen har været i den gamle by i Århus på udflugt. Det aftales, at fremtidige invitationer sendes rundt til LL.
Gruppe vedr. T-shirts arbejder videre. Det skal på dagsordenen næste gang v/Inger Liss.
Michael K. Andersen var sammen med Helle Sibbersen til møde inde i Patient klagenævnet.
Der kommer (i Patientklagenævnet) flere møder, hvor Helle Sibbersen og Michael K. Andersen gerne møder op da vi har været med til at starte det op, samt er inde i arbejdsgangen. Helle og Andersen afventer referat fra mødet samt PDF slides, som vi vil videresende til LL.

13. Økonomi:

a. Budgetstatus og regnskabsoversigt
Bilag 13a budgetstatus blev uddelt på mødet. Der er ingen kommentarer udover, at alle posteringer ikke er kommet med.

b. Underskrift LL, budget 2020.
Udviklingsplan, Budget 2020. Deadline 9. december.
Der spørges til de store porto-udgifter. Bladgruppen behandler selv forslag til en billigere løsning. LL opfordres til at indsende tilføjelser til udviklingsplan 2020.
Budget 2020 underskrives.

c. Overførsel af NADA midler v/Katrine
Der spørges om der kan overføres kr. 40.000 til NADA kursus i 2020.
Det skyldes et NADA kursus i Vejle, der blev aflyst. Det vil være maj næste år, at kurserne gennemføres. Spørgsmålet er om Landsledelsen vil gå ind og dække det, hvis der ikke kan overføres midler. Nils nævner, at der ligger en potentiel besparelse vedr. webbureau. LL stemmer om, der skal afsættes midler til NADA kurser i 2020. Katrine sender budget med eksakte tal.
Der forslås, at sætte penge af til NADA kursus for ca. kr. 45.000 i 2020. LL beslutter at midlerne skal findes i budget 2020 til NADA.

d. Orientering vedr. svar fra diverse fondsansøgninger. Der er tilsagn om støtte på kr. 100.000 fra Fond.

e. Oplæg vedr. Info-Media v/Henrik K. Hansen tilbud på billigere adgang til aviser mv.
Henrik arbejder videre på, at indhente et billigere tilbud.

14. Personale [lukket punkt]

15. Punkter til næste møde
Landsmødet skal på næste LL- møde, herunder program mv. LL skal allerede nu sende forslag til åbningstaler. Nils foreslår, at der afsættes timer til det politiske arbejde på næste LL- møde. Det besluttes, at tage materialerne fra LL- møde i Nyborg med i de politiske drøftelser på næste LL- møde.

16. Evt.
Der skal bestilles ny nøgler til sekretariatet. Det foreslås, at der afholdes et møde kun om politik og den fælles forståelse af LAP politik.

17. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke. Næste LL – møde er den 17- 18 januar.
Mødet holdes tidligt på dagen, og afsluttes først søndag.

 

Referat af LL møde lørdag den 2. november 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Henrik K. Hansen, Katrine Wiedersøe, Clarissa Emiria Sørensen, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Lars Kristensen, Michael P. Krog og Michael Krogh Andersen (suppleant).
Afbud/fraværende: Nils H. Andersen, Lene Kristiansen og Steen Moestrup.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden. Pkt. 5 udgår.
Punktet erstattes af punkt fra Katrine som nyt pkt. 5 (lukket punkt). Tom foreslår, at der vælges en trivselskoordinator. Forslag vedr. trivselskoordinator behandles under pkt. 8.

4. Godkendelses af referat fra møde den 28. september 2019. Jan Sjursens navn står to gange. Med denne rettelse er referatet godkendt.

5. (Lukket punkt)

6. Markedsføring v/ Rasmus Gram.
Rasmus præsenterer et forslag til en hvervekampagne og markedsføringsplan.
-Der er tale om en tre trins plan.
-Interview undersøgelse – medlemsundersøgelser
-Medlemskort med rabatter
-Det koster kun 3 og 4 kr. at lave et medlemskort. Det dyre ved et medlemskort og en app., er den nødvendige vedvarende opgradering og pasning af Snap-Chat, Twitter mv. Clarissa foreslår, at FU kommer på Snap-Chat.

Michael Krogh Andersen spørger om der kan laves et helt kort med felter, der kan printes ud?
Michael fortæller samtidig om gratis medlemskab eller billigere medlemskab, som bruges af andre organisationer.
Inger-Liss C. nævnes, at et medlemskort og tilhørende app. kan gøres billigere end tidligere.
Inger-Liss vil gerne følge arbejdet med markedsføring. Markedsføringsgruppen beslutter om der skal afholdes et møde i gruppen før jul.
Henrik nævner, at Hus Forbi ́s eksperter (vedr. markedsføring) kan bruges i forhold til markedsføring af LAP.
Lars K. foreslår, at medlemmer kommer ud på gymnasier mv., for at fortælle om LAP.
Det besluttes, at Rasmus arbejder videre med et forslag til en brugerundersøgelse.
Rasmus inviteres til medlemstræf med henblik på kontakt til medlemmer og interviewundersøgelse. Mødet kan også bruges til at igangsætte en kampagne. Se også referat fra møde vedr. markedsføring.

Kasketter med LAP logo drøftes under dette punkt:
Det besluttes at bestille 500 kasketter. Der kan samtidig bestilles en bedre kvalitet af T-shirts hos det firma, der laver de tykke LAP -trøjer.

Under punkt 6 fortæller enkelte LL medlemmer om LAP aktiviteter siden sidste møde:
Henrik fortæller, at Hanne K. har foreslået en march for psykiatrien. Michael K. Andersen har været til møde i regi af Sind, hvortil der kun var få yngre deltagere, hvilket netop viser udfordringen med interesse og rekruttering af unge i foreningsaktiviteter vedr. psykiatri.

Lars K., som var syg, gik hjem efter dette punkt, og deltog således ikke på resten af mødet.

7. Orientering fra

a. FU
– Orientering fra møde med sundhedsministeren: Der var den 29.10 2019 et positivt møde med Sundhedsminister Magnus Heunicke sammen med Bedre Psykiatri og SIND. LAP bliver inviteret til fremtidige møder vedr. 10 års plan for psykiatrien.
– Livsglædegruppen har fået tilsagn om bevilling til Livsglædegruppens til udflugt til Aarhus i den gamle by. Turen er åben for alle medlemmer af LAP.
– Hanne W. oplyser, at lokalkonsulent i Midtjylland har sagt sin stilling op. Det skal besluttes om stillingen skal genbesættes i 2020.
– Revisor har efterspurgt legitimation fra LL medlemmer, og det er sendt rundt til LL.
– Hjemmeside – status. Der indkaldes til et møde med Simple Solution. Mødet afholdes forud for næste LL-møde.
– Der er søgt midler hos DanCop og Feriefonden.

b. LL
Vedr. Folkemødegruppe: Katrine indkalder til et møde via Doodle med henblik på afholdelse af et møde i gruppen. Der er åbnet for ansøgninger fra den 1. november.
– Henrik har været til møde vedr. nedbringelse af tvang Sundhedsstyrelsen. Henrik fortæller, at Helle Sibbersen repræsenterer LAP på næste møde i Socialstyrelsen vedr. igangværende projekt (vedr. væresteder).
– Tom har været til Psykiatri topmøde og til march for psykiatrien.
– Hanne W. har været til møde i PsykiatriAlliancen, blandt andet med deltagere fra Danske Regioner og KL mv. Der skal sættes fokus på brugerne, men der var ikke mange brugere på selve mødet. Medarbejder i Peernetværk er tilbage fra barsel. Der er igangsat et projekt vedr. Peer udvikling, og en række kommuner er gået i gang med projektet.
– Michael K. har været til Psykiatritopmøde: LL og medlemmer opfordres til at give respons vedr. Psykiatri topmødet. Endelig pointerer Michael, at LAP skal huske, at komme til møderne i Psykiatrinetværket, hvor Lene C. er suppleant og Michael P. Krog er medlem. Formødet til Psykiatritopmødet var en anelse ustruktureret, da P. Nyrup var delvis fraværende til mødet.

8. Punkter fra trivselsudvalget

a. Punkt vedr. dagsorden
Clarissa fortæller om tryghedskontrakt, og opfordrer til, at mødedeltagere respekterer hinanden, lytter, taler pænt, ikke går i forsvar og opfører sig ordentligt. Der spørges til om Trivselsgruppens fokus kun vedrører LL-møder, og ikke LAP i bredere forstand? Det besluttes, at tryghedskontrakt sættes op, så LL medlemmer er opmærksom på punkterne i kontrakten. LL medlemmer opfordres til at huske spillereglerne, som fremgår af tryghedskontrakten.

b. Forslag fra Trivselsgruppen v/Clarissa
Forslaget drøftes og materialerne sættes op i mødelokalerne. Der har tidligere været en frivillig facilitator fra LL. Clarissa opfordrer til, at der kommer en facilitator på LL- møder, hvad der også tidligere har været. Spørgsmål vedr. facilitator tages på i starten af LL-møder. Opgaven kan gå på omgang blandt LL- medlemmer.

9. Hvordan går det med planlægningen af decemberrefugiet?

Lars Kristensen er ikke til stede og punktet udgår. Spørgsmål fra LL vedr. Refugiet kan efterfølgende rettes til Lars Kristensen.

10. Drøftelse af Psykiatriplan

LAP er ikke enig i flere sengepladser, men måske er antallet kommet for langt ned nu?
LAP bliver inviteret fremover til møder vedr. ny psykiatriplan i relevante fora. Bedre Psykiatri og Sind vil forventeligt foreslå mere inddragelse af pårørende.
Forslag fra LAP:
-Bedre samspil mellem regioner og kommuner.
-Ansættelse af flere Peers
-Der er en tendens til at tænke frivillighed, – det vil sige ulønnet arbejde.
Michael P. Krog fortæller, at Psykiatrien har være drøftet på DAVOS ́ møde (World Economic Forum), bl.a. med deltagelse af Knud Christensen fra SIND og Poul Nyrup Rasmussen.

Bilaget vedr. LAP ́s repræsentation i de forskellige fora sendes til LL forud for næste LL møde.

11. Sommerlejrgruppen? Der er møde i slutningen af november i gruppen.

12. Orientering fra arbejdsgrupper
– Status vedr. bisidder, jf. referat fra 28.09 2019. Inden næste møde har bisiddergruppen holdt et møde og der fremsendes referat. Der er søgt eksterne midler til bisidderordningen i 2020.
– Øvrige arbejdsgrupper:
Folkemøde 2020 – der er åbent for ansøgninger.
Sekretariatet er ansvarlig for indsendelse af ansøgning.

13. Økonomi:

a. Budgetstatus og regnskabsoversigt. Farverne justeres i bilaget. Budgetstatus rettes til af FU, og genfremsendes forud for næste LL-mødet.

b. Medlemstræf – afholdes i januar 2020. Foreslås afholdt samtidig med LL- møde, ex. 16. januar 2020.Træffet afholdes i Karrebæksminde, hvor til der vil være bus fra Næstved.
Jens foreslår, at Landsforeningen af væresteder (LVS) holder oplæg via 2 repræsentanter. Det vil være to personer, der fortæller om foreningens arbejde med idræt.
Clarissa foreslår brætspil og oplæsning, og spørger om markedsføring kunne være en idé at sætte på som et punkt. Det besluttes, at Rasmus Gram deltager på medlemstræffet med henblik på interviewundersøgelse blandt LAP – medlemmer.
– ́Anorek – Signe ́ kan inviteres til medlemstræffet. Hendes tlf. nummer kan indhentes hos Bettina. Nytårskur afholdes samtidig med medlemstræffet. LL medlemmer opfordres til at sende forslag ind vedr. aktiviteter på medlemstræffet.

Medlemstræffet flyttes til den 18.01. LL møde holdes efter træffet den 19.01.

c. Oplæg vedr. Info-Media v/Katrine. Tilbud på billigere adgang til aviser. Opgaven overgår til Henrik, som indhenter tilbud på aviser forud for mødet i december.

14. Punkter til næste møde
– LL medlemmer der er syge opfordres til at melde afbud/blive hjemme – i lighed med at melde sig syg på sit job. Det er ikke hensigtsmæssigt at møde op, og risikere at smitte øvrige mødedeltagere.
-Bisidder ordningen kommer på dagsordenen på næste LL-møde.
-Grethe fortæller at, B- Sharp med Steve Cameron har sagt ja til at spille på Landsmøde 2020.

15. Evt.
-Inger-Liss efterlyser respons fra LL vedr. medlemsbladet?
-Sommerlejrgruppe og øvrige skal sende artikler ind til næste blad indenfor en uge.

16. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke.

Referat af LL-møde lørdag den 28. september 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Henrik K. Hansen, Katrine Wiedersøe, Clarissa Emiria Sørensen, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Lars Kristensen, Inger-Liss Christoffersen, Lene Kristiansen og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Michael Krogh Andersen (suppleant), Grethe Kristine Nørgaard, Nils H. Andersen og Michael P. Krog.
Anne-Marie Rafferty (suppleant) er trådt ud af LL. Nils H. Andersen er derfor indtrådt i LL som suppleant.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne W. blev valgt til ordstyrer. Jakob B. Petersen blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Referes ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.

Der er indsættes pkt. 12a om forslag fra Enhedslisten vedr. styrkelse af psykiatrien. Der tilføjes et punkt 14b vedr. fondsansøgning. Nils Andersen er indtrådt som suppleant i LL (3.suppleant), som erstatning for Anne-Marie Rafferty, der er trådt ud af LL.

4. Godkendelses af referat fra møde den 31. august 2019

Tilføjes under pkt. 7: Vendepunktets tovholder skal være en tidligere vendepunkts instruktør og kursist. Lene er LL repræsentant. Slettes: Henrik K. vil skrive fra eksempler fra sommerlejr, refugier og Ø-lejr. Referatet er med disse rettelser godkendt.

5. Orientering fra

a. FU

(lukket punkt)

Orientering om møde med ministeren: LAP har været til møde med Social- og Indenrigsminister Astrid Krag blandt andet om refugiet. Det var et positivt møde, og der blev også drøftet behovet for flere `Skal ́ – opgaver i kommunernes opgaver indenfor psykiatrien. FU har været til møde med Feriefonden, og det var positivt: Samtlige LAP medlemmer falder indenfor målgruppen i forhold til Fonden. Deadline for ansøgning er 1. oktober.

b. LL

Clarissa har været på temadag vedr. diabetes og psykisk sygdom. Her blev blandt andet præsenteret en Livstilsguide i praksis til brug for personer med diabetes og psykisk sygdom. Materialet fra kurset kan udleveres/kopieres til interesserede LAP medlemmer.

Der er ofte uenighed om, at hvad der er aftalt mellem behandler og borger i forbindelse med behandling af diabetes. Forskningen viser, at der er et tæt sammenfald mellem psykisk sygdom og diabetes. Clarissa fortæller samtidig, at der en Phd studerende, som har efterspurgt ”undersøgelsespersoner” med egne erfaringer med psykisk sygdom og diabetes. Clarissa spørger, om der eventuelt kan skrives ud til LAP medlemmer om dette projekt.

Katrine orienterer om NADA kursus som går godt, selvom der er folk der er syge blandt deltagerne på kurset. Katrine har desuden været til møde i En af os, og hørte her om ambassadører i psykiatrien. Katrine fortæller, at det ikke er undersøgt, hvordan patienterne opfatter ambassadørerne. Der blev også diskuteret medicinnedtrapning og mindre doseringer på mødet.

Tom fortæller om Psykiatri Walk omkring Museum Ovartaci museet i Risskov i Aarhus, søndag den 29.09. Her vil også være tale af Knud Christensen fra Sind.

Steen fortæller, at Udsatterådet i Hillerød fejrer Sindets Dag den 10. oktober, blandt andet med deltagelse af Jan Sjursen.

Karl Bach har for LAP kommenteret på en aktuel rapport vedr. handicap og menneskerettigheder. Rapporten er fra Institut for menneskerettigheder. Steen fortæller også om ny viden fra en konference, han har deltaget på, om sammenhængen mellem spise forstyrrelser, og de psykologiske aspekter ved spiseforstyrrelser. Steen fortæller også, at han er trådt ud af bestyrelsen i Projekt Udenfor. Steen har tillige været til konference om frivillighed. Endelig har Steen været til konference i SPOR (Foreningen vedr. Senfølger af seksuelle overgreb), hvor der var en del interessante oplæg.

Medlemstræf – status: Jens og Hanne forhandler om et sted og en dato til medlemstræffet. Der er to mulige datoer.

Henrik har været til møde vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien i Sundhedsstyrelsen.

John Hatting fra fængselsfunktionærerne var med og fortalte blandt andet, at udskrevne/løsladte borgere ikke får efterværn, og derfor ofte gør dumme ting kort efter løsladelsen. Henrik fortæller også, at han er valgt til suppleant vedr. salg af Hus Forbi.

6. (lukket punkt)

7. Nedsættelse af ny Folkemødegruppe v/Bettina

Følgende ønsker at være med: Tom, Katrine, Bettina, Lene C., Lars, Grethe, Steen og Jens. Suppleant Michael K. Andersen ønsker også at være med. Lars siger det vil være godt at få Steen i arbejdsgruppen. Folkemødegruppen skal lave budget for 2020. Steen nævner siger, han gerne være på sidelinjen, selvom han deltager med Udsatterådet.

Redaktionsgruppen laver et forslag/økonomi forslag til næste LL møde gang, med henblik på deltagelse med to personer på Folkemødet. Folkemødegruppen holder et møde forud for LL mødet i december. På LL møde i december måned skal gruppen præsentere sammensætning af Folkemødegruppen, budget og en tovholder. Gruppen skriver tillige rettelser til kriterier for deltagelse på Folkemødet.

8. Medlemskort v/Inger-Liss Christoffersen

Inger-Liss præsenterer eget forslag, herunder tilhørende app. og medlemskort.
Katrine spørger ind til hvordan det rent teknisk kan lade sig gøre, der findes ex. log-by som også er en app. Steen mener det vil betyde ekstra ansættelser, da medlemskort og tilhørende ydelser skal administreres og opdateres vedvarende. Tom har tidligere undersøgt hos Lån og
Spar, og der var svaret at det var for småt, da LAP er en mindre forening. Hanne W. vil spørge Cool Gray om mulighederne, og foreslår også at Rasmus Gram (markedsføringskonsulent) kontaktes med henblik på at undersøge mulighederne for et medlemskort.

Henrik K., Hanne W. og Inger-Liss er deltagere i gruppen, der arbejder videre med opgaven.

9. Punkt fra trivselsudvalget. Ændring af forretningsordenen.

Lars K.præsenterer forslagene:

1) Punkt 5 under FO’s Mødeforberedelse ændres til: Lukkede punkter på LL møders referat skal have en overskrift der beskriver, hvad punktet handler om, med en underskrift, at det er et lukket punkt.

Begrundelse: Det er vigtigt at informere om, hvad punktet handler om, i overskriftform, således at der altid kan spørges ind til netop lige dette punkt og at nye LL medlemmer kan vide helt præcist, ved blot at se på overskriften, hvad punktet handler om.

2) Tilføjelse under FO’s Mødeforberedelse punkt 14: Følgende sætning tilføjes i starten af punkt: Omtales der under mødet udtalelser fra 3. person, skal navnet på vedkommende 3. person oplyses.

Herefter lydes punktet: 14. Omtales der under mødet udtalelser fra 3. person, skal navnet på vedkommende 3. person oplyses. Skrives der oplysninger om et navngivent LAP-medlem uden for LL, skal den navngivne person så vidt muligt have en genpart af oplysningerne, og LL medlemmer har ret til at drøfte oplysningerne med omtalte person.

Begrundelse: Det er ikke hensigtsmæssigt for LL’s arbejde at der kommer henvisninger om, hvad andre har sagt, uden at det der informeres om kan bevidnes af den, der skulle have udtalt sig. Efter en kort drøftelse stemmer LL om forslaget.

Afstemningsresultatet viser klart flertal mod forslagene. Forslagene forkastes.

3) FO tilføjes under Mødeforberedelse ”Forretningsudvalgets myndighed” et punkt 18: FU fører et beslutningsreferat til brug i FU.

Begrundelse: FU fører beslutningsreferat (lukket arbejdsreferat), således at nye FU-medlemmer har mulighed for at blive bekendt med tidligere beslutninger i FU og at nuværende medlemmer kan gå tilbage og se, hvad de egentlig selv var med til at beslutte.

Efter en kort drøftelse stemmer LL om forslaget.

Afstemningsresultatet viser klart flertal for forslaget. Referatet bruges kun i FU. Ændringen indsættes i forretningsordenen.

10. Hvervekampagne

Henrik K. Hansen og Michael P. Krog har meldt sig – status: Hanne Kamp er kommet med i gruppen og der arrangeres et snarligt møde. Materialer vedr. hvervekampagne sendes med rundt til LL når de foreligger.

11. Orientering fra arbejdsgrupper

Der skal sammensættes en ny sommerlejrgruppe. Lars, Steen og Bettina indgår gerne i gruppen. Steen fortæller, at Brugerens Bazar gik godt, og på evalueringsmødet var der gode idéer til næste Bazar. Lars ringer til Steen, og melder ind med gruppedeltagere til Brugernes Bazar.
Sommerlejrgruppen kommer med et forslag til gruppens sammensætning til næste gang.

12. Handlingsprogram – og dertil hørende politisk arbejde

Debat omkring bisidder ordning, jf. handlingsprogram vedr. besøgsvenner:
Steen præsenterer forslaget og pointerer at det er gruppen selv, der skal tage forholde sig til bisidderordningens fremtid i LAP regi. Henrik fortæller om, hvilke medlemmer, der skal være med for at der kan holdes et møde – og det har været vanskeligt at samle folk.

Bettina nævner det kun kan gå for langsomt, at få lavet et bisidderkorps. Folk mangler bisiddere. Spørgsmålet der skal drøftes er om bisidderordningen skal fortsætte, og om der bliver et kursus og/eller et korps fremadrettet.

Bisiddergruppen holder snarligt møde og melder hurtigt tilbage til LL.

12a: Oplæg fra Enhedslisten vedr. psykiatri.

Steen fortæller om forslaget, og oplyser at der var afdelinger, der gav op til 40 ledige pladser. Erfaringerne viser, at det er bedre at udskrive om mandagen, hvor de kommunale tilbud er åbne. Bettina mener, at der skal flere sengepladser i børn- og ungepsykiatrien, og at mennesker bliver sendt hjem uden at være færdigbehandlet. Bettina nævner, at det er særlig galt i Skejby. Lars fortæller også om overbelægning og afdelinger med udadreagerende og indadreagerende. Disse grupper skal være på forskellige afdelinger.

Hanne W.: Der mangler også personale og det bør komme med i forslaget, da der er ledige senge, men mangler personale. Henrik: Måske er der for mange, der bliver mentalundersøgt, der skulle hellere flere midler til psykiatriske skadestuer. Folk skal ikke udskrives til ingenting.

De skal gøres opmærksom på mangler, herunder samarbejde med pårørende og inddragelse af pårørende. Der er ikke hjælp til pårørende, selvom man er skrevet ind i behandlingen.
Brugerne skal først og fremmest prioriteres, – også brugere som ikke har pårørende.
LAP opfordres til at skrive et svar vedr. primært pkt. 1,2,5 i papiret, men ikke punktet vedr. retspsykiatrien.

Steen opfordrer til, at LAP selv skal deltage i debatten og gå til møder om udviklingen i psykiatrien. Steen nævner, at Bo Steen fik 8 nye venner på Facebook i det ny Folketing, som eksempel på, hvordan man kan engagere sig, påvirke politikere og deltage i debatten.

13. Aftale om kommunernes økonomi. Drøftelse af tiltag vedr. Psykiatri:

– Der skal ikke både være hjemmevejleder fra kommunen og besøgsperson fra regionen, da der således er et uhensigtsmæssigt styringsoverlap.
– Der skal kigges på opdelingen mellem kommuner og regioner.
– Det nævnes at psykiatriens forskellige ansatte kan sidde sammen, men at det giver problemer med udveksling af oplysninger.
– Kommunerne kan selv tilrettelægge indsatsen, og det er en ret løs formulering, som afspejler psykiatriens plads i kommunerne.

På det kommunale niveau kan LAP medlemmer indgå i lokale Udsatte- eller Handicapråd.

14. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt

Steen har foreslået, at oversigten kommer ned på en side, og det bliver den fremadrettet. Steen har holdt workshop om regnskabskursus i Sind huset i Hillerød.

Lene spørger om bisidderkurset kan holdes på medlemstræffet – og det kan være mulighed, der er værd at undersøge.

b. Vedr. fondsansøgning v/Steen.

Den pågældende fond har ansøgningsfrist i midten af november. Der er enighed om, at udarbejde og sende ansøgning.

15. LL-møder i 2020

Forslag til mødedatoer:
18. januar 15. februar
21. marts 17. april (Landsmøde i Svendborg)

LL-mødedatoer er vedtaget

16. Punkter til næste møde

Tom: Der skal vælges en trivselsfacilitator på næste møde.
Steen: På næste møde skal vi diskutere kasketter med LAP logo.

17. Evt.

– Inger-Liss spørger om der kan laves nye T-shirts.

– Jens spørger om, der kan laves T-shirts i den blå farve. FU checker op, hvor mange der er tilbage.

Hanne W. fortæller, at det er ret nemt at trykke nye materialer. Det skal undersøges om det kan være både herre og dame udgaver.

FU undersøger vedr. tøj såsom: Tank-Tops, T-shirts og sportstrøjer. Hanne W. sender forslaget til Inger-Liss og Katrine. Der opfordres til at tænke på de unge i designet.

– Clarissa spørger om man kunne få T-shirts i en anden farve? Clarissa laver selv et forslag til en trøje.

Bettina spørger om, man kan få dækket forplejning til Psykiatri Topmødet. Medlemmer kan evt. spørge, hvis der er behov for at få udgifter dækket.

Steen: Hvis det skal ændres, skal det på Landsmødet, da der kun er afsat kr. 9000 til forplejning. Der ændres ikke på reglerne.

18. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke.

Referat af LL møde lørdag den 31. august 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Henrik K. Hansen, Katrine Wiedersøe, Clarissa Emiria Sørensen, Jens Rasmussen, Lars Kristensen, Lene Kristiansen og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Michael Krogh Andersen (suppleant), Anne-Marie Rafferty (suppleant), Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Tom Jul Pedersen og Michael P. Krog.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Steen Moestrup til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.

Der tilføjes et til 9 vedr. bosted. Oprindelig pkt. 9: Medlemskort mv. v/Inger-Liss Christoffersen udsættes til LL – møde i september.

4. Godkendelses af referat fra møde den 28 – 29. juni 2019.

Pkt. 5 gøres til lukket punkt, og fjernes fra dagsorden. Navne rettes til.

5. Orientering fra

a) FU
– Der er indsendt breve til de nye ministre. Social- og Indenrigsminister Astrid Krag har svaret og vil gerne mødes med LAP den 24. september.
– Status på Ipad og nøgler. Der indsamles Ipad og nøgler forskellige steder.
Sekretariatet sender en kvittering til Michael K. Andersen til brug for afhentning af nøgle.
Lene og Henrik vil gerne skrives op til Ipad. Henrik spørger om der kan indkøbes tablet.
FU skal overveje, om der kan findes en løsning mht. Ipad til LL.

b) LL
Hanne W: Peernetværket har søgt penge og de har fået en 1,5 millioner til Peernetværk fra Sundhedsstyrelsen. Projektet Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser har modtaget kr. 11,7 millioner til et forskningsprojekt til forskning i Peerarbejde. Peerpartnerskabet omfatter SIND og Det Sociale Netværk. Peernetværket er ikke med i dette projekt.

LAP håber på et samarbejde mellem Peerpartnerskabet og Peernetværket. Hanne W. fortæller, at der kommer aktiviteter i Peernetværket oktober og november. Der arbejdes blandt andet på et Peer landstræf i Vejle.

Steen: Udsatterådet har arbejdet med sprogpolitik, og der er udarbejdet et papir på 5 sider. Der foreligger også en årsrapport fra Udsatterådet*. *Der bestilles årsrapporter til LL fra Udsatterådet. På Psykiatritopmødet har Steen Moestrup, Helle Seidenfaden og Lene Kristiansen en workshop om at møde borgeren i øjenhøjde. Det er i den store sal med op til 300 deltagere. Hanne W. nævner, at der er dårlige adgangsforhold til Psykiatri Topmødet, da det ligger i Imperial Bio. LL er enige om, at Psykiatri Topmødet kan være oplagt en hvervemulighed for LAP.

Lene har været til møde i Region Hovedstaden udsatteråd. Der skal laves en konference og psykiatriplanen er kommet i høring. Lene har været til møde om en ny undersøgelse af fællesskabsfølelsen blandt danskerne. Undersøgelsen er lavet af Lars Benjaminsen fra VIVE.

Lars K. fortæller om, at han har været til afdelingsmøde i lejerforeningen AB.
Lars har foreslået et åbent møde for beboerne i området, og det kan evt. give nogle flere LAP medlemmer. Lars K. har også været til møde i det dannende fællesskab. I det dannende fællesskab bor beboerne spredt i forskellige boliger, og mødes til fælles spisning. Lars vender tilbage på et senere tidspunkt med mere information fra projektet. Niels Mathiesen fra Institut for menneskerettigheder ringede til Lars vedr. cases omkring de lange straffe til psykiske syge.

Henrik fortæller om LAP´s deltagelse i et projekt hos Socialstyrelsen. LAP er tilmeldt 4 forskellige dialogforum i projektet, som har fokus på et tiltrængt løft i socialpsykiatrien. Helle Sibbersen er også tilmeldt. Der er plads til en deltager mere.

Hanne W.: Muligvis for vi en plads i forsøget med psykiatriske udrykningshold. Psykiatriske udrykningshold omfatter en psykiatrisygeplejerske der rykker ud sammen med politiet.

6. LAP – hvervekampagne i samspil med ekstern konsulent

Der er møde i den kommende uge og det bliver tirsdag kl.16.00. Hanne Kamp Nielsen har vist interesse og inviteres.

7. Arbejdsgrupper

Bisidder: Henrik og Tom arbejder videre med bisidderarbejdet. Henrik nævner, at Bisidderkurset er blevet rykket til et senere tidspunkt.
Folkemøde: Sættes på møde i september.
Kystlejr. Lene spørger om en deltager kan komme med en artikel til bladet til det næste blad.
Sommerlejr. Bettina: Der har været et par småproblemer på sommerlejren, men de er blevet løst. Bettina vil gerne skrive om sommerlejren til bladet.
Trivselsgruppen. Clarissa fortæller om møde i trivselsgruppen. Der er tale om en proces, og materialerne fra Jon kunne de ikke tyde, da de ikke har været med til LL – møderne. Tom var ikke med til trivselsgruppens første møde. Der indkaldes til et næste møde. Henrik fortæller, at han skal bruge nogle gode beretninger fra sommerlejr, kystlejr til hvervekampagne for LAP.
Vendepunktskurser
Gruppen vedr. Vendepunktskurser godkendes med følgende betingelser: Møder i gruppen skal afholdes i Odense, så det bliver mere bredt og der skal foreligge referater fra møder. Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg af LL ved eventuelle ansættelser. Der skal være minimum 3 deltagere på kurserne. Tovholder i Vendepunktsgruppen skal være en tidligere vendepunktsinstruktør og kursist. Lene er LL repræsentant i gruppen.

8. Handlingsprogram – opfølgning og det videre arbejde

Økobosteder i psykiatrien og “Det dannende fællesskab” i Esbjerg v/Lars Kristensen.
Punktet udgår da Lars har fortalt om det dannende fællesskab under pkt. 5.

9. Dødsfald på bosted i Odense.

Steen fortæller, at der har været et dødsfald på et bosted i Odense. Der er behandlet med Leponex og personalet burde været opmærksom på det, og gjort lægen opmærksom på det. Der er fyret 3 medarbejdere. Dødsfaldet er en sag helt tilbage fra maj.

LAP tager sagen med på mødet med Socialministeren den 24. september. I andre kommuner skal der bankes på døren hver dag, for at sikre at beboerne er i live. Lene foreslår LAP skriver til Socialudvalget i Odense. Steen spørger om LAP kan skrive til Sundhedsministeren, og høre om han er opmærksom på det lægelige ansvar og henstille til, at kriterierne for brugen af Leponex skærpes.

Henrik fortæller, at det der skal drøftes i projektet i Socialstyrelsen netop er tilsynet på bosteder. Lars K. fra LAP tager sagen op i dialogforum for Psykiatrien i Region Syddanmark.
FU får opgaven med at udarbejde breve, forberede møde med minister mv.

10. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt. Steen orienterer om de to bilag.
Budget 2020 vedtaget på Landsmødet er med i oversigten. Katrine fortæller, at den planlagte konference udsættes. Henrik foreslår et oplæg fra Jim Toft vedr. bevægelse og psyke. Der planlægges et medlemstræf. Budgetoversigten godkendes med et underskud på kr. – 210.463 i indeværende år.

b. Info-Media
Katrine indhenter tilbud på elektronisk medieadgang til dette LL-møde.
Punktet udsættes til næste møde.

11. Repræsentation af LAP. Arbejdsdeling i LL – orientering om status. LL medlemmer skriver til lap@lap.dk med egne informationer om repræsentation mellem LL – møder.

– Henrik indgår i gruppe vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien i Sundhedsstyrelsen. Måske skal der være en suppleant.
– Psykiatrinetværket ved Hanne S. slettes – den står to gange. (Rettelse: Hanne W. erstatter Hanne S. i Psykiatrialliancen) Lene vælges som suppleant til Psykiatrinetværket.
– Lene havde meldt sig til Frivilligrådet. Hun skriver selv til dem.
– Rettelse: Det er VISO og ikke Socialstyrelsen.
– Det hedder Det Dannende Fællesskab.
– Arbejdsgruppe vedr. tvang, Henrik
– Styregruppe for brugernes Bazar. Steen M., Henrik K. Hansen og Clarissa indgår.
– Ved Rådet for Socialt udsatte tilføjes: personligt udpeget.
– Peernetværket?
– KL
– Lene skriver til Frivilligrådet og melder tilbage.
– Danske Regioner: Jakob følger op.
– Gennembrudsprojekt vedr. tvang slettes og KAB slettes

12. Næste møde i landsledelsen i 2019:

Lørdag den 28. september.

13. Punkter til næste møde

– Landsmødeforberedelse 2020. Landsmødet er 17-18 april 2020
– Handlingsprogram og dertilhørende politisk arbejde
– Nedsættelse af ny folkemøde gruppe. Der vedlægges bilag for kriterier for deltagelse på Folkemødet.
– Trivselsgruppen
– InfoMedia: Katrine forbereder oplæg.
– LL-møder i 2020
– Medlemskort tages på næste gang.
– Handlingsprogrammet
– Clarrissa vil fortælle fra den konference hun skal på, på tirsdag i den kommende uge.

14. Evt.

– Hjemmeside – opfølgning
– Bettina foreslår bandet Be Sharp med Steve Cameron til landsmødet 2020. Det undersøges hvad de koster.
– Clarissa foreslår bandet Gasoline, og hun undersøger selv hvad de koster.
– Steen var på Grønland og læste en spændende artikel om alkoholbehandling i den lokale avis. Det virker ikke så godt med kun professionelle i alkoholbehandling, det virker bedre med bruger til bruger, og det er tankevækkende.
Det spørges til, om der kan sendes en mail ud om, hvad der er sket siden sidst, som erstatning for orienteringspunktet fra LL.

15. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke

Referat af LL møde lørdag den 28.-29. juni 2019

LL møde d. 28 – 29 juni 2019, Hotel Sinatur, Nyborg

Fremmødte: Lene Kristensen, Tom Jul Pedersen, Michael P. Krog, Grethe Kristine Nørgaard, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Lars Kristensen, Michael Krog Andersen, Clarissa Sørensen, Steen Moestrup, Jens Rasmussen og Inger Liss Christoffersen.
Afbud: Jakob Brixtofte og Katrine Wiedersøe
Fraværende: Katrine Wiedersøe og Anne Marie Rafferty.

1) Valg af ordstyrer og referent.

Hanne Wiingaard valgt som ordstyrer. Henrik Kromann Hansen blev valgt som referent.

2) Vejrmelding. Refereres ikke.

3) Godkendelse af dagsorden:

Punktet ’Valg til FU’ fremskyndet til fredag i stedet for lørdag. Da det afgående medlem af samme personlige grunde forventer, at være nødt til at forlade mødet inden vi går igang lørdag. Valg af nyt FU medlem indsættes som dagsordenens punkt 6) Resten af dagsordenen skubbes én plads.

4) Godkendelse af referat fra møde d. 25. maj 2019.

Der mangler lidt overblik, da sekretariatet desværre er hårdt ramt af sygdom.
Tilføjelse til punktet daværende punkt 8 om arbejdsgrupper: Gruppe 18, Arbejdsgruppe om væresteder.
Referatet derudover godkendt.

5) Lukket punkt

6) Valg af FU: Bettina Kræmer Mærsk forlader FU og Steen Moestrup er valgt.

7) Orientering fra

a) FU: LAP Repræsentation i Danske Regioner: her har vi fået svar. KL og Patientsikkerhedsstyrelsen og IBIS har vi ikke hørt fra. Lene Kristensen Indgår fremover i Frivilligrådet, hvor Jørn B. hidtil har gået til møder.
Hjemmeside: Sagen går sin langsomme gang og FU har måske det rette tilbud på LAP ́s hjemmeside

b) LL Psykiatritopmøde v/status. Steen vil gerne holde workshop: Øvelser om hele samtaler imellem f.eks. bruger og behandler, i øjenhøjde.
Steen har artikel i “psykiatrisk sygepleje” om det samme.

Mette Juhl og Tom Jul bidrager til Psykiatriwalk i Risskov. Der er flyttet rundt på psykiatrien og Overtaci museet ligger på Journalisthøjskolen. Walken går derfra til Risskov, som er en byggeplads.

Hanne Wiingaard fortæller om psykiatrinetværket – der har forsøgt at samle et brev til den nye regering, som dog ikke blev til noget.

Michael Krog bemærker, at der er lige lovlig mange organisationer, der har sendt erklæringer fra “HELE Psykiatrien”, hvorunder LAP ikke er med. Det vil sige, vi ser lidt for ligegyldige ud i verdensbilledet.

Steen har haft et godt folkemøde, hvor der har været plejet mange nyttige kontakter.
Men Steen føler, at kystlejrgruppen er alvorligt amputeret, da halvdelen af gruppen er udvandret.
Dog er gruppen nu, efter at man har skullet specificere gruppens formål og nyttevirkning for brugerne, pludseligt blevet meget vigtigere og mere relevant end nogensinde.
Det er her, man kan lære noget der minder lidt om at deles om husholdning med nogen og få nogle snakke.
Michael Krogh Andersen ville gerne have været med, men kom det ikke. Det kan nås til næste år, hvis man rækker hånden op i september.

c) Udviklingskonsulent – fraværende pga. sygdom.

8) Vedr. Nøgler og IPAD retur til Sekretariatet.

Sagen er i hænderne på FU.

9) Den nye Regering

Lene Kristensen har kigget på forståelsesgrundlaget og ser lyst på mulighederne for vores målgruppe.

Der lægges op til flere varme hænder, der tager sig af børn.
Mht. ydelser, indføres der tilskud til de, der er for hårdt ramte af Kontanthjælpsloft. Der nedsættes en ydelseskommission, der skal se på forbedringer og tilretninger af ydelsessystemet.
Hanne Wiingaard er glad for Pernille Rosenkrantz-Theil og mener, der er gode kompetencer.
Hvad der mangler i det fine hensigtserklæringspapir er mere specifikt hvor de mange læger og sygeplejersker skal komme fra.
Der ytres ønsker fra LL om, at vi skal have bedre tænder på dagsordenen igen.
Hvem kommer mon med et udspil? Vi snakker socialt udsatte og boliger Ghettopakke osv. Priser for kollektiv transport er for høje øst for Storebælt.
Det nye forretningsudvalg hermed inspireret til hvad man bør skrive til de nye ministre.
Michael P. Krog. går i gang med at forberede / tilrettelægge nogle interviews med de nye ministre.

10) Infomedia priser. Der er betalt lige lovlig meget. Det vil sige gamle priser. Der er senere meddelt prisstigninger. Katrine indhenter tilbud på elektronisk medieadgang til næste LL-Møde
Punktet udsættes til næste møde.

11) Forslag fra Tom Jul

Der ønskes anderledes Referater, mere hen ad beslutningsreferat, som også Forretningsordenen antyder og kan tilpasses til at dette sker.
Der ønskes mere fokus på konfliktforebyggelse og konflikthåndtering.
Trivselsudvalg nedsat: Lars, Tom og Clarissa
Trivselsudvalget arbejder med det, vi lærte af Center for Konfliktforebyggelse og kommer med anbefalinger til Lands Ledelsen.
Redaktionsgruppen laver LAP bladet og de, der ønsker andet indhold, anden kurs eller lignende, skriver til Redaktionsgruppen.
Jon gav os det råd, når vi som Lands Ledelse en sjælden gang har tid til at gå til bunds med hvad vi vil som forening, hvad vi vil med Psykiatrien og hvordan vi kommer ud over stepperne, bliver synlige og skaffer os indflydelse, som skal bruges til at forbedre brugernes vilkår.
Det er vi enige om.

12) Arbejdsgrupper: Opfølgning på godkendelse af arbejdsgrupper

– Blivende Refugie: Der rumles om at nedlægge gruppen. Udsat til næste gang.

– Kystlejr: Gruppens formål er modtaget og vedtaget.

– Inspirationsgruppen: Der afventes mail om hvor vidt gruppen eksisterer endnu.

– Gruppe vedrørende netværk imellem LAP Lokalafdelinger: Vi har afholdt første møde d. 19. juni, som indkaldt af Arne Jensen, men LAP LL repræsentant Steen Moestrup lader til ikke at have fået indkaldelsen. Der må strammes op eller gruppen må lukke.

– Systemramte forældre: Gruppen er nedlagt.

13. Medlemstræf på Sjælland

a) Genopstart af LAP Roskilde.
Hanne Wiingaard, Steen Moestrup og Jens Rasmussen tager sig af sagen.

14) Arbejdsgrupper

-Bisidderstyregruppen: Undertegnede referent har svært ved at redegøre for hvorfor han er bagud med arbejdet, samtidigt med at skulle referere. Går videre med opgaverne straks efter, at nærværende referat er sendt som kladde til Forretningsudvalget.

-Kystlejrgruppen. Der arbejdes videre med seks, måske tre medlemmer af gruppen. Steen holder møde med gruppen og finder ud af hvad de vil.

Sommerlejrgruppe: Der holdes møder og 27 betalende deltagere har meldt sig.

-Folkemødegruppe: Det var overordnet godt. Højdepunkterne var bl.a. en debat hvor bl.a. Anoreksigne og da teltet blev sunget åbent af Rebellens Kor.
Teltet var meget besøgt og Lars cykel kom vidt omkring som reklamesøjle – , dog først efter en tur til cykolog.
Tovholderen sad alt for alene med for store dele af arrangementet og med store personlige udfordringer, samtidigt med at der blev ekstra logistiske problemer. LAP Bladet har stort set ikke hørt fra deltagerne.
Der opfordres til at folk kan Forretningsordenen, og kender ordningen med at arbejdsgrupperne har et samlet beløb til rådighed, og selv kan disponere over småbeløb.

15) Handlingsprogram LAP 2019 – 2020

* Vendepunkter

* Der arbejdes for at vendepunkter bliver landsdækkende og udbydes til alle og der uddannes instruktører

* Landsdækkende synlighed – samarbejde med bl.a. eksterne konsulent – henvist til punkt 20) om markedsføring.

* Besøgsvenner ved indlæggelse. Det tilstræbes at nogen aflægger nyligt indlagte personer uden eget netværk et besøg eller evt. flere.
Skal der samarbejdes f.eks. med foreningen “Håb i psykiatrien”? Steen har begået en artikel i (Psykiatrisk Sygepleje) som er rundsendt – artiklen på siden efter, er fra Håb i psykiatrien og omhandler lignende.
Der diskuteres samarbejde med Røde Kors Besøgsvenner. Lars, Steen, Hanne og Lene sætter sig sammen om det.

* “Refugier”: Der ønskes etablering af blivende Refugier i hele landet, som måske skal hedde noget andet.
Refugier har stået på i 18-20 år. Det nuværende Refugium er i tre uger i december. Der ligger et gavebrev på kr. 1. mio. til formålet. Der står kr. 60.000 på kontoen for Refugier, og der er afsat yderligere kr. 200.000,00 i LAP’s budget. Der søges samarbejde med SUS (forening der arbejde med lignende).
Det hidtidige sted for december refugiet er ved at blive solgt. Dvs., det vides ikke om vi overhovedet har lokaler til formålet til næste år.

Økobosteder i psykiatrien. Lars Kristensen ved præcist hvad det handler om og er kontaktmand på “Det bærende fællesskab” i Esbjerg. Dvs. vi ved, hvad der er galt med den måde, borgerne bliver “anbragt” i bofællesskaber på nuværende tidspunkt.

Psykosocial og psykiatrisk havarikommission. Lars Kristensen styrer indsatsen.

Kikke på udenlandske modeller for alternativer til Psykiatrien i f.eks. Norge, Finland, USA og England.
Steen vil gerne finde frem til de rette overvejelser om hvad vi gør. Hanne påpeger, at LAP ikke må arbejde internationalt for de midler vi har.
Påvirke politikerne til ændring af lovgivningen, således at instanser ikke både varetager økonomien og bevilling til pension, behandling, terapi m.v. Vi prøver at få kassetænkningen ud af forvaltningen. Vi er i gang her fra mødet med at sammensætte breve til de nye ministre i Mette Frederiksen Regeringen
Der skrives separate breve til 1) Social- og Indenrigsminister Astrid Krag, 2) Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke, 3) Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, 4) Boligminister Kaare Dybvad, 5) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard 6) Transportminister Benny Engelbrecht og Statsminister Mette Frederiksen.

16) Økonomi

a) Regnskabsoversigt pr. 31.05.2019 (bilag 16a)
Steen forklarer regnskabet og tilbyder at uddybe, til de, der har spørgsmål.

b) Vedr. Tips- og Lotto (ULFRI) (bilag 16b)

17) Medlemskort v/Inger-Liss Christoffersen.

Inger Liss ønsker at oprette en arbejdsgruppe, der arbejder hen imod at fremstille et LAP – Medlemskort.
Dette er allerede vedtaget på et landsmøde for 8 år siden. Det er ikke vedtaget og heller ikke nedstemt (af LL). Punktet udsættes til næste gang.

18) Recovery uddannelsen skal sættes på v/Tom

Der mangler bilag og motivation for forslaget. Sagen anses for forældet. Punktet udgår

19) Grænserne mellem behandling og Socialpsykiatri ved at blive udvisket. V/ Lene. Punktet udgår ifølge forslagsstiller.

20) Markedsføringskonsulent v. Henrik og Michael P. Krog.

21) Valg til FU. Bettina har trukket sig – en ny skal findes. Punktet blev flyttet og behandlet igår fredag, Steen Moestrup er valgt.

22) Personale (Lukket punkt)

23) Evt. Der diskuteres lidt frem og tilbage om værdien ved vores deltagelse på folkemødet. Stemningen er, at vi ikke bruger urimeligt store penge, og at der helt tydeligt er en værdi af vores deltagelse, som er til fordel for Foreningen, og dermed til fordel for psykiatribrugerne.

Vi takker for god ro og orden og har hævet mødet.

Referat af LL møde lørdag den 25. maj 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Michael P. Krog, Tom Jul Pedersen, Henrik K. Hansen, Michael Krogh Andersen (suppleant), Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe, Clarissa Emiria Sørensen, Jens Rasmussen, Lars Kristensen, Lene Kristiansen og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Anne-Marie Rafferty (suppleant) og Grethe Kristine Nørgaard.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne og Steen blev valgt til ordstyrere. Tom blev valgt til facilitator. Jakob blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden. Der tilføjes et pkt. nr. 11b vedr. invitation til Happening foran Christiansborg.

4. Godkendelses af referat fra møde den 03.05.2019. Der foreligger ikke et referat.

5. Landsmøde 2019

a. Evaluering af landsmødet

Flere deltagere siger, det var et af de bedste landsmøder, de har været med til. Tom nævner, at Stand-Up komikeren ikke passede ind, og pressemeddelelser var Tom ikke begejstret for. Der var stor ros til Katrines valg af sangen om frihed. Hanne W. nævner, at der arbejdes på at sikre større madudvalg til vegetarer på Landsmødet.
Der er enighed om, at Karl B. Jensen gjorde det rigtig godt som dirigent. Clarrissa syntes det gik rigtig fint med Landsmødet, og der var ros fra landsmødedeltagere – i forhold til de tidligere års landsmøder. Michael K. Andersen savnede en rundvisning i Svendborg by. Det kunne også være interessant, at have Bedre Psykiatri med, som også var på hotellet.
Inger-Liss syntes ikke det sidste forslag skulle have været på dagsorden – det skulle have være klaret i Landsledelsen. Henrik mener det var et godt landsmøde, og fortæller, at han arbejdede på at lave en udtalelse fra Landsmødet om rapporten vedr. kriminelle psykiatribrugere. Michael P. Krog siger det var et af de bedste landsmøder siden 1998.

b. Opfølgning på landsmødets beslutninger: Handlingsprogram

Steen spørger til følgende punkter i Handlingsprogrammet:
– Hvad er økobosteder? Lars K. vil kontakte Frank K., og få svar på, hvad det drejer sig om.
– Psykosociale og psykiatrisk havarikommission: Lars fortæller, at det er et problem at man ikke ser på, hvad årsagerne er til voldsudøvelse begået af psykisk syge.
Det skal gøres sammen med andre end LAP. FOA har i 2006 haft en havarikommission. Lars kan evt. tage kontakt via Hanne W. til FOA, som er med i PsykiatriAlliancen. Steen nævner, at man tidligere har gennemgået 10 sager, her er der dog ikke talt med enkeltpersonerne. Patientsikkerhedsstyrelsen kan man også tage kontakt til.
-Kikke på udenlandske modeller…..Det vides ikke, hvem der har foreslået det? Hanne W. oplyser, at der er en international arbejdsgruppe, men den ligger lidt stille.
-Påvirke politikerne til ændring af lovgivningen, således at….
Lars K. svarer, at de oplever at kommunen både er myndighed og bevillingsgiver, og derfor kommer kassetænkning til. Hvilke sammenhænge er der, så er det det, der bør undersøges.
Handlingsprogram 2019-2020 tages op igen på to-dages LL møde i juni måned.

6. Forretningsorden

a. Vedtagelse af forretningsorden
Det tidligere vedtagne punkt, jf. LL- møde 06.04 2019, vedr. medlemmers deltagelse i LL-møder er rettet til i gældende forretningsorden: ”Hvor det vil være et bestemt antal møder pr. år, hvor LAP- medlemmer kan deltage i LL-møder. LAP medlemmer betaler selv for rejse og forplejning. Ved behandling af lukkede punkter er mødet lukket for andre end LL-medlemmer og referent, og oplysninger herfra må ikke videregives’.
Fra forretningsordenen kan nævnes mødeforberedelse/dagsorden og bilag, brug af elektronisk udstyr under møder, tavshedspligt og fortrolighed, som nogle af de væsentlige punkter at være opmærksom på.
Forretningsorden vedtages.

7. Orientering fra

a. FU
Hanne W. oplyser, at der været en lidt sær situation, hvor der ikke var et valgt FU.
De daglige administrative opgaver er blevet løst.

b. LL
Katrine fortæller om NADA kurset i Kbh., hvor der er plads til 24 deltagere. Invitationerne er pga. landsmødet er ikke sendt ud i god tid. Der er kommet 14 deltagere til kurset i København. Der er kommer også et kursus i Vejle. Forhåbentlig kommer der flere deltagere efterfølgende.
Katrine fortæller om Folkemødet 2019 på Bornholm: Der er ikke meget landspolitisk planlagt grundet Folketingsvalget. Der er ledige pladser til nye LL- medlemmer på Folkemødet på Bornholm. Der er et sommerhus – også ugen efter- og der er plads i sommerhus til deltagere. Man kan tage af sted fra Køge til Bornholm. Michael Krogh Andersen nævner, at man også kan bruge Go-More til at rejse til Bornholm. Steen M. oplyser, at han også er med på Bornholm for Rådet for Socialt Udsatte.
Nye medlemmer af LL kan skrive til Bettina, hvis man ønsker at komme med til Folkemødet. Folkemøde gruppen beslutter derefter, hvor mange/hvem der kommer med til Folkemødet i forhold til planlægning, vagtplan, program, plads mv.
-Steen oplyser, at man på sidste møde i Udsatterådet, har diskuteret sprogbrugen om psykisk syge og udsatte borgere. Det foreslås, at sætte dette emne på to-dages mødet.
-Henrik fortæller om Brugernes Bazaar, hvor årets tema er lighed i sundhed. I dette forum tales der også om sprogbrugen om udsatte.
-Tom fortæller, at psykiatriens hus i Aarhus er åbnet, og der sker flere spændende ting i juni måned i den forbindelse.
-Lene fortæller om § 82 i Serviceloven, hvor man kan få tilbudt noget andet end en hjemmevejleder. Tilbuddet kan fx være et fælles tilbud, som der ikke er mulighed for at sige nej til eller klage over.

8. Godkendelse af arbejdsgrupper

1. Blivende Refugie: Gruppen er opført 2 gange i bilaget – også nævnt på side 7 i bilaget.
Lars Kristensen skriver til den førstnævnte gruppe vedr. Blivende Refugie. Lars spørger deltagerne, om gruppen skal nedlægges, og medlemmerne gå over i den ny gruppe med samme
navn.
2. Den ny gruppe vedr. blivende refugie er godkendt. Steen Moestrup er tovholder og LL-repræsentant.

3. Decembergruppen: Mette Windfeld indlemmes i gruppen.

4. Bisiddergruppen: Henrik K. Hansen foreslår indlemmelse af Jan Stig Andersen, og sørger selv for dette.

5. Folkemødegruppen nedsættes af LL og er således ikke en regulær arbejdsgruppe. Vibeke I. Benn Thomsen slettes fra gruppen.

6. Inspirationsgruppen: Tom undersøger om inspirationsgruppen stadig eksisterer, og noterer et formål.

7. Gruppe vedr. møde med LAP´s Lokalforeninger: Der er inviteret til første møde 19. juni. Gruppen er godkendt.

8. Presse og lov: Steen oplyser at gruppen genoptager arbejdet. Gruppen er godkendt

9. Erfaringspiloterne: Gruppen er godkendt. LLrepræsentant er Henrik K. Hansen.

10. Kystlejr: Hvor er formålet. Det er ikke på oversigten. Birgitte bedes undersøge, hvorfor formålet ikke er skrevet med på oversigten.

11. Livsglædegruppen: Formålet er at skabe gode oplevelser. Birgitte bedes undersøge, hvorfor formålet ikke er skrevet med på oversigten.

12. Netværksgruppe og brugerstyrede væresteder. Jens Rasmussen er LL- medlem og tovholder.

13. Sommerlejr: Der spørges til hvorfor Brenderup er nævnt, kan lejren ikke forestilles af afholdes andre steder? Gruppen er godkendt.

14. Systemramte forældre: Lars K. skriver ud til gruppen om formålet, og oplyser sekretariatet efterfølgende.

15. Bosteder/Peer to Peer rapport. Henrik K. Hansen med LL-medlem. Gruppen er godkendt.

16.Vedr. websidegruppen: Websidegruppen nedlægges, og der skal gives besked til gruppemedlemmer – ansvaret for at skrive ud og nedlægge gruppen ligger hos sekretariatet. Det besluttes, at ansvar for LAP’s webside lægges hos FU. Spørgsmålet vedr. Websidegruppe tages op igen til efteråret, når
den ny hjemmeside er etableret.

17. Synliggørelse af LAP: Gruppen kan tage kontakt til udvalget som arbejder med hvervekampagne – se pkt. 8a. Skiltet udenfor LAP´sekretariat skal vaskes. Gruppen er godkendt

18. Arbejdsgruppe om væresteder. Gruppen er godkendt
Steen foreslår, at der kigges på om arbejdsgruppeorganiseringen skal ændres, så der fx ryddes op i, når der er grupper der ikke mødes.
Sekretariatet v/ Birgitte undersøger og tilretter i bilaget når informationer er tilvejebragt.
Det aftales, at det kun er rettelser vedr. arbejdsgrupper der sendes med ud efterfølgende.

8a. LL-medlemmer til arbejde med LAP – hvervekampagne
-i samspil med ekstern konsulent. Udvalget koordinerer med Hanne K. Nielsens arbejdsgruppe vedr. synliggørelsen af LAP.
Michael P. Krog, Henrik K. og Lars Kristensen indgår i udvalget. Der aftales snarligt et møde med konsulent.

9. Økonomi:

a. Budgetstatus
Steen fortæller om de forskellig poster i budgettet. Sommerlejr skal være kr.100.000 og ikke kr. 80.000. Det er den udsendte med de røde tal, der er gældende.
Punktet udsættes til næste LL-møde, da der er uklarheder i det udleverede bilag.

b. Ansøgning fra Folkets hus
Jens fortæller om ansøgningen, og LL drøfter ansøgningen.
Ansøgningen afvises.

c. Budget fra Kystlejren
Gruppen har besluttet, at lejrgruppen ikke skal betale for at være med som frivillig.
Der er ca. 36 tilmeldte pt. Der spørges til aktiviteter, og det oplyses at man selv kan lave mad, gå ture og ture ud af huset og der er andre aktiviteter planlagt.
Budgettet godkendes.

d. Hjemmeside
Det er kun besluttet, at der skal laves en ny hjemmeside – og ikke en ny serverløsning mv. Nyt FU tager ned og mødes med Simple Solution vedr. færdiggørelse af hjemmeside. Jf. Landsmøde beslutning er LL bemyndiget til at finde en lettere løsning til indmeldelse i LAP. LL beslutter, at hjemmesiden laves færdig, og at der ikke skal foretages videre.

e. Info-Media
Der er indhentet tilbud vedr. færre brugere til kr. 14.960. Nye LL- medlemmer skriver til lap@lap.dk, hvis man er interesseret i at komme med på INFO-MEDIA. Katrine indhenter tilbud på elektroniske avisadgang til næste LL-møde. I indkaldelsen til næste LL-møde udsendes eksisterende kontrakt med INFO MEDIA og det ny tilbud.

Vedr. nøgler til sekretariatet: LL-medlemmer kan få en nøgle, så man kan få adgang til sekretariatet, og blandt andet checke sit dueslag. Nøgler skal indhentes hos de medlemmer, som ikke er ikke LL mere.

10. Punkt fra Inger-Liss Christoffersen vedr. redaktionsgruppe
Gruppen er selvsupplerende og går til LL, hvis et nyt medlem skal godkendes.
Forslag vedr. redaktionsgruppe til LAP bladet besluttes med enstemmigt flertal.
Redaktionsgruppen er ændret og hedder nu: Redaktionen af LAP-Bladet som nu fungerer under LL.

11. Repræsentation af LAP

a. Gennemgang og valg af repræsentanter til:
– Det bærende fællesskab: Lars Kristensen og Michael K. Andersen (suppleant)
– Psykiatrinetværket: Michael P. Krog og Jakob.
– Det national udsatteråd: Steen Moestrup – udpeget af minister.
– Danske Regioner: Sekretariatet undersøger vedr. LAP’s repræsentation.
– PsykiatriAlliancen: Hanne Wiingaard. Hanne S. Kadziola fortsætter?
– Brugernes Bazaar: Gruppen/Clarissa spørger om Cornelius vil indgå i gruppen.
– Sundhedsstyrelsens psykiatriudvalg: Blev ikke færdigbehandlet – Hanne S. Kadziola står som LAP-repræsentant.
– Patientsikkerhedstyrelsen: Sekretariatet undersøger vedr. LAP’s repræsentation.
– Frivilligrådet: Jørn Bæk er nuværende repræsentant. Lene Kristiansen indgår fremover.
– Stop Fattigdom: Eksisterer stadig, nu som en del af IBIS. Sekretariatet undersøger vedr. LAP’s repræsentation.
Repræsentation i KL: Sekretariatet undersøger vedr. LAP’s repræsentation
Den samlede oversigt vedr. repræsentation rettes til og sendes til LL.

b. Invitation til Happening om psykiatrien
LAP København dukker i forvejen op til denne Happening. Lars tilbyder at tage sin ladcykel med til Happening, hvilket dog ikke blev en realitet. Michael P. Krog skriver til gruppen og gør opmærksom på Carstens Dahls tilbud om musik. Michael K. Andersen tilbyder at fotografere Happeningen.
LL beslutter, at LAP -København får tovholderrollen med LAP’s deltagelse på denne Happening.

12. Konstituering

a. Valg af forretningsudvalg + valg af kassér
FU medlemmer lægges på hjemmesiden snarligst efter valg.
Hanne Wiingaard, Lars Kristensen og Bettina K. Mærsk vælges til LAP’s forretningsudvalg. Steen Moestrup vælges til kassér.

13. Landsmøde 2020 foregår på Hotel Svendborg den 18.04 – 19.04 2020.

a. Valg af dirigenter.
Allan Ohms og Karl Bach Jensen vælges til dirigenter.
Hanne Wiingaard har taget kontakt til ovennævnte.

14. Forslag om møder i landsledelsen i 2019:

Fredag – lørdag den 28 – 29. juni (to-dages møde i LL)
Lørdag den 31. august
Lørdag den 28. september.
Lørdag den 2. november
Lørdag den 7. december
LL beslutter ovenstående mødedatoer.

15. Vandretæppe

Vandre tæppet ligger hos Bo, og det er meget slidt. Der er en dukke, der er fastspændt i en seng.
LL beslutter, at vandretæppet pensioneres og lægges i kælderen. Der skal findes en erstatning for vandretæppet.

16. Punkter til næste møde. Punkter der nævnes er
– Inger-Liss Christoffersen: Medlemskort.
– Tom: Recoveryuddannelsen skal sættes på.
– Lene: Grænserne mellem behandling og socialpsykiatri er ved at blive udvisket. Hvad betyder det, og hvad ligger der i det?
– Handlingsprogram 2019-2020
– Skal konsulent Jon V. Andersen inviteres med til en del af todagesmødet?
Punkter til næste LL-møde mailes til FU og til LAP mailen, 14 dage før mødeindkaldelsen sendes ud.

17. Evt.
Spørgsmål til folketingspolitikere er sendt til LL til brug for vælgermøder og på andre møder med politikere vedr. psykiatri.

18. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke.

Næste møde i LL fredag – lørdag den 28 – 29. juni (to-dages møde i LL).
Mødested udmeldes sammen med mødeindkaldelsen.

Referat af LL møde lørdag den 6. april 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe og Nils H. Andersen
Afbud/fraværende: Bo Steen Jensen, Jørn Bæk, Steen Moestrup, Cornelius Christiansen, Andrea Hermansen, Michael P. Krog og Hanne Skou Kadziola.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen


1. Valg af ordstyrer og referent.
Tom Jul Pedersen blev valgt til facilitator. Bettina blev valgt til ordstyrer, og Hanne W. blev valgt til at samle op på de enkelte punkter. Jakob blev valgt til referent frem til kl. 15.00. Henrik Kromann Hansen blev valgt til referent fra kl. 15.00. LL blev som det første oplyst om, at Jørn Bæk har nedlagt sit mandat i LL. Det betyder, at suppleant Grethe K. Nørgaard indtræder som fuldgyldigt medlem af LL, – eftersom Jørn Bæk har nedlagt sit mandat. Cornelius har meldt ud sig ud af LL. Jævnfør vedtægter kan LL-medlemmer dog fortryde en udmelding: ”Pkt.3. LL-medlemmer kan fortryde en udmeldelse af LL frem til førstkommende LL-møde. Først efter dette møde indkaldes den næste suppleant i rækken”. Drøftelsen afsluttes herefter, da det må forventes at Cornelius vender tilbage som medlem af LL – se også citat fra vedtægter ovenfor.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”), og hvad man forventer at få ud af eller bidrage til mødet.

3. Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et pkt. 7f. vedr. uddeling af særlig LAP-pris. Der tilføjes et pkt. 4a vedr. rettelse og tilhørende godkendelse af pkt. vedr. NADA fra LL-møde 25.01 – 26.01 2019.
Der tilføjes et pkt. 7g vedr. valg til Landsmødet: Grethe er forhindret i at komme til Landsmødet og stiller op in-absentia.

4. Godkendelse af referat fra møde den 02.03 2019. Referatet fra 02.03 2019 er godkendt.

a. Godkendelse af referat fra 25.01-26.01.
Pkt. 13 b. Ansøgning vedr. NADA behandling rettes til. Rettelsen er: ́Andrea og Steen tilbyder eventuelt at afholde NADA kursus i Odense og Hillerød ́. Med denne rettelse er referatet fra LL-møde 25- 26.01 2019 godkendt.

5. Samarbejdsøvelse v/Bettina. Punktet udgik.

6. Orientering fra

a. FU.
Nils fortæller, at Karen Fastrup ikke kan komme og modtage LAP-prisen. Karen Fastrup får prisen på et andet tidspunkt. Nils fortæller videre, at Hanne S. er blevet ringet op af en journalist, – det vides ikke pt. hvad der er kommet ud af det. Hanne S. er i Hus-Forbi med et interview i denne uge. Interviewet omhandler det planlagte byggeri af to socialpsykiatriske bosteder i Viby Sjælland. Nils forslår, at der indsendes forslag til oplæg til psykiatritopmødet/psykiatriugen – jf. bilag. Lau kan inviteres til at være med i København med et LAP-bidrag i psykiatriugen.

b. LL
Katrine fortæller om NADA informationsmøde d 31.03 i LAP-København. Der kom en 15-20 stykker til informationsmødet med tilhørende afprøvning af NADA. Mødet var en stor succes. Invitationen er der dog kun sendt ud til LAP Kbh., og ikke til om-egn og øvrige medlemmer af grundforeninger. Det vil sige der potentielt kunne have være flere deltagere. Til opklaring fortæller Hanne W., at invitation kun er sendt til bestyrelsesmedlemmer i grundforeninger. Katrine fortæller videre, at hun har fået tilsagn om hjælp til NADA-kursus i Vejle fra Thoridt Allermand. Hanne W., Katrine W. og Jakob har været til møde i Apotekerforeningen om planlagt konference vedr. nedtrapning af medicin. Apotekerforeningen fortalte på mødet, om et interessant forsøg i Canada vedr. nedtrapning, hvor farmaceuter medvirker til at skelne mellem abstinenser og tilbagefald. Der planlægges at tage kontakt til lægemiddelstyrelsen, Pfizer og Lundbeck i forhold til det videre arbejde. Invitation vedr. oplæg til Folkemødet er også sendt til Apotekerforeningen. Grethe fortæller, at Skanderborg Apotek er et specialapotek og kan selv kan blande medicindoseringer.

c. Udviklingskonsulent. Punktet er dækket ind i de øvrige punkter.

d. Arbejdsgrupper Bettina: Det kører godt i Folkemødegruppen, og planlægningen er godt på vej. Katrine fortæller videre om planlagte oplæg og debatter på folkemøde 2019, herunder at der vil være en paneldebat med politikere og en debat med fagfolk på Folkemødet. Bettina fortæller, at der også vil være oplæg med ex-rocker Torben C. Bohnhardt, Ole Sørensen mfl. Nils oplyser, at Yildiz Akdogan har tilbudt at være med i en debat. Bettina fortæller videre, at der også vil være et oplæg med Projekt Husvild. Der er lavet bannere til teltet, og der er bestilt balloner til Folkemødet. Jan Stig vil gerne kører bussen til FM 19 og bussen starter i Odense. Bettina fortæller, at i sommerlejr-gruppen er planlægningen godt på vej. Bladets særdækning af FM 19 drøftes, og bladgruppen siger at de gerne vil gerne have en plads på Folkemødet. Inger-Liss vil gerne tage kontakt til Michael, og spørge om han vil være med på FM19. Nils forslår, at der kan ringes til Michael og Nils, og høre om de vil være med som ekstra journalister. Grethe oplyser, at hun selv vil skrive en artikel om FM 2019.
Folkemødegruppen drøfter om der er plads til en, eller flere ekstra deltagere, på førstkommende møde d. 24.04 2019.
Henrik fortæller om bisiddergruppens arbejde med et kursus for bisiddere. Henrik er i gang med at indhente tilbud fra Hotel Comwell. Kurset forventes afviklet i uge 36-37 eller uge 38. Henrik støtter op om forslaget til Landsmødet fra Helle Sibbersen.

7. Landsmøde:

a. Budget 2020 Budgettet 2020 godkendes. Henrik vil gerne have, at der afsættes flere penge til bisidderarbejdet i budgettet og vender tilbage med dette, når det er aktuelt at tilrette budgettet. Der spørges til udgifter til EDB, og det oplyses, at udgifter til Scannet, herunder mailadresser står under pkt. administration. Der er afsat kr. 90.000 til EDB-udgifter.
Budget 2020 til Landsmødemappen godkendes.

b. Regnskab 2018: Regnskabet 2018 var ikke kommet, og blev derfor ikke behandlet.

c. Godkendelse af årsberetning.
En del bidrag er indsendt efter deadline og sættes efterfølgende ind i beretningen. Eftersendte bidrag til beretningen blev uddelt på LL-mødet. En af os kampagnen slettes. Bidrag fra Folkemødegruppen 2018 sættes ind. Vedr. bisiddergruppen sættes bidrag fra Helle S. ind. Vedr. Webside gruppen tilføjes: Der arbejdes kraftigt på en ny hjemmeside. NADA indlæg sættes ind – se bidrag fra Ka-trine. Det rettes til i redaktionsgruppens indlæg: Der var et alvorligt sygefravær. Handlingsprogrammet slettes i beretningen og forslag til aktiviteter fra LL-møde 25.01-26.01 sættes ind i stedet for. Tom foreslår, at der kommer billeder med i beretning.
Beretningen rettes til og sendes til FU til godkendelse. Tom sender billeder til Hanne som efterfølgende trykkes på trykkeri, og disse fotos kommer med i map-pen. Det aftales, at LL stiller sig op foran scenen under præsentation af beretningen.

d. Oplæg fra lokal afd.?
(udsat fra LL-møde 02.03 2019) Det besluttes, at bidrag fra de lokale afdelinger blot skal med i beretningen.

e. Indkomne forslag.
De indkomne forslag deltes ud på mødet, og forslagene drøftes kun til orientering.

f. LAP-pris (lukket punkt)
Der spørges til hvem der overrækker prisen til Karl B. Jensen? Inger-Liss sørger for bestillinger af selve priserne. Lone T. får den interne medlemspris. Det besluttes, at Katrine overrækker prisen til Karl B. Jensen på landsmøde, og holder dertilhørende tale.

g. Grethe er forhindret i at komme til Landsmødet.
Grethe stiller derfor op in-absentia. Henrik vil gerne præsentere Grethes kandidatur med tilhørende video. Grethe sender en præsentationsvideo til LAP-mailen.

8. Forslag til landsmødets afvikling fra Allan Ohms

9. Punkt vedr. medlem v/Nils og Inger-Liss (lukket punkt)

VEDR. ØVRIGE DEL AF MØDET – SE REFERAT FRA HENRIK H. HANSEN NEDEN-FOR:

10. Ændring af forretningsorden.

́Pkt. 12 Diskretion og åbenhed. LL-møder er åbne for LAP medlemmer, dog uden taleret. Ved behandling af lukkede punkter er mødet lukket for andre end LL-medlemmer og referent, og
oplysninger herfra må ikke videregives ́. (citat fra nuværende forretningsorden) Her foreslås en ændring: Hvor det vil være et bestemt antal møder pr. år, hvor LAP- medlemmer kan deltage i LL-møder. LAP medlemmer betaler selv for rejse og forplejning.
Ved behandling af lukkede punkter er mødet lukket for andre end LL-medlemmer og referent, og oplysninger herfra må ikke videregives’.
Tom Jul mener, LAP fortsat skal betale for de fremmødte medlemmer.
Niels angiver social fobi overfor for større grupper mennesker, som direkte årsag til fravær og manglende koncentration i LL i forhold til dagsordenen.
5 stemmer for ændringen, 2 stemmer imod 1 stemmer ikke.
Ændringen er vedtaget.

11. Personale (lukket punkt)

a. Status vedr. ansættelse af lokalkonsulent i Jylland

b. (lukket punkt

c. (lukket punkt

d. Hjemmeside – henvises til økonomi pkt. 13.

12. c. LAP – København. Regnskab LAP – København
Orientering v/FU medlem Hanne Wiingaard.

13. Økonomi:
a. Budget 2019 og budgetstatus

b. Ansøgning fra LAP- Nysted
Bevilget kr. 5000,00 med 7 stemmer for og 1 stemme imod.

c. Ansøgning fra redaktionsgruppen
Bevilget kr. 10.000,00 med 7 stemmer for og ingen imod.

d. Ansøgning fra livsglædegruppen v/Ghita
Afstemning, Der er afstemt om et andet forslag, hvor deltagerne selv betaler kr. 200,00
Vedtaget ved flertal, 6 stemmer for, 2 stemte ikke.

e. Infomedia. Der afventes et billigere tilbud.

f. Tilskud til kontanthjælpsmodtagere på LAP-aktiviteter i 2019
Henvist til FU

g. Ansøgning til Feriefonden 2020, Jakob Brixtofte – gået.

h. Tilbud vedr. webmaster
Afstemning om tilbud fra Simple solution. Punktet udskudt til næste møde.

14. Trivselsudvalget orientering v/Jørn
a. Samarbejde på tværs i LL.

15. Arbejdsdeling i LL – LAP-Repræsentation 2019.
Medlemmerne og især LL-medlemmerne bedes sende mail til Jakob Brixtofte, med oplysninger om, præcist hvor de repræsenterer LAP.

16. Medlemsrekruttering (2 minutters drøftelse)

17. Næste LL –møde er den 03.05, kl. 15.00 på Hotel Svendborg.
– Første møde efter Landsmødet er den 25.05. 2019.

18. Evt.

19. Hvordan synes du, mødet gik?