Referat af LL-møde 17.09 2022

Deltagere: Lenette Rasmussen, Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Tom Jul Pedersen, Hanne Carlsen, Bettina K. Mærsk, Clarissa E. Sørensen (suppleant), Lene Kristiansen, Torben Juhl, Paul Bjergager.

Afbud/ikke tilstede: Steen Moestrup, Henrik K. Hansen, Jesper Porsborg(suppleant), Shiva Khanjani
Møde afholdt i Middelfart.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. vælges til ordstyrer og Jakob vælges til referent (pkt. 1. – 7.).
Referent pkt. 8. – 14.: Jette Ammar Kristoffersen

2. Personlig runde. Refereres ikke.

3. Omgangstone v/FU

LL skal være rollemodeller, og der skal tales pænt til alle. Personalet skal ikke svines til over telefon eller andre steder. Paul siger foreningen er blevet bureaukratisk, man kan ikke melde andre ind m.m. Det oplyses, at folk selv skal selv ringe og melde sig ind i foreningen eller til arrangementer. Vedr. pris på medlemstræf: Oplysninger vedr. refusion og depositum står i brevet til medlemmer.

4. Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes et pkt. 6a: Booking af næste medlemstræf.

5. Godkendelse af referat 20.08 2022

Rettelse til pkt. 11c: Tom sender måske gode ideer til Peter Q. Tom nævnte at vi kan låne lokaler i Århus, så vi i alt betaler mindre for arrangementer. Hanne C. gjorde under samme punkt opmærksom på, at lokaler i Københavns Nordvest-kvarter kan lånes gratis.
Med disse rettelser er referatet godkendt.

6. Opfølgning medlemstræf – evaluering

– Der kom ikke deltagere til drøftelsen af vedtægter, måske skulle det præsenteres bedre eller også er der ikke interesse for det.
– Vedr. det lokale LAP: Måske var der lidt mange detaljer om geografi og historik i oplæggene vedr. det lokale LAP arbejde.
– Der skal udvælges én tovholder til hver gruppe på medlemstræf.
– I gruppen vedr. hvervning af medlemmer gruppen var der ikke egentlig nye idéer, der var dog mange deltagere og gode drøftelser.
– Vedr. Vendepunkter: Hanne C.: Der var en, der talte hele tiden og de ny medlemmer kom ikke til. Tidligere tovholder havde taget tovholderrollen på mødet, og det gav for lidt plads til de øvrige. Det bliver et kæmpearbejde at få Vendepunkter sat i gang på landsplan og frigjort fra LAP-København. Det oplyses, at de uddannede instruktører har læst to bøger – Styr på livet og Den personlige arbejdsbog. Der holdes snarligst et møde i gruppen, Lenette og Helle deltager.
– Lenette nævner, at medlemmer har mange idéer, men ikke altid ønsker at påtage sig et stykke arbejde eller tage ansvar.
– Paul spørger til priserne på medlemstræffet og det oplyses, at det er ca. kr. 2000 pr. deltager.
– Stemningen var god, og LAP ́s medlemmer gav meget positive tilbagemeldinger til arrangører. De enkelte indlæg supplerede hinanden rigtig fint. Den fælles opfattelse i LL er, at medlemstræffet var meget vellykket.

6a. Booking af næste medlemstræf

LL beslutter, at der kan bookes dato (fredag-lørdag) og lokaler til medlemstræf i foråret 2023.
Under dette punkt spørges også til, hvorfor der ikke er flere LL-medlemmer, der melder sig til opgaver i LL. Hvorfor sidder man så i LL?
På næste LL-møde nedsættes en arbejdsgruppe vedr. medlemstræf.
LL opfordres til at finde emner til næste medlemstræf.

7. Handlingsprogram

– status jf. LL møde 24.06 – 25.06:

a. Principprogrammet: Afsnit C stk. 1 Vi ønsker og arbejder for at styrke medlemmernes bevidsthed om behandlingsmæssige, sociale, økonomiske, juridiske, faglige og menneskelige rettigheder.
LL arbejder videre med afsnit C stk. 1.
Ansvarlige for de enkelte punkter – se også LL referat 24.06-25.06

Handlingsprogram:

Punkt 2. Videreførelse af Brugernes Bazar.
LAP vil gerne støtte videreførelsen, men vi har ikke lovet at finansiere det. Aktive brugere har også givet kr. 150.000. Aktive brugere har ikke lovet kr. 150.000 til Brugernes Bazar. LAP ́s bidrag på kr. 100.000 er til selve Bazar arrangementet og de øvrige 50.000 er en buffer, eks. til transportudgifter.
Clarissa: Der har været et evalueringsmøde, og der skal findes en ny hovedtovholder som erstatning for Alice Rasmussen. Udsatte Rådet stopper finansiering af Bazaren. UCL vil holde en workshop om videreførelse af Bazaren, herunder udarbejdelse af en drejebog for planlægning og afvikling. Clarissa er blevet kontaktperson ift. kommunen m.m. De øvrige foreninger spørges om bidrag i ud fra den enkelte forenings økonomiske formåen. Kongens Have er booket til den 30. august næste år.
Clarissa sender materialer fra møder vedr. Brugernes Bazar til LL forud for næste LL-møde.

Punkt 3. Kæmpe for lige adgang til sundhedssystemet – både på ældreområdet og ift. somatikken for psykiatribrugere.
LL arbejder videre med pkt.3 frem til næste LL-møde.
Ansvarlige for de enkelte punkter – se LL referat 24.06-25.06

Punkt 4. Arbejde på fortsat at udbrede LAP’s bisidderkorps, Vendepunkter, NADA og refugier til hele landet.
LL arbejder videre med pkt.4 frem til næste LL-møde.
Ansvarlige for de enkelte punkter – se LL referat 24.06-25.06

Punkt 5. Forskning inden for behandlings- og socialpsykiatrien.
LL arbejder videre med pkt.5 frem til næste LL-møde.
Ansvarlige for de enkelte punkter – se LL referat 24.06-25.06

Punkt 6. Overholde vedtægterne
Lene Kristiansen og Hanne W. taler sammen efter Generalforsamling i LAP København.

8. Arbejdsgrupper:

– Folkemøde 2023: 10 personer har meldt sig.
LL medlem Tom indkalder til møde.

– Landslejr:
Ingen nye tilmeldinger.

– Kystlejr: Der er nok i forvejen, siger Torben.
LL har godkendt kystlejrgruppen.

– Vendepunkter:
Der skal ryddes op i hvem der er med i arbejdsgruppen: Lenette og Helle følger op.

– Refugiegruppen: Der opstod tvivl om hvorvidt dem, der skrev sig på, rent faktisk ved de har tilmeldt sig refugielisten pga. to overskrifter.
LL besluttede at sekretariatet må skrive til dem, der står på refugielisten om de er klar over, at de har tilmeldt sig refugiegruppen.
Cornelius har ikke kunnet få navne på medlemmer af gruppen fra sekretariat, men LL påpeger, at informationer skal deles.

– Landsledelsen besluttet at lave refugie i december 22, og pengene er afsat til det.

En arbejdsgruppe har meldt sig til vinterrefugie-gruppen. Cornelius foreslår at man får lov til at afholde refugie primo 23, men får det afregnet i december, evt. via overførsel.

Tilmeldinger arbejdsgrupper (medlemstræf):
Sommerlejr: 5 personer har tilmeldt sig. 2 fra LL, Torben Juhl og Hanne C.
Bisiddere: 1 tilmelding
Unge: 0 tilmeldinger
Presse: 1 tilmelding
Hjemmesidegruppen: 0 tilmeldinger.

9. Økonomi:

Regning til Hotel Svendborg betalt og bogført.
Hanne C: Livsglædegruppen har brugt flere penge end de skulle, jf. mail til Tom. Gruppen har ikke planlagt flere ture.

a. Regnskab og budgetoversigt

b. Ansøgning vedr. bisidderkursus 2022
kr. 60.000 til kursus efterår 2022: Kurset afholdes i LAP ́s lokaler, hvor man spiser.
Kun overnatning på hotel.
LL beslutter, at flytte 60.000 fra Vendepunkter til bisidderkursus.

c. Ansøgning redaktionsgruppe
Denne ansøgning trækkes tilbage

10. Personale Behandlet under pkt.3. (lukket punkt)

11. Orientering fra

a. FU
– Lokale LAPér – nyt?
– Køge har inviteret FU til møde. FU vil gerne deltage. Dato fastlagt til 05.10.
LL tilslutter sig, at Jette deltager sammen med FU. Hanne oplyser, at FU ́s opgaver fremgår af vedtægterne.
FU er daglig ledelse, som bringer det videre til LL. Landsmødet øverste ledelse.
FU har dispositionsret på beløb op til 10.000.
– PsykiatriAlliancen har afholdt møde, hvor Hanne måtte melde afbud pga. sygdom.
Flere har efterlyst Sundhedsstyrelsens 12 punkter, og hvordan man vil måle på det. Lene forsøger at fremskaffe disse.

b. LL
– Brugernes Bazar: Ingen bemærkninger.
– Lene deltager som oplægsholder på PsykiatriTopmøde.
– Møde med TV-lægen Peter Q.: Lene: Der var indkaldt repræsentanter for 60 organisationer, som blev opfordret til at fremsende forslag til emner.
Lene anbefaler prioritering af de sværest ramte/mest syge med komplekse problemstillinger, hvilket LL tilsluttede sig.
– Helle foreslog at medtage forslag om dobbeltdiagnoser/dobbelt problemer samt portrætter af botilbud.
– Hanne: Dobbeltdiagnoser handler i høj grad om problemer med koordinering.
Opfordrede til, at Lene fandt historier uden for København, for at understrege LAP er en landsdækkende organisation.
LL opfordres til at sende forslag til Lene på mail.
– Landskampagne til at skaffe ny medlemmer:
Der har ikke været ressourcer til at lave videoer, og der kom ikke nye forslag frem på medlemstræffet.
Øvrige:
Tom har deltaget i Mental talk og Ensomhedskonferencen, som var meget vellykket og totalt udsolgt. Lene foreslår LAP prioriterer Ensomhedskonferencen højere næste år, da den er professionel, eventuelt på bekostning af Brugernes Bazar. Foreslår budgettet til konferencer sættes op. Bettina: LL er nødsaget til at overholde det vi lovede på landsmødet, fx 2 medlemstræf, men vi skal løbe meget stærkt uden nogen hjælp.
Vedr. landslejr: Al kritikken gik på udførelsen – selvom flere var positive, og anerkendte indsatsen. Vigtigt man melder sig til arbejdsgrupper af lyst.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
– Landslejr: Intet nyt
– Bisidder: LL godkendt kursus, kan gå i gang.
– Refugie: Intet nyt

12. Spørgsmål til politikere til Folketingsvalg?

Det forventes, at Mette Frederiksen snart udskriver valg 04.10.
LL drøfter spørgsmål mv. på mailen.

13. Lukket punkt

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af LL-møde 20.08 2022

Deltagere: Lenette Rasmussen, Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Tom Jul Pedersen, Hanne Carlsen, Bettina K. Mærsk, Clarissa E. Sørensen (suppleant), Shiva Khanjani, Lene Kristiansen, Paul Bjergager (suppleant).

Afbud: Steen Moestrup, Grethe Kirstine Nørgaard, Torben Juhl, Henrik K. Hansen

Møde afholdt på Zoom.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent Hanne W. blev valgt som dirigent og Jakob som referent.

2. Personlig runde: Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Landslejr sættes på, som pkt. 11d under økonomi.
Med denne tilføjelse godkendes dagsorden for dagens møde.

4. Godkendelse af referat 24.06- 25.06 2022

Referatet godkendes uden bemærkninger. FU undersøger vedr. optagelse af LL-møder, herunder Zoom møder.

5. Medlemstræf

a. Indbydelse/nyhedsmail
– se også referat 24.06 -25.06 2022. Indbydelse er sendt ud, og der er allerede ca. 40 tilmeldinger. Forslag til emner og oplæg på medlemstræf:
– Tom foreslår oplæg om sund kost og indhenter tilbud på et sådant oplæg
– Helle foreslår AnorekSigne som oplægsholder
– Hanne C. foreslår Boliana og Sille Brams
– Clarissa foreslår Cykeldrengene som oplægsholdere
– Zoom og elektroniske hjælpemidler som kursus på medlemstræf
– Lenette oplyser, der er indkøbt nyere iPads, som egner sig bedre til Zoom
Disse kan fordeles, hvis der er flere på sekretariatet
– Spørgsmål vedr. suppleanter: Paul indgår som LL-medlem.
LL nedsætter en arbejdsgruppe bestående af FU og Lene til at sammensætte program for medlemstræf.

b. Mulighed for at nedsætte arbejdsgruppe på medlemstræf
LL siger ja til, at der kan nedsættes arbejdsgrupper på medlemstræf.
Grupper skal dog godkendes af LL.

6. Vendepunkter

a. Hvem sidder i arbejdsgruppen? Cornelius og Hanne C. for landsledelsen og øvrige deltagere er: Birgit T., Knud F. Møller, Lau Jeppesen, Camilla Madsen, Mette Windfeld.
Hvad gør vi ved Vendepunkter på landsplan?
Lene foreslår, at lukke projektet, der er ikke efterspørgsel på det. Paul mener ikke der er ressourcer til Vendepunkter i foreningen pt.
LL beslutter at Helle og Lenette indgår i gruppen og indkalder til et møde
snarest muligt.

7. Pressemeddelelse

a. Havarikommission
Hanne W. har været i medierne/TV- avisen om havarikommission. DR har også talt med Gitte Ahle mfl. Pressen fokuserer på havarikommission og derfor skal det med i pressemeddelelsen, hvis medier og politikere skal interessere sig for den. Det skal være et medlem, der selv har oplevet et havari på egen krop, der indgår i gruppen vedr. havarikommission. Drøftelse:
Vedr. pkt. 4: Lene: Det er vigtigt, der kommer fokus på håndtering af stress og mistrivsel i skole, uddannelse mm. Pkt. 4 omhandler hvordan pkt. 1 skal gøres i praksis.
Vedr. pkt. 5: Det drejer sig ikke kun om penge, der skal også andre behandlingsforhold og nye metoder ind. Kommunerne har allerede fået midler – der skal ikke lægges op til nulvækst.
Paul: Der skal stå noget om menneskesyn, og væk med diagnoser og behandling efter diagnoser. Forbedringer af psykiatrien koster ikke penge, men de skal bruge pengene bedre. Helle foreslår følgende overskrift: Psykiatrien sejler – hvorfor sejler vi med? Den færdige tekst sendes til psykiatriordførere samt Lise Lotte Blixt og Trine Torp. Teksten sendes også som regulær pressemeddelelse.
LL beslutter, at Lene finpudser teksten så den kan sendes ud senest tirsdag.

b. Spørgsmål til politikere til valg?
Spørgsmål er kun sendt med til inspiration ift. Folketingsvalg, som forventes snart at blive udskrevet.

8. Punkter fra Lene K.

– udsending af mail til Sommerlejr deltagerne om man ønsker 50 LAP pjecer tilsendt til uddeling de steder vi kommer.
Lejrgruppen skriver til sekretariat og beder om udsendelse.
– Ideer til fornyelse af LAP medlemsblad:
Der kan reklameres for LAP- ungdom, og unge fra hver region kan opfordres til skrive til bladet. Der spørges også om, der kan komme andre skribenter i LAP-bladet?
Det oplyses, at alle kan sende tekster ind til LAP – bladet.

9. Arbejdsgrupper:

Folkemøde 2023: Tom og Hanne Carlsen melder sig til gruppen. Katrine spørges. Der er allerede booket tre sommerhuse. Annonce om Folkemøde kan sættes i bladet, og nævnes på medlemstræffet.
Sammensætning af en ny arbejdsgruppe tages med på næste LL-møde.

Landslejr 2023: Valentina Djurhuus, Pia Hansen og Hanne Carlsen. Landslejr annonceres også på medlemstræf.

Kystlejr: Henne Bad er booket til 2023. Navne på samtlige arbejdsgruppe medlemmer foreligger ikke pt. Kystlejr tages med på næste LL-møde.

Godkendelse af en arbejdsgruppe, der skal få flere unge til at melde sig ind i LAP:
Forslag: Brug de sociale medier og kom ud på bosteder.
-Sæt fokus på aftabuisering. Der kan evt. tilbydes et gratis medlemskab, for den gruppe af unge som indbydes til at arbejde med rekruttering af andre unge.
-LAP skal kende de unges behov for at vide, hvad det er der skal tilbydes. Fokus på en multietnisk vinkel kunne også være relevant ift. unge. Det skal også handle om, hvordan de kan komme videre i deres liv.
– Der er et ønske om en lektiecafé i LAP-Kbh.
-Tag DUKH med på medlemstræf; de unge efterspørger viden om regler og rettigheder.
Helle: Skriv i bladet og inviter til en åben debat.
Hanne W: Det kan være med et selvstændig træf for de unge, hvor der kan være en udflugt, spisning eller et lektieværksted.
Arbejdsgruppe vedr. rekruttering af unge kan godkendes, hvis der er tre medlemmer.

10. Punkt fra Hanne C. vedr. registrering af frivilligtimer

Der er ikke tilslutning til forslaget i LL.
LAP- Kbh. kan vælge at foretage timeregistrering ift. projekter, hvor timeregistrering er et krav.

11. Økonomi:

a. Regnskab og budgetoversigt
Udgifter til to-dagesmøde på Comwell og landsmøde på Hotel Svendborg er ikke på oversigten.

b. Gratis medlemskab i et år til nye medlemmer
Et medlemskab gælder i hele 2023, hvis de melder sig ind nu.
Kunne man lave noget med et gavekort for at skaffe et nyt medlem? Det kan sættes i bladet, som en opfordring.
LL beslutter, at på Brugernes Bazar kan ny medlemmer, som melder sig ind her, få en gratis rygsæk.

c. Invitationer:
– Konference om psykosocial rehabilitering v/Mogens Seider Tom Jul og Lenette deltager på konferencen.
Suppleant er Lene Kristiansen
– Invitation Peter Q. Hvem deltager i møde?
Tom sender måske gode ideer til Peter Q. – efter forhåndsgodkendelse i LL.
Lene foreslår pressemeddelelsen kan sendes til Peter Q.
Lene Kristiansen deltager i møde.
– Gratis SDU-konference om narrativ medicin er sendt rund med mail.

d. Sommerlejr – forsvunden scanner
Vedr. bortkommen scanner: Der er tvivl om det blev opdaget på lejren eller først er opdaget ved hjemkomst. Der blev tilbudt et lokale til aflåsning, men det har man ikke brugt. Hvorfor blev det meldt så sent, at scanner var forsvundet?
LL beslutter, at LAP ikke dækker udgiften.
Fremover skal det anføres for deltagere, at LAP ikke dækker udgifter ved bortkommelse af medlemmers medbragte elektroniske udstyr.

12. Høringssvar om udgangstilladelse mv.

Clarissa og Lene skriver udkast til høringssvar.

13. Orientering fra

a. FU
– Psykiatri Alliancen. Der afholdes møde med politikerdeltagelse i nærmeste fremtid.
– Presseoptræden vedr. Fields: Danmarks Radio var på Feddet hos Hanne Wiingaard og der blev lavet et TV- indslag, hvori LAP indgår.

b. LL
Brugernes Bazar:
Jette A. Kristoffersen, Clarissa og Tobias deltager.
Det er deltager fra Brugerforeningen, der holder LAP ́s tale.
Clarissa tilbyder NADA på LAP ́s stand. Betinna deltager også.
Psykiatri Topmøde: Lene deltager med en dialoggruppe og har talt med A. Rafferty, Suzan mfl., vedr. tema om recoveryfortællinger. Lene holder tillige oplæg på topmødet. Der kan være plads til flere bidragsydere til Psykiatri Topmødet fra LAP. LAP Kbh. har oftest stået for LAP- stand på Topmødet og vil også gøre det denne gang.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Landslejr: Lenette siger det er gået godt, og der har været mindre uoverensstemmelser. Der blev dog sendt en deltager hjem. Lenette spørger hvad deltagere fra LL syntes om lejren? Hanne C: Det var en god lejr med gode arrangementer og udflugter.
Lene; det var fantastisk med de mange værksteder – imponerende.
NB: Der skal hurtigt reserveres lokaler til næste års lejr.
Bisidder: Helle Sibbersen fortæller om opfølgningsmøde på bisidderkursus.
M. Saxtorph vil gerne ind i gruppen, og det vil gruppen behandle. Antallet af bisidderopgaver er gået lidt ned efter corona. Bettina oplyser hun trækker sig fra bisidderkorpset. Der efterspørges plakat mm. og den skal med på medlemstræf.
Plakaten kan måske nedscaleres til en pjece.

14. (lukket punkt)

15. Evt.

– Hanne Carlsen foreslår E-mail etik, som et punkt. Der opfordres til, at man svarer på mails, også at man måske ikke har tid. Det er ikke nok at svare ok.
– Tom foreslår, at man kun må tale positivt under eventuelt.

16. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af LL – møde 24.06 og 25.06 2022

Referat af LL-møde 24.06 og 25.06 2022 på Comwell Roskilde

Deltagere: Hanne Wiingaard, Lenette Rasmussen, Helle Sibbersen, Torben Juhl, Henrik K. Hansen, Grethe Kirstine Nørgaard, Tom Jul Pedersen, Shiva Khanjani, Lene Kristiansen og Paul Bjergager (suppleant).
Afbud: Bettina Mærsk, Hanne Carlsen, Steen Moestrup, Clarissa E. Sørensen og Cornelius Christiansen.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Hanne W. blev valgt som dirigent og Lene som referent.

2. Indledende personlig kort runde: Velkommen til de nye i LL.

3. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden er godkendt.

Dispensation på dagens møde:
Et flertal i LL dispenserer fra en tidligere vedtagelse om, at suppleanter ikke har taleret. Paul har dermed taleret på Weekendens møde.

4. Godkendelse af referat fra 21.05.2022:

Tom har en rettelse i punkt 13.b i referatet fra sidste møde, som skal rettes til: ”LL satte punktet på om Livsglædegruppen, som Ghita havde indsendt”.
Svaret fra LL til Livsglædegruppens forespørgsel er, at gruppen selv forestår spørgsmål mv. til gruppens arrangementer, når det drejer sig om de af gruppen selv aftalte særaftaler vedr. nedsat pris, eks. på kulturinstitutioner mv.
Herefter blev referatet godkendt.
Tom spørger til om vi stadig laver lydoptagelse af LL møder. Det blev besluttet, at det fortsætter vi med fremover.

5. Gruppearbejde om handlingsprogram mv.

a. Principprogrammet: Afsnit C stk. 1 Vi ønsker og arbejder for at styrke medlemmernes bevidsthed om behandlingsmæssige, sociale, økonomiske, juridiske, faglige og menneskelige rettigheder.
Ift. denne formulering blev det foreslået, at lave en pjece om hvad der er af behandlingsmæssige muligheder, når man bliver syg. Samt et link på hjemmesiden til pjecens indhold. Helle vil gerne være tovholder og Lene vil gerne bidrage til arbejdet. Vi sætter det på til næste LL møde, hvor det vil blive fremlagt med budgetoverslag.
Sproglige rettelser til Principprogrammet vil blive fremlagt til Landsmødet i 2024.

Handlingsprogram:
Punkt 2. Videreførelse af Brugernes Bazar. Vi vil gerne støtte videreførelsen, men vi har ikke lovet at finansiere det.
Medlemsrekruttering lokalt: Vi laver nogle korte personlige videoer, som skal give folk lyst til at melde sig ind i LAP, som kan lægges ud på sociale medier og hjemmesiden. Helle, Lenette og Lene går videre med idéen.
Der udarbejdes en køreplan, som skal godkendes på næste LL møde. Det kunne være en mulighed, at lave flere videoer med medlemmerne på medlemstræf. Tom og Lise Jul Pedersen vil gerne hjælpe til, og vi spørger også Cornelius.
Kystlejr/ø-lejr:
Der er en arbejdsgruppe, som præsenterer et oplæg og budget til næste LL-møde
Punkt 3. Kæmpe for lige adgang til sundhedssystemet – både på ældreområdet og ift. somatikken for psykiatribrugere.
Lene vil gerne skrive noget om psykiatribrugeres ret til somatisk behandling f.eks. knæ-operationer og tandbehandlinger.
Hanne W. fortæller, at der også sker diskrimination, når man bliver folkepensionist. Helle fortæller at der ikke diskrimineres for psykisk sygdom i Odense, derimod diskrimineres diabetikere.
Punkt 4. Arbejde på fortsat at udbrede LAP’s bisidderkorps, Vendepunkter, NADA og refugier til hele landet.
Arbejdet omkring Landsdækkende Vendepunkter sættes på til næste LL møde.
Punkt 5. Forskning inden for behandlings- og socialpsykiatrien.
Helle og Henrik deltager i Socialstyrelsens udvalg for forskning i psykiatrien.
Lene opfordrer Helle og Henrik til at fortælle om, hvad der sker på området til LL og evt. på medlemstræf. Helle sender rapporten ud til LL.
Punkt 6. Overholde vedtægterne.
Hanne W. har ryddet op i hvilke arbejdsgrupper, der står på hjemmesiden.
LL arbejder videre med at gennemgå vedtægter, forretningsorden og principprogram mhp. en forenkling og overensstemmelse mellem dokumenterne. Hanne W. og Lene melder sig til arbejdet.

6. Medlemstræf:

a. Vi arbejder videre med at få et medlemstræf arrangeret fredag og lørdag 16. og 17. september 2022 i Odense med efterfølgende LL møde.

Fredag 16. september
Kl. 12 – 13 FROKOST
Kl. 13.30 – 14 Oplæg 1
Kl. 14 – 14.45 Oplæg 2
Kl. 14.45 – 15.15 KAFFE OG KAGE
Kl. 15.15 – 16 Oplæg 3: Intro til at lave videoer
Kl. 11 – 11.15 Pause
Kl. 16 – 17.30 Video-Workshop og socialt samvær.
Kl. 18: MIDDAG. Herefter socialt samvær.

Lørdag 17. september
Kl. 7.30 – 9 MORGENMAD
Kl. 9 – 9.45 Videoer fremvises
Kl. 9.45- 10.15 PAUSE
Kl. 10.15-11 Oplæg 4
Kl. 11.15-12.00 Oplæg 5
Kl. 12 FROKOST. Farvel til medlemmerne. Herefter LL møde.

Forslag til emner og oplæg:
– Jette Ammar, ny sjællandskonsulent præsenterer sig selv.
– Flere frivillige: Det er vigtigt, at vi alle tager ansvar (Helle).
– 10 minutters oplæg om: ”2022 Hvor står vi nu i LAP?” (Lene)
– Trivsel og kommunikation (Jon)
– Positive budskaber ”Sådan får du/vi LAP til at vokse?” (Tom)
– Lokalforeningerne fortæller
– Pep og sjov!
– Personlig recovery (f.eks. Marina Fauerholdt).
– Inspirerende mennesker som f.eks. Manu Sareen, Jan Hellesøe (hypnose), AnorekSigne…

LL opfordres til at komme med forslag hele sommeren med link til en beskrivelse af oplægsholderen på mail med overskriften ”Oplægsholder til medlemstræf”.
Jette, ny sjællandskonsulent deltager på den første del af LL mødet lørdag.
Nogle medlemmer melder sig til f.eks. medlemstræf, men dukker ikke op. Det koster LAP ca. 3000 kr. pr. person. FU arbejder videre med at formulere et brev, som skal appellere til medlemmernes omtanke, så dette ikke sker. Vi har forståelse for, at man kan blive alvorligt syg eller at der opstår pludselige voldsomme begivenheder i medlemmernes liv, men det forklarer ikke alle afbud.

7. Valg til kasserer.

Hanne W. fortsætter midlertidigt som kasserer.

8. Forslag vedr. leder fra Bettina Mærsk

Der var ikke opbakning til forslaget.

9. Orientering fra

a. FU
– LAP Vestsjælland får et engangsbeløb på 5.000 kr. til at opstart af en Lokalforening.
– Jette Ammar er ansat. Lene spørger om Jette må komme ind og hjælpe LAP KBH, f.eks. hver tirsdag. Det afklares senere, når flere ting falder på plads.
– LL lavede en brainstorm over recovery-fremmende aktiviteter, som medlemmerne muligvis kunne få glæde af: Natur-oplevelser, middelalder weekend, Danmarkstur for at få nye medlemmer.

b. LL
Grete har været på besøg på virksomheden – der laver udstyret til magnetbehandlingen TMS – for at fortælle om hendes helbredelse med TMS behandling, hvilket var en rørende oplevelse for alle.
Direktøren fra virksomheden har tilkendegivet opbakning til LAP.
Tilbagemelding fra LAP’s deltagelse på Folkemøde 2022: Der var mange tilskuere især til debatterne med AnerokSigne, Peernetværket og SAND. Men den bedste debat var måske ”Det at være pårørende til én i psykiatrien”, hvor mange tilskuere fortalte deres historier.
Der var mange gode snakke også med de andre foreninger. Arbejdsgruppen fik kontakt med Karsten Hønge (SF), Mikkel Rasmussen fra Psykiatri-listen, en hilsen fra Trine Torp (SF), som var glad for mailen fra LAP ifm. med hendes udmelding om ikke at stille op til Folketingsvalg.
Socialstyrelsen og Rådet for Socialt Udsatte lagde også mærke til LAP. Mange foreninger tilkendegav at de gerne vil samarbejde med LAP.
Der var en statistik over hvor mange høringssvar foreningerne havde givet til 10 års planen, og her lå LAP meget højt på listen.
Læring til næste års Folkemøde: Det giver ikke mening at holde teltet åbent om søndagen.
Psykiatri-topmødet til oktober: Dialoggruppe v. LAP: Mere kvalitet for psykiatribrugere med løsninger, som ikke koster ekstra for samfundet f.eks. ”pengene følger patienten”.
Mental Talks og Folkebevægelsen mod Ensomhed: Det vil give mening at nogle fra LL deltager, men der skal kigges nærmere på konferencebudgettet op til næste LL møde.
Tom har deltaget på møde med ledelsen af Skejby Sygehus. Samt været til foredrag med Nils Krøjgaard om psykologisk manipulation. Der kommer en artikel i LAP bladet.
Lene har fået en plads som patientrepræsentant (suppleant) i RegionH’s forum for Recovery.

10. Planlægning af refugie.

Cornelius har trukket sig fra arbejdsgruppen. Punktet om refugie sættes på til næste LL møde.

11. Arbejdsgrupper

FU skriver til LAP ́s repræsentant i Sundhedsstyrelsens Psykiatriudvalg, at LL vil gerne orienteres om hvad der sker i Sundhedsstyrelsens Psykiatriudvalg.

a. Orientering
Nye arbejdsgrupper om Folkemøde og Landslejr 2023 nedsættes på næste LL møde.
Bisiddergruppen kører, men der er umiddelbart kun sat penge af til et nyt kursus til næste år trods stor interesse for at deltage på kurserne.

12. Økonomi

a. LAP har søgt Socialstyrelsen om lov til at flytte nogle midler til andre poster, bl.a. så der er løn til Sjællandskonsulenten.
Budget for 2024 er under udarbejdelse.

b. Ansøgning fra Kaj Larsen besvares med et afslag. LAP Nordjylland er ikke nedlagt, der skal indkaldes til generalforsamling. Henrik skriver til Kaj Larsen om en dato for generalforsamling.

13. Personale. Intet nyt. Punktet udgår.

14. Mødedatoer LL 2022. Godkendt:

Lørdag 20. august 2022 (Zoom)
Lørdag 17. september 2022 efter medlemstræf i Odense
Lørdag 15. oktober 2022 (Zoom)
Lørdag 26. november (møde og julefrokost).

15. Evt.

Mødedeltagelse: Der strammes op ift. fremmøde på LL møder, særligt seminarer som der betales dyrt for. FU laver en mail med høj prioritet til hele LL om emnet.

16. Hvordan synes du, mødet gik?

Der var en behagelig stemning og der blev talt pænt til hinanden. Det var positivt med de nye medlemmer i LL.
Det var tilfredsstillende, at vi nåede alle punkterne inden for den afsatte tid.
Vi skal have en opmærksomhed til, at vi ikke laver sjov med alvorlige ting.
Alle var ærgerlige over de afbud, der var til mødet. Især fordi formålet var at lære hinanden at kende i den nye landsledelse. Medmindre at man er blevet alvorligt syg eller f.eks. dødsfald i den nærmeste familie, bør vi prioritere at møde op.

Referat af LL – møde 21.05 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Cornelius Christiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen, Hanne Carlsen, Lene Kristiansen, Grethe K. Kildegaard, Henrik Kromann Hansen, Helle Sibbersen
Afbud/ikke tilstede: Torben Juhl, Lars Kristensen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Personlig runde
Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes uden ændringer.

4. Godkendelse af referat 29.04 2022
Referatet godkendes uden bemærkninger.

5. Evaluering landsmøde 2022

a. Der er utilfredshed med hotellet, med kosten og forsinkelser mv. Planlægning fra hotellet var under al kritik. Det foreslås, at der allerede nu undersøges vedr.et andet sted. Bettina mfl. er skuffet over kritikken fra medlemmerne. Lene syntes det var et godt landsmøde. Hanne W. ringer til Karrebæksminde vedr. landsmøde 2024. Næste gang har LAP 25-års jubilæum oplyses det.

b. Handlingsprogram 2022- 2024
Steen fortæller om processen for handlingsprogrammet. Den store udfordring er revision af LAP ́s officielle dokumenter, som beskrevet i handlingsprogrammet.
Behandling af handlingsprogram lægges på 2-dages møde i juni måned.

c. Vedtægter
Medsendt til orientering.

6. Arbejdsopgaver for LL

a. Arbejdsopgaver i LL
Steen: Vedtægter, handlingsprogram, forretningsorden er LL ́s arbejdsredskaber, som LL skal kende. Det kan være de skal gås igennem på et LL møde. 10 årlige møder, håndtering, herunder besvarelse af mails, og underskrift af regnskaber er en del af opgaverne for LL- medlemmer. Derudover er der repræsentation på møder mv., udbredelse af kendskabet til LAP, hverve nye medlemmer mm. Herudover deltager LL -medlemmer i LAP ́s arbejdsgrupper.
– Lenette opfordrer LL –medlemmer til at svare på mails indenfor en uge.

b. Arbejdsdeling i LL
– Arbejdsgruppe i Justitsministeriet: Henrik er interesseret i at indgå i arbejdet.
Sekretariatet rykker for info..
– Der er ikke et aktivt psykiatriudvalg i Sundhedsstyrelsen pt., da der forhandles om psykiatriplan andetsteds.
– Møde i P. alliancen er udsat til september oplyser Hanne W.
Bilaget vedr. arbejdsdeling opdateres på møde.

c. Udviklingsplan indsendt til Socialstyrelsen
Steen: Udviklingsplan er sendt ind, og ift. planen skal der evalueres mere – også på individuelt plan. Herunder spørgeskemaer mv. og egentlig også evalueres på landsmøde. Hanne C. bemærker, at der ikke er afsat midler til transportgodtgørelse til bisidderopgaver i budgettet. Det oplyses, at der kan flyttes midler til denne post.

d. Kontingentfordeling
Oversigten kan være en god arbejdsplan for ny konsulent.

7. Forretningsorden

a. Forslag vedr. suppleanter v/Henrik Kromann Hansen
LL beslutter at suppleanter kan deltage uden taleret på LL-møder.
NB: Ved overtrædelse skal man kunne fjernes fra mødet, jf. beslutning fra for 2 år siden. Beslutning tilrettes i forretningsorden.
Afstemningsresultat:
Deltage i møder uden taleret: 6
Deltage i møder med taleret: 5

8. Valg af FU
Helle Sibbersen, Lenette Rasmussen, Hanne Wiingaard er valgt til FU
Valg af kasserer udsættes til næste LL møde.
Hanne W. er midlertidig kasserer.
Afstemningsresultat:
Hanne Wiingaard: 8
Steen Moestrup: 4
Lenette Rasmussen: 7
Helle Sibbersen: 8

9. Godkendelse af arbejdsgrupper og oprydning på hjemmeside
Nye Arbejdsgrupper fa Landsmøde 2022

LAP repræsentation på Folkemødet i Stege
Dette er ingen arbejdsgruppe. Hanne C. tager derned, og kontakter Tina fra Køge Region Sjælland er med her, og ny lokalkonsulent tages med der.

ENUSP – International gruppe
Cornelius er tovholder indtil videre

Etablering – Refugium
Der er kun en deltager her, og gruppen bliver ikke til noget.

Ølejr/kystlejrgruppen
Hanne Carlsen er LL –repræsentant

Arbejdsgrupper før Landsmøde 2022

Højskole vedr. refugium
Jens og Steen er tillige i gruppen.
Cornelius tjekker op på navne og deltagere.
Cornelius LL medlem

Landsdækkende vendepunktskurser i LAP
Cornelius Christiansen skriver til gruppen om det de korrekte, der sidder i gruppen.
Hanne Carlsen ønsker medlemskab
Cornelius skriver ud til gruppen

Landslejr
Bettina Kræmer Mærsk er LL repræsentant.

Amaliedag
Amaliedag lægges i ENUSP gruppen

Presse og lov
Helle S., Hanne W. og Hanne Schou spørges vedr. deltagelse.

Livsglæde
Tom Jul Pedersen (TH)

Hjemmesidegruppen
Cornelius Christiansen indkalder og overvejer om han er tovholder

Akupunktur
Hanne spørger Steen og Katrine vedr. status

ANDET

Bisidderstyregruppen
Henrik Kromann Hansen er LL repræsentant, og vælger selv tovholder Folkemøde 2022.

Folkemøde 2022
Bettina Kræmer Mærsk er tovholder Lenette Rasmussen er LL repræsentant

Redaktionsgruppen
Hanne Wiingaard (tovholder)

Se også opdateret bilag 9.
Hanne C. undersøger vedr. NADA.
FU gennemgår websiden vedr. arbejdsgrupper.

10. Medlemstræf
Hanne W. undersøger Torvehallerne i Vejle og Comwell
H. C. Andersens Hotel i Odense og evt. landsmøde i Odeon nævnes tillige som muligheder.
Medlemstræf afholdes i september.
– indhold og arrangørgruppe?

11. Forskningsprojekt om tvang
Nils H. Andersen er kontaktet om projektet. Hanne C. er tillige blevet kontaktet.

12. Orientering fra

a. FU
Hanne W, Lene og Jakob er til møde i Sundhedsministeriet 23.05 2022 om ny 10-års psykiatriplan

b. LL
En af Os: Hanne C. vil gerne med på møde i En af Os.
Møder i psykiatrinetværket; hvad sker ift. Mette Frederiksens udmelding?
-Forslag om Peermedarbejder i LAP København. Tom Jul siger hertil, at de må jo gøre hvad de vil i LAP København.
ENUSP: Cornelius oplyser, der er en god gruppe i ENUSP. Olga i Georgien stiller op til EDC European committee for disabled. Erik Olsen har tidligere været medlem der. Der arbejdes med at få gang i ENUSP og WNUSP, og ønske om medlemskab af LAP i gruppen.
Peernetværk: Hanne W.: Personalet er sagt op, det er korrekt, men det er ikke de samme som at Peernetværket lukker. Lene foreslog, at LAP KBH opretter en gruppe for Peermedarbejdere i lyset af forandringerne i Peer-netværket. Flere LL- medlemmer udtalte bekymring over om LAP KBH har ressourcerne til det.
-Brugernes Bazar, Hanne C: Brugernes Bazar vil gerne have møde/har holdt møde, og der vil være LAP stande. Der er lavet en dagsorden, deltagerliste og køreplan vedr. boder.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
refugie: Cornelius har indhentet priser og tilbud vedr. refugie. Refugie afholdes gerne i oktober. Refugiet behandles på næste LL-møde. Cornelius kontakter sekretariatet.
Det drøftes, at også andre mindre foreninger har problemer med at finde og fastholde frivillige.

13. Folkemøde og livsglædegruppe

a. Deltagere og betaling Folkemøde 2022
På Landsmødet var der flere der spurgte til Folkemødet og muligheden for at komme med. program og tilrettelagt dagene, så vi har ikke behov for mere plads. Der er et ledigt sommerhus i Hasle med 5 sovepladser.
Uddrag bilag: Det koster ca. 1650 kr. pr soveplads i egenbetaling. Så vi vil lade det være op til LL, hvad vi gør. Det er ikke enkeltværelser. Folk skal selv checke om de kan få færgebilletter.
Kontoret udsender mail vedr. ledige 5 senge til LL og til aktive arbejdsgrupper.
Kun rejsen til Bornholm betales af LAP.Prisen for overnatning sættes ned til kr.1000 for deltagelse/overnatning.
Deltageren vil ikke modtage diæter, og den lokale transport er for egen regning under opholdet.

b. Forslag vedr. samarbejde med kulturinstitutioner mm. v/Tom Jul
Gruppen arbejder videre med ordning mv. Gruppen skal selv lave en mailordning, hvor de tager imod tilmeldinger.

14. Personale (lukket punkt)

15. Weekendmøde i LL

Mødedato 24. – 25. juni til LL todages møde vedtaget.

16. Evt.
– Landsmøde sættes på næste gang.
– Bettina: Forsikring vedr. NAD skal undersøges.
Det skal forhøres om det er LAP, der skal laves en tillægsforsikring vedr. NADA.
Det er brugerens egne personlige forsikring, der gælder oplyser Tom.
Alle NADA udøvere skal selv forsikres. Spørg sekretariatet, hvis der er tvivl.
– Grethe: Frode Bjerkely har inviteret Grethe til dem, der laver instrumenter til magnet stimulation på fabrikken i Farum.
– Hanne C. : Får jeg refusion for rejse til Bornholm? Ja til transporten derover, svares der.
Transporten på selve Bornholm står man selv for. Cornelius lægger roll-up til Clarissa i LAP København til brug på Folkemødet.

17. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke.

Referat af LL-møde 29.04 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Cornelius Christiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen, Helle Sibbersen, Clarissa Sørensen, Hanne Carlsen og Lene Kristiansen.

Afbud: Jens Rasmussen og Grethe Kristine Nørgaard.

Mødet blev afholdt på Hotel Svendborg.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Hanne W. vælges til ordstyrer og Lene vælges til referent.

2. Indledende personlig kort runde (vejrmelding) om hvordan man har det.
Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt uden ændringer.

4. Godkendelse af referat 05.04 2022
Referatet blev godkendt.

5. Landsmøde 2022
Helle sørger for at læse Grethe og Clarissas breve op ifm. deres ønske om at stille op til LL.
a) Beretning. Det blev aftalt, at beretningen ikke fremlægges mundtligt, men at LL stiller sig op foran scenen og besvarer spørgsmål fra salen.
På næste landsmøde kan vi overveje, at sekretariatet også fremlægger deres beretning.
b) Stemmetællere. Det aftales, at Lise Jul Pedersen, Rasmus Søbæk Magelund, Ole Hagman og Kim Kjelgaard spørges.
[NB: Kim takkede nej, og det blev i stedet Hanne Skou Kadziola]
c) Fanen. Paul Bjergager spørges og Cornelius bærer fanen, hvis Paul siger nej.
d) Introduktion til arbejdsgrupper og ny handlingsplan. Hanne C. og Helle præsenterer arbejdsgrupperne. Steen og Cornelius bliver LL’s repræsentanter i gruppen om handlingsprogram på landsmødet, og sørger for en stram proces.
e) Gennemgang af program. Tom giver en introduktion af, hvad hans tale kommer til at indeholde.
Lene tager imod og introducerer Kira West.
Helle tager imod musikerne, som skal underholde til middagen.
f) Overrækkelser af priser og diplomer. Steen køber chokolade til 300 kr. pr. taler

6. Økonomi.
a) Regnskab
. De personer som skal underskrive regnskab 2021 på papir, får det ordnet mens vi er sammen på Landsmødet.

b) Budget. Budget 2023 kommer til at forholde sig til, om LL’s forslag om landsmøder hvert andet år, stemmes i gennem.

c) Budget landslejr. Bettina fremlægger budget for landslejr 2022 som godkendes, dog med tilføjelse af hvad udgifterne bliver for de frivillige på lejren.

d) Konfliktmægling. LL godkender, at der betales for en konfliktmægling mellem to LL-medlemmer.

7. Personale (lukket punkt): Refereres ikke.

8. Orientering fra
a) FU. Der er bestilt rygsække til alle på Landsmødet.
Der kommer en hjælper for Pia, som er bogholder i LAP.
Steen fortæller om receptionen for Frivilligrådet, hvor han gjorde opmærksom på, at psykiatribrugerne desværre ikke er velkomne i alle frivilligcentrene.
Vi afventer at blive inviteret ind til en snak i Sundhedsministeriet om 10-års planen.
b) LL
Ingen kommentarer
c) Orientering fra arbejdsgrupper. Cornelius fortæller, at refugie kan blive en realitet fx januar 2023.
Folkemøde-gruppen har arbejdet hårdt, men nu er debatter og aktiviteter i LAP’s telt på plads.

9. Evt.
LL godkender, at vi kan skrive et takkebrev til Trine Torp for vores gode samarbejde med hende, mens hun har siddet i Folketinget.
Der laves en privatindsamling til blomster til sekretariatet som tak for deres indsats og imødekommenhed. Til næste møde kan vi tale om arbejdsdeling og kommando-veje i sekretariatet og i LL.
På baggrund af et spørgsmål om kontor-godtgørelse blev det slået fast for alle, at man ikke kan modtage kontor-godtgørelse fra flere foreninger.

10. Hvordan synes du, mødet gik?
Flere var glade for at vi kunne holde fysisk møde og se hinanden i øjnene.

11. Første møde i
ny landsledelse 21.05 2022 kl. 11-17.00

Referat af LL–møde 05.04 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Cornelius Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen
Afbud/fraværende: Clarissa E. Sørensen, Jens Rasmussen, Grethe Kristine Nørgaard
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde afholdt på Zoom.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Lenette vælges til ordstyrer. Hanne W. bidrager når Lenette ønsker at bliver afløst som ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt uden ændringer.

4. Godkendelse af referat 05.03 2022

Referat godkendt uden ændringer.

5. Landsmøde forberedelse: (lukket punkt)

6. Personale (lukket punkt)

a. Intern kritisk revisor

7. Orientering fra

a. FU
Steen har brugt en del tid på regnskab.
Jobopslag er ude og der kommer henvendelser.

b. LL
Betinna fortæller, der har været et rigtig godt bisidderkursus i weekenden.
Forventer opfølgning på kurset til efteråret. Hanne Carlsen siger det var et rigtig fint kursus, og en god underviser. Hanne W. har været til møde i Udsatterådet i Faxe kommune.

c. Orientering fra arbejdsgrupper:
Landslejr: Gruppen er i fuld gang, der arbejdes på et godt program.
Folkemøde: Der er møde den 20.04 2022. Der arbejdes på et godt program, og det skal nok blive et nuanceret og veltilrettelagt program.
Refugie: Cornelius indkalder gruppen. Jens vil ringe til Inspirationscenter Maribo.
Vendepunkt: Der arbejdes på sagen – der skal formentlig findes en anden tovholder.
– Henrik har været til møde i Socialstyrelsen vedr. kvalitet i bostøtte og på boformer, og skal til konference 27. april 2022 på Nyborg Strand.
– Hanne C. fortæller Amaliegruppen mødes på landsmødet i Svendborg.
– Steen er kommet i Hillerød Udsatteråd, hvor Henrik West er suppleant. Han skal tillige til møde i Region Hovedstadens Udsatteråd og besøge et fængsels center på Nørrebro. Steen har også været til møde om Brugernes Bazar, som afholdes 24. august 2022. Fhv. forstander på Den Sociale Højskole, Odense Alice Rasmussen er den lokale koordinator og i Rådet for Socialt Udsatte er det Helena Hanna Holm, som er koordinator. Udsatterådet betaler udgiften til Brugernes Bazar på 500.000 i år. Næste år i 2023 vil Udsatterådet ikke betale dette beløb. Skal LAP gøre det i 2023 og afholde udgiften på kr. 500.000 til dette?
Kan der indkøbes kuglepenne, der kan genbruges – med udskiftelig blækstift – evt., som en indsamling, hvor en krone går til Ukraine?
– Hanne og Steen fortæller, der er bestilt 300 rygsække og cover til mobiler. Den kan deles ud til landsmødedeltagere, bruges til FM22 og Brugernes Bazar.

8. Økonomi

a. Regnskab 2021
Regnskabet skal trykkes i et antal eksemplarer til landsmødet, og der skal laves en status til landsmøde mappen. Revisor sender regnskab til underskrift i LL.
Socialstyrelsen har godkendt budget 2022, og heri anførte overførsler.
LL godkender regnskab 2021 uden kommentarer.

b. Regnskabsoversigt og budgetstatus – orientering
LL har ingen kommentarer til regnskabsoversigt og budgetstatus.

c. Budget 2023
– Lønudgifter sættes sammen i en pulje
– Ekstern assistance skrives som en særlig post
– Konsulent skal stå for sig selv
– Lønrefusioner skal stå for sig selv.
LL godkender budget 2023.
Godkendelse af landsledelsen og dato sættes på budget.

9. Eventuelt

-Bettina foreslår et pkt. på første LL-møde efter landsmøde 2022: Opgaver når man går ind i arbejdsgrupper – opgaver, forpligtelser, fastholdelse og ansvar. Man skal ikke kunne hoppe ud og ind af arbejdsgrupper (forpligtelser overfor fællesskabet)
– Steen fortæller han er citeret i nyeste udgave af Hus Forbi vedr. campingvogn og skriftestol. Campingvognen står i København indtil 9. april. Liselott Blixt har været og skrevet bekendelser i mappen i campingvognen.
– Cornelius svarer på spørgsmål vedr. § 84 -85
– Hanne C.: Der er et møde i Cevea om psykiatriens tilstand. Hanne C. vil gerne med.
– Der er enighed om, at det er fine rygsække, der blevet udarbejdet til LAP.
– Helle har modtaget invitation til Nyt Patientråd.
– Cornelius fortæller der er et arrangement i LAP København lørdag kl. 15.00 på søndag
– Mødet slutter 7 minutter før tid.

10. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af LL–møde 05.03 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Cornelius Kristiansen, Grethe Kristine Nørgaard, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen

Afbud/fraværende: Jens Rasmussen. Lene Kristiansen deltog på sidste halvdel af mødet fra pkt.9.
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde afholdt på Zoom.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes pkt. 8g vedr. Brugernes Bazar og punkt 9b Valg til Frivilligrådet.
Med disse tilføjelser er dagsorden godkendt.

4. Godkendelse af referater (LL møder 15.01, 16.02 og 23.02 2022)

15.01. Rettelse: Tom billiger at punkter udsættes til næste gang.
16.02 Referatet godkendes.
23.02. Cornelius K. sættes på som deltager på mødet.
Punkter vedr. oplægsholdere mm. gøres lukket.
Med disse rettelser er referater godkendt.

5. Opfølgning på Handlingsprogram 2021- 2022: Status fra ansvarlige

-Vende punkter og NADA
Clarissa: Der er møde på tirsdag. Det er relativt sårbart og Clarissa er nu tovholder sammen med Steen. Det vil så være disse to, der holder info. møder rundt i landet. Det vil sige en turné rundt i landet efter landsmødet.
-NADA
Hanne Carlsen: Hanne C. har talt med Anne-Lise om NADA.
Sidst marts vil der være kursus i LAP København. Hanne: Der er ikke reageret på breve til tidligere deltagere, det kan evt. være sendt til tidligere mailadresser.
Steen har talt med Katrine om NADA, herunder NADA i hånden. Katrine er ved at undersøge dette.
-Debattere og søge indflydelse på psykiatriplan
Hanne og Steen har været til mødet på Christiansenborg vedr. psykiatriplan.
Hanne W.: Psykiatrialliancen siger samstemmende, at psykiatriplanen ikke skal drukne i ny sundhedsreform. Kontoret rekvirerer sundhedsstyrelsens rapport vedr. 10 års plan, som også ligger også på Sundhedsstyrelsens webside og sender den til LL.
-Udbredelse af refugier og refugietanker…
Cornelius vil gerne indkalde til møder…..Cornelius kontakter Jens vedr. refugie.
SAND er gået i gang med refugie til hjemløse. Helle vil gerne være med sammen med René
-Genstart af bisidderkorps og besøgsvenner…
Skema vedr. registrering af bisidder opgaver. Der er fremsendt skema.
Er igangsat.
-Lighed for sundhed…
Steen fortæller, der har være konference i Region Hovedstaden om ulighed i sundhed. Her deltog bl.a. person fra lægeforeningen på konferencen. Udsatterådet i Region Hovedstaden har valgt ny formand, og det er forstander på Mændenes Hjem Ivan Christensen. Ivan vil her sætte fokus på ulighed i sundhed.
-Arbejde for at øge antallet af medlemmer
Ikke noget nyt
Markedsføringsgruppe
– lukket?

6. Landsmøde forberedelse: (lukket punkt)

7. Orientering fra

a. FU
– orientering fra FU
Birgitte har passet kontoret under sygdom og i uge 7, og har gjort det rigtigt godt.
– Nytårs kur gennemføres ikke. Planlægning af medlemstræf ikke drøftet.
– Det skal oplyses om det skal være et Zoom møde, når der indkaldes til LL-møder.

b. LL
Hanne W. og Steen har været til møde om ny psykiatri 10- årsplan arrangeret af Det sociale netværk på Christiansborg, og det var et fint møde. Der udsendes herfra en debattekst til medierne i næste uge.

Grethe vil henstille til at blive kontaktet, hvis/når et medlem er blevet henvist af et andet LL medlem. Det besluttes, at der kun henvises til LL medlemmer via henvisning til LAP ́s webside.

Institut for Menneskerettigheder har kontaktet Steen vedr. spørgsmål og samtale om menneskerettighedskonvention/handicapkonvention. Et af forslagene fra samarbejdet på psykiatriområdet i Nordsjælland er fastholdelse af samme psykiater ved ambulant som ved indlæggelser. Endelig nævner Steen forslag om en konference om en bedre form for indlæggelser.

c. Orientering fra arbejdsgrupper:

– Steen træder ud af Presse- og lov og Pr. gruppe
Henrik siger han gerne være med.
– Steen træder også ud af pr- gruppen/websidegruppen
– Følgegruppe vedr. socialpsykiatri i Socialstyrelsen har møde 27. marts. Henrik K. Hansen skal til dette møde i Socialstyrelsen.
– Vedr. Folkemødegruppe: Steen trækker sig fra FM22.
– Kystlejr og bisiddergruppen:
Bettina: Der knokles på i bisidder og kystlejrgruppen.
LL godkender at Amaliegruppen og medicingruppe lægges sammen.

8. Økonomi

a. Regnskabsoversigt og budgetstatus
– orientering

b. Godkendelse af revideret budget 2022
Overførsel vedr. 2019, 2021 skal fremgå af budget 2022 og det fremgår i det ny budget.
LL beslutter, at godkende budgettet.
Der vil være økonomisk rum til ansættelse af konsulenter, men det er ikke afsat på nuværende budget. Der skal laves en anden anmodning om overførsel og/eller fremgår af nyt budget.

c. Budget FM22
Diæter afsættes med 24.000 kr. til 12 pers. På folkemødet er det fra torsdag kl. 9 til søndag kl. 12 svarende til 3,12 døgn af 531 kr. pr. pers. Der er tillige fortæring efter bilag på rejsen. Bettina præsenterer budgettet herunder udgifter til scene og debat telt på Ydermole. Helle fortæller om plan og happening på de store scener.
T-shirt og kamera slettes. Der skal gulv i teltet. Der stemmes om forslag om kr. 160.000 til Folkemødet. Afstemningsresultat: 10 for. 1 undlader.
LL beslutter, at godkende budget på kr. 160.000 til FM 22.

d. Ansøgning fra livsglædegruppen
Afstemningsresultat: 9 for. 2 undlader. Der skal være kr. 200 i egenbetaling. Kaffe ind i budgettet så det ender på kr.19.000.
LL beslutter, at bevillige de ansøgte midler.

e. Rose – film
LL bakker op om det og der udsendes nyhedsbrev om dette. Det sendes med ud med anmeldelse af filmen. 1 person + en ledsager der selv betaler. 100 medlemmer koster kr. 10.000. Det være som et led i at bekæmpe ensomheden.
LL beslutter, at bevilge midler til en biograftur. FU arbejder videre med forslag.
LL opfordrer folk selv til selv at gå i bio.

f. Ansøgning fra bisiddergruppe
LL beslutter, at vedtage budgettet.
Budgettet vil i alt være på kr.60.000

g. Brugernes Bazar
Steen spørger hvem i LL der 23. marts kl. 11-14.00 vil gå til møde i Sundholm i Kbh. vedr. Brugernes Bazar? Brugernes Bazar er 24. august. Der vil være 3 møder i Kbh. i sammen med Alice R. og Helena M. Der er sat kr.20.000 til refusion. Der
kunne sættes busser ind, så folk kunne komme med på Bazaren.
Steen, Hanne og Helle repræsenterer LAP i gruppen. FU indhenter tilbud på rygsække til Brugernes Bazar.

9. Personale (lukket punkt)

10. Punkter fra Tom

– Genmæle i bladet Bladgruppen bestemmer dette.
– Personsager skal håndteres anderledes.
LL beslutter, at personsager skal håndteres anderledes, og hvis de skal på LL skal det være særskilte møder. FU vurderer om det skal på FU eller på LL.
– Lønnet personale skal udvikles:
Det oplyses at Mus, APV møder afholdes i marts måned.
Det, at et punkt er lukket betyder ikke nødvendigvis, at der ikke må refereres fra det i referat.
– Bedre behandling af ulønnede i LAP (frivillige)
– MUS samtaler frivillige og kursus for frivillige – supervision for frivillige
Helle foreslår her et to-dages møde, hvor man taler sammen om LAP og kommer tættere på
hinanden.
– Evaluering i dybden af LL møderne.
Konsulenternes råd.
– Hvad vil FU bruge fremadrettet?
Nogle af tingene kan bruges fremadrettet. Bettina foreslår samarbejdsøvelse før møde.
Det aftales at Jon tages med på møde efter valg af nyt LL.

11. Punkt fra Lene

a. Punkt vedr. Sociale medier
LL beslutter at punktet udgår.

12. Eventuelt

– Svar ikke på spammails

13. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af LL–møde 23.02 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Helle Sibbersen, Jens Rasmussen.
Afbud/fraværende: Hanne Carlsen, Clarissa E. Sørensen
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Møde afholdt på Zoom

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes et pkt. 6 vedr. mistillidsvotum, nyt pkt. 8a vedr. tilsyn og pkt. 7 vedr. konference.
Med disse tilføjelser er dagsorden godkendt.

4. Invitation og indkaldelse til Landsmøde 2022

LL beslutter, at indkaldelse til Landsmøde 2022 godkendes.
Det skal rettes til foreløbigt program.

5. Landsmøde forberedelse (lukket punkt):

6. Godkendelse af referat fra ekstraordinært LL møde 16.02

7. Konference

LL drøfter hvor mange deltagere og hvordan LAP skal deltage på KL konference i Aalborg.
LL stemmer om deltagelse på konference med 2 personer fra LAP. 5 stemmer for og 2 undlader at stemme.
LL beslutter således, at der sendes 2 deltagere til KL ́s konference. Deltager skal tillige passe eventuel LAP stand på konferencen.

Det vil være Lene og Henrik der tager med på konferencen.

Priser på stand:
Tilmelding af deltagere er et krav for alle standholdere
Det er obligatorisk at tilmelde alle, som skal stå på standen, til selve konferencen.
Alle tilmeldinger relateret til standen, skal angives under deltagerkategorien ‘Standholder’.
De første to tilmeldte standholdere deltager til 1.900 kr. + moms.
Yderligere tilmeldte standholdere deltager til normalprisen 3.995 kr. + moms.
Tilmelding af deltagere åbner mandag den 28. februar 2022 kl. 10.00, som også er den dag booking af hoteller åbner, hvis I skulle ønske overnatning.
Den i standtilmeldingen oplyste kontaktperson får en påmindelse om, hvornår vi åbner for tilmelding til konferencen.

8. Eventuelt

Tilsyn
– udgik

9. Hvordan synes du, mødet gik?

Ekstraordinært LL møde 16. feb. 2022 kl. 15.00 – 17.00

Tilstede: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen, Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Steen Moestrup, Jens Rasmussen.
Afbud: Ole Nielsen (suppleant)
Uden afbud: Jan Stig Andersen (suppleant)

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Lenette
Referent: Steen

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Pkt. 3. Mistillidsvotum (lukket punkt)

Pkt. 4. Ændring af forretningsorden – forslag
Mødeforberedelse Nr. 6 tages ud – således at første og anden suppleanten ikke deltager i mødet. LAP sletter nr. 6 – så suppleanterne ikke deltager i LL møderne.
Absolut flertal.

Pkt. 5 Eventuelt

Forretningsorden for Landsledelsen i LAP

Vedtaget på møde i landsledelsen den 8.05.2015 og ændret på møde den 31.10.2015, den 13.02.2016, den 18.08 2018, den 06.04 2019 og 30.01 2020.

Mødeforberedelse
…….

6. 1. og 2. suppleanten inviteres til møderne med taleret men uden stemmeret.

…….

Referat af LL–møde 15.01 og 16.01 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen, Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Ole Nielsen(suppleant), Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Jens Rasmussen, Jan Stig Andersen, (suppleant) Grethe K. Nørgaard
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen 15.01

Møde afholdt på Zoom

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Steen Moestrup byder velkommen til mødet. Hanne W. vælges til ordstyrer og Jakob B. Petersen til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det.

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Tom billiger at Toms punkter kommer på næste LL-møde. Intern revisor sættes på som 14c.
Forslag fra FU vedr. gruppearbejde om mailetik mm. sættes på som punkt 7b.

4. Godkendelse af referat fra møde den 14.11 2021.

Referat godkendes uden kommentarer.

5. Opfølgning på Handlingsprogram 2021- 2022:

1) Udbredelse af Vendepunkter og NADA til flere dele af landet:
Ansvarlige: Knud Fischer-Møller, Clarissa E. Sørensen i samspil med LL.
Vedr. NADA: Hanne Carlsen skriver ud til NADA deltagere om de bruger og vil udbrede NADA. Ole påpeger, at Vendepunkter allerede er udbredt, spørger til forsikring vedr. NADA og hvorfor NADA er en LAP opgave? Ole uddyber, at det er som om gruppen ikke har googlet udbredelsen af Vendepunkter, og fortæller der ligger materialer helt tilbage fra 2001 om Vendepunkter. Cornelius tilslutter sig Oles indlæg vedr. Vendepunkter. Der er møde den 24.01 i Vendepunktsgruppen – se også pkt. 6c.

2) Debattere og søge indflydelse på regeringens ny 10 års psykiatriplan, herunder udbredelse af Peer-tankerne og lighed i sundhed for psykiatribrugere.
Ansvarlige: Steen M.; Lene Kristiansen, Hanne W.
I forhold til arbejdet med planen anføres bl.a., at Dronningen nævnte psykiatrien i nytårstalen, LAP har skrevet en fin pressemeddelelse og der er kommet god respons, blandt andet fra P4 Sjælland, Kristeligt dagblad mfl. Hanne W. fortæller, der dog blev talt meget om pårørende i radioindslaget. Steen vil helst ikke have sig nævnt, som medlem af LAP/psykiatribruger i gruppen vedr. ny psykiatriplan, da det er diskriminerende. Der skulle have stået medlem af FU, forretningsudvalget, landsledelsen mm. Steen vil gerne have en debat om planen med medlemmerne. Presseudsagn om psykiatriplan er sendt ud 15.01 2022 til LL.

3) Udbredelse og styrkelse af refugier og refugietanker.
Ansvarlige: Cornelius arbejder videre med indsats nr. 3 i samspil med øvrige bidragsydere.
Steen foreslår, at det skal hedde højskolegruppen og lægges på Brenderup.
Det kan være et refugie over flere uger, med undervisning og ophold på en ejendom ved siden af Brenderup. Bettina nævner, at Grethe har talt med Ole, forstander på Brenderup højskole. Hvilken uge, der er reserveret er vides ikke [Grethe har grundet sygdom forladt mødet]. LL stemmer om forslag vedr. brug af den uge, der er reserveret på Brenderup til refugie mv. Afstemning viser LL flertal for dette.
LL beslutter, at hvis landslejren ikke skal bruge denne uge, så må refugiegruppen gerne bruge denne uge, der allerede er reserveret.
Steen tager kontakt til Ole på Brenderup.

4) Genstart af LAP ́s bisidderkorps og opstart af besøgsvenner
Ansvarlig: Helle Sibbersen og Bettina K. Mærsk.
Bisidderkurset er udsat til 2-4 april. Der er 12 tilmeldte til kurset.

5) Lighed for sundhed – både på ældre området og i forhold til somatikken for psykiatribrugerne
Arbejdet med polyfarmaceutisk viden er indsatsområde for at skabe mere lighed i sundhed.
Emne: Ældre og folk uden NEM- ID. Tovholder: Steen M. og Hanne W.
Der er ikke nyt til dette punkt

6) Arbejde for at øge antallet af medlemmer
Ansvarlig: Lenette mfl. Se også gruppe: Synliggørelse af LAP – Lægges sammen med kampagnegruppen. Deltagere: Henrik, Tom, Lenette og Lene, Ole, Helle.
LL opfordrer til snarligt møde i gruppen

7) Arbejde for mere frivillighed, bekæmpe ensomhed og etablere flere lokalforeninger
Ole spørger til hvordan man undersøger om folk er ensomme, og nævner eksempler på projektindsatser involverende erhvervsdrivende og ensomme – besøgsvenner nævnes tillige.
Steen har deltaget i en film om ensomhed, og den kommer ud på et tidspunkt og han har også tidligere deltaget i en film om ensomhed. Steen foreslår om LAP skal melde sig til landsindsatsen mod ensomhed. Der skulle laves en pæn omtale af Livslinien, som Steen har fået god hjælp af. Helle nævner, at der måske skal være et andet ord end ensom, da mennesker godt være ensomme – opleve ensomhed, uanset om man er blandt andre mennesker.

Ansvarlig LAP og tovholder Lene: Lene laver et oplæg vedr. frivillige, herunder skabelon for uddannelse af frivillige.
Lene nævner her, at hun gerne vil stille op til Frivilligrådet.

6. (lukket punkt)

Se øvrige del af mødet i referat nr. 2.

Referat LL – møde 16.01 2022 [Del 2]

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen, Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Ole Nielsen(suppleant), Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Jens Rasmussen, Grethe Kristine Nørgaard

Møde afholdt på Zoom.

Valg af ordstyrer og referent: Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Steen Moestrup vælges til referent.

7. forsat fra i går (lukket punkt)

8. Landsmøde 21.-22. maj 2022 (lukket punkt)

9. Psykiatri 10 årsplan

a. Orientering
Der findes en stor faglig udgave og en mindre pixiudgave. Vi skal satse på hvad vi som patienter / psykiatribrugere har af personlige behov og nærvær. Forslag om et debatmøde via Zoom for medlemmer og Politiker.
Alle kan få foretræde hos ministrene.

b. Høring
Der er en høring i morgen mandag og der er tilmeldt en del fra LL ( det er en konference ikke en høring) Der er en høring i uge 8.
Steen og Lene deltager med Hanne W. som suppleant

10. Personale (lukket punkt)

11. Repræsentationer i LL

Oversigt gennemgået. Vi skal være opmærksom på at indmelde en anden til Evalueringsgruppe vedr. retspsykiatrien i Justitsministeriet, Henrik erstatter Ole.
Sæt hele listen ind. Styrelsen for Patientsikkerhed rykkes igen.
Der tjekkes op på hvordan det forholder sig med VISOs faglige bestyrelse.
Hvis vi kan udpege Clarrissa som suppleant så sker det.

12. Orientering fra

a. FU
Medarbejderne har afholdt julefrokost. Der er udpeget en vikar for bogholder Pia, i tilfælde af sygdom. Tom gør opmærksom på, at der er noget tid til gode hos Jon.

b. LL
Steen:
Har medvirket omkring emnet ensomhed i en film SIND får produceret.
Der hænger en mindeudstilling over Bo Steen Jensen i SINDhuset i Hillerød, og den nedtages FerieFonden og økonomien i den. Et medlem er utilfreds med, at der ikke gives rabat til kontanthjælps modtagere. Et medlem vil melde sig ud af Bostedsgruppen pga. inaktivitet.

Clarissa og Lenette: Konference (Seminar)om socialmedarbejder, det var lærerigt og inspirerende. TV lægen var på og optrådte som komiker. En anden oplægsholder fortalte hvordan kosten påvirker indlæringsevnen. Når de unge ikke fik morgen mad og ordentlig frokost men købte kage og chips og sodavand og boostere, så gad de ikke lære de gad ingenting. Men når de fik ordentlig sund måltid morgenmad og frokost, så var indlæringsevnen noget andet, de blev helt andre børn/unge og have med at gøre. Viste hvordan kosten påvirker de unge og hvordan junkfood indkøbes til frokost. Tunge informationer blev givet med humor, og det gjorde det lettere, at klare de tunge budskaber. Demonstration af åben dialog.

Hanne C – har deltaget i kursus omkring fondsansøgning, stiller gerne oplæg til rådighed for andre i LL Henrik præsenterede bog om kost der ændrer hans insulinresistens.

13. Arbejdsgrupper

a. Landslejr
Der kæmpes med at finde et sted i alle dele af landet. Intet afklaret. Brenderup er in mente. Daglig leder fra Faxe efterskole ville vende tilbage. LL stadfæster at ansøger ikke får lov at deltage i Landslejrgruppen grundet manglende tilbagemelding i tide. FU besvarer mail. Knud, Mette W, Lenette, Helle S, Bettina, Grethe deltager i arbejdsgruppen.

b. Folkemøde, overnatning
Der er 3 huse med plads til 12 personer og bod på Storstranden og nogle politiske arrangementer. Clarissa er en del af gruppen også.

c. Refugie
Cornelius arbejder på at samle gruppen evt. med afvikling på Brenderup. Steen opfordres til at deltage i gruppen.

d. Andre
Presse og Lov har nu kun to medlemmer. Lene og Steen, folk opfordres til at melde sig. Hanne Skou er udtrådt. Vi afventer endelig udmelding fra Ole. Henrik vil gerne træde ind i arbejdsgruppen.

Et studiejob for en jurastuderende kunne være løsningen. Amaliegruppen slås sammen med Medicintilpasning. Der arbejdes på en indkaldelse og samlede gruppemøder. Hanne C. indkalder i samarbejde med Cornelius. Til næste LL møde indsendes nyt samlet oplæg til gruppens formål og deltagere. Lenette er trådt ud af Amalie gruppen. Hanne C. er LL repræsentant.

14. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt og budgetstatus
b.Regnskab 2021
c. Mikhael Saxtorph valgt til intern revisor.

15. Eventuelt