Referat af møde i Landsledelsen, 12. august 2017

Referat af LL møde lørdag d. 12. auguat 2017

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Cornelius Christiansen, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Andrea Hermansen og Jørgen Bæk.

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen 

Afbud/fraværende: René Strøm og Nils H. Andersen, Michael Krog, Steen Moestrup, Bo Steen Jensen (Suppl.) og Finn Parkø (Suppl.).

1. Valg af ordstyrer og referent
Betinna blev valg ordstyrer og Hanne W. som medhjælper. Jakob B. Petersen blev valgt til referent. 

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.
Refereres ikke 

3. Godkendelse af dagsorden
Tom spørger hvorfor punktet vedr. forskellen på stigmatisering og forventninger ikke er på                  dagsordenen, og det tilføjes som Pkt. 13. Der tilføjes følgende punkter: Pkt. 7. Psykiatrialliancen, pkt. 11 d; Sommerlejr og pkt. 11e; Underskrift af budget. Endelig tilføjes et pkt.12 vedr. konferencen Together Against Stigma – Overcoming Barriers in Minds and Society. Med ovenstående tilføjelser og ændringer blev dagsordenen godkendt. LL-mødedeltagere skal huske at indsende dagsordenspunkter rettidigt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 24 – 25-06 2017
Vedr. december og blivende refugier: Grupperne skal sende navn og formål med gruppen. Referatet blev herefter godkendt.

5. Vedr. Mikael Kold/evaluering af to-dages møde
Tom; vi bruger det ene gode punkt, hvor man tager en indledende runde med folks forventninger til mødet. Tom uddeler bilag, og præsenterer punkterne som derefter behandles.  Et af punkterne handler bl.a. om at afstemme forventninger. Tom pointerer, at det vigtigste vil være, hvordan de gode punkter følges og håndhæves. Der spørges til, om vi kan bruge handlingsprogrammet som det styrende princip på møder. Andrea mener, der er for meget helt personlige forhold, som bliver taget med i den indledende runde. 

LL vedtager, at Jørn laver et forslag til en mødestruktur og præsenterer det på næste LLmøde. LL beslutter, at Hanne W. og Jørn skriver sammen angående et forslag til en struktur og tilhørende regler. Forslaget omfatter et punkt vedr. en rotationsordning i forhold til rollen som mødeleder. 

2) Drøftelse af punkter fra Mikael Kold 
LL beslutter, at Tom´s bilag med punkter fra Mikael Kold skal sendes med rundt sammen med LL- indkaldelser frem til jul. 

3) Debat om mødeforberedelse

6. Vedr. fortrolighed og loyalitet
I drøftelsen er der enighed om, at der skal være fortrolighed i LL- arbejdet.  LL-medlemmer skal overholde spillereglerne vedr. mailetik, fortrolighed og indsendelse af dagsordenspunkter 14 dage før LL-møder. Det vil sige, vi skal respektere spillereglerne for landledelsens arbejde.

7. Psykiatrialliancen
Efter drøftelsen besluttes det, at Hanne S. forsøger at blive valgt ind i Alliancens organisationsudvalg. Organisationsudvalget svarer til LL i LAP, dog i den forbindelse drejer det sig om ca. 30 foreningers sammenslutning.

8. Orientering fra
a. FU
LAP har givet LAP Kbh. et mindre beløb til porto til en udsendelse. LAP Ungdom, LAP København og Steen Moestrup har fået bevilliget kr. 8000 til ophængning, nedtagning, transport og fernisering af en udstilling af billeder malet på Vesterbrogade. Hanne W: Inspirationsgruppen har søgt om et mindre beløb til afholdelse af et foredrag om vandringer. FU har bevilliget pengene. Hanne W. fortæller også, at der nu er ansat en person i LAP Kbh., og denne ny medarbejder er allerede startet. 

b. LL
Jørn fortæller, at han og Andrea kørte ud til Ø-lejren, og at det var en fin oplevelse. Der var mange gode tilkendegivelser fra deltagerne. Hanne W. fortæller, at projektlederen i Peer-netværket er stoppet. I den nærmeste fremtid forventes det, at være på plads med en ny projektleder. Hanne S. fortæller om en fernisering i Hillerød. Hanne S. nævner også ”Arbejdsgruppen for de risikobaserede tilsyn 2018”; hvor hun er blevet bedt om at være med til et formøde inden mødet i styrelsen.  Der er festival i Aalborg den 25. august, og mht. til LAP´s deltagelse er det Jørn og Tom´s opgave at få dette på plads. Endelig er der Brugernes Bazaar i Odense. 

Udviklingskonsulent   

–   Opdatering af LAP´s repræsentation. Andrea vil gerne bidrage mere til LAP arbejdet og være med i flere sammenhænge. Det besluttes, at samtlige LL- med                     lemmer retter skemaet til og sender det til sekretariatet, som retter oversigten endeligt til.
–   Eventuel LAP deltagelse i projekt vedr. kontakt med sundhedsvæsenet. Henvendelse fra DE FACTO. Emnet vedr. den hjerneskadede psykiater og behandlingen af patienter. Der er ikke svar på ansøgningen endnu. 

9. Arbejdsgrupper 

a. Opfølgning: Vedr. december- og blivende refugier:
Hanne S. sender en note til sekretariatet om de nærmere forhold vedr. refugierne.
b.  Vedrørende blivende refugie.
Projektbeskrivelse, forretningsorden og vedtægter. Der er ikke noget nyt vedr. dette.
c.  Repræsentation i Psykiatrinetværket
LL beslutter, at Andrea tildeles posten og Jørn bliver suppleant.

10.  Hjernerne i Risskov. Punktet er uaktuelt og behandles ikke.

11.  Økonomi:

a. Regnskabsoversigt  Hanne W. fortæller, at der er planlagt et møde med Socialstyrelsen som opfølgning på forårets stop i udbetalinger. Vedr. budgettet fortæller Hanne W., at det er Landsmødebeslutningerne, der afspejler sig i budgettet. Cornelius spørger om muligheden for at søge midler, og oplyses om, at LAP København kan søge penge frem til næste LLmøde.
b. Lokalkonsulent i Jylland. Punktet udsættes til næste LL-møde.
c. Vedr. konference: Katrine fortæller, at LAP gerne vil holde en konference, som blandt andet handler om, at det er vanskeligt at nedtrappe eller komme ud af medicin.  Bidragsydere til konferencen kunne være J. Bratbo eller LIF, Lægemiddelindustriens interesseorganisation. Inger-Liss fortæller, at Poul Videbech, som også kunne være bidragsyder, ikke kun forsker i ECT (elektrochok). Efter drøftelsen er der enighed om, at konferencen skal have fokus på, at få italesat medicinnedtrapning, udtrapning, recovery-processer og rehabilitering. Hanne S. fortæller, at hun er stødt på en afdeling i Norge, hvor man arbejder med ud-trapning, og spørger om man kan tage et sådant praksiseksempel med på konferencen. LL beslutter, at Katrine og Hanne W. arbejder videre med konferencen. Budgettet er kr. 65.000 til den planlagte konference på Christiansborg.
d. Sommerlejr – betaling for deltagelse  Bettina fortæller, at sommerlejren var ved at falde til jorden og hun trådte derfor ind og hjalp til. Bettina syntes det var hen i vejret, at hun skulle betale for at arbejde på lejren. Bettina fortæller også at; FU har godkendt at Bettina fik det betalt. Jørn; det er en kendt problematik, og det er ofte sådan at man ikke betaler for det. Hanne S.: Vi kan ikke lave en generel regel om det. Det skal være fra gang til gang. LL beslutter, at Cornelius, Bettina og Jørn frem til næste LL-møde skal udarbejde et forslag, der løser spørgsmålet om hjælperes evt. betaling af deltagergebyret.
e. Underskrivning af budget. Budgettet skrives under af tilstedeværende LL-medlemmer.
f. Medlemstræf.  Hanne S. fortæller om arbejdet med medlemstræf.
g. Evaluering af brug af info-media.  Der spørges om det er artikelbasen vi skal bruge i stedet for. Sekretariatet undersøger øvrige muligheder frem til næste LL-møde.

12.  Deltagelse på konferencen Together Against Stigma – Overcoming Barriers in Minds and Society.
Punktet er behandlet og besluttet på et tidligere LL-møde. 

13.  Forskellen på stigmatisering og forventninger.
Udsættes til næste gang/foregår mellem møderne. 

14.  Dagsordenspunkter til næste LL-møde. 
Punktet blev ikke behandlet

15.  Evt. 
Der var intet under dette punkt.

16.  Hvordan synes du, mødet gik?  
Refereres ikke 

Referat af møde i Landsledelsen, 24 – 25. juni 2017

Referat af LL møde 24 – 25. juni 2017

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Bo Steen Jensen(Suppl.), Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Finn Parkø (Suppl.), Michael Krog, Inger-Liss Christoffersen og Nils H. Andersen.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen.
Afbud/fraværende: René Strøm, Cornelius Christiansen, Katrine Wiedersøe, Jørgen Bæk og Andrea Hermansen

1. Valg af ordstyrer og referent.
Hanne Wiingaard og Bettina Kræmer Mærsk valgtes til ordstyrere. Jakob B. Petersen blev valgt som referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.
Punktet vedr. forskel på stigmatisering og forventninger flyttes til næste LL-møde. Der er en artikel fra januar 2013 i Information vedr. stigmatisering, som LL kan læse op på.

4. Godkendelse af referat fra møde den 22.04.17
Referatet godkendes.

5. Handlingsprogram og udviklingsplan

a. Med afsæt i det vedtagne handlingsprogram udformes et katalog over aktiviteter, vi vil gennemføre i de kommende år. Aktiviteterne kan bl.a. medtages i en revideret udviklingsplan. Den vedtagne handlingsplan blev gennemgået. Der er pjecer og materialer, der trænger til opdatering. 1) Skabe en atmosfære af tillid og anerkendelse i LAP´s organer, med et lyttende, samarbejdende og empatisk miljø.  Sikre resurser til det lokale arbejde og at det lokale får plads i LAP. Hanne W.: Vi havde noget der lignede medlemstræf tidligere. Kan vi mødes med nogle af de politisk aktive og drøfte tanken.  Bo Steen: Tanken med Sundhedsportalen er at flytte kommuner, psykiatere og Regioner sammen i det nære Sundhedsvæsen.  Nils: Somatikken er hoppet på Sundhedsplatformen, men psykiatrien kommer efterfølgende.

2) Inspirere til kulturforandringer i psykiatrien/psykosocialindsats med konfliktdæmpende tiltag. Sikre høj etik og resonans mellem bruger og behandler. Bo Steen: Tanken med punktet, er at se om samarbejdspartnere lever op til deres forpligtelser.  Det er en opfordring til at styrke det lokale arbejde. Hanne W. det er ikke et endegyldigt arbejde vi drøfter i dag. Bo Steen: Det omfatter også arbejdet på landsplan og resonans er vigtigt i denne forbindelse.

3) Udvikle personlige resurser. Der ligger et forslag til et kursus til at klæde folk på. Inspirationsgruppe har også arbejdet med at udvikle hinanden. Hanne W.:  Udvikling af
2 personlige resurser sker allerede i Peer to Peer netværket. Bo Steen: Hvordan kan man lære at respektere og bruge ex. autister på arbejdspladser.

4) Etablering af blivende refugier
Punktet vedr. etablering af blivende refugier drøftes under dagordenspunktet som omfatter arbejdsgrupper.

5) Afholde høring om brugen af medicin og uforklarlige dødsfald.
Høring er allerede på dagsordenen og drøftes særskilt under dette punkt.

6) Den psykosociale indsats bliver optimeret og LAP søger pladser i Handicaprådene i kommunerne.
Bo Steen: Psykiske handicap er ikke ratificeret i Danmark. Steen: Arbejdet skal foregå lokalt og ex. via den artikel jeg har skrevet i bladet. Vi kan påvirke gennem udsatteråd og ældrerådet.  Bo Steen: Det hører naturligt hjemme i handicaprådet. Psykosocial indsats er det det som kommunerne kalder socialpsykiatri.

7) Sikre handicapkonventionen indarbejdes i den gældende lovgivning, således at personer med psykosociale handicap udtrykkeligt tilgodeses.
Bo Steen: Man taler faktisk om en implementering der allerede er sket i 2013-2014, det er bare ikke trængt ud alle steder. Det kan ikke nytte at mennesker med panikangst ikke kan komme ind og blive behandlet. Steen: Jeg har deltaget i to debatter om implementering. Hanne W.: Vi må vedblive at tale med politikerne om det.  Bo Steen: Handicapkonventionen er kun vejledende og et forslag.

8) Forbedre forholdene for alle psykisk sårbare og oplyse medierne/samfundet om disse i samarbejde med andre foreninger. Vi har fået et spørgsmål fra Karen Stæhr om hvorfor der er så mange foreninger på vort område. Michael: Der mangler samling på de forskellige foreninger, jf. kommentar fra Karen Stæhr på Folkemødet. Man skal dog ikke glemme, at der jo er De danske Handicaporganisationer, som er en paraplyorganisation. Bo Steen: Det er problematisk, at psykiatriplan ll igangsættes førend evalueringen af psykiatriplan l ligger klar. Bo Steen spørger om forskellige foreninger kan deltage i hinandens årsmøder. Hanne W.: Vi har haft nogle gode møder med Sind, Bedre Psykiatri. Steen: Kan vi tage stilling til om vi kan mødes med Sind, Bedre Psykiatri og Danske Patienter. Hanne W.: Vi taler ikke kun om FOA (Karen Stæhr), og vi kan fint tale sammen med de andre foreninger, når det fx er godt at være tre foreninger i en sammenhæng, og vi kan have et godt samarbejde med FOA samtidig.
Efter drøftelsen af punktet blev følgende besluttet: LAP v/LL skal kontakte Bedre Psykiatri og SIND. Hanne S.:  Vi kan tillige gå direkte til enkelt medlemmer i Psykiatri Alliancen og vi har også Psykiatri Netværket vi kan bruge. Vedr. deltagelse i hinandens årsmøder blev der ikke taget en LL- beslutning, men det kan tages op igen, fx i planlægning af LAP’s Landsmøde 2018.

9) At det seneste satspuljeforlig omkring tvangsprægede socialpsykiatriske afdelinger fra “Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud” tages helt af bordet
Steen: Der er allerede vedtaget nogle ting og vi er nået 90% af vejen. Kunne vi bruge nogle kræfter på at publicere noget i avisen. Hanne W. Presse- og Lov og arbejdsgrupperne arbejder med det. Bo Steen: Det har noget at gøre med at satspuljebeslutningen ikke kan omgøres. Det er kun formen på et nyt lovforslag, der diskuteres, det er således relevant at kæmpe for stadigvæk.
b. Forslag til nye aktiviteter og årsplan Punktet udsættes.

c. LOG-BY/ved Katrine Efter drøftelse af punktet afvises forslaget med et klart flertal.

6. Medlemstræf
a. Medlemstræf v/ Tom Jul
Tom: Medlemstræffet er et kursus for at dele vore gode erfaringer og lave kurser. Efter en drøftelse beslutter LL beslutter at afvise dette forslag, i den form det har på det præsenterede bilag.
b. Medlemstræf v/Hanne Skou
Hanne S. foreslog et medlemstræf i lighed med de to sidste medlemstræf som LAP har arrangeret for medlemmerne i henholdsvis Jelling og i Hillerød. Det første medlemstræf kan ligge før jul og det andet efter jul når det passer ind i kalenderen. Det overordnede tema på de to sidste træf var: Hvordan kan du selv få indflydelse politisk som LAP-medlem. Emnet denne gang kunne være medicin eller ikke medicin, og på medlemstræffet skal der væren plads til medlemmernes forslag. Det aftales, at Hanne S. kommer med et forslag og en økonomisk overslag på prisen, ud fra de tidligere medlemstræf, til næste LL-møde. Steen og Hanne S. forbereder et forslag til præsentation på LL-møde.
c. Konference v/Katrine Wiedersøe
LL beslutter, at Katrine kan gå videre med planen og kommet med et opdateret program og et budget, på LL-møde 12.08 2017.

7. Arbejdsgrupper
a. Opfølgning på godkendelse af arbejdsgrupper
Blivende refugie Bo Steen fortæller, at der er lavet ansøgning fra tidligere. Hanne S.: Vi tager den gamle beskrivelse på mødet den 28/06, og bruge den til at arbejde videre med.
Decemberrefugie: Refugiegruppen er ikke godkendt. Grupperne skal sende navn og formål med gruppen frem til det næste LL- møde.
Bisiddergruppen: Hanne S. trækker sig fra bisiddergruppen, og der skal vælges et nyt LLmedlem i bisiddergruppen. Hanne S. foreslår, at man samler bisidderkorpset og vælger en bestyrelse. Det er faktisk tidligere besluttet at lave et bisiddertræf, nedsætte en styregruppe og derefter sikre at styregruppen og bisiddergruppen arbejder sammen
Inspirationsgruppen: Tom indsender materiale og deltagerliste fra inspirationsgruppen, og det behandles på næste LL-møde.

b. Orientering fra arbejdsgrupperne.
Steen: Sommerlejren er flyttet en uge og i den kommende uge laves et program.

Orientering fra Folkemøde 2017
Bettina: LAP´s deltagelse på Folkemødet gik godt, og der var kun mindre knas, og vi havde en god placering med vores telt. Oplæg og lykkehjul var en succes. Bettina oplyser, at hun trækker sig ud af gruppen. Michael: Det var alt i alt et godt møde.  Bo Steen: Jeg har hørt, at LAP var meget positiv tydelig og det var godt. Michael: De fortrolige snakke er vigtige, og der var mange, der vil gerne vil være med til konferencer og til enkeltmøder, og det giver en genkendelsens glæde.
d. Folkemøde 2018 Hanne W. : Frem til næste møde skal vi have en liste med folk, der kan bestille sommerhuse m.m., og det skal være ca. 3-4 stykker. Steen fortæller, at han allerede gået i gang med sommerhuse mv., og derefter kan folk komme med i gruppen. Der vedtages en indledende styregruppe bestående af Tom, Katrine, Michael, Steen og Hanne S.
e. Pressemeddelelse Forslag til pressemeddelelse drøftes. Det besluttes, at der arbejdes videre med indhold, tekst og teksten sættes pænt op i pressemeddelelsen. Presse- og lov har opgaven og ansvaret for at opgaven færdiggøres.
f. Lovforslag om Cannabis LAP har ikke taget stilling til dette lovforslag. Bo Steen: Det er et forsøgslovforslag og det indeholder ikke psykiatribrugere. Efter en drøftelse besluttes, at LAP skal arbejde for at psykiatribrugere kommer med i forsøget.

8. Orientering fra
a. FU

Bo Steen: Ombudsmanden har iværksat en undersøgelse af E-post, som lovmæssigt kun er beskrevet som et tilbud, men flere og flere forlanger og skriver til kunder, at det er et krav at kunne modtage E-post. Michael Krog oplyser om at fjernelsen af portofritagelsen kostede 700 foreningsblade livet.

b. LL c.

Udviklingskonsulent
Aktuelle puljer: https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/forside.aspx Info-media:  Emnet tages op igen på næstkommende LL- møde.

9. Godkendelse af forretningsorden
Punktet udsættes til næste LL- møde.

10. Økonomi:
a. Regnskab 2016
Regnskabet behandles. Vedr. tilbud fra TDC, oplyser Steen, at der indhentet og godkendt et tilbud fra TDC vedr. internet og telefoner på sekretariatet.

b. Regnskabsoversigt
– Budget 2017

c. Ansøgning fra Ole Nielsen
Ansøgninger fra Ole vedr. 50% rabat på nye medlemskaber. Forslaget afvises efter en drøftelse.

c1.  Ansøgning fra Ole Nielsen vedr. oprettelse af lokalforening i Esbjerg
Finn: Det er en fin idé med lokalforeninger, men det skal gøres rigtigt, og der skal være grundlag for det. Ole kan udarbejde et brev som sekretariatet kan sende til medlemmer, hvori medlemmer kan oplyse om de ønsker at kontaktes, og i så fald hvordan.

d. Ansøgning fra LAP-Silkeborg
Ansøgningen godkendes.

g. Deltagelse i konferencen ‘Together Against Stigma – Overcoming Barriers in Minds and Society’.
Deltagelsen drøftes, og det besluttes at suppleanter også kan få mulighed for at melde sig til.

h. Behandling af ny sammensætning af FU.
Det besluttes, at der skal stemmes om et ny FU-medlem, og der gås til afstemning. Nils H. vælges til nyt medlem af FU.

11. Vandretæppet – til hvem skal det sendes?
Bo Steen: Hvor skal vandretæppet hen; det er aftalt at det skulle hentes af Steen. Det besluttes, at Vandretæppet skal sendes til Torsten Bjørn i Dansk Psykiatrisk Selskab.

12. Vedr. Mikael Kold. Punkter vedr. Mikael Kold /Tom Jul Tom præsenterer sit eget punkt. Det besluttes at sætte punktet på næste LL-møde.

13. Arbejdsdeling i LL
a. Opdatering af liste med LAP´s deltagelse i diverse råd og udvalg.

14. Hjernerne i Risskov Udsættes.

15. Evt.

Referat af møde i Landsledelsen, 22. april 2017

 

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Bo Steen Jensen (Suppl.), Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Finn Parkø (Suppl.), Cornelius Christiansen, Katrine Wiedersøe, Michael Krog, Inger-Liss Christoffersen, Andrea Hermansen og Jørgen Bæk
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen
Afbud/fraværende: René Strøm og Nils H. Andersen


1. Valg af ordstyrer og referent.

Bettina Kræmer Mærsk vælges som ordstyrer. Hanne Wiingaard blev valgt som dirigent. Jakob B. Petersen blev valgt til referent.


2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”). Refereres ikke.


3. Godkendelse af dagsorden.

Der tilføjes som punkt 11 a et punkt om opgavefordeling i LL, og der tilføjes som punkt 11b et punkt vedr. behandlingen af hjerner i Risskov. Dagsordenen er herefter godkendt.


4. Godkendelses af referat fra møde den 11.03.2017 (bilag 4)

Referatet er godkendt.


5. Landsmøde 2017

a. Evaluering af landsmødet

Bo Steen Jensen mener, at det er godt vi har fået lavet et handlingsprogram, der er overskueligt og tilgængeligt. I forhold til landsmødet anfører Andrea, at det fagpolitiske fyldte for lidt og personsager for meget. Under oplægget med Preben Meilvang var der for meget diskussion om ETC, og P. Meilvangs indlæg nåede ikke ud, grundet den indledende forstyrrelse omkring personsagen. Hanne W. efterlyser det positive i evalueringen af landsmødet, og siger blandt andet, at det var en ulykkelig diskussion vedr. personsagen, men der var stor ros til Jytte Banner. Fanen er introduceret af Danmarks-Samfundet og her har vi fået godkendelsen, og det er ikke så enkelt at ændre.

Andrea nævner, at det gode på landsmødet var Preben Meilvang og Jytte Banner, og hun syntes det er en god idé med workshops fremover. Tom Jul Pedersen siger, det var et rigtig fint landsmøde og nævner han har været til 15 foregående Landsmøder. Festmiddagen var god og musikken var god. Arbejdsgrupperne fes lidt ud, og måske skal vi sige at landsmødet fortsætter bagefter og evt. inde i salen. Der er tilslutning til Tom´s idé, og den skal med i planlægningen af næste landsmøde.

Steen foreslår vi laver et evalueringsskema. Hanne S.: Evalueringsskemaer er en god idé. Fanen kunne man bare stille ind. Michael P. Krog siger, at det generelt var et godt landsmøde. Bo Steen Jensen siger, at der andre foreninger der har fået rap over fingrene, for ikke at håndtere personsager rigtigt. Finn siger det var et udmærket landsmøde, men der var en syg mand. Finn mener det er værd at overveje med en ´ ekstra dag til landsmødet.

b. Opfølgning på landsmødets beslutninger: Handlingsprogram

Det besluttes, at punktet kun tages op i en kort form på dette LL-møde, og der tilrettelægges en grundigere behandling på to-dagsmødet i maj. Bo Steen Jensen gør opmærksom på, at Enhedslisten ikke indgår i den satspuljeaftale, der beskriver lovforslaget om sikrede afdelinger, som indgår i handlingsprogrammet for LAP. Hanne Wiingaard nævner, at Peernetværket både kan stå under punkt 6- og 7 i handlingsprogrammet, og oplyser Folkepensionister som hende kan komme i ældrerådet. Michael P. Krog spørger om vi kan lave en oversigt over, hvem der sidder hvor og i hvilke råd, for at synliggøre hvor LAP er repræsenteret.

6. Forretningsorden (bilag 6)

a. Behandling og vedtagelse af eventuelle ændringer til forretningsorden udsættes til 2- dages mødet i maj.

b. Vedrørende fortrolighed og loyalitet

Der opfordres til, at LL-medlemmer overholder forretningsordenen. Yderligere drøftelse af fortrolighed og loyalitet flyttes til 2-dages mødet i LL.

7. Orientering fra

a. FU: Hanne S. Kadziola orienterer om Stop Fattigdom, og om et arrangement med Anette Laigaard på Folkemødet 2017, og et arrangement om Evaluering af kommunalreformen.

Hanne fortæller også, at LAP laver et arrangement sammen med FOA på Folkemødet, evt. sammen med Karen Stæhr.

Steen Moestrup fortæller om sin en dialog med Michael Freiesleben, hvor man er langt fremme med matchende resonans. Steen har også været til møde i Handicaprådet i Hillerød, hvor man blev bedt om at kommentere på tiltaget med akutsenge i Hillerød.

Akutsenge er et tiltag, som kommunerne er blevet pålagt at oprette. I Juelsminde har man et godt samarbejde mellem bostøtter og akutlinjen. Bostøtterne kan selv få sendt dokumentation for, hvad der skete om aftenen.

Bo Steen fortæller, at de nye akuttelefoner også omfatter folk, der bliver smidt ud af konen, og således er det ikke kun et tilbud målrettet psykiatribrugere.

Hanne Wiingaard siger hertil, at der allerede er lignende forsøg, men det er borgerne der skal sige ja til den integrerede psykiatri, herunder videregivelse af oplysninger til involverede instanser og myndigheder.

Jørn Bæk anfører, at det er godt med akuttelefoner, men der er ikke godt, hvis de folk der bemander akut-linjen ikke ved hvad det drejer sig om. Bo Steen fortæller om et pilotprojekt i Griffenfeldsgade med fokus på samarbejdet i psykiatrien, hvor der sidder LAP – repræsentanter, herunder LAP- repræsentanter i byggeplanrådet.

a. LL

8. Konstituering

a. Valg af forretningsudvalg

Orientering om forretningsudvalgets opgaver og præsentation af kandidater. Det oplyses, at Forretningsudvalget skal være på 3 personer. Kandidaterne til FU er: Hanne S., Steen Moestrup, Bettina K., Hanne W. og Jørn Bæk. Kandidaterne præsenterer sig selv, og fortæller hvorfor de gerne vil stille op til FU.

Bo Steen Jensen fortæller, at arbejdet i FU ikke er en loppetjans, og at hoveddelen af jobbet er administrative opgaver, mailbesvarelse og opgaver vedr. personale. Det oplyses, at en suppleant ikke har stemmeret, men kan være med på en lytter til FU-mø der. Resultatet af den lukkede afstemning er, at Hanne S. Kadziola, Bettina K. Mærsk og Hanne Wiingaard genvælges til Forretningsudvalget i LAP.

b. Valg af kasserer

Hanne S. og Steen Moestrup stiller op. Efter lukket afstemning genvælges Steen Moestrup som kasserer for LAP.

9. Godkendelse af arbejdsgrupper (bilag)

Sociale Forhold. Cornelius er LL- repræsentant i gruppen.

Netværksgrupper og brugerstyrede væresteder. Jørn Bæk er LL- repræsentant.

Troels Gade er fremover med i denne gruppe.

December refugie. Hanne S. som er LL-repræsentant skal sørge for, at der laves et forhåndstilbud. Fanebæregruppen. Jan Stig Andersen vil lære flere om fanebæreropgaven, men det bliver kun en enkelt gang, og det vil foregå på sekretariatet.

Bisidder styregruppe. Hanne S. foreslår, at der skal nedsættes en styregruppe. Det besluttes, at Hanne S. samler op på gruppen, og melder tilbage på næste LL-møde.

Blivende refugie. Hanne S. siger, at hun genopstarter refugie gruppen, og der kommer en med fra den ældgamle gruppe. Der holdes mødes i næste uge, og i det videre arbejde er det vigtigt, at der arbejdes med et klart formål. Det er besluttet, at gruppen skal vende tilbage på næste LL- møde.

Bostedskontrolgruppen er nedlagt.

Børn- og ungegruppen. Gruppen er godkendt.

Redaktionsgruppen. Gruppen er godkendt. LL-repræsentant og tovholder er Hanne Wiingaard.

Sommerlejrgruppen. Gruppen er godkendt. LL-repræsentant er Steen Moestrup.

Erfaringspiloterne. Der mangler et formål, men hvem vil gerne gå ind i den.

Der skal skrives ud til dem, og høre om den eksisterer.

Folkemødegruppen. Gruppen er godkendt.

Hjemmesidegruppen. Gruppen er godkendt. Tovholder er Steen Moestrup.

Inspirationsgruppen. Tom er LL-medlem i denne gruppe og er også tovholder.

Det besluttes, at Tom hurtigt indkalder til et møde i gruppen, og giver en tilbagemelding efterfølgende.

Livsglædegruppen. Gruppen er godkendt. Tom Jul er LL-repræsentant og tovholder.

Presse- og lov. Gruppen er godkendt og Steen er tovholder. Ole Nielsen skal slettes som tovholder.

Stop lukning af lokale væresteder. Det besluttes at ændre titlen, (slette København og Frederiksberg i overskriften) og derefter kan gruppen godkendes. Hanne S. er LL- repræsentant.

Bo Steen Jensen siger, at der står i et cirkulære fra 2010, at små væresteder skal lukkes og samles.

Systemramte familier. Gruppen skal slettes, da der ikke har været noget aktivitet.

Arbejdsgruppe vedr. tvang. Bo Steen siger, det er upræcist med ordet tvang, og ordet indgår overalt. Steen spørger om gruppen har mødtes siden 2016, og om der faktisk er produceret noget. Hanne S. siger, at hvis der foregår noget i presse- og lov, som vedrører tvang, så kan det sendes over i gruppen vedr. tvang. Det besluttes at fastholde gruppen. Weekendmedlemstræf lukkes, men LL kan godt lave en ny gruppe, hvis vi vil det.

Ø-lejrgruppen. Gruppen er godkendt. Hanne S. er LL- repræsentant.

10. Økonomi:

a. Tilbud fra TDC. Tilbuddet i bilaget fra TDC er ikke længere gældende.

Det besluttes, at Steen og Jørn Bæk skal indhente nyt tilbud vedr. telefon og internet, og derefter skal dette punkt behandles igen på LL.

b. Ansøgning fra Livsglædegruppen

Det besluttes, at det ansøgte tilskud bevilges med 200 kr. i egenbetaling. Med egenbetaling vil det være kr. 5900, som vil være den reelle udgift.

c. Ansøgning fra medlem

Anmodning om støtte til medlem økonomisk og moralsk. Hanne S. redegør for sagen, herunder om tvang og mulig overtrædelse af psykiatriloven. Det besluttes, at LAP kan sige ja til moralsk støtte. Det aftales, at LAP-medlemmer gerne må rykke LL for svar på ansøgninger.

d. Ansøgning fra LAP Vestsjælland

LL- godkender ansøgning på kr. 10.000 fra LAP-Vestsjælland til foreningsarbejde.


11. Hjernerne i Risskov og arbejdsdeling i LL.

a. Hjernerne i Risskov. Punktet udsættes til todagesmødet i maj.

b. Arbejdsfordeling i LL.

Som eksempel nævnes arbejdet med det politiske og det fremhæves, at det ikke er nødvendigt at indkalde alle og mødes fysisk, man kan bruge internettet og mail.

Hanne S.: LL- er repræsenteret i alle arbejdsgrupper og kan følge, hvilke aktiviteter der er, og også opfordre til at relevante sager fra LAP- mailen behandles. Det er vigtigt, at der meldes ind til LL, hvis der er opgaver som arbejdsgrupperne tager op og arbejder med, så der sker en effektiv informations- og arbejdsdeling.

Efter en kort drøftelse besluttes, at punktet arbejdsdeling i LL tages op på to-dages mødet i LL.


12. Kommende møder:

Forslag til Landsmøde 2018, foreslås at foregå på Hotel Svendborg den 14.04 – 15.04 – 2018. Datoen vedtages.

13. Forslag om møder i landsledelsen i 2017: Datoerne vedtages

19 – 20. maj (todagesmøde i LL)
24. juni
12. august
23. september
4. november
9. december

14. Punkter fra Tom Jul Pedersen

a. Medlemstræf. Punktet sættes på dagsorden til todages mødet.

b. Punkter vedr. Mikael Kold. Punktet sættes på dagsorden til to-dages mødet.

15. Vandretæppe

Til næste LL-møde bør LL-medlemmer tænke over, hvor det skal hen, skal det være en politiker eller borger. Punktet sættes på til todages mødet.

16. Evt.

Cornelius fortæller, at LAP København holder 1.maj i Sydhavnen.

17. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke.

Referat af møde i Landsledelsen, 31. marts 2017

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Hanne Skou Kadziola, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Steen Moestrup, Inge G. Volder, Finn Parkø, Michael Krog, René Strøm, Bo Steen Jensen (suppl.)
Afbud/fraværende: Cornelius Christiansen, Nils Holmquist Andersen, Inger-Liss Christoffersen (suppl.) og Andrea Hermansen.

 

1. Valg af ordstyrer og referent

Referent: Steen Moestrup

Ordstyrer: Hanne Wiingaard

 

2. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelser af punkt 5.b, 6 a og b.

 

3. Godkendelse af referat fra møde den 11.03 2017 (bilag 3)

Boliana´s dans – foregår i stort fælles rum.

 

4. Landsmøde 2017

a. Fremlæggelse af beretning, hvad og hvordan?

Folk må selv læse den. Dirigenterne stiller forsamlingen spørgsmålet om der er væsentlige spørgsmål til beretningen. Afhængig af spørgsmålene, besvares de af LL. Dirigenterne præsenterer landsledelsen. Det oplyses til forsamlingen, at der er klaget til Socialstyrelsen og vi p.t. ikke har modtaget nogen udbetalinger i 2017. Afstemmes med dirigenterne.

b. Sidste gennemgang af landsmødeprogram

Indtjekning foregår ved bord til restauranten. Værelser udleveres fra kl.14.

Katrine holder 10-15 min åbningstale – og 1 min. Stilhed.

Jytte Branner – ½ times oplæg

Praktiske oplysninger fra Hanne W.

Valg af dirigenter og referent.

Punkt omkring P. B. N.

c. Stemmetællere

Idéer: Annamarie , Arne, Lau, Preben Meilvang, Mikael Saxtoft.

d. Tilbud fra TDC (bilag 4d)

Diskussion omkring tilbud. Punktet behandles igen 22.april 2017.

e. Opstilling til Landsledelsen in absentia

Diskussion omkring tidligere tilsvarende situationer. Dirigenterne spørges om deres indstilling.

 

5. Økonomi:

a. Ansøgning fra Livsglædegruppen (bilag 5a)

FU ønskede at LL tager stilling til ansøgningen. Der er forslag om, at brugerbetaling ændres til 200 kr. Det pointeres at det er ture for alle i LAP. Ansøgningen afvises.

b. Lau´s deltagelse i Stigmakonference.

Det besluttes at Lau deltager på konferencen.

 

6. Lukket punkt

 

7. Evt.

FU – børnearrangement står som godkendt.

 

8. Hvordan synes du, mødet gi

Referat af møde i Landsledelsen, 11. marts 2017

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Finn Parkø, Inge Volder, René Strøm, Katrine Wiedersøe, Bo Steen Jensen (supll.) Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Afbud/fraværende: Andrea Hermansen, Nils Holmquist Andersen, Inger-Liss Christoffersen (supll.), Cornelius Christiansen og Michael Krog.

1. Valg af ordstyrer og referent.
Hanne W. blev valgt som ordstyrer og Jakob B. Petersen som referent.

2. Indledende kort personlig runde
 Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Punkt 6 ” Åbent brev til Folketinget” er tilføjet. Der tilføjes et punkt 10 vedr. undersøgelse af muligheden for en billigere revisor for LAP. På det foregående Landsmøde blev LL opfordret til, at undersøge muligheden for en billigere revisor for LAP. Der blev desuden tilføjet et punkt 9b vedr. ”Godkendelse af kontingent”. Efter disse tilføjelser blev dagsordenen godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 28.02 2017

Efter drøftelse af indsendte kommentarer blev referatet godkendt.

5.Landsmøde 2017

a. Godkendelse af beretning – samlet dokument

Efter drøftelse og tilføjelser af rettelser godkendes beretningen.

b. Endeligt tilretning af program

Hanne W. har kontaktet Jan Stig Andersen og Jan vil bære Fanen ind. Kommentarer til programmet for Landsmøde 2017: Programmet er vedtaget. Herefter drøftes beretning og tilretning af handlingsprogrammet.

c. Ekstern og intern LAP-pris: Overrækkelse og PR

Der udarbejdes et diplom vi alle skriver på, og det overrækkes i frokostpausen. Bo skriver pressemeddelelse.

d. Regnskab 2016 og underskrift: Efter en kort drøftelse er regnskab 2016 godkendt.

e. Indkomne forslag

Det samlede dokument med forslag sendes til FU efterfølgende.

f. Forslag vedr. underholdning på Landsmøde 2017

Forslag vedr. klaverunderholdning og ordleg mv. Der sendes svar til forslagsstillere.

g. Stemmetællere

LL skal frem Landsmødet overveje, hvilke 4 personer, der kan blive stemmetællere.

h. Valg af revisor

6. Åbent brev til Folketinget

Der drøftes forslag til et åbent brev til Folketinget. Brevet skal sættes som bilag i Landsmødemappen bagerst, og indsendes til Folketingets medlemmer og til medier.

7. Orientering fra

a. FU

b. LL

Hanne S. er med ”En af Os” i et samarbejde omkring folkemødet i netværket ”Stop Fattigdom nu”. Steen, jeg har været til et møde om tandproblemer, og der var en gruppe til om, hvordan vi tackler medierne. De vil gerne have en repræsentant fra LAP i denne gruppe. Steen vil gerne deltage i mediegruppen og i en gruppe vedr. ”En af os”.

c. Udviklingskonsulent: Udviklingskonsulenten har været på besøg i LAP- Guldborgsund og

Lolland. Der er pt.. meget fokus på Landsmødet og en hel række opgaver i denne forbindelse.

d. Arbejdsgrupper

Blivende refugie: Der er stadig brug for et alternativ til indlæggelse, og det kan refugiet være. Gruppen arbejder videre med udviklingen af refugiet.

8. Lukket punkt

9. Økonomi:

a. Budget 2017: Punktet er færdigbehandlet efter revidering på LL-møde 25.02 2017.

Budget 2018: Er vedtaget på LL-møde 25.02 og lægges i Landsmødemappen.

b. Forslag vedr. kontingent 2017 vedtages.

10. Drøftelse af bemærkning fra Landsmødet 2016 vedr. valg af revisor for LAP.

Punktet drøftes kort. På nuværende tidspunkt h

Referat af møde i Landsledelsen, 25. februar 2017

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Finn Parkø, Cornelius Christiansen, Michael Krog, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen (suppl.)
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Afbud/fraværende: Andrea Hermansen, Inge Volder, René Strøm, Nils Holmquist Andersen

1. Valg af ordstyrer og referent:

Hanne S. blev valgt til ordstyrer og Jakob B. Petersen blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”)

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Med tilføjelse af punkt 8 og punkt 9i ”Ansøgning fra Lap/København Frederiksberg” v/ Katrine Wiedersøe blev dagsordenen godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 28.01 2017

Efter kort drøftelse godkendes referatet uden yderligere bemærkninger. Ordstyrer gentager forretningsordenens beskrivelse vedr. referater: Kommentering af referatet foregår 14 dage efter LL-møder. Godkendelse af referater på LL-møder er en kortvarig formalitet.

5. Orientering fra

a. FU

Orientering vedr. forsøg med medicinfri afdelinger. Der er bevilliget kr. 10 millioner til forsøg i en af landets regioner. LAP kan søge om, at medvirke med personer med brugererfaring som en del af forsøget.

Der er bevilliget kr.9.900 til udflugt til Horsens Statsfængsel i livsglædegruppen.

LAP har været til møde med den fungerende sundhedsminister vedr. etablering af nye socialpsykiatriske afdelinger. Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann går videre med forslaget uanset protester og indsigelser. Arbejdet fremover bør derfor handle om at stoppe folketingsmedlemmerne i at

stemme ja til forslaget. Birgit Elgaard og Thorstein Theilgaard, Bedre Psykiatri var med i delegationen hos ministeren og til det forberedende møde. Herudover har der været møde i Stop Fattigdom og det er et spændende forum, hvor der er et samarbejde omkring Folkemøde 2017 på Bornholm. Deltagerne

i Stop Fattigdom er; Hus Forbi; FOA, LAP Sydhavnskompagniet mfl.

Høringssvar: Der er indsendt høringssvar vedr. oprettelsen af socialpsykiatriske afdelinger og høringssvarene blev omdelt på mødet. LAP er ikke med på det fælles protestbrev som øvrige større interesseorganisationer har indsendt.

b.LL

Katrine: Opfølgende orientering vedr. konference på Christiansborg. Trine Torp sagde i forbindelse med mødet, at der ikke var flere penge at få til psykiatrien. Der mangler medicin, der kan nedtrappe med 10% og der laves forsøg med 20 % reduktion i medicin pr. måned, og det er alt for meget. Katrine foreslår, at invitere til et møde med LIF med deltagelse af Erik Olsen og Katrine Wiedersøe om emnet. Danmarks Lægeforening og Danske Patienter er tillige interesseret i at drøfte medicin med mindre doser.

Beslutning: Der var opbakning til ideen, og Katrine kan arbejde videre med planlægningen af et møde.

Vedr. LAP-deltagelse på brugerkonferencen 2017: Der er ikke pladser tilbage og derfor er det ikke aktuelt længere. LAP-deltagelse på Sinds Generalforsamling 28. februar 2017. Der var ingen der meldte sig til denne. Katrine fortalte om konference på Christiansborg d.7. marts hvor hun ikke kan deltage. Hvis der interesse for det kan et andet medlem få pladsen. Hanne S.: Der har været møde nr. 7 i Sundhedsstyrelsens psykiatriudvalg, og der var samme oplæg som på LAPs nytårskur fra Institut for Folkesundhed. ”En af os” skal have en international konference om af stigmatisering. Møderne i SUM handler om igangværende projekter, herunder fremtidige satspuljeprojekter. Derudover har Hanne S. været til møde i lokalforum København vedr. psykiatri. I forlængelse af tidligere kritik af overbelægning samt flersengsstuer i lukket regi kan PCK nu meddele, at der ikke findes overbelægning og patienterne får enestuer i lukket regi på Rigshospitalet og på Bispebjerg. I Ballerup indlægges stadig to patienter på små enestuer og der er overbelægning på gangen på lukket afdeling. Bo: Halvdelen af pavillonerne er lukket af arbejdstilsynet og lokalplanen kan ikke godkendes, og der for kan der ikke bygges nyt. Ny lov siger dog, at der kun må være enestuer.

c. Udviklingskonsulent

Der var intet under dette punkt.

d. Arbejdsgrupper og evt. genopstart af arbejdsgruppe vedr. blivende refugium

Livglædegruppen: Der var en god tur til Horsens Statsfængsels med Livsglædegruppen.

Sommerlejrgruppen: Der har været møde i sommerlejrgruppen og der er vedtaget et budget som behandles på mødet under punktet ”Økonomi”.

Presse og lov: Der er udarbejdet og sendt høringssvar vedr. oprettelse af socialpsykiatriske afdelinger.

Ø-lejrgruppen: Der har været et godt møde i Ø-lejr gruppen og Ø-lejren er ved at være planlagt.

Hjemmesidegruppen: Det går lidt trægt med hjemmesidegruppen. Det er en lukket hjemmesidegruppe og den er nedsat af LL. Cornelius er med i gruppen. Det er vigtigt, at LL orienteres om arbejdsgrupper og hvem der er med i dem.

Inspirationsgruppen: Gruppen er ved at planlægge et arrangement. Der har været et godt møde blandt andet med Ursula; Mette B. og Inger Ladegård.

Bisiddergruppen: Der er stor tilslutning til bisidderkurset 9.-10. marts i Middelfart. Der er lavet en plan for kurset og der er sendt bekræftigelse til alle tilmeldte.

Bladgruppen: Gruppen har afholdt møde med Brainstorm, og lavet aftaler med deadlines og udgivelsesplaner. Gruppen skal desuden til COOL GRAY. Gruppen har aftalt, at der skal holdes 8 bladmøder om året for at give mere plads til drøftelser.

Blivende refugie: Første møde afholdes på mandag på Orion i gruppen vedr. blivende refugiegruppe. For vi det op at stå kan vi søge satspuljemidler. Bettina vil gerne trække sig som tovholder i gruppen vedr. systemramte familier, og det kræver en ny repræsentant efter landsmødet.

6. Landsmøde:

a. Forslag til oplæg

Vi vil gerne have Preben Meilvangs bidrag med vedr. recovery. Der kan laves et kort oplæg suppleret med spørgsmål fra salen.

Beslutning: Oplægget lægges lørdag efter kaffepausen, varighed 15 min og derefter spørgsmål. 30 minutter i alt.

b. Budget 2018

Hanne W: Kunne man have mere deltagerbetaling på refugiet eller Ø-lejr. Hanne S: Kan refugiet kortes ned til 8 dage med flere deltagere. Kan vi hjælpe med at søge penge direkte til hver enkelt deltager fra Ferie Fonden. Herefter drøftes tilskud til regionale og lokale foreninger. Katrine: Der skal afsættes midler til de lokale afdelinger, skal de skæres ned til kr. 40.000?, tidligere var der kr. 150.000 til hele landet. Hanne S.: Vi skal minimum være 50 deltagere på Sommerlejren. Michael: Hvorfor skal sommerlejren stige og LAP bladet beskæres? Bo: Der sker en almindelig prisudvikling og stigninger skyldes en generel omkostningsstigning, som viser sig i budgettet. Steen: Det er et samlet budget, og der kommer en indtægt fra Ferie Fonden. Beslutning: Budgettet for 2018 godkendes med de rettelser der er kommet, og det lægges i Landsmødemappen.

c. Indkomne bidrag til årsberetning

Katrine indvilliger i at bidrage med en tekst til beretningen vedr. høring på Christiansborg. Bo: Har arbejdet med beretning og handlingsprogram, og der skal skrives mere på dette, herunder med bidrag fra træf i Hillerød. Hanne S. bidrager gerne med tekstbidrag vedrørende aktiviteter fra efteråret.

Beslutning: Efter en kort drøftelse besluttes det, at Steen samler op på hvad der er indkommet til beretningen og hvad der mangler.

d. Forslag til vedtægtsændringer

Sammenfatning vedr. drøftelsen af familiekontingenter og familiemedlemskab: Vi vil ikke have pårørende ind og det skal skrives ind, at vi ikke vil have pårørende. Man skal have psykiatribaggrund for at være medlem. Hanne S.: Det skal på Landsmødet for at vedtage en vedtægtsændring.

Bo: Brug det kommende år til at behandle om familier kan være med. Bettina: Inge V. er i sin fulde ret til at sende forslaget ind. Hanne S.: Det må gerne komme på dagsorden til LL eller Landsmødet.

Beslutning: Inge V. er velkommen til at indsende et forslag vedr. familiekontingenter og familiemedlemskab.

Forslag om vedtægtsændringer vedr. loyalitet

Beslutning: Forslaget er stillet af en enig landsledelse på LL-mødet 25. februar 2017.

e. Kandidater til LAP-priser

Offentliggøres på Landsmødet 2017.

f. Optagelse i arbejdsgrupper

Hanne W.: Alle arbejdsgrupper er åbne, der skal ikke laves optagelseskriterier, – har vi ændret kutymer for arbejdsgrupper. Bo: Det er opstået, fordi vi tidligere har haft for mange arbejdsgrupper der ikke producerer noget. Hvordan får vi arbejdsgrupper til at skabe fornyelser, og derfor skal vi ikke være selektive i forhold til arbejdsgrupper. Tom: Det er for nemt at oprette en arbejdsgruppe. Hanne W: Det skal ikke være svært for nye medlemmer at oprette og deltage i en arbejdsgruppe. Efter drøftelsen træffes en fælles beslutning.

Beslutning: Der skal ikke være kriterier for optagelse i arbejdsgrupper.

g. Åbningstale af eksterne oplægsholdere

Offentliggøres på Landsmødet 2017.

7. (lukket punkt)

8. (lukket punkt)

9. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt

Der mangler udgifter til revisor. Vi har fået lov til at overføre midler. Steen reviderer budgetbilaget.

b. Budget 2017 Budgettet skal skrives under for 2017

Steen: Der er et revideret budget, der skal skrives under og sendes ind 27. februar.

c. Folkemødet 2017. Der ansøges om en budgetudvidelse på kr. 10.000 grundet stigninger i udgifter til leje af sommerhuse. Katrine: Der hvor vi kan møde politikerne er på Folkemødet og derfor er det et vigtigt sted at være. Ellers kan vi ikke være repræsenteret og det er billigt for at være synlige. Bo: Hvordan kan vi ellers repræsentere os – på borgen? Tom: Lobbyisme bør også gøres uden for Folkemødet om sommeren. Michael: Det er vigtigt at være synlig, men LAP bladet er skåret ned. Beslutning: Budgetudvidelsen godkendes. Punktet vedr. generel synlighed og lobbyisme tages op

igen på et særskilt møde efter Landsmøde 2017.

d. Ansøgning fra Stop-Op

Har været behandlet på tidligere LL- møde.

Beslutning: Ansøgningen afvises.

e. Ansøgning fra LAP-ungdom

Efter en god drøftelse træffes en beslutning.

Beslutning: Ansøgningen godkendes.

f. Indkøb af adgang til INFO media

Katrine, vi skal have adgang i lighed med Bedre Psykiatri og Sind for at kunne kommentere Facebook, og så vil vi kunne komme frem i skoene. Vi bliver nødt til at have adgang for at agere i det politiske arbejde. Der skal udvælges færre søgeord. Infomedia drøftes indgående. Under behandlingen

af dette punkt og på resten af mødet blev Hanne W. ordstyrer.

Beslutning: Det besluttes at købe adgang til Infomedia. Det skal dog afgøres om medieomtale af LAP skal indgå i abonnementet.

g. Jule- og nytårsrefugium

Refugiet er allerede på budgettet. Der skal senere vælges en LL-deltager til arbejdsgruppen.

h. Budget Sommerlejr 2017

Beslutning: Budgettet godkendes.

i. Ansøgning fra Lap/København Frederiksberg v/Katrine Wiedersøe

Beslutning: Ansøgningen på kr. 9100 kr. godkendes.

10. Forslag fra Inge Volder angående mødeafvikling

a.10 minutter til hvert punkt

Vis respekt for hinanden og forsøg med en aftalt tid til hvert punkt.

Beslutning: LL- tager den gode idé til mødeafvikling ad-notam og tager eventuelt forslaget op igen på et senere tidspunkt.

11. Punkter fra Tom Tom læser egne punkter op.

a. Referater: Første punkt vedr. referater. Efter en kort drøftelse konkluderes: Punkter fra LL-medlemmer kan komme på dagsordenen, og dagsorden og referat godkendes på møderne. Bettina: Respekter andre, og tænk dig rigtig godt om i forhold til hvad du virkelig gerne vil have på dagsordenen.

Vedr. arbejdsgrupper, Steen: Der er ved at blive ryddet op i arbejdsgrupper og de inaktive bliver herefter betegnet som inaktive arbejdsgrupper.

b. Hvad gør vi for at få LL møder til at fungere bedre? Punktet udsættes til 22.april

c. Brugen af LAP-støtter

Hanne W: Der er ikke kommet noget ud af forsøget med LAP støtterne. Steen: Det var et forsøg på at give et løft og efterfølgende formalisere dette. Bo: Man spreder nogle idéer vedr. LAP støtter og det hedder vist ikke LAP- støtter. Hanne S: Det var et pilotprojekt og der er ikke noget nyt vi kan arbejde videre med.

d. Evaluering af LAP-støtteuddannelsen? Hvad skete der, hvad var godt? Mindre godt? Hvad kan vi ændre til næste gang? Det var et forsøg og der arbejdes ikke videre med LAP- støtteuddannelsen.

e. Skema til behandling af økonomiske ansøgninger. Der arbejdes videre med et sådant skema, som vist også tidligere har været drøftet.

12. Nye mødedatoer

Der planlægges et møde efter Landsmøde 2017.

13. Dagsordenspunkter til næste LL-møde

Næste LL-møde vil kun omhandle Landsmøde 2017.

14. Evt.

Finn: Artikel fra Ekstra Bladet ved psykiatriens tilstand. Kan Finn ringe til dem og tale med Ekstra Bladet vedr. bidrag fra en bruger.

Beslutning: LL svarer ja til forespørgslen og Finn kan gå videre med dette. Cornelius: 18. marts er der generalforsamling i hovedstadens omegnskreds.

15. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af møde i Landsledelsen, 28. januar 2017

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Inge G. Volder, Hanne Skou Kadziola, René Strøm, Finn Parkø, Cornelius Christiansen, Michael Krog, Nils Holmquist Andersen, Inge-Liss Christoffersen (suppl.)
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Afbud/fraværende: Andrea Hermansen og Katrine Wiedersøe

1. Valg af ordstyrer og referent

Steen Moestrup vælges som ordstyrer, Jakob B. Petersen som referent.

Inge V. Volder foreslår, at der gives 10 minutter til hvert punkt og at referatet godkendes umiddelbart på LL møde. Ifølge forretningsordenen er referatet godkendt efter høringsfasen. Dette forslag vedr. mødeafvikling skal behandles som selvstændigt punkt på næste møde LL møde.

2. Godkendelse af dagsorden

Der var som det første en drøftelse af måden dagsordenspunkter kommer på til LL-møder.

Indledningsvis opfordres LL- mødedeltagere til at se på dagsordnenen, læse forretningsordnenen, og kommentere på eventuelle mangler i dagsordenen straks ved modtagelsen af denne for at sikre en effektiv mødeafvikling. LL- mødedeltagere opfordres tillige til at samle og indsende punkter og kommentarer til dagsordenen i god tid for at forebygge tilføjelser og mere omfattende drøftelser og ændringer på selve mødet. Med drøftelsen af ovenstående og ombytning af pkt. 10 og pkt. 11 blev dagsordenen godkendt.

3. Referat fra LL-møde 26-27. november 2016

Godkendelse af referat fra mødet den 26.-27. november 2016.

Referatet godkendes.

4. Behandling af punkter vedr. inspiration fra Michael Kold

Punktet udgår og behandles ikke på mødet.

5. Forslag til ændring af organisering.

Drøftelse af punktet frafaldes af forslagsstiller Nils H. Andersen. Der opfordres dog til, at der strammes op vedr. den interne organisation og kommunkation mellem FU og LL.

6. Landsmøde 2017 (1. – 2. april 2017)

a. Landsmødeprogram: Forberedelse af Landsmøde, tidsplan

Udsendelsen skal rykkes til den 20 og 21. marts, og her skal indkaldelsen udsendes.

b. Drøftelse af foreløbigt program (bilag 8b)

Dirigenter på Landsmøde 2017 er Allan Ohms og Benny Lihme. Hanne W spørger; hvem holder velkomstalen og det ikke kan være nogen fra LL, som er på

valg. Hanne W. foreslår, at Katrine W. holder velkomsttalen, og Katrine har allerede sagt ja til at holde talen. Steen og Hanne W. nævner at eksterne oplægsholdere behandles på næste LL møde 25.02.

Inge V. spørger om LAP behøver en taler. Herefter nævnes følgende forslag til åbningstalere; Mette Brandt Kristensen. René: Psykiatriordføreren fra Alternativet, Torsten Geil. Hanne S.: Claus Oxfeldt, Jesper Hjøllund. Bo foreslår Formanden for Retslægerådet som oplægsholder. Det besluttes, at der inden næste LL møde skal indsendes forslag og begrundelser vedr. oplægsholdere

c. Indkaldelse til Landsmøde 2017 Indkaldelsen er godkendt.

d. Eventuelle vedtægtsændringer til behandling på Landsmødet

Steens forslag til vedtægtsændring fra pkt. 4, samt Inge Volders forslag til familiemedlemskab af LAP.

e. LAP priser: (lukket punkt) Der træffes ikke en beslutning og punktet tages op igen på LLmøde 25.02.

f. Beretning:

Arbejdsgrupperne plejer at skrive og blive adviseret. Der skal tages udgangspunkt i handlingsprogammet 2016-2017. Der nedsættes en arbejdsgruppe til det videre arbejde med med beretningen.

g. Budget 2018: Steen: Kan bladet trykkes på en anden måde, så der ikke trykke et stort fysisk oplag, og vi dermed sparer penge på budget 2017. Kan det udsendes elektronisk og ikke kun fysisk. Hanne W. spørger om vi skal overveje lave en bladapp? Hanne S. svarer, at det kræver en anden hjemmeside, men at LL kan indhente inspiration fra Min Vej til en smartere måde at gøre det på. Det kan være en løsning, der både omfatter PC og andre læseplatforme.

Vedr. støtte fra Arbejdsmarkedets FerieFond spørger Steen om indtægten skal bogføres fra næste år, og nævner at LAP fremover også kan søge tilskud til førtidspensionister.

h. Vedr. opstilling til Landsmøde. På valg er Steen Moestrup, Finn Parkø, Bettina Kræmer Mærsk, Inge G. Volder, Rene Strøm, Nils H. Andersen og Hanne Skou Kadziola. Nils er valgt som suppleant.

7. Orientering fra arbejdsgrupper, FU og LL

a. FU:. Høringen på Christiansborg om personlig medicintilpasning d 13.12 2016 var en stor succes. Dog var der flere tilmeldte fra LAP, der ikke mødte op til høringen. Herudover er der ikke yderligere informationer, som ikke allerede har været udsendt og debatteret.

b. LL: Steen: Orientering om artikel vedr. Flemming C. i Politiken. Steen fortæller videre om en drøftelse med to studerende, og nævner begrebet psykisk ubalance m.m. René har været på nytårsrefugie og var meget glad for det. Nils: Undersøger om deltagelse af LAP bladet i INFO-media. Nils fortæller derudover om et samarbejde mellem Rudersdal kommune, Nænsomt Nødværge, og LAP om sammen at nedbringe brugen af tvang. Der er et samarbejde med Carina, og LAP skal med i samarbejdet og medvirke til at udsatte og personale uddannes sammen.

Nils fortæller om et TV-indslag han har været med i på TV-2 og tilføjer, at det fremover i lignende medieoptrædener skal nævnes, at Nils er medlem af og arbejder i LAP.

Der var stor tilfredshed med artikel vedr. resonans. Der var 32 til nytårskur 26.01 2017 og det var en stor succes. Der var dog folk der ikke dukkede op, måske fordi invitationen var stilet til lokalformænd. Hanne S.: Har været til to møder i psykiatrialliancen. Der skal være to fælles møder, og der er et koordinationsudvalg, hvortil der skal repræsentanter efter sommerferien 2017. Der skal gives et mandat fra hver forening vedr. valg til koordinationsudvalget.

Hanne S. har derudover været til møde vedr. Stop Fattigdom, og nævner at udviklingskonsulenten skal med til mødet næste gang. Møde i vedr. forskning i Patoligisering i regi af R.R. I Responsible Research and Innovation i Aarhus. Det var en meget relevant og spændende konference i Aarhus. Hanne S. brugte eksempel vedr. bipolaritet på mødet. Hanne sidder i arbejdsgruppe vedr. ”Vold på bosteder”, og her arbejder man blandt med om personalet skal uddannes sammen med beboerne.

Herefter drøftes om, der kan komme en artikel i LAP Bladet vedr. en beboer på bosted? Nils beskriver en idé til, hvordan man kan samle graverende udtryk fra overlæger og udgive dem i bog. Mødedeltagerne er enige om, at det vil være en god idé. Steen fortæller om en forskningsgruppe vedr. Tvang, hvori han indgår og tilføjer, at han også indgår i Projekt Udenfor og en bruger fra SAND. Herudover fortælle Steen om ønsket om at etablere et bosted for unge på Fyn, som nu bliver en realitet, hvilket er en rigtig stor sejr. Tom orienterer om, at unge kan indlægges hurtigere og mere fleksibelt med en ordning vedr. brugerstyrede senge. Betegnelsen ”brugerstyrede senge” er nu ændret til patientstyrede indlæggelser.

Orientering fra arbejdsgrupper:

c. Bladgruppe,- orientering fra gruppen. Har været drøftet tidligere.

d. Presse og lov. Der er indsendt tre høringssvar vedrørende:

1) Høring over udkast til lov om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

2) Høring over forslag til lov om udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller chikanerende adfærd. Bo Steen: Det er spørgsmål om brug af viden i lovarbejdet, fx blev der er allerede i 2007 opfordret til Fælles Sprog, men det bliver ikke brugt.

e. Bisiddergruppe. Der er bisidderkursus i Middelfart 9-10. marts 2017.

Der er ikke søgt eksterne midler til en blivende bisidderordning i LAP, da målgruppen i det seneste puljeopslag fra Sundhedsstyrelsen var anderledes i forhold til LAP. Hanne S.: Tanken er, at der skal laves et større møde, hvor der inviteres en udefra, og der uddannes en form for særligt uddannet bisidder i hver region. Derfor skal der uddannes et særligt bisidderkorps.

f. Evt. genopstart af arbejdsgruppe vedr. blivende refugium 

Der skal laves et blivende refugie, hvor man ikke kommer i hospitalsmiljøet, men kommer et sted hvor man kan trække stikket ud i en periode. Der skal være nogle ansatte, der kan tage hånd om de indlagte. Spørgsmålet er om vi har ressourcerne i LAP, derfor kan vi evt. indgå i samarbejde med Fountain House, Galebevægelsen mfl. Hanne S. har talt med Pernille J. om at gå videre med og der kræves en LL-beslutning. Spørgsmålet er, om der skal genoptages en egentlig refugiefond. Hanne W. spørger om der er andre LAP medlemmer der vil indgå i samarbejdet.

g. Punkter fra Tom J. Pedersen

Fungerer arbejdsgrupperne. Der er 26 arbejdsgrupper, men der er 16 grupper, der ikke har lavet referat. Konklusionen er, at der arbejdes på at rydde op i arbejdsgrupper -også på hjemmesiden – , og dette arbejde ligger i hjemmesidegruppen.

h. Andre arbejdsgrupper. Punktet er udsat til næste LL-møde.

i. Udviklingskonsulent

8. Budget 2017- 2018

a. Budget 2017-2018. Steen orienterer vedr. budget 2018.

b. Budget 2018 – Steen orienterer og det besluttes at Hanne W. og Steen forbereder budget 2017-2018.

9. Økonomi

a. Ansøgning til LAP fra Stop Op, Nysted vedr. støtte til jubilæum. Der er efterspurgt yderligere oplysninger vedrørende ansøgningen og Steen orienterer yderligere om ansøgningen.

De regner med 50 -100 deltagere, og det er en ansøgning om et beløb på kr. 15.000. Drøftelsen af ansøgningen ender med at ansøgningen afvises.

 b. Ansøgning fra Inspirationsgruppen. Tom J. Pedersen fortæller om ansøgning til LAP vedrørende Lære-elev forhold, Krop og bevægelse, mindfulness. Beløbet omfatter kr 72.000. Beløbet vurderes af LL som en stor betaling for en forholdvis mindre gruppe personer. Konklusion: Ansøgning er afvist.

 c. Folkemødet 2017. Der ansøges om budgetudvidelse på kr. 10.000 grundet stigninger i udgifter til leje af sommerhuse. Punktet er udskudt til næstkommende LL- møde.

 d. Brev fra refugiegruppen. Punktet er udskudt til næstkommende LL- møde.

 e. Indkøb af adgang til InfoMedia. Punktet er udskudt til næstkommende LL- møde .

 f. Børn og unge: Ansøgning fra Inge Volder vedr. LAP -medlemskab for børn og unge og cirkusskole for store og små. Hanne S. udtrykker bekymring for, at det bliver svært at holde LAP som en brugerorganisation hvis dette tiltag gennemføres. Hanne W. spørger om der skal være egenbetaling for deltagere på arrangementet vedr. cirkusskole. Inge V. fortæller, at der skal tilmeldes 30 deltagere en måned før arrangementet vedr. cirkusskole. Transporten betales af deltagerne, derfor vil det være kr. 11.500 der ansøges om. Budget godkendes med kr.11.500 + porto.

 g. LAP København og Frederiksberg

Punktet vedr. ansættelse i LAP København/Frederiksberg er besluttet på tidligere møde.

10. (lukket punkt)

11. Evt.

Der var intet til dette punkt

12. Hvordan syntes du mødet gik?

Referes ikke

Referat af møde i Landsledelsen, 26-27. november 2016

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Hanne Skou Kadziola, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Andrea Hermansen, Steen Moestrup, Lars Kristensen, Inge G. Volder, Finn Parkø, Cornelius Christiansen, Nils Holmquist Andersen, Bo Steen Jensen (suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Michael Krog, René Strøm

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne Skou vælges som ordstyrer, Karl som referent.

2. Internt lukket punkt

3. Godkendelse af dagsorden.

FU ønsker at tilføje: som punkt 6 b.: Køb af nye stole, 6 c: Køb af i-pads.

Som pkt. 7 b.: Startdato for ny medarbejder.

Nils ønsker et punkt om ekstern facilitator til møder i landsledelsen: Bliver nyt pkt. 14.

4. Godkendelse af referat fra møde den 15. oktober 2016.

Referatet godkendes

5. Orientering fra

a. FU.

Der er brugt meget tid på ansættelsessamtaler og på at læse mails. Tom spørger, hvor-for han først har kunnet få lov at se klager over ø-lejren for nylig. FU: Der har været en længere proces med at viderebringe klagerne og lade ø-lejrgruppen forholde sig til dem.

b. LL

Steen har som opfølgning på sidste mødes drøftelse været på besøg i Salon Prana og ser ingen mulighed for at LAP kan give tilskud til stedet.

Hanne W. nævner at Chresten Kistrup er overgået til ansættelse i Slagelse.

Tom spørger om årets tilbud om refugium stadigvæk er en form for behandling.

Hanne S. har været til møde i KL om fremtidens socialpolitik og til møde i Socialsty-relsens følgegruppe om retningslinjer for forebyggelse af vold på bosteder.

Hanne S. har også været til møde i Sundhedsstyrelsens udvalg vedrørende psykiatri: mere referater end drøftelser.

Andrea udtrykker skuffelse over sit arbejde i gruppe vedrørende national retningslinje for depressionsbehandling.

Nils nævner, at Rudersal kommune som den første kommune vil inddrage brugere i nænsom nødværge.

Bo omtaler sin deltagelse i konference vedrørende mental sundhed, hvor man bl.a. be-rørte ideen om at arbejde med åben dialog i konfliktløsning/voldsforebyggelse. Han nævner desuden den nye tilgang om det nære sundhedsvæsen, som indføres i begyn-delsen af 2017.

Katrine orienterer om høring på Christiansborg den 13. december om personlig medi-cin, som arrangeres i samarbejde med MF Trine Torp.

c. Udviklingskonsulent

Karl gør rede for, hvordan han har fulgt op på forligsteksten vedrørende forebyggelse af vold på bosteder, hvor Alternativets ordfører reagerede med, at vi i LAP havde mis-forstået den del af forligsteksten, der vedrører varigheden af evt. tvungen anbringelse på de nye ”socialpsykiatriske afdelinger”. Efter kontakt med kontorchef i Sundheds-ministeriet, viser det sig, at uklarheden i forligsteksten skyldes de sene natlige for-handlinger, og at et kommende lovforslag formentlig vil indarbejde, at man højest kan være ufrivilligt anbragt på en af de nye afdelinger i op til 60 dage, efter at seneste tvangsindlæggelse i henhold til psykiatrilovene almindelige bestemmelser er ophørt. Hvis det forholder sig sådan, giver det igen mening, når der i forligsteksten står, at en kommunalbestyrelses beslutning om tvungen anbringelse skal tages op til nyvurdering hvert halve år. Karl blev af kontorchefen bedt om at videresende mail fra Alternativets ordfører, for at ministeriet kunne få mere klarhed over, hvad der faktisk var blevet be-sluttet i de sene nattetimer!

d. Arbejdsgrupper, herunder rapport om pilotkurser i Maribo (bilag 6 d) og evt. genopstart af arbejdsgruppe vedr. blivende refugium.

Inge: Ungegruppen holder møde den 28.11. m.h.p. udarbejdelse af folder.

Steen: Sommerlejrgruppen holder møde i januar. Hjemmesidegruppen holder møde den 15.12. Cornelius efterlyser ifølge Steen at få bevilget midler til at arbejde med oplæg til ny hjemmeside.

Steen efterlyser godkendelse af presse-/høringsgruppe, hvorefter gruppen godkendes.

Inge: Der er møde vedr. Folkemøde 2017 den 3. december.

Finn: Ø-lejrgruppen har fundet et nyt sted ved Henne Strand til afholdelse af lejr.

Tom efterlyser oplysning på hjemmesiden om LAP-støtter. Der sættes spørgsmål ved, hvor vidt der er tale om et korps af støttepersoner, der kan rekvireres af andre med-lemmer, og der gøres opmærksom på, at der ikke er truffet nogen beslutning om dette.

Andrea orienterer om, at der nyligt har været holdt landsdels-træf i Peernetværket og opfordrer til, at alle bakker op om peer-ideen.

Hanne oplyser om, at hun gentagne gange har opfordret Inspirationsgruppen til at sætte sig ind i, hvad der sker i Vendepunkter, Peernetværk mv.

Emnet om opfølgning af peer støtte kursus mv. tages op på næste møde.

Henning Jørgensen indfinder sig som tilhører til mødet, og Steen foreslår, at han får mulighed for i 5 minutter at fremlægge et tibud for landsledelsen om at give LAP en pose penge til at arbejde med etablering af et blivende refugium. Hanne gør opmærk-som på, at der ikke er foregået nogen forudgående drøftelse i arbejdsgruppen.

Henning byder ind med, at hans selskab Nektar Aps gerne vil tilbyde støtte i form af en donering på op til 1 mio kr. til at etablere bygning eller lokaler til et blivende LAP-refugium.

Henning oplyser i øvrigt, at ideen med at uddanne LAP-støtter drejede sig om at gøre folk bedre til at lytte, da han mener, det er det der er brug for, når det handler om at arbejde med sine følelser. Det besluttes at arbejde videre med at etablere en arbejds-gruppe til realisering af projektet.

6. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt.

Steen gør opmærksom på nogle regnskabstekniske problemer i opstillingen vedrø-rende balance, bl.a. håndteringen af tips- og lottomidler.

b. Indkøb af nye stole.

Bettina foreslår, at der indkøbes nye og bedre stole til mødelokalet på sekretariatet. Det siges der ja til.

c. Indkøb af i-pads.

Bettina foreslår, at der indkøbes i-pads til at lette arbejdet i landsledelsen. Ideen bak-kes op bl.a. med den tilføjelse, at det evt. vil kunne gøre det nemmere at byde ind med aktuelle indlæg på facebook mv.

7. Lukket punkt. Ansættelse af ny udviklingskonsulent

Det besluttes at ansætte som indstillet pr. 1. december.

8. Forslag om bisidderkursus v. Inge Volder

Inge har indhentet tilbud fra Malene Sønderskov (17.000 + moms), som underviser og på op-hold og forplejning på Hotel Park i Middelfart (ca. 1200 pr. person).

Det besluttes at afsætte en ramme til at tilbyde bisidderkursus i februar måned til max. 20 del-tagere.

9. Punkter fra Tom (bilag 10)

a. Hvordan undgår vi personlige angreb?

b. Dokumentation af påstande

c. Adfærd på Giraffen

d. Ansvar for lydoptagelse af møder

Lydoptagelsen svigtede på sidste møde i landsledelsen.

Det vil fremover være udviklingskonsulentens ansvar i samarbejde med Cornelius at sørge for at møderne optages.

e. Ens behandling af økonomiske ansøgninger

10. Genbemanding af Karls eksterne poster:

a. Sundhedsstyrelsens psykiatriudvalg

Hanne S. overtager opgaven.

b. Psykiatrinetværket

Finn bliver valgt til at være LAP’s repræsentant sammen med Hanne S.

11. Nytårskur, 2017: forslag fra Steen og fra FU (bilag 12)

Steen foreslår at invitere partiernes psykiatriordførere og evt. få rapporten fra Statens Institut for Folkesundhed om kontakter og indsatser i psykiatrien præsenteret på mødet.

FU foreslår, at nytårskuren også bruges som lejlighed til at afholde afskeds- og velkomstre-ception for Karl og hans afløser. Det besluttes at gennemføre et arrangement som foreslået. Det planlægges af FU i samarbejde med Steen og Bo.

12. Kommende møder i landsledelsen 2017

FU foreslår: 28. januar, 25. februar, 11. marts, formøde den 31. marts op til landsmødet

den 1. – 2. april. De foreslåede datoer bliver godkendt. Inge og Andrea har på forhånd meldt

afbud til mødet den 25. februar.

13. Karls sidste arbejdsdag

FU foreslår, at mødes til afskeds-/velkomstarrangement og julefrokost den 15.12. kl. 13.

Det besluttes at godkende forslaget, idet der rundsendes en invitation m.h.p. tilmelding.

14. Forslag om ekstern facilitator til møder i landsledelsen

Nils opfordrer til at der fremover, især hvis der er følsomme emner på dagsordenen, inviteres en facilitator udefra.

15. Evt.

Inge vil også gerne fremover have materialer på papir. Hanne S. vil gerne til næste møde have et punkt om blivende refugium. Hun efterlyser desuden en åben drøftelse om, hvem der skal have LAP-prisen og hvem der skal holde åbningstalen på landsmøde 2017. Hun vil gerne have punktet med på næste møde. Andrea vil gerne have emnet om mail etik med på næste møde. Steen oplyser om, at han vil forsøge at ændre dato for møde med kampagnen En af os.

16. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af møde i Landsledelsen, 15. oktober 2016

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Hanne Skou Kadziola, Tom Jul Pedersen, René Strøm, Katrine Wiedersøe, Andrea Hermansen, Steen Moestrup, Lars Kristensen, Inge G. Volder, Finn Parkø, Nils Holmquist Andersen (suppl.), Inger-Liss Christoffersen (suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Michael Krog, Cornelius Christiansen

1. Valg af ordstyrer og referent

Bettina og Hanne W. vælges til ordstyrere, Karl til referent (blev afløst af Steen under det meste af mødet).

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Tom foreslår, at medtage en drøftelse af, hvad landsledelsen vil bruge af tilbagemeldingerne fra  Michael Kold. 1 stemmer for, 8 stemmer imod.

Karl foreslår, at sætte tid af til at drøfte forligsteksten fra nattens forlig om forebyggelse af vold på bosteder. Emnet tages op som nyt pkt. 5. Andrea foreslår, at ansøgningen fra Salon Prana tages op igen: punktet indgår som nyt pkt. 10 e. Hanne S. foreslår, at landsledelsen tager stilling til nye medlemmer af ø-lejr gruppen. Tages op som nyt pkt. 9 a. Valg af nyt LL-medlem til inspirationsgruppen. Tages op som nyt pkt. 9 b. Nils ønsker et punkt om regnskabsaflæggelse og bilag: medtages som pkt. 11 f. Karl nævner, at han har enkelte poster som skal genbemandes i Sundhedsstyrelsens psykiatriudvalg og i Psykiatrinetværket, medtages som nyt pkt. 9 c. Steen ønsker at drøfte, hvad der er sket med arbejdsgruppe, der skulle tage sig af høringssvar: medtages som pkt. 9 d.

4. Godkendelse af referat fra møde den 17. september 2016

Referatet godkendes.

5. Forlig om forebyggelse af vold på bosteder

Indledningsvis omdeles forligsteksten fra det forlig, som natten mellem fredag den 14.10. og lørdag den 15.10. er indgået mellem regeringen og samtlige partier undtagen Enhedslisten (satspuljekredsen). Der holdes en læsepause, hvor alle får mulighed for at sætte sig ind i forligsteksten.

Karl gennemgår og kommenterer indholdet af den del af forliget, der vedrører de kommende ”socialpsykiatriske afdelinger”. Han gør desuden rede for diverse korrespondance og telefonisk kontakt med de forskellige psykiatriordførere og giver udtryk for den opfattelse, at det flertal, der tidligere har taget afstand fra at indføre en ny form for tvangsanbringelse af personer, der ikke opfylder gældende psykiatrilovs bestemmelser, er løbet fra deres tidligere udmeldinger. Efter en uddybende drøftelse besluttes det, at lade Steen afløse Karl som referent og at Karl udarbejder et udkast til pressemeddelelse.

Senere på mødet (mellem behandlingen af pkt. 7 a og 7 b) vender Karl tilbage med et udkast til pressemeddelelse: ”Politisk Studehandel sælger ud af psykiatribrugeres menneskerettigheder”, som gav anledning til følgende bemærkninger:

Godt oplæg

Bør præciseres at kommunalbestyrelsen ikke har den faglige adgang.

Hvor er paragraf 71-tilsynet ?

Hvordan med grundloven ?

Kan man anbringes uden dom ?

Lad os prøve at være tidlig ude med en pressemeddelelse.

Man har sikret sig i forhold til grundloven – hvor man kan gå til domstolene.

Misbrugere kan ikke tvinges i behandling.

Udkastet blev – med få rettelser – godkendt af en enig Landsledelse.

Karl gik derefter i gang med at distribuere pressemeddelelsen til medier, politikere og samarbejdspartnere i Psykiatrialliancen.

6. Orientering fra

a. FU

Stor gave er sendt retur pga. det var en fejldisponering.

Stillingsopslag er sendt ud – Hanne har modtaget 6 opkald fra ansøgere.

Jobindex står for håndtering af ansøgninger og annoncen er tillige lagt på hjemmesiden.

Hanne deltager i følgegruppe for nationale retningslinjer for nedbringelse af vold på bostederne.

Steen spørger til konflikt mægling med AL.

b. LL 

Katrine: Dialoggruppe på PsykiatriTopmødet gik godt. Gode oplæg og god debat. Positive udmeldinger fra deltagerne.

Katrine: Der er en del brochurer som mangler – liste skrives til kontoret.

Rullegardiner med reklame for LAP mangler i Kbh.

Nils – deltog i oplæg omkring senfølger efter sexuelle overgreb – materialet og udregninger var rigtig godt.

På Skt. Hans laver de skadesreduktion i forbindelse med rygning af hash ud fra et synspunkt om, at det faktisk gavner patienterne.

Tom – deltog i en konference ”lighed i behandlingen” og har lavet foto til bladet og artikel.

Region Midtjylland – et møde – nedbringelse af tvang ved at anvende softwords, deeskalering af konflikter.

Inge: På Bazaren blev der delt op mod 400 net ud, der forsvandt desværre en del tudser til at male på sten.

Hanne W.: Peernetværket har været glade for PsykiatriTopmødet.

Har tidligere deltaget i møder omkring deeskalering.

Region Sjælland har lavet lokale aftaler om arbejdsmiljø.

Der har været en sag omkring tilsyn med læge, der har givet anledning til fyring og ophør.

Steen deltog i PsykiatriTopmødet og gav ros til for det gode, oplægsholderen kom med. PsykiatriFondens 20 års jubilæum var god networking. Deltager i Forskningsprojekt omkring hvad der virker på nedbringelse af Tvang – prøver at sparke spørgsmål omkring udskrivningsguide og sexlivet ind i denne.

Andrea – PsykiatriTopmødet tog emnet PeerToPeer og det var godt.

Netværk, livshistorie og resurser er vigtigt af have i fokus. Det er ikke muligt at få en medunderviser til Vendepunkts undervisning i Svendborg. Glad for at være blevet Peer-underviser. Veteran-projektet er bragt i fokus overfor Poul Nyrup.

Inger-Liss havde taget sit barnebarn med til PsykiatriTopmøde, savnede brugerne. Stedet var ikke så godt som tidligere. Savnede kendte mennesker. Standene var på snævre gange.

Hjemmesidegruppen holder møde d. 27. okt. 2016

c. Udviklingskonsulent

d. Arbejdsgrupper

Inge har deltaget i Erfaringspiloterne – hvor det er alle mulige erfaringer, som skal bringes i spil. Afventer nyt formål fra arbejdsgruppen.

Folkemødegruppen holdt møde og har været meget effektive – Peerstøtte, medicinskadeerstatning, inklusion i samfundet – næste møde 3. nov. kl. 11.

Børn og ungegruppen har holdt pause, men holder møde inden jul.

Refugiegruppen har holdt møde og mangler endnu et tilbud fra Inspirationscentret.

Sommerlejrgruppen har bedt et medlem om at trække sig. Omkring evaluering af sommerlejren, synes 86% om stedet og vi har vedtaget at blive på Brenderup næste år.

Arbejdsmarkedsgruppen har haft et godt møde og en god temadag.

7. Internt lukket punkt: Loyalitet

a. Hvad forventer vi af hinanden som medlemmer af LAP’s landsledelse, og hvad gør vi, når ll-medlemmer overskrider grænser for loyalitet?

Refereres ikke.

b. I hvor høj grad kan man som LAP-medlem modarbejde foreningen ved fx at klage til diverse ministerier, uden at det får konsekvenser for ens medlemskab?

8. Evt. medlemstræf i november/december 2016 v. Hanne S.

Hanne S. redegør for mulighederne for at holde medlemstræf på Hillerød Vandrerhjem fredag d. 25. og 26.  nov., hvor LL bliver og holder LL møde i forbindelse.

Hanne S. og Karl går videre med det.

9. Diverse LL repræsentationer og arbejdsgrupper

a. Nye medlemmer af ø-lejr gruppen

Ølejrgruppen tilføjes Hanne S, Cornelius, Finn, René.

b. Nyt LL-medlem til Inspirationsgruppen

Tom er LL repræsentant for Inspirationsgruppen. Mette har meddelt, at hun trækker sig som tovholder. Tom afklarer med gruppen om han overtager denne funktion.

c. Genbemanding af Karls poster

Poster fra Karl fremlægges på næste møde.

d. Pressemeddelelse/lovforslagsarbejdsgruppe

Blev ikke behandlet.

10. Bisidderkorpset i fremtiden v. Inge Volder

Inge foreslår kursus for 20 personer i Middelfart: 1195,-  med overnatning. pr. pers.

Tilbud på undervisning – 40.000 kr. to dage eller DUHK 2 timer til 3000 kr.

Debat om kursus.

Forslag om kursus for 10 pers. Næste år.

Annonce i bladet i nr. 4.

Forslag til næste møde.

11. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt (bilag 10 a).

b. Ansøgning om tilskud kr. 25.000 fra LAP Guldborgsund (bilag 10 b).

Godkendt af en enstemmig Landsledelse

c. Ansøgning om tilskud kr. 10.000 fra LAP Horsens (bilag 10 c).

Godkendt af en enstemmig Landsledelse

d. Anmodning om tilskud til advokatbistand i bisiddersag (Steen).

9 stemmer for

1 imod

1 undlader

e. Tilskud til Salon Prana

Andrea og Steen redegjorde for projektet, mail rundsendt – Joseph.

Et ægte PeerToPeer projekt .Vil samarbejde med LAP. Københavns Kommune ser projektet som et positivt omdrejningspunkt.

Joseph er medlem af LAP.

Hvorfor skal vi give dem penge ?

Er det LAP´s ærinde?

Vendepunkter og Outsideren flytter måske fra LAP Kbh.

Vi må ikke give penge til fast ejendom.

Det her er ikke noget som LAP står for, men nærmere en alternativ klinik.

Tom har spurgt Socialministeriet, og de sagde nej.

Tom har sendt mail til Socialministeriet for at høre om pengene må anvendes til dette. Tom lover at sende mail og svar til lap@lap.dk

Sættes på dagsordenen næste gang.

f. Bilag

Nils spørger, om der stadig skal indsendes bilag elektronisk.

7 stemmer for

3 undlader at stemme

12. Evt.

13. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af møde i Landsledelsen, 17. september 2016

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Hanne Skou Kadziola, Tom Jul Pedersen, René Strøm, Katrine Wiedersøe, Finn Parkø, Cornelius Christiansen, Nils Holmquist Andersen (suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Andrea Hermansen, Lars Kristensen, Inge G. Volder, Michael Krog, Steen Moestrup

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne S. og Hanne W. vælges til ordstyrere, Karl til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Under pkt. 5. d tilføjes: Refugiegruppen

Under Økonomi tilføjes et pkt. 6 d. om evt. bevilling af advokat i bisiddersag.

Der tilføjes et nyt pkt. 8: Ambassadører.

Nils foreslår et pkt. om kompetenceudviklingsstrategi og en drøftelse vedr. kriterier for deltagelse i Folkemødet (tages under pkt. 5.d). Han mener, at der fast på dagsordenen bør være et pkt. om drøftelse af visioner og holdninger til aktuelle politiske emner (drøftes nærmere under nyt pkt. 9).

Katrine ønsker et nyt pkt. 6 d: Åbent arrangement i arbejdsmarkedsgruppen om kontanthjælpsreformen.

Tom foreslår et nyt pkt. om opfølgning af anbefalinger fra Michael Kold. Emnet tages op på næste møde på baggrund af skriftligt input fra Tom. Han mener desuden, at landsledelsen bør tage stilling til en klage fra Erik Thomsen. Emnet vil blive berørt under orientering.

4. Godkendelse af referat fra møde den 13. august 2016

Referatet godkendes.

5. Orientering fra

a. FU (bilag 5 a)

Som bilag er rundsendt en længere e-mail korrespondence melem FU og LAP medlem Gihta Hansen.

Katrine peger på, at Gihta med sin seneste udmelding har lukket dialogen. Der er enighed om ikke at svare yderligere.

Hanne S. er begejstret for de pressemeddelselser, der har være udsendt på det seneste.

b. LL 

René sætter spørgsmål ved at lade LAP betale deltagelse i diverse foredrag.

Nils fortæller om, hvordan han valgte at supplere den fælles pressemeddelse fra Sind og LAP vedr. ny tvangspræget tilbudsform med en personlig beretning. Han spørger ind til hvordan den fælles pressemeddelelse blev til. Karl svarer, at det skete på baggurnd af en henvendelse fra Sinds formand Knud Kristensen og mail-korrespondence mellem Sinds sekretariat og Karl.

Hanne W. fortæller om sin deltagelse i Folkemøde på Møn, hvor emnet om vold på bosteder og ny tilbudsformer også blev debateret med deltagende politikere og fagforeningsrepræsentanter.

Katrine orienterer om forberedelse og overvejelser vedr. høring om bivirkninger ved brug af psykofarmaka og personlig medicin strategi. Hun tager kontakt med MF Liselott Blixt desangående. Hanne W. uddyber med, at Liselott over for hende har nævnt, at hun i forvejen har kontakt med Peter Gøtzsche om en form for høring.

c. Udviklingskonsulent, herunder om Peernetværket

Karl orienterer om, at LAP har modtaget en gave på kr. 100.000.

Han orienterer også om, at Peernetværket nu har søgt A. P. Møllerfonden om midler til at udvikle og kvalitetssikre peer-uddannelserne og videreføre Peernetværket.

Han orienterer desuden om det møde, der for nylig har været afholdt mellem Socialstyrelsen og de organisationer, der modtager driftsmidler under finansloven. Steen M. deltog i mødet i stedet for Karl grundet togaflysing. Styrelsen stillede på mødet i udsigt, at man vil følge op på henvendelse og måske forenkle nogle af de meget byrokratiske procedurer. Man har pt. særligt fokus på styring og tilsyn i forhold til foreninger, der (som fx LAP) får mere end en million om året i driftstilskud og hvor tilskuddet udgør mere end halvdelen af foreningens samlede økonomi.

d. Arbejdsgrupper, herunder Bisiddergruppen, Ø-lejrgruppen

Hidtidig tovholder for bisiddergruppen har trukket sig. Inge har meddelt, at hun gerne vil være tovholder for gruppen.

Der foreligger et referat fra en ny arbejdsgruppe, der ønsker at betegne sig selv om: ”Erfaringspiloterne – undgå at få tæv – få hjælp af den, der har fået dem.” Der er enighed om ikke at godkende denne navngivning af gruppen, da den er uforståelig. Katrine mener, det er uheldigt at betegne mennesker som ”aspergere” og desuden beskæftiger LAP sig generelt med forhold for nuværende og tidligere psykiatribrugere på tværs af evt. diagnoser. Tom finder det uheldigt at danne grupper vedrørende bestemte specifikke diagnoser. Hanne W. gør opmærksom på, at gruppens formål tidligere er blevet godkendt i landsledelsen. Det besluttes, at Katrine udformer et svar til gruppen.

Hanne W. m.fl. orienterer om et møde, hun og Cornelius, Finn og René har holdt med Erik Thomsen vedr. hans rolle som tovholder for ø-lejren. Der kom ikke rigtigt noget nyt ud af mødet. Mødet kom mest til at dreje sig om klager, men osse om hvordan der fremover kan afholdes ø-lejr. Der peges på Finn som fremtidig tovholder. Hanne S. tilbyder at træde ind i gruppen; hun foreslår, at der sendes et svar til klagere, om at der fremover vil blive taget hånd om forholdene. Det besluttes at afvente arbejdsgruppens førstkommende møde, inden der svares. Arbejdsgruppen opfordres desuden til selv at vælge ny tovholder på sit førstkommende møde.

Karl orienterer om, at der ikke har været nogen aktivitet i arbejdsgruppen vedr. weekend-medlemstræf. Det besluttes, at der i stedet kan indtænkes noget ekstra i kommende nytårskur.

Refugiegruppen: der er ingen fra gruppen tilstede, men der er forventninger om, at opholdet også gennemføres i sæson 2016 – 17.

Tom orienterer om Livsglædegruppens tur til Aarhus. Turen inkl. Overnatningsmuligheden var en stor succes.

e. Folkemøde, Bornholm 2017. Nils mener, der bør opstilles nogle kriterier, for hvem der kommer med LAP til Bornholm. Det kunne fx være medlemmer fra landsledelsen eller dem, der har fået LAP-prisen! Bettina fandt det ubehageligt at blive opfattet som den, der skulle tage stilling til deltagelse i 2016. Hun mener, arbejdsgruppen kan tage fat i emnet. Hanne S. gør opmærksom på, at deltagelse kræver personligt engagement og efterlyser, at der kommer mere frem om, hvad der foregik i LAP regi i år.

6. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt (bilag 6 a)

Hanne W. og Karl orienterer om, at der allerede nu er kommet en bevilling af tips- og lottomidler for 2016 (kr. 252.000). I modsætning til tidligere, hvor bevillingen er kommet sidst i december måned, kan den ikke blot automatisk overføres til efterfølgende år; der skal nu søges om det og angives en begrundelse.

Steen har søgt om kr. 20.000 til advokatbistand i en verserende bisiddersag. Der er enighed om, at der er brug for en nærmere begrundelse, inden, der tages stilling til evt. bevilling.

b. Åbent medlemsmøde

Arbejdsmarkedsgruppen vil gerne arrangere et åbent medlemsmøde om kontanthjælpsreformen søndag den 2. oktober kl. 12 til 17. Der gives grønt lys for arrangementet, inkl. dækning af udgifter til transport og forplejning efter sædvanlige regler.

c. Egenbetaling til arrangementer, bl.a. for kontanthjælpsmodtagere (bilag 6 b).

Et LAP-medlem har henvendt sig om, at det virker ydmygende, at man som kontanthjælpsmodtager skal henvende sig og søge om refusion af evt. deltagerbetaling ved LAP-arrangementer.

Flere er inde på, at reduceret betaling eller fritagelse for betaling for kontanthjælpsmodtagere bør formuleres som en ret og ikke noget, man skal søge eller anmode om. Det besluttes, at det fremover skal fremgå tydeligt, hvad – hvem skal betale i forbindelse med arrangementer.

7. Stillingsopslag vedr. ny foreningskonsulent, forslag fra FU (bilag eftersendes)

Der er rundsendt en opdateret version af tidligere anvendt stillingsbeskrivelse og -opslag.

Det foreslås at slette formuleringen om uddannelse ”inden for undervisning eller humaniora”. I stedet skrives blot: ”… en relevant mellem- eller videregående uddannelse.”

Det skal fremgå tydeligt, hvor man har arbejdssted.

Der er i øvrigt tilslutning til materialet.

8. Ambassadør

Bettina foreslår efter aftale med Inge Volder, at NN bliver spurgt om at være ambassadør for LAP.

Det drøftes og belyses, hvorfor ideen om ambassadør for LAP tidligere er gået i fisk. Flere bakker op om Bettinas forslag, andre mener, at foreningen ikke er parat til at udpege ambassadører. Det besluttes at arbejde videre med ideen ved at uddybe NN’s baggrund og beskrive nærmere, hvad der forventes af ham som ”ambassadør”.

9. LAP’s holdninger til forebyggelse af vold på bosteder (diverse bilag)

Karl gør rede for den pågående proces med at gennemføre anbefalingerne fra den hurtigtarbejdende embedsmands-arbejdsgruppe. Han omtaler risikoen for at forslaget om en tvangspræget tilbudsform ender med at få flertal i folketinget som noget, der etableres i hospitalsregi. Han gør opmærksom på, at der ligger invitationer til møder inden for de næste par uger med både ministre og sundhedsudvalg. Desuden problematiserer han enkelte formuleringer i det foreliggende udkast til pressemeddelelse fra Psykiatrialliancen.

Der fremsættes flere forslag og kritikpunkter i forhold til pressemedelelsen. Især en formuleringen om, at man på en psykiatrisk afdeling, har de stærke, faglige kompetencer, det kræver at udøve tvang – og også er bedst udrustet til at vurdere situationen og undgå tvang, er problematisk og skal rettes, for at vi kan tilslutte os udtalelsen. Hanne S. vil går videre med at påvirke indholdet.

10. Nytårskur, 2017: forslag fra Steen (bilag 9)

Punktet blev ikke behandlet.

11. Evt.

12. Hvordan synes du, mødet gik?