Referat af LL møde 22 – 23. juni 2018

Referat af LAPs LL møde 22 – 23. juni 2018, hvor en lang række emner blev diskuteret.

Referat af LL-møde lørdag den 5. maj 2018

Referat af LL møde lørdag den 5. maj 2018

Deltagere:Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Inger-Liss Christoffersen, Steen Moestrup, René Strøm, Andrea Hermansen, Jørgen Bæk, Michael P. Krog, Mikkel Munk Appel og Henrik H. Hansen.

Afbud/fraværende: Nils H. Andersen, Cornelius Christiansen og Katrine Wiedersøe (Suppl.)

Referent: Jørn Bæk

Ordstyrer: Henrik Kromann

Afbud fra Katrine Wiedersoe og udviklingskonsulent Jakob Brixtofte

Kort runde, hvor de nye i ledelsen præsenterer sig – refereres ikke

Godkendelse af dagsorden:

9 b – udsættes

Høringssvar vedr. besparelser udleveres og kommenteres hvis der er tid

Nyt pkt. 11 – vedr. åbent brev fra DH til minister

Vedr. pkt. 12 – handle om Ø-lejr – de øvrige udsættes

Punkt 5 b og c – der laves skriv til 2 dages mødet – udsat.

Dermed godkendes dagsordenen

Godkendelse af referat fra 13. april i Svendborg:

Godkendt uden bemærkninger

 

Vedr. Landsmøde 2018:

Evaluering af landsmødet:

Det er oplevet som problematisk med ophængning papir om arbejdsgrupper. Det medvirkede dog også til at vise hvilke arbejdsgrupper der reelt eksisterer i LAP.

Beklagelse over kritik af LL og intern tone i LL. Intern splid i stedet for politisk arbejde.

Overordnet tilfredshed med Landsmødet. Der er dog plads til forbedringer. Forslag om ændring af frekvensen for afholdelse af landsmøder drøftes – ingen konklusion.

Manglende blade – pist forsvundet – blev fundet i sidste sekund af mødet – En orange skål (Glenns pris) er blevet væk.

Tilfredshed med sober behandling af personsag. Uenighed i f t om det er givtigt at inddrage hele landsmødet.

Der blev glemt et punkt på dagsordenen. Dirigenterne rettede ind og det medførte mindre tid til resten af mødet.

Uro ift. arbejdsgruppe om handlingsprogram, hvor salen fik begrænset mulighed for at tilføje punkter mm. Dirigenterne reddede situationen og opfordrer til at LL nedskriver proceduren vedr. handlingsprogram, godkendelse og vedtagelse.

Forskellige historiske rids gennemgås og snak om baggrunden for LAPs eksistens.

Forslag om ændringsforslag til vedtægter kan stilles til næste års Landsmøde.

Frokost.

Nedskrevne regler for skrivning af handlingsprogram:

Udsat til 2 dages møde. Der skrives oplæg (Hanne W + Mikael Krogh)

Vedtægter – forslag til ændring:

Fremsendt til Landsmødet og godkendt og godkendt i LL

Lukket punkt:

Lukket punkt:

Kommunikations- og trivselsudviklingsforløb for LL:

Lang drøftelse om etablering og igangsætning af kursusforløbet. Der er mange og modstridende holdninger til konceptet, hvilket medfører mange holdningsudtryk. Da forløbet er vedtaget af Landsmødet, informeres der om aftalt kommende startdato – 22 og 23 juni. Der sendes oplysningsmail til de nye ll medlemmer og der tages kontakt til JVA. Alle får mail om videre forløb direkte fra udbyder.

Forretningsorden:

Vedtaget i sin nuværende form

Orientering fra

FU:

Information om ny bogholder i Odense.

Der er bevilget 9.800 til livsglædegruppen, til et besøg på Storm P museet.

Det indskærpes at ansøgninger til aktiviteter så vidt muligt indsendes, så de kan behandles på LL mødet. Tom tager det til efterretning.

LL:

Gennemgang af åbent brev til børne- og socialminister Mai Mercado.  Mikkel agter at deltage i et møde omhandlende problemstillingen. Mikkel og Michael (Hanne S.) deltager i mødet og LAP er medunderskriver på brevet.

Konstituering:

Valg til FU:

Forslag om udsættelse til 2 dages møde. Ud fra den gældende forretningsorden skal beslutning / valg foretages i dag. Der stilles forslag om at punktet behandles på det kommende 2 dages møde.

Der vælges til FU – Hanne Wiingaard, Hanne Schou og Nils Holmquist. Der gøres opmærksom på det ansvar der er forbundet med hvervet.

Til kasserer vælges Steen Mostrup.

Godkendelse af arbejdsgrupper:

Ø-lejr gruppens fremtid drøftes. De øvrige udskydes.

Cornelius tilbyder at overtage gerne tovholderfunktionen i ø-lejrgruppen, og der arbejdes videre i gruppen, der er godt i gang med arbejdet med den kommende lejr. LL godkender på forhånd formandsskabet i fald gruppen bifalder. René afgiver sin rolle som LL repræsentant til Cornelius.

Økonomi:

 

Der ønskes løbende opdateringer af budget/regnskab og debat om fordelingen af de tilførte midler, f.eks. med årligt temamøde ifb. budgetlægning. Kassereren kan ganske kort på LL møderne gennemgå regnskabets hovedtal, og evt. uventede udsving.

Kommende møder:

Det foreslås at næste års landsmøde afholdes på Hotel Svendborg. Der er forslag om hvordan, da det er jubilæumsår. Der ønskes en afstemning om én eller to overnatninger. Det besluttes at man fastholder én overnatning. Derefter stemmes om tidspunkt, der bliver 4. og 5. maj 2019.Derudover drøftes indhold og muligheder.

Mødedatoer 2018:

2 dages møde den 22. og 23. juni

Lørdag den 18. august

Lørdag den 15. september

Lørdag den 13. oktober – der er foreslået politiske drøftelser

Folkemøde:

Redegørelse for Folkemødeprogrammet, der modtages og drøftes. Forskellige scenarier drøftes. Opfordring til at være aktiv i LAPs navn og deltage hvor det er muligt.

Punkter til næste møde:

Principiel drøftelse om økonomi og politik

Arbejdsgrupper – inkl. ø-lejr

Drøftelse vedr. personalepolitik

Hvor sættes grænsen i fht. overgreb i LAP regi?

Evt.:                    

Der fremkommer ønsker om flere socialpolitiske og økonomiske debatter. Det foreslås at der bruges tid på f.eks. 2 dages møder.

Hvordan gik mødet: Tom giver 5 stjerner

Andrea nævner de mange punkter hun har haft på dagsordenen til dagens møde

Ordstyreren siger: Tak for god ro og orden.

Referat af LL møde lørdag den 13. januar 2018

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Steen Moestrup, Andrea Hermansen, Jørn Bæk,  Nils H. Andersen og Cornelius Christiansen.

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen  Afbud/fraværende: René Strøm, Michael Krog, Finn Parkø og Bo Steen Jensen (Suppl.).

1. Valg af ordstyrer og referent
Steen Moestrup blev valgt til ordstyrer og Hanne Wiingaard blev valgt som medhjælper. Jakob blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”). Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden
Der tilføjes et pkt. 9. Pkt. 14 vedr. økonomi udgår. Andrea mener, at formalia fx vedrørende rettidig indsendelse af dagordenspunkter skal overholdes, og punkter der indsendes for sent ikke bør komme på dagsordenen med mindre der er meget presserende grunde.

4. Godkendelse af referat fra møde den 09.12 2017
Der er et ønske om, at tydeliggøre forskellige opfattelser i LL, og det kan fx ske ved at angive stemmetal i sager, hvor der stemmes om et punkt på dagsordenen. Rettidige indsendte bemærkninger til referat kan sendes ud sammen med mødeindkaldelse, jvf. forretningsorden. Referatet er herefter godkendt.

LL er i øvrigt enige om, at personlige bemærkninger helt skal udelades i referat. Det skal være et kort beslutningsreferat, og ligeledes skal bemærkninger til referat være kortfattede.    

5. – 8.  Lukkede punkter  

9. Vedr. psykisk arbejdsmiljø v/Andrea Andrea:
Det psykiske arbejdsmiljø i LL er hårdt, og det er det måske også i lokalforeningerne. Andrea præsenterer indhentede tilbud vedr. udviklingsforløb til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.  Efter en drøftelse vedtages et af forslagene, som omfatter udgifter til ca.kr 74.000 eks. moms. Steen mener det er fornuftigt at anslå udgifter til ca. kr. 150.000 når moms og transport inkluderes.

LL vedtager forslaget på kr. 74.000 eks. moms til et 1 årigt beløb. Forløbet kan ikke igangsættes og finansieres før næstkommende landsmøde bevilliger beløbet. 

Katrine og Andrea kan således arbejde videre med et forslag til Landsmødet, og sende det til LL forud for næste LL møde i februar.

10. Lukket punkt 

11. Orientering fra
a.  FU
Ansættelse af lokalkonsulent (jobopslag). Cornelius fortæller om opslaget.
Spørgsmål og bemærkninger til opslaget sendes til Cornelius. Jobopslaget offentlig gøres formentlig i maj.

Ansættelse af webmaster – status v/Nils
Cornelius, Hanne S., Nils og Steen vil være i ansættelsesudvalget.

b. LL
– Status vedr. genoptryk og opdatering af pjecer
/
Inger-Liss. Der er ikke noget nyt vedr. punktet.

Steen: Jeg blev i citeret i Hillerødposten vedrørende et jubilæum i Sind, hvor jeg holdt et oplæg. Steen foreslår, at Vandretæppet kan lægges i Socialministeriet. På næste LL- møde skal LL beslutte, hvad der skal ske vedr. vandretæppet.

Orientering vedr. pressemeddelelse v/Hanne S. Indspark til Psykiatri plan II bliver annonceret med en pressemeddelelse fra PsykiatriAlliancen, hvor man kan komme med sine egne punkter. Hanne S. har sendt en pressemeddelelse rundt til LL, og den kan der kommenteres på. Andrea fortæller om inspirationsaften vedr. Vendepunktskurser i LAP´s lokaler den 15.01. Resultaterne fra mødet kan evt. bruges i fremtidigt LAP lokalarbejde og Regionale medlemstræf.

Steen fortæller, at der har været møde i styregruppen vedr. Brugernes Bazaar. Dette års Brugernes Bazaar bliver formentlig den 29.08. I styregruppen er der snak om, at få flere lokalpolitikere ind som bidragsydere. Hanne W. fortæller, at LAP har indstillet Preben Lund til Udsatte rådet i Faxe.

c. Udviklingskonsulent
-Infomedia Katrine: Vi har ikke fået det vi har spurgt efter, og det skal undersøges, hvordan vi kan få det. -Undersøgelse vedr. den hjerneskadede psykiater. LAP Region Midtjylland er orienteret om undersøgelsen. Det første møde er den 15.01 i Aarhus hos DE FACTUM. 12.

Udkast til Landsmødeprogram 2018

Programmet er godkendt. Invitationen til medlemmer er godkendt af FU.

a. Dirigenter Forslag: Allan Ohms og Benny Lihme.

LL beslutter, at Allan Ohms og Benny Lihme genvælges som dirigenter. Allan Ohm vil gerne deltage i mødet 17. marts.

b. Intern og ekstern LAP pris

LL får tilsendt kandidater til den interne LAP- pris forud for næste møde. På næste LL møde besluttes kandidater til LAP prisen.

c. Forslag til velkomst åbningstaler

d. Evt. oplæg

LL beslutter, at man sender oplægsholdere og bidragsydere ind forud for næste møde, med henblik på en beslutning.

e. Bidrag til beretningen
Betinna anfører, at LL skal sikre en samlet præsentation af LL på Landsmødet i 2018.

Arbejdsgrupperne opfordres til at skrive indlæg til beretningen eller foreslå, hvad der skal skrives om. LL skal ligeledes udarbejde tekst til beretningen. 

13. Nytårskur v/Cornelius.

LL beslutter, at nytårskuren afholdes sammen med Mette Hansens 10 års jubilæ um i LAP. Jørn Eriksen forslås som oplægsholder, og det er der tilslutning til. Arrangementet holdes på sekretariatet i Odense. Datoen for nytårskur og jubi læum er torsdag den 1. marts.

14. Arbejdsgrupper

a. Folkemøde 2018 – status
Steen: Lau; Steen og Hanne vil gerne samle trådene og samle en gruppe. I overensstemmelse med Folkemødets officielle strategi for Folkemøde 2018, vil gruppen arbejde for færre end de 12 oplæg LAP havde i 2017. Der skal også være plads til at deltage på andres workshops og events. Steen skal også til Folkemøde sammen med Udsatte rådet.

Folkemødegruppen mødes snarligst og igangsætter arbejdet, og laver en plan for hvem der skal med og hvad de skal bidrage med, og hvordan det skal ske. Mødet foreslås afholdt i denne uge.

b. Konference på Christiansborgstatus
Der er ikke noget nyt til punktet. På næste møde sættes punktet på igen.

15. Evt. Under punktet evt. var der en drøftelse af konfliktløsning, mægling og mødekultur.

16. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke

 

Referat af LL møde den 9. december 2017

Referat af LL møde den 9. december 2017 Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Hanne Skou Kadziola, Cornelius Christiansen, Inger-Liss Christoffersen,Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Michael Krog, Andrea Hermansen og Jørn Bæk.

Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Afbud/fraværende: René Strøm, Finn Parkø, Steen Moestrup, Nils Holmquist Andersen og Bo Steen Jensen (suppl.).

Lars Christensen var tilhører under den åbne del af mødet.

1. Valg af ordstyrer og referent
Hanne W. vælges som ordstyrer. Jakob blev valgt som referent.

2. Indledende personlig kort runde. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 12 ”Arbejdsgrupper” flyttes til pkt. 14, og pkt. 14 ”Økonomi” flyttes til pkt. 13. Livsglæde gruppen ønsker at udvide antallet af deltagere i gruppen, og det tages med på næste LLmøde.

4. Godkendelse af referat fra møde den 4.november 2017  Referatet er godkendt.

5. (lukket punkt)

6. (lukket punkt)

7. Orientering fra

a. FU.
–  Hanne W: Orientering om valget til Rådet for Socialt Udsatte.     Det er ministeren, der har truffet valget om ny sammensætning af Rådet, trods nogle     medlemmers ønske om at blive i Rådet. Det vil sige, der ikke er andre der har haft    indlydelse på valget til Rådet. LL indstiller til større åbenhed forud for valg til for-    skellige råd og udvalg.

 – Ansættelse af webmaster v/Nils.
    Annoncen er sat i bladet med ansøgningsfrist 15. januar 2018.

– Lukket punkt

b. LL 
-Genoptryk af pjecer/Inger Liss
Hanne W. : Der laves indledningsvis et optryk af eksisterende pjecer.
Ingerliss og Michael arbejder videre med opdatering af pjecerne ”At skade sig selv, og ”En sikker vej ud af psykofarmaka”. En sikker vej ud af psykoafarmaka efterlyses til genoptryk.

Hanne S.: I Psykiatrialliancen blev jeg valgt til organisationsudvalget, og jeg ville gerne have Mikkel fra Outsideren med og fik det. Der skulle vælges en talsmand, og det burde være en person fra en brugerorganisation. Hanne S. pegede på Torsten Bjørn Jacobsen (DPS) som talsmand og det godtog de andre. Det vil sige det er en person, som ikke er fra en brugerorganisation. Kontingentet blev også behandlet og det vil være kr. 5000 fra LAP. Sekretariatet kommer formentlig til at ligge hos Lægeforeningen. Hanne S. vil gerne have sparring fra LL til sit arbejde i Psykiatri-Alliancen. I tillæg fortæller Hanne S., at de Nationale retningslinjer for nedbringelse af voldsomme episoder på bosteder snart kommer. ”Risikobaseret Tilsyn” vil blive etableret senest fra 2018. Hanne S. fortæller også om et godt møde i Folketinget om Ombudsmandens beretning til retsudvalget om socialpsykiatri vedr. sikkerhed på bosteder mv.. Her har LAP bedt om, at få igangsat en undersøgelse om sikkerheden på bo-steder. Det vil LAP gerne have SFI til at undersøge, og LAP vil også arbejde på en pressemeddelelse om sagen.

Lars K. fortæller om decemberrefugiet,  hvor der er tilmeldt ca.  20 deltagere over hele perioden. Der er ca. 44 fordelt over hele refugiets forløb. Jørn og Andrea fortæller, at de har været meget ude i landet i LAP -regi, og at Andrea arbejder videre med en lokalforening i Odense. Andrea har talt med CFA(Center for Frivilligt Socialt Arbejde), og har spurgt om de kan bidrage med en konsulent til et længervarende udviklingsarbejde i LL. Katrine: Jeg vil skrive til Trine Torp igen ang. en konference på Christiansborg. Jeg vil også gerne komme med nogle forslag vedr. organisationsudvikling og konflikthåndtering til næste gang.
Katrine og Andrea indhenter forslag til organisationsudvikling og konflikthåndtering forud for næste LL-møde.

c. Udviklingskonsulent
Sekretariatet kan undersøge hvor mange medlemmer der er i Odense, til brug for arbejdet med en lokalafdeling i Odense.

8. Vedtægter for LAP Silkeborgv/FU
Hanne W.  havde rettelser til vedtægterne og de tages med. Sekretariatet laver tilretning, FU godkender og melder tilbage til LAP-Silkeborg. Vedtægter fra LAP-Næstved kan bruges som udgangspunkt.

9. Evaluering af medlemstræf v/Hanne S.
Tom: Det var et godt medlemstræf og nemt at finde rundt og det var billigt. Oplægsholdere fyldte godt op og måske var der for mange. Hanne S.: Næste gang skal vi have navneskilte og navnerunde med,  så folk ved hvem de snakker med. Hvorfor er det (torsdag) fredag- lørdag er der flere der har spurgt. Det er svært, at komme hjem lørdag. ”Kom med dit eget punkt” skal rykkes frem i programmet. Programmet skal justeres fremadrettet, og det skal holdes indenfor de aftalte rammer – dvs. også fredag – lørdag. Spørgsmål skal sendes rundt og der skal være fællessang. Tom: Det bedste var væresteds lederen fra Kragelund, som er tæt på vores verden. Han skulle have været på tidligere. Bettina: Det var et rigtig godt træf. Tom og Hanne vil gerne lave et medlemstræf i Odense, og det kunne lægge fint op til etablering af en lokalforening.

10. Landsmøde 2018 planlægning,  herunder indstilling til LAP prisen
Punktet udsættes til 13. januar.

11. Nytårskur v/Cornelius
LL beslutter at Cornelius arbejder videre med nytårskuren i samspil med FU. Temaet bliver Recovery. Rapport om medicinfri afdelinger kunne være et tema til nytårskuren. Cornelius skriver til sekretariatet om arrangementet.

12. (lukket punkt)

13. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt og budget til Socialstyrelsen
Hanne W. fortæller, at budgettet er blevet delt op på en anden måde. Eventuelle uforbrugte Tips –og Lotto midler kan vi bede om at overføre indenfor en given ramme.  LL beslutter, at Hanne W. laver rettelser i samspil med Steen, og derefter kan tilrettet budget med dertilhørende kommentarer sendes til Socialstyrelsen. 

b. Ansøgning fra Andrea vedr. Vendepunktskurser
Andrea præsenterer forslaget indledningsvis og herefter er der en drøftelse. Andrea selv står for kurset (med hjælp udefra) og indvendinger pga. Andreas position i LL blev drøftet. Andrea kan afholde kurset pga. det rimeligt korte forløb. Den efterfølgende beslutning træffes uden involvering af forslagstiller jvf. vedtægter: ”4. Ingen fastansatte i LAP kan sidde i LL. Midlertidigt, kortvarigt ansatte (f.eks. projekter og evt. vikariater) er inhabile i de sager i LL, der vedrører ansættelsen eller andet, man får vederlag for. Ansættelsens varighed defineres ved ansættelsen. Ved inhabilitet forlades mødet under punktets behandling”. LL beslutter, at forslaget til i alt kr. 52.000 til Vendepunktkurser i Odense godkendes. Kurserne kan dog flyttes til København, hvis der ikke er deltagerne nok i Odense. Der skal være minimum 8-10 deltagere ellers bliver det for dyrt pr. deltager.

c. Ansøgning fra Nils vedr. massagestol
Forslaget afvises

d. Forslag fra Frands Frydendal vedr. kursus
Andrea præsenterer forslag om et oplæg i mødelokalet i LAP om organisationsdemokrati, evt. med deltagere fra LAP medlemmer i Odense.
LL stemmer om forslaget og forslaget afvises.
Andrea nævner, at hun syntes punktet blev behandlet følelsesladet, og var ikke enig i beslutningen.  LL anfører hertil, at alle punkter behandles ud fra hver enkelt mødedeltagers egen opfattelse.

14.  Arbejdsgrupper

a.  Arbejdsgruppe vedr. brugerstyrede væresteder v/Steen Moestrup
Arbejdsgruppen godkendes af LL. LL-repræsentant er Steen Moestrup.

b.  Etablering af bisiddergruppe v/Tom
Bisiddergruppen godkendes. Tom er LL- repræsentant.

c.  Deltagerantal i inspirationsgruppen v/Steen Moestrup
Gruppen ønsker at udvide deltagerantallet og vil gerne være 12 (13 deltagere er det reelt). Forslaget blev afvist af LL.

d.  Folkemøde 2018
Hanne S. og Steen er tovholdere. LL-medlemmer kan skrive til Hanne eller Steen,       hvis  man gerne vil være med. LL pointerer, at arbejdet med Folkemødet skal i gang      med det samme.  e. Ny gruppe v/Hanne W.       Ny gruppe hvor vi mødes ca. 4 gang om året vedr. udveksling af erfaringer bla.       med grundforeningsarbejde. LL-godkender gruppen.

15. Evt. Der var intet til dette punkt.

16. Hvordan synes du, mødet gik?  Refereres ikke.

Mødedatoer i 2018 vedtaget på LL-møde 4.11. 2017

13. januar 2018
10. februar 2018
17. marts 2018
13. april 2018 (dette er i Svendborg)

Referat af LL møde lørdag den 23. september 2017

Referat af LL møde lørdag den 23. september 2017

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Andrea Hermansen, Jørgen Bæk, Finn Parkø (Suppl.) og Nils H. Andersen.

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen  Afbud/fraværende: René Strøm, Michael Krog, Steen Moestrup, Cornelius Christiansen og Bo Steen Jensen (Suppl.).

1. Valg af ordstyrer og referent
Hanne W. blev valgt til ordstyrer. Jakob B. Petersen blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden
Hanne W. slettes som medforslagsstiller i pkt. 6a, da Hanne ikke har haft med punktet at gøre. Konference på Christiansborg tilføjes som punkt 11. Herefter blev dagsordenen godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 12.08 2017. Referatet er godkendt. Der henstilles til et kortere referat fremadrettet.

5. Forskellen på stigmatisering og forventninger v/Tom.

  a. Drøftelse: Forskellen på stigmatisering og forventninger
Tom: Har set denne drøftelse på hjemmesiden for `En af Os`. Tom vil skrive en artikel om emnet til bladet. Til oplysning definerer ”Den Store Danske” stigmatisering på følgende vis: Stigmatisering, inden for samfundsvidenskaberne et begreb, der anvendes i forbindelse med beskrivelse af social afvigelse. Stigmatisering udspringer af social interaktion mennesker i mellem og indebærer, at de, der opleves som afvigende, anses for moralsk mindreværdige. Det centrale element i stigmatiserings- eller stemplingsteorien er, at afvigelse ikke ses som en kvalitet ved personens handlinger, men snarere som en konsekvens af, at nogen stempler personen som generelt afvigende. Stemplingen kan medvirke til at fastholde en person i en afvigende adfærd, da den indebærer forventninger om fortsat afvigelse, hvilket kan skabe en selvopfyldende profeti og i sin yderste konsekvens medføre identitetsændring hos den stemplede. Se også afvigelse.

6. Forslag til ny mødestruktur 

   6a. Forslag til ny mødestruktur 
Jørn præsenterer forslaget, som blandt andet omfatter en dagsorden med kun 5 punkter på. Jørn fortæller også, at han alligevel ikke stiller op til kommunalvalget. Jørn mener, at hver enkelt LL-medlem burde have ret til supervision. Katrine: Der skal arbejdes videre med forslaget, før vi kan tage stilling til det. Jeg syntes økonomiske punkter kan rykkes længere op, så vi kan bruge tiden på det politiske. Supervision kan gøres lokalt. Bettina: Vi har allerede kun 5 punkter på dagsordenen i dag. Jørn: Der er en sammenhæng mellem mødestruktur og forretningsordenen, og jeg vil sammenflette det med den eksisterende forretningsorden i det videre arbejde. Hanne W.: Det skal være ovenover hinanden og i forskellige farver, så vi kan se forskellen.

LL -beslutning: Der arbejdes videre med forslaget, og det relateres til forretningsordenen. Forslag til mødestruktur kommer igen på LL´s møde i november. Jørn efterspørger hjælpere til arbejdet med forslaget til ny mødestruktur.

7. Psykiatri Alliancen v/Hanne S. (bilag)

7a. Psykiatri Alliancen 
LL -beslutning: Katrine og Hanne S. vil hjælpes ad med at tilrette teksten. Der skal skrives mere om behandling og overdødelighed.

8. Orientering fra FU
   a.
b. LL
Orientering om medlemstræf v/Hanne S.
Det nationale medlemstræf er tidligere besluttet på LL-møde, og står ikke til diskussion. Der arbejdes videre med medlemstræffet 17-18. november.

  -LAP´s deltagelse og bidrag til Psykiatritopmødet –se program på hjemmeside

Hanne S. fortæller om Psykiatritopmødet og LAP´s bidrag, og om sin deltagelse i følgegruppen vedr. voldsepisoder/utilsigtede hændelser og om mødet i Styrelsen for Patientsikkerhed. Jytte Banners forskning kommer blandt andet med i det videre arbejde i gruppen, i regi af Styrelsen for Patientsikkerhed. Tom har været til Stigmakonference og det var rigtig fint. Stigmatisering handler meget om, hvordan omgivelserne ser på en. Den hårde behandling af psykisk syge i Indonesien var en af de ting, der blev vist og fortalt om på konferencen. Der ligger også billeder på Facebook fra konferencen. Nils fortæller om, at borgerne bliver inddraget i supervision i Rudersdal kommune, og det fungerer rigtig godt. Tom: Det hedder patientstyrede indlæggelser og ikke patientstyrede senge, da dette udtryk skabte forvirring i Region Midtjylland. LL orienteres om, at LL medlemmer kan skrive ind til Presse- og Lovgruppen, hvis de vil være med til at kommentere eller skrive på et høringssvar. Samtlige høringer sendes allerede til LL-medlemmer.

  c. Udviklingskonsulent
– Fem skarpe til politikere til kommunalvalget 21. november. Jakob sender et forslag rundt når det er klar.
– LAP´s repræsentation i udvalg og råd.

9. Arbejdsgrupper
a. Opfølgning: Bisidderkorpset
Hvem indgår i korpset – heriblandt deltagerne fra bisidderkurset.

LL -beslutning: LL beslutter, at Tom forestår arrangering af et bisiddertræf, efterfølgende nedsættelse af en styregruppe, så bisidderkorpset kan komme i gang. Andrea: Vi skal være sikre på, at bisidderne er godt nok uddannet.

  b. Vedrørende blivende refugie 
LL -beslutning: Sammensætning af gruppen godkendes, og det kan komme på hjemmesiden. Formålet skal også på hjemmesiden. Sekretariatet tager sig af opgaven med at checke og få de rigtige navne på hjemmesiden.

10. Økonomi:
    a. Regnskabsoversigt
Hanne W.: Hanne og Steen udarbejder et tilrettet budget. Sek. laver en oversigt vedr. behovet for genoptryk af materialer.

-Budget 

LL -beslutning:  Refugie skal opjusteres. Tilskud til det lokale arbejde kan sættes op til kr.75.000.

  b. Ansøgning vedr. advokatbistand/Andrea Hermansen
Andrea orienterer LL om sagen.
LL -beslutning: Det besluttes, at der afsættes kr.10.000 på budgettet til at støtte borgeren, hvis det bliver aktuelt.

  c. Ansøgning fra Tom Jul vedr. lokaler 
LL -beslutning: Støtten bliver vedtaget. Der skal indsendes en officiel kvittering til sekretariatet.

  d. Ansøgning fra Katrine vedr. NADA   Katrine orienterer om sin ansøgning.
LL -beslutning: LL beslutter med kvalificeret flertal at forkaste forslaget.

  e. Oversættelse af LAP- pjecer til engelsk
Lau har været i gang med at oversætte hvervefolderen til engelsk til brug på konferencer. Derudover er der indhentet tilbud på oversættelse af folderen. Tilbuddet lyder på kr. 1.000 for oversættelse af hvervefolderen. Hanne S.: Hjemmesiden skal også oversættes til engelsk.

LL –beslutning: LL beslutter, at hvervefolder og brochuren vedr. selvskadende adfærd oversættes. Vi er nødt til også at rette den danske til, hvis vi også retter i selve teksten i den engelske. Det internationale netværk bruges til at kvalitetssikre materialet.

  f. Markedsføring  

LL -beslutning: Askebæger: Forslaget vedr. askebægere forkastes.  LL beslutter imidlertid, at lightere kan være en god idé, og det skal der arbejdes videre med.

  g. Ansøgning til PEER-projektet. 
Formålet er, at frivillige der matches med en borger i projektet bliver i stand til at rejse til

Region H. vederlagsfrit. Den projektansvarlige i kommunen skal dokumentere eller sikre, at midlerne bliver brugt til rejser.  LL -beslutning: Ansøgning og forslag godkendes.

  h. Lokalkonsulent i Jylland
LL -beslutning: LL- vedtager, at der kan påbegyndes arbejdet med ansættelse af lokalkonsulent i Jylland. Forslaget har været på tidligere LL-møder uden at blive behandlet. Der laves et opslag, og det opslås i LAP-bladet. FU finder dette tidligere opslag vedr. lokalkonsulent.

i. Ansøgning fra LAP København
LL -beslutning: Der stemmes om en forhåndsgodkendelse, så kan LAP- Kbh. kan få midler, hvis de ikke lykkes med pulje- og fondsansøgninger. Der kan først forventes svar på disse i januar. LL beslutter en forhåndsgodkendelse på kr. 18.000 til husleje, hvis LAP-Kbh. ikke får midler inden huslejen skal betales.

11. Konference på Christiansborg  Konferencen udsættes da Christiansborg ikke er ledig i efteråret.
LL -beslutning: Det vedtages at konferencen udsættes til vintermånederne 2018.

12. Dagsordenspunkter til næste LL-møde
Jørn vil gerne have et punkt på næste gang om mødestruktur, mødekultur mv.

13. Evt.
Inger-Liss: Kan vi få Svend Brinkmann ud og holde foredrag?

14. Hvordan synes du, mødet gik?  Refereres ikke