Referat af LL møde lørdag den 2. marts 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Michael P. Krog, Andrea Hermansen, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe, Steen Moestrup og Cornelius Christiansen.
Afbud/fraværende: Bo Steen Jensen, Jørn Bæk og Nils H. Andersen.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

1. Valg af ordstyrer og referent. Facilitator Andrea Hermansen. Hanne S. valgtes som ordstyrer. Jakob blev valgt som referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”). Hvad forventer den enkelte at få ud af mødet? Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden
Der blev indsat et pkt. 17d. vedr. Info-Media.

4. Godkendelse af referat fra LL møde den 25.01 – 26. 01 2019
Hele sætningen omfattende ”blev behandlet” slettes i pkt. 10. I pkt. 5b omformuleres ordet kassetænkning.

5. Samarbejdsøvelse v/Bettina. Øvelsen forløb godt og skabte et godt udgangspunkt for mødet.

6. Landsmøde 2019 (lukket punkt)

7. Samling af beretning fra LL. Hvem står for samlingen af beretning og hvem er tovholder fra LL. Henrik K. Hansen er koordinator. FU samler og er tovholder for samling af beretningen. Der er deadline for bidrag til beretningen 6. april.

8. Punktet refugium v/Steen
Forslag til beskrivelse af refugiet drøftes. Der spørges til om kokken kan være der længere. Hanne S. foreslå en udvidelse af refugiet som et forsøg, og nævner at Helhedens værdisæt er sendt til Refugiegruppen. Det giver bedre mening med 3 sammenhængende uger, hvis man netop er udskrevet. Det kan være i december og januar – dvs. en udvidelse af refugiet, hvori
også indgå en akutfunktion. Vedrørende involvering af frivillige nævner Steen, at det er nemmere at finde frivillige, hvis der er et konkrete forslag til arbejdsopgaverne.
Efter drøftelsen fastslår LL, at der opbakning til, at der arbejdes videre med projektbeskrivelsen vedr. blivende refugie.

9. (lukket punkt) Punktet tages med på næste LL møde 6. april.

10. Drøftelse af vedtægtsændringer
Nils vil med sit forslag gerne høre LL, om de har nogle idéer til en reducering af LL. Man kan evt. nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer til 12.
Punktet drøftes og der er forskellige holdninger til dette. Nils intention er at holde på gode folk, men der er ikke nye ideer til reducering af antallet. I drøftelsen nævntes, at det er en skrøbelig konstruktion, hvis LL gøres mindre. Der er ikke flertal for at sende forslaget ind til Landsmødet som LL forslag. Nils er velkommen til sende forslaget ind som LAP-medlem.

a. Forslag om færre medlemmer af LL.
Landsledelsen medlemstal ændres fra 13 medlemmer og 2 suppleanter til 9 medlemmer og 2 suppleanter, vedtægter § 6 stk. 1.
Begrundelse: Besparelse på hen ved 50.000 kr. Flere medlemmer udenfor LL kan tilgodeses.
Der er ikke tilslutning til at sende forslaget ind til Landsmødet som LL forslag. Nils er velkommen til sende forslaget ind som LAP-medlem.

b. Valgperioden ændres fra 2 år til 4 år. Se vedtægter § 6 stk. 2. Gældende for den mindste halvdel af de medlemmer der får flest stemmer. 2 år gældende for den største halvdel af de medlemmer der får færrest stemmer. Suppleanter vælges for et år.
Begrundelse: Mulighed for optimering af samarbejdet, når LL kender hinanden bedre.
Dette kan være udemokratisk da nogle i LL får mere at skulle have sagt.
Man kunne have hver 3 år og et årsmøde, hvor det mere er drøftelser og ikke formelle møder.
Der er ikke tilslutning til at sende forslaget ind til Landsmødet som LL forslag. Nils er velkommen til sende forslaget ind som LAP-medlem.

c. Drøftelse af vedtægtsændringer vedr. tvungen konfliktløsning.
Vedtægter § 3 stk. 11 “….Hvis et medlem beder et andet medlem om at mødes til konfliktløsning, har det andet medlem pligt til at deltage.”
Ændres til: Hvis et medlem beder et andet medlem om at mødes til konfliktløsning, opfordres det andet medlem til at udvise ansvarlighed og samarbejdsvilje til at deltage.
Begrundelse: LAP er i mod tvang. Vi kan ikke tvinge et medlem.
Ordet pligt skal måske ændres er der nogle der fremhæver i drøftelsen. Det skal være en forpligtigelse til at stille op til konfliktmægling, som en del af, at indgå i en forening og i LL.
Der skal ikke ændres vedr. konfliktmægling, det skal være beskrevet som en pligt. Der ændres ikke på denne formulering.
Der er ikke tilslutning til at sende forslaget ind til Landsmødet som LL forslag. Nils er velkommen til sende forslaget ind som LAP-medlem.

11. Pulje til inddragelse af mennesker med psykiske lidelser (drøftelse ).
Michael fortæller at, der i Gentofte Kommune søges i denne pulje til et borger-hus. Der spørges om vi kan kontakte, andre end det Det Sociale Netværk, og høre om vi kan være med i eller bidrage til en ansøgning.

12. (lukket punkt) (drøftelse)
På næste LL-møde 6. april tages punktet på dagsordenen igen.

13. Arbejdsdeling i LL
Bilaget vedr. LAPs repræsentation sendes med rundt referatet. LL medlemmer tilretter selv tekst om de foreninger, bestyrelser og fora, hvori de indgår og arbejder for LAP. Bilaget sendes til LAP@LAP.DK forud for næste LL-møde.

14. Personale (lukket punkt)

a. Ansættelse af webmaster.

b. Ansættelse af lokalkonsulent i Midt-Jylland.

15. Orientering fra

a. FU
Medlemstilgang. Forslag om, at punktet Medlemstilgang gøres til fast dagsordenspunkt. Punktet udgik.

Oplæg fra ekstern om rekruttering. Forslag om ekstern bistand til rekrutteringstiltag, f.eks. som konsulent arbejde for LAP.
LL siger ja til dette forslag.

Medlemstræf på Sjælland: Næste medlemstræf skal være på Sjælland og Hanne W. er involveret i planlægningen.

Opfølgning på drøftelse af Sundhedsreform.
Hanne W.: Politikerne forhandler pt. om Sundhedsreformen. Der står ikke meget om psykiatri i reformen og øvrige foreninger har ikke været tilstrækkelig involveret.
Der kommer en artikel i Hus Forbi om Lindely. Der har også været et indslag om dette i TV-2 Lorry. Vedr. udbygning af bosteder, som fx det planlagte byggeri i Viby Sjælland, skal der skal være en fra LAP, der går ud i medierne og siger at psykiatribrugere ikke er farlige.

b. LL
Steen har været til en spændende konference om vold mod mænd. Steen har også været til møde på Socialrådgiveruddannelsen og givet gode indspark i forhold til uddannelsen. Udsatterådet i Hillerød har lavet 4 høringssvar.

Katrine fortæller om det første NADA kursus i Kbh. den 19. – 21. juni og den 20. sep tember i Kbh. Det omfatter 24 personer og potentielle deltagere fra hele Sjælland inviteres. Der vil være et medlemsmøde 30. marts i Kbh., hvor man kan prøve NADA. Der udvælges blandt ansøgere, hvis der er for mange der ønsker at være med. Der laves en kontrakt med deltagere. Diplom udleveres, hvor der står spilleregler, om hvor/hvordan man vil/kan bruge NADA.

Henrik fortæller om bisidderarbejdet og arbejdet med Brugernes Bazar.

Hanne S. har været på det Socialpsykiatriske Center Åstedet i Hørsholm, det var en god oplevelse. Hanne fortalte også her om mulighed for at være kollektiv medlemmer i LAP. I Psykiatrialliancen kan LAP får mulighed for et oplæg på scenen, og LL op fordres til at skrive til Hanne med gode ideer. Der har været konferencen ”Hvor skal vi hen med psykiatrien” på Christiansborg om psykiatrien. Brugeren Søren Magnussen holdt her et godt oplæg.

Hanne S. fortæller om en fremtidig konference på Christiansborg i forbindelse med valget omfattende en paneldebat. Emnerne kunne omfatte regeringens psykiatriplan, Sundhedsreformen og blandt bidragsyderne kunne være Yildiz Akdogan.

Tom fortæller om kontakten til ansøger vedr. film/tv-udsendelse. Det var penge ansøgeren ville have hjælp til, og ikke hjælp til selve filmarbejdet.

Katrine fortæller om arbejdet med konferencen vedr. medicinnedtrapning, og dertilhørende møder med IGL (Lægemiddelforening vedr. generiske lægemidler) og Dansk Apoteker forening.

Andrea har været til møder om arbejdsmiljø og har tillige været til Social Bar.

Vedr. LAP materialer: Der er genoptrykt pjecer mv., men der er ikke foretaget en opdatering af tekstindholdet i materialerne.

c. Udviklingskonsulent
Som følge af Britta sagen kommer der en ny tilsynsenhed i Socialstyrelsen. Det er ikke meldt ud om dette eventuelt får betydning for tilskudsmodtagere.

16. Orientering fra arbejdsgrupper
Genoplivning af gruppe vedr. psykofarmaka, bivirkninger og dødsfald v/Cornelius: Der er 3 medlemmer af gruppen og Cornelius er tovholder.
Sommerlejr: Bettina er med i Sommerlejr gruppen. Der kommer nye tiltag og Hanne S. er også med. Sommerlejr er i uge 32.
Ø-lejr v/Steen: Der er er lavet en kystlejr gruppe på 5 personer, og det er de samme personer, som i den tidligere Ø-lejr gruppe. Lejren afholdes i uge 25.
Folkemøde 2019. Betinna: Der skal laves et program. Bettina opfordrer gruppen til at svare på mail vedr. gruppens arbejde.
Cornelius oplyser, at han ikke er i arbejdsgruppen vedr. arbejdsmarkedet. Den kan nedlægges.

17. Økonomi:
a. Regnskabsoversigt. Drøftes ikke.
b. Reguleret budget 2019. Der mangler en revisorregning på ca. kr.100.000 til revisor i regnskab 2018. Det vil være det regulerede budget 2019, der skal eftersendes til Socialstyrelsen. Der har tidligere været besluttet, at der også skal søge eksterne midler til refugiet. Derfor er beløbet reguleret. Det reviderede 2019 budget godkendes.
c. Budget 2020. Budget 2020 godkendes formelt på Landsmøde 2019. Budget 2020 skal også sendes til Styrelsen. Det foreslås, at det bliver ét ark i lighed med budgettet i Landsmøde mappen. Kasserer udarbejder budgetarket forud for næste LL-møde.
d. Info-Media. LL spørges om LAP skal betale for dette fremover, og fastholde abonnementet. Det undersøges frem til næste LL-møde, om INFO-media kan gøres billigere med færre brugere.

18. Evt.
Tom fortæller om gratis selvudviklingskurser på Recovery skolen i Aarhus.

19. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke

Referat af LL møde den 25.01 – 26.01 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Henrik K. Hansen, Jørn Bæk, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Bo Steen Jensen, Hanne Skou Kadziola, Nils H. Andersen, Steen Moestrup og Andrea Hermansen.
Afbud/fraværende: Michael P. Krog og Cornelius Christiansen.
Katrine Wiedersøe deltog fra om aftenen på dag 1.

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Nils H. blev valgt til ordstyrer. Jakob B. Petersen blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden
Der tilføjes et pkt. 10. Punkt vedr. drøftelse af tvang bliver pkt. 11. Under pkt. arbejdsgrupper tilføjes Brugernes Bazaar og sommerlejr. Herefter er dagsorden godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 08.12.18
Udtrykket Mental-psykotisk slettes så der blot står psykotisk. Vedr. pkt. 9 angående deltagelse på FU-møder er det ikke besluttet at der skal være fast adgang til FU – møder.
Indsæt pkt. vedr. deltagelse på FU-møder til næste LL-møde. Ordstyrer bemærker efter mødet, at kommentarer ikke er indsendt rettidigt jvf. forretningsorden. LL-medlemmer skal tillige kun kommentere i forhold til møder, hvor de rent faktisk selv har deltaget.

5. Handlingsprogram og udviklingsplan

a. Kan bl.a. medtages i en revideret udviklingsplan. Punktet udgik.

b. Forslag til nye aktiviteter og årsplan. Følgende er resultatet af 5 minutters Brainstorm om nye aktiviteter i LAP:
– Mennesket først
– Mere respekt for den enkelte
– Skriv og fortæl om din hobby
– Hvad er et godt værested? Gå i dybden.
– Hvordan får du det bedste ud af dit værested/med mennesker
– Undgå at økonomisk kassetænkning får forrang i forhold til lovens intentioner blandt andet under udredning, ressourceforløb og ved multiple lidelser.
– Hvervekampagne
– Konkurrence om Film (5 minutter) på de sociale medier om LAP
– Værktøjskasse med ideer og vellykkede projekter, hvor borgeren REELT er i centrum.
– Mistet indflydelse Opfølgning på hvor LAP (risikerer at miste indflydelse)
– Udvikling (opstart støtte) til grundforeninger
– Landskampagne om at psykisk syge ikke er voldelige
– Etik omkring selvmord
– Revision af retsplejeloven
– Revision af §119 + 126.Retsplejeloven De medicinrelaterede dødsfald
– Oplysende foredrag og kurser
– Refugier i flere perioder

6. Planlægning af Landsmøde og jubilæum

a. Booking af Allan Ohms og Benny L.
Der er tilslutning til genvalg af de to dirigenter. Dirigenter er allerede booket.

b. Band eller anden underholdning ved jubilæet (lukket punkt)
Underholdning skal bruges lørdag den 4. maj kl. 20.30.
LL opfordres til at sende forslag til underholdning ind forud for næste LL-møde.

c. Særnummer af bladet eller jubilæumsskrift.
LL beslutter at skrift og særlige bladaktiviteter vedr. jubilæet rykkes til efter landsmøde 2019. Der kan udarbejdes et skrift til politikere. Bladgruppen arbejder videre med dette. I de næste fire blade kan tidligere artikler, referat fra det 1. landsledelsesmøde, billeder fra medlemsaktiviteter, fra arbejdsgrupper og fra de lokale genoptrykkes som del af jubilæumsfejringen.

d. Foreløbig program og indkaldelse. Hanne W. nævner at tidspunkter rettes til på sidste LL-møde. Fjern dagsorden fra forsiden – men tekst vedr. forslagene skal med i indkaldelsen. Der indsættes en henstilling vedr. forslag til, at man maksimalt sender 3 gennemarbejdede forslag ind –se pkt. 5. Det pointeres, at man er repræsentant for foreningen. Derfor skal man holdes sig indenfor vedtægter, formål og principprogrammet når der udarbejdes forslag til handlingsprogrammet for 2019 (pkt. 6 på Landsmøde invitationen). Tidspunkter for landsmøde aktiviteterne skal med. Hele sætningen vedr. kontingent kan slettes, da indkaldelsen sendes ud efter 1.marts. LL beslutter, at dagsorden for landsmødet kan komme på bagsiden af indkaldelsen.

e. LAP Prisen (lukket punkt)

7. Valg af repræsentant til Det Dannede Fællesskab
Steen fortæller om projektet Det Danne Fællesskab. Opgaven handler om at sidde i et forum, som det dannende fællesskab skal støtte sig op ad. Det drejer sig om ca. 4 møder om året.
LL vælger Jørn og Andrea som henholdsvis LAP-repræsentant og suppleant Det Dannede Fællesskab.

8. Arbejdsgrupper
a. Orientering fra arbejdsgrupperne
Bettina: Der har været et godt møde i Folkemødegruppen, og det går rigtig godt fremad med planlægningen af Folkemøde 2019.
Det oplyses, at Tom og Steen er med i inspirationsgruppen.

b. Brugernes Bazaar. Steen skal på rejse til Grønland, og derfor skal LL vælge en repræsentant, hvis Steen ikke kan være med til Bazaaren. Til Brugernes Bazaar skal der laves en stand, og LAP skal holde hovedtalen i år. Henrik vil gerne stille op, men gerne sammen med en anden repræsentant. Lau er også med i gruppen. Den ekstra person til at hjælpe og bidrage til at lave standen den 28.08 findes efter Landsmødet. Henrik K. deltager i mødet vedr. Brugernes Bazaar 11. februar i København.

c. Sommerlejr. Steen trækker sig og Betinna trækker sig fra Sommerlejrgruppen.
Opgaverne omkring sommerlejren omfatter udarbejdelse af program, oplæg værelsesfordeling, aftaler med skole mv. Der skal vælges en LL-repræsentant. Og der skal sidenhen vælges ny tovholder til gruppen. Brenderup Højskole er allerede reserveret i uge 32.
Hanne S. vil gerne være LL-repræsentant i Sommerlejrgruppen. Hanne S. skal samle en gruppe før næste LL-møde.

9. Orientering fra

a. FU
– Status vedr. webmaster v/Nils. Webfirmaet Wunderly er gået i opløsning, og det er nu en enkeltperson, som driver firmaet. Brugsafregnet tid er måden der afregnes på i forhold til
webmaster. Der er foreslået et møde i webside-gruppen med Webmaster, men der er ikke den store LL- interesse for at deltage i mødet. Nils oplyser, at LAP´s hjemmeside netop er lavet i WordPress, med tanke på, at det på længere sigt skal det være en bruger, der driver siden, og derfor er det lavet sådan. Samarbejdet med webmaster forsættes.

-Hanne W. vedrørende indkøb af tasker og Power Banks.
Der er indkøbt Power Banks.

– Status vedr. LAP – København.
I de fondsansøgninger som LAP-København har fået positivt svar på, kan der være indskrevet midler, der kan bruges til husleje. Huslejen kan først betales når der foreligger et konto-nr. Hanne W. oplyser, at regnskabet vedr. LAP- Kbh. administreres fra LAPs sekretariat i Odense. LAP Københavns regnskab ligger nu hos revisor.

– Status vedr. Nytårskur.
Nytårskur afholdes bliver 21. februar i danske handicaphus i Høje Tåstrup. Torben C. Bohnhardt fra Head-On kan evt. holde oplæg. Steen vil gerne holde et oplæg om kost. FU arbejder videre med nytårskuren.

b. LL
Hanne S fortæller, at den 25. februar afholder Psykiatrialliancen en høring på Christiansborg om Regeringens psykiatriplan. FOA er kommet med i PsykiatriAlliancen igen, v/ Torben Klitmøller. Dorte Seestorp og Inger Mørk er også med i PsykiatriAlliancen.
Hannes S. har også været til info-møde om projektet vedr. medicinfri afdelinger på Glostrup Psykiatriske Sygehus. Der er vanskeligheder med at rekruttere til projektet.
Det er ikke sikkert, at egen psykiater indstiller patienten til projektet, og der er tillige specifikke krav til deltagerne. Man skal være motiveret for medicinnedtrapning for at være med i projektet. Der er 80 projektdeltagere. Der kan nedtrappes med 60 % indenfor en 6 måneders projektperiode. Der er ikke endelige projektresultater endnu.
Projektlederen efterspørger præparater i mindre doser. Bo Steen oplyser, at der arbejdes med lignende forsøg i Norge, Sverige og England.

c. Udviklingskonsulent – se pkt. 5.

10. Sag vedr. medlem (lukket punkt)

11. Tvang- principiel diskussion.
Med udgangspunkt i LAPs principprogram drøftede LL LAPs holdning til tvang.
Fra LAP´s principprogram: At særloven om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien ophæves og erstattes af en almen lovgivning om nødretsforanstaltninger gældende for alle borgere. Det blev diskuteret om udtrykket ´særlov skal erstattes af ´psykiatrilov´ i principprogrammet. Herunder også udtrykket ´særlov´.

I diskussionen blev implikationer og hensigter i lovgivning drøftet. I diskussionen blev det påpeget, at hensigten med psykiatriloven faktisk er at beskytte borgeren. Der vil være andre implikationer, hvis f.eks. straffeloven gøres gældende, som erstatning for eksisterende lovgivning målrettet psykiatribrugere.

I forhold til bekendtgørelsen blev det også drøftet om farlighedsbegrebet skal fjernes. Og det blev nævnt i drøftelsen, at når normeringer på de psykiatriske sygehuse er forringet, og
systemerne er pressede er det lettere at bruge tvang og psykofarmaka. På sygehusene får man pleje og omsorg, og samtidig skal det omkringliggende beskyttes mod psykiatri brugere.

Der blev også opridset udpluk af psykiatriens historie. Der var stor tilfredshed med at dette vigtige emne fik plads på mødet. Der kan eventuelt inviteres en jurist til kommende drøftelser. Der var en omfattende drøftelse af LAPs holdning til tvang. Debatten viste ikke en entydig klar fælles holdning til opfattelsen og brugen af tvang. Der er dog stor tilslutning til at denne type principielle spørgsmål drøftes på kommende LL-møder. Der er et etisk skisma som handler om modsatrettede behov. Nogle borgeres behov for ro over andre borgeres udadreagerende adfærd. Hvilke handlemuligheder kan LAP anbefale i disse situationer?

12.Sundhedsreformen
Der var stor tilfredshed med at dette vigtige emne fik plads på mødet, og der var en konstruktiv og inspireret drøftelse af perspektiverne i reformen for psykiatrien og for psykiatribrugere. Under drøftelsen fremkom forslag om et skriv, der påpeger udfordringer, mangler og ´huller´ i reformen. Her i blandt manglende finansiering, øget centralisering og manglende nærhed. Teksten i reformen nævner ikke meget om psykiatri. Der stå tillige meget lidt om selve behandlingen af patienterne i forslaget til Sundhedsreformen.

Nogle LL medlemmer ser reformen som et udspil i forhold til det forestående Folketingsvalg, mens andre påpegede, at Regeringen måske lægger op til at færdigforhandle reformen forud for valget. LL er enige om, at LAP skal bede om foretræde, og sende repræsentanter ind til de møder, der inviteres til omkring reformen. Det blev tillige drøftet at skrive en fælles indstilling sammen med andre lignende organisationer.

Der blev udtrykt manglende tillid til kommunernes varetagelse af socialpsykiatrien – blandt andre udskrivningsaftaler. Herunder også ministeriets begrænsede muligheder for at styre kommunernes psykiatri indsats. Blandt LL´s konkrete ønsker til reformen var blandt andet:
-Udgående ambulante tilbud, specialiserede udgående sygepleje tilbud, og øget bemyndigelse til sygeplejersker – særligt i forhold til multikronikere. -Frivillig psykologbehandling til alle, udvikling af nærpsykiatrien, penge direkte til den enkelte patient inspireret af Choice og kontrol projektet i England, hvor borgerne får lov til at bestemme egen behandling.
-Udbredelse af OPUS til flere diagnosespektre – det vil sige opsøgende teams omkring psykiatri. Tænder og kost på dagsordenen i reformen med særlig fokus på kostens betydning for psykisk helse.
-Sikring af læge i egen kommune. Grundet lægemangel kan man have en læge udenfor egen kommune. Det er uhensigtsmæssigt.
-Udbredelse af SØM [Socialøkonomisk udgifts- beregningsmodel], oprydning i lovgivning som står i vejen for løsninger.
-Udbredelse af Boston forsøget og bedre integreret psykiatri. Herunder bedre samarbejde mellem psykiatri, socialpsykiatri, økonomifolk, socialfaglig og sundhedsfaglige personaler. Regionerne har behandlingsansvaret og kommunerne har ansvar, fx for efterværn og socialpsykiatri, og dette samarbejde fungerer ikke optimalt.
-Oprettelse af behandlingssteder som ikke ligner somatiske sygehuse. Det nuværende system fastholder psykiatribrugere i en uhensigtsmæssig rolle.
-Lighedsbegrebet i forhold til sundhed skal skrives ind i reformen for at sikre udjævning regionale forskelle indenfor psykiatrien. LL beslutter at skrive til relevante ministerier [SUM og Mai Mercado] og bede om foretræde omkring sundhedsreformen. LAPrepræsentanter kan her viderebringe resultaterne fra LLs drøftelse af sundhedsreformen. LAP skal i henvendelsen også påpege, hvorfor LAP, som den eneste reelle bruger organisation, ikke allerede er blevet inviteret til de aktuelle møder og drøftelser om reformen.

13. Økonomi:
a. Regnskabsoversigt og budget
Steen gennemgår oversigt og budgettet. Der er tidligere øremærket en del af overførte midler kr. 212.000 til Landsmøde 2019/jubilæum. Kasserer udarbejder tillige et budget for 2020.
Kasserer retter til i forhold til drøftelsen, og de indkomne kommentarer.

b. Ansøgning NADA behandling
Katrine præsenterer forslaget om NADA behandling. Udgiften til 3 dages kurset er kr.157.300 til tre landsdækkende kurser. Der skal være 10 deltagere pr. kursus for, at kurset gennemføres. Der skal være et kursusbevis til hver deltager. Andrea og Steen tilbyder eventuelt at afholde NADA kursus i Odense og Hillerød. LL diskuterer forslaget vedr. NADA, og derefter gås til afstemning. Afstemningen i LL giver flertal for forslaget. Med forbehold for, at der rent faktisk kan findes midler i LAPs budget 2019 til NADA.

c. Ansøgning og budget folkemøde 2019.
LL stemmer for budget udvidelsen på kr. 30.000. Det vil sige budgettet lander på kr.110.000 i alt.

d. Udbetaling af Kontor og telefonpenge, v /Inger-Liss
Forslaget handler om, at pengene skal udbetales automatisk. Af hensyn til blandt andre Socialstyrelsens regler kan vi ikke ændre proceduren. Det er således mest hensigtsmæssigt at fastholde proceduren. Kontoret skriver ud i oktober vedr. kontorpenge til de LLmedlemmer, der endnu ikke har modtaget. LL-medlemmer kan også henstille til hinanden at huske ansøgning om kontor og telefonpenge.

e. Ansøgning om tilskud til produktion af film
LL beslutter med et klart flertal at sige nej til ansøgningen
Tom arbejder allerede med film i LAP –regi, og tilbyder ansøger, at hun kan henvende sig til ham. Tom sørger selv for at kontakte ansøger.

14.Hvilke ting fra Michael Kold skal vi bruge?
a. Jon har sagt mange gode ting, men hvilke skal vi bruge?
LL drøfter de forskellige muligheder for at implementere læringen fra M. Kold og Jon V. En af mulighederne der nævnes er: Efter et dagsordenspunkt er behandlet kunne referenten spørge forsamlingen: Hvad skal vi have ind i et referatet om dette pkt. – hvad er konklusionen og beslutningen her?. Bilaget vedr. Mikael Kold sendes ikke ud fremadrettet. Grundlæggende skal personsager holdes udenfor LL, og vi skal sørge for at den enkelte har det godt i LL. Det besluttes at nedsætte et trivselsudvalg, og Andrea, Hanne S., Tom og Bettina og Jørn vælges til trivselsudvalget. LL beslutter også, at der skal være en facilitator med på næste LL-møde. Facilitator vil være Andrea. Bettina holder en samarbejdsøvelse før næste LL-møde.

15.Arbejdsdeling i LL
a. Opdatering af liste med LAPs deltagelse i diverse råd og udvalg
Punktet udsættes til næste LL- møde.

16.Personale (lukket punkt)
Ansættelse af lokalkonsulent i Midtjylland

17.Evt.
– Oplæg til Folketingsvalget
– Mick Øgendahl indlæg om Ytringsfrihed blev vist på storskærm på initiativ af Grethe.
– Inger-Liss efterspørger respons fra LL på bladet.
Bo-Steen spørger om LAP kunne bruge hjemmesiden til at debattere bladet.

18. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke

Referat af LL møde lørdag den 8. december 2018

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Henrik K. Hansen, Jørn Bæk, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen og Katrine Wiedersøe.
Afbud/fraværende: Michael P. Krog, Bo Steen Jensen, Andrea Hermansen, Hanne Skou Kadziola, Nils H. Andersen, Steen Moestrup og Cornelius Christiansen.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen
Jon V. Andersen: afbud.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen
vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Hvordan vil du bidrage til et godt møde?

3. Godkendelse af dagsorden. Der tilføjes et ekstra forslag til LAP-prisen fra Grethe Kristine Nørgaard.

4. Godkendelse af referat fra møde den 17.11 2018.
Referent og ordstyrer mangler. Der tilføjes: Ordstyrer er Hanne W. Referent Jakob B. Petersen. Med disse rettelser er referatet godkendt.

5. Justerede kriterier vedr. Folkemøde. (Godkendelse i LL)
Teksten tilrettes og der læses korrektur. Kommentarer fra LL sendes til FM-gruppen.
LL beslutter at godkende kriterierne for folkemødet.

6. Punkt fra medlem. [Drøftet udenfor referat].

7. Punkt fra Henrik Kromann. Brændende mand og anklagemyndighed
Punktet drøftes: Lovgivningen kan dog ikke laves om, hvis man er til fare for andre, så træder straffeloven ind. Straffeloven ligger over andre love. Det er ikke ulovligt at begå selvmord. Det er dog et sundt punkt at få debatteret i en forening som LAP. Hvis man er mental-psykotisk kan man blive straffri. Truer du med selvmord, så skal man indlægges jf. psykiatriloven. Det er dog ulovligt i England, men det er dog svært at straffe. En selvmorder er altid en der ønsker at få fred. Kommer loven i høring, så vil det være det eneste sted vi kan gøre noget.

8. Kandidater til LAP pris.
Der kommer liste med forslag til LAP-priser som bilag til næste LL-møde.

9. Punkter fra Tom Jul Pedersen
a. Hvordan skal vi håndhæve det gode som Michael Kold fandt ud af for 2 år siden?
(5 minutter). Punktet foreslås flyttes til LL møde i januar. LL beslutter at udsætte pkt. 9a til LL-mødet i januar.
b. Utilfredshed med de punkter FU sætter på dagsorden, nogle vælger de fra, eller skriver af de skal stemmes om, eller skriver fejlagtigt at de har været behandlet.
(5 minutter) Som resultat af drøftelsen foreslås deltagelse fra LL-medlem i udarbejdelsen af dagsorden til LL-møder.

10. Orientering fra
a. FU
– Status vedr. webmaster v/Nils.
– Status vedr. LAP – København.
b. LL
– Høring på Christiansborg – status.
Katrine har talt med Ida Hagemann, klinikchef og afløser for Peter Treufeldt. Der er taget kontakt til LIF med henblik på deltagelse. LAP vil gerne have et møde med LIF om medicinnedtrapning. Bettina: Vi har haft et godt møde i Folkemøde-gruppen i torsdag. Henrik: Bisiddergruppen har skruet op for arbejdet og der hverves også medlemmer til dette. Kravene er at man skal give udtryk for, hvorfor man ønsker at blive bisidder. Jørn: Jeg forsøger at holde kontakt og få indflydelse i psykiatri-listen, som er et parti i Region Midt. Der er også stiftet en forening, der hedder Psykiatriforeningen. De vil gerne stille op til Folketingsvalget blandt andet med et ønske om, at psykiatrien skal på Finansloven. LAP vil gerne mødes med LIF forud for et møde vedr. medicinnedtrapning, person lig nedtrapning, og planlægge efterfølgende høring. Hvis LIF er med vil politikerne også gerne mødes, og være med i en høring.
c. Udviklingskonsulent
Har været til møde i Dialogforum i Region Syddanmark blandt andet vedr. tvang og behandling med virtual reality.
Der er søgt penge til sommerlejr, ø-lejr og refugie i Trygfonden.

11. Nytårskur.
Det skal være i februar. Der kan genbruges Lisbeth Kortegaard, som skulle have været oplægsholder på medlemstræffer. Bettina foreslår Torben C. Bohnhardt. FU undersøger før næste LL-møde.

12. Orientering fra arbejdsgrupper. Der er intet til dette punkt.

13. Personale (lukket punkt)

14. Økonomi:
a. Regnskabsoversigt
– Budget 2019 v/Hanne W. Vedr. regnskab 2018: Der bliver formentligt et overskud på kr.500.000. Når fakturaer (regninger) fra Jon, refugie, portojusteringer, pjecer, medlemstræf er trukket fra. Portoen stiger. Budget 19 kommer på næste LL-møde.
b. Justering af taksterne for rejserefusion jf. retningslinjer for LAPs bevilling.
Som udgangspunkt er det i forhold til retningslinjer fra bevillingsgiver ikke muligt at ændre på taksterne. Det blev aftalt, at Hanne W. spørger revisor vedr. taksterne.
c. Indkøb af rygsække – status.
Der indhentes tilbud på muleposer og askebæger. Der indkøbes bagtæppe til Folkemødet. Rygsække indkøbes før jul.

15. Evt. LL deltagelse i havarikommission.
Lars indbydes til at fortælle om, hvad forslaget handler om på næste LL-møde. Mange vil gerne have en ekstra overnatning. Henrik: Er SIND ude af trit med omgang og behandlingen af psykotiske borgere i deres pjecer? Skal LAP lave sin egen pjece som en slags modsvar. Det er en rigtig god idé.

16. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke.

 

LL mødedatoer i 2019:
Fredag den 25. januar til lørdag den 26. januar
Lørdag 2. marts
Lørdag 6. april

Referat af LL møde lørdag den 17. november 2018

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Henrik K. Hansen, Jørn Bæk, Grethe Kristine Nørgaard, Andrea Hermansen, Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe og Cornelius Christiansen.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen.
Afbud/fraværende: Michael P. Krog, Bo Steen Jensen, Nils H. Andersen og Steen Moestrup
Tilhørere: Lars K., Troels Gade og Jan Stig Andersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.
Hanne W. blev valgt som ordstyrer. Jakob B. Petersen blev valgt som referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Hvad vil du bidrage med og hvad ønsker du at opnå?
v/Tom. Jon: Check ind og sig til når du roser.

3. Godkendelse af dagsorden. (5 minutter) Tidsramme til hvert punkt er vejledende.
Der tilføjes et punkt 10b: Nyt høringssvar.

4. Godkendelse af referat
Referater fra 01.10 og 13.10. (5 minutter). Efter få kommentarer godkendes referaterne.

5. LAPs repræsentation i Psykiatrinetværket v/Hanne S.
Der skal vælges 1 repræsentant yderligere til netværket. Hanne S. foreslår Nils, som har sagt ja til at være med.
Hanne S. Kadziola og Nils H. Andersen vælges til medlemmer i psykiatrinetværket.

6. Høringer
a. Høring ang. medicinnedtrapning v/Katrine W.
Katrine: Trine Torp er kontaktet. LIF er kontaktet og vil gerne høre lidt mere om høringen før de svarer. Katrine spørger om LAP kan give en mindre gave ved Peter Treufeldts afsked.
LL siger ja dette.

7. Retningslinjer for Folkemøde deltagelse v/Bettina
Beslutningspunkt. Andrea har nogle kommentarer, og vil gerne have nedtonet nogle ting. Det er for skrapt med ”selvhjulpenhed ”. Jørn ønsker at regler for diæter skal med, og vil godkende på sigt.
Grethe: Det fungerede godt i 2016 og 2017, og der var ikke bøvl med diæter. Vedr. konfliktmægling er der ikke behov for det. Tom: Der var ikke noget telt i 2013. Andrea syntes der er behov for konfliktmægling og at retningslinjerne ikke er helt klar.
Gruppen retter kriterierne til på førstkommende møde.
Kriterierne godkendes med nogle få kommentarer og gruppen arbejder videre med forslaget. Tilrettede kriterier tages med på næste møde.

8. Godkendelse af nye medlemmer i arbejdsgrupper
– Godkendelse af Glenn Hanssons indtrædelse i Presse-og lov.
Glenn Hanssons indtrædelse godkendes.
– Helle Sibbersens indtræden i Bisidderarbejdsgruppen.
Helle Sibbersen indtrædelse godkendes.

9. Orientering fra FU/LL (20 minutter)

a. Orientering fra FU

b. Orientering fra LL
Hanne W: Der var ikke mange LL-medlemmer på medlemstræffet. Tom har været på besøg på Skejby sygehus. Tom foreslår en facilitator til LL-møder, der kan håndhæve de gode ting Michael Kold har fundet frem til. Det er er ikke dirigentens job. Så som, at folk skal holde sig til emnet og ikke må være personlige, holde focus på LAPs politik og ikke deres egne interesser. Andrea vil gerne have en facilitator.
På næste LL- møde kan der fremsættes et beslutningsforslag omkring facilitator.
Hanne S. fortæller om mødet i Sundhedsudvalget blandt andet vedr. patient tilfredhedsundersøgelser. Hanne påpeger, at det er personalet som vurderer sig selv. Hanne S. har bedt om at få samlet resultaterne via Sundhedsudvalget. Hanne S. fortæller også om behovet for at bruge Survive projektets resultater, herunder overdødeligheden blandt psykiatribrugere. Der er møde igen i foråret.
Jørn: Hvordan kan materialer fra møder komme på hjemmesiden – det skulle FU komme med en løsning på?. Jeg har prøvet at promovere LAP i Psykiatripartiet. Her var der ingen blandt det professionelle, der anede noget om LAP i denne sammenhæng, hvordan kan det være?

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Bettina: Vi har haft et godt indledende møde Folkemødegruppen.
Hanne S.: Jeg forslår en oplægsholder fra P. Alliancen og Sundhedsstyrelsen. Hanne W:
Peernetværket vil gerne samarbejde med eller få plads i LAP ́s telt.
Henrik: Har haft møde om kurser for bisiddere. Helle Sibbersen har allerede være bisidder. Der kommer også noget til medlemsbladet om bisidder. Tom: Der er også en mulighed for at være ledsager, og det er ikke det samme som bisidder.

d. Udviklingskonsulent. LL- opfordres til at bidrage til Menneskebiblioteket.

10. Pressemeddelelse: FU og arbejdsgruppers beføjelser
10a. Pressemeddelelse: FU og arbejdsgruppers beføjelser.
LL- godkender pressemeddelelsen og at FU sendte den ud.
10b. Nyt høringssvar. Se bilag 10b (5 minutters læsepause)
LL- beslutter, at det er det lange hørringsvar der skal sendes afsted.

11. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt og budgetstatus
Hanne W.. Der vil være nogle rettelser. Inger-Liss vender tilbage vedr. indkøb af askebægre. Bagtæppe til Folkemødet kan indkøbes samt banner. Pjecer og psykiatritestamentet kan genoptrykkes.

b. (lukket punkt)
c. Justering af taksterne for rejserefusion v/Nils
Forslag: At rejserefusionerne bliver tilrettet, således at man ikke kun må gøre brug af billigste, offentlige transportmiddel, men også må benytte bil, hvor refusionen er statens laveste takst. Begrundelse: Som der står i de første linjer af vores principprogram: Vi har brug for, at både vores juridiske, behandlingsmæssige og sociale rettigheder radikalt forbedres. En bilkørsel er en tilpasning på rimelige vilkår med det omgivende samfund.
Økonomiske konsekvenser: Ingen. Med venlig hilsen Nils H. Andersen.
Jørn tager det op, uanset at Nils ikke er til stede og støtter forslaget. Hanne W.: Jeg er imod, da det er de rige bilejere, der får støtte og ikke de fattige pensionister. Hanne S.: Vi må kun give kørselsgodtgørelse til den lave takst.
Punktet udsættes til næste LL-møde. Frem til næste skal LL granske retningslinjerne vedr. transport i LAP ́s bevilling.

12. Indkomne forslag til LAP priser.
Punktet udsættes og der kan sendes nye forslag ind.

13. Udviklingsprojekt v/Jon. Evaluering af Jon – hvad syntes LL om forløbet v/Tom.
Tom: Mere direkte tale, færre fremmedord, og læg opgaverne med opsummering af de vigtige pointer ud til LL.
Hvad har vi lært, at vi har behov for:
1) Feedback: Vi samarbejdede godt på mødet, og det er godt. Det var rigtig dygtigt, det der foregik frem til pausen. Bilag der skal tages hånd om, skal ikke uddeles på mødet. Der skal ikke nye bilag og punkter på. Der skulle være feedback på et godt stykke arbejde. Spørg først, hvad det er der menes/spørges til og læg ikke en tolkning ind først. Pkt. 11b blev håndteret godt.
2) Der skal være et trivselsudvalg.
3) Strukturelt.
a) Hvad har i lært om jeres behov som gruppe. Der skal være klare regler og procedurer, fx hvem der beslutter, hvem der skal med til Folkemødet. Vigtigt at bruge tid på at tale om, hvad vi vil. Katrine: Der er behov for transparerens. Jon: Meningen med det vi foretager os, skal være tydelig. Der har kun været en dag med det konfliktfaglige.Jørn: Der skal være respekt for dagsorden og for tale rækken. Grethe: Vi kan ikke blot udsætte spørgsmål og punkter, men evt. tage dem med på 2-dagsmødet. Inger-Liss: Vi skal kunne rose hinanden.
b) Hvad har i behov for fremadrettet for at LL lykkes. Man skal gå hjem med en succesoplevelse.
c) Hvordan sikre i LL fremadrettet udvikler jer som gruppe. Jon: Der skal være et trivsels- og samarbejdsudvalg, som driver den vedvarende udvikling og sikrer et godt samarbejdsmiljø. Spørgsmål vedr. frivillig og betaling, diæter og dertil knyttede spørgsmål – hvilke regler har vi. Det skal på det første 2-dages møde efter Landsledelsesmødet. Læg oplevelser ind i LL-møderne, tag fx i SPA- bad.
– Mødefacilitator kunne være fra trivsels- og samarbejdsudvalget.
Der skal være en drejebog for trivsels- og samarbejdsudvalget.
– Hvad har vi lært og hvad går vi videre med professionelt fællesskab.
Drive processen, sikre substans, løbende udvikling og sikre at trivsels og samarbejdsspørgsmål/direkte og afledte behandles – f.eks. via dagsorden.
– Det første møde efter Landsmødet bør være et 2-dages møde, eller det kan være 1-dages møde og derefter et 2 dages møde.
– LL kan tematisere møderne efter økonomi, handlingsprogrammet eller andet.

14. Personale (lukket punkt)

15. Møde den 26. januar 2019
Kunne dette møde eventuelt blive til et to-dages møde med start d.25/01?
LL beslutter med (7) personers flertal at afholde et 2-dages møde i januar 2019.

16. Evt.
Grethe: Hvornår skal vi i gang med hvervekampagnen for LAP. Kan vi få et ny logo, evt. i forbindelse med jubilæet?
Hanne S.: Må Signe Seiersen deltage også i Sinds arrangementer. Det er der ja til, og Signe har foreningens opbakning til dette
Hanne W.: Jeg har været til anstalten sikringens 100 års jubilæum.

17. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke.

Kommende LL-møder i 2018: 8. december 2018.

Referat af LL møde 22 – 23. juni 2018

Referat af LAPs LL møde 22 – 23. juni 2018, hvor en lang række emner blev diskuteret.

Referat af LL-møde lørdag den 5. maj 2018

Referat af LL møde lørdag den 5. maj 2018

Deltagere:Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Inger-Liss Christoffersen, Steen Moestrup, René Strøm, Andrea Hermansen, Jørgen Bæk, Michael P. Krog, Mikkel Munk Appel og Henrik H. Hansen.

Afbud/fraværende: Nils H. Andersen, Cornelius Christiansen og Katrine Wiedersøe (Suppl.)

Referent: Jørn Bæk

Ordstyrer: Henrik Kromann

Afbud fra Katrine Wiedersoe og udviklingskonsulent Jakob Brixtofte

Kort runde, hvor de nye i ledelsen præsenterer sig – refereres ikke

Godkendelse af dagsorden:

9 b – udsættes

Høringssvar vedr. besparelser udleveres og kommenteres hvis der er tid

Nyt pkt. 11 – vedr. åbent brev fra DH til minister

Vedr. pkt. 12 – handle om Ø-lejr – de øvrige udsættes

Punkt 5 b og c – der laves skriv til 2 dages mødet – udsat.

Dermed godkendes dagsordenen

Godkendelse af referat fra 13. april i Svendborg:

Godkendt uden bemærkninger

 

Vedr. Landsmøde 2018:

Evaluering af landsmødet:

Det er oplevet som problematisk med ophængning papir om arbejdsgrupper. Det medvirkede dog også til at vise hvilke arbejdsgrupper der reelt eksisterer i LAP.

Beklagelse over kritik af LL og intern tone i LL. Intern splid i stedet for politisk arbejde.

Overordnet tilfredshed med Landsmødet. Der er dog plads til forbedringer. Forslag om ændring af frekvensen for afholdelse af landsmøder drøftes – ingen konklusion.

Manglende blade – pist forsvundet – blev fundet i sidste sekund af mødet – En orange skål (Glenns pris) er blevet væk.

Tilfredshed med sober behandling af personsag. Uenighed i f t om det er givtigt at inddrage hele landsmødet.

Der blev glemt et punkt på dagsordenen. Dirigenterne rettede ind og det medførte mindre tid til resten af mødet.

Uro ift. arbejdsgruppe om handlingsprogram, hvor salen fik begrænset mulighed for at tilføje punkter mm. Dirigenterne reddede situationen og opfordrer til at LL nedskriver proceduren vedr. handlingsprogram, godkendelse og vedtagelse.

Forskellige historiske rids gennemgås og snak om baggrunden for LAPs eksistens.

Forslag om ændringsforslag til vedtægter kan stilles til næste års Landsmøde.

Frokost.

Nedskrevne regler for skrivning af handlingsprogram:

Udsat til 2 dages møde. Der skrives oplæg (Hanne W + Mikael Krogh)

Vedtægter – forslag til ændring:

Fremsendt til Landsmødet og godkendt og godkendt i LL

Lukket punkt:

Lukket punkt:

Kommunikations- og trivselsudviklingsforløb for LL:

Lang drøftelse om etablering og igangsætning af kursusforløbet. Der er mange og modstridende holdninger til konceptet, hvilket medfører mange holdningsudtryk. Da forløbet er vedtaget af Landsmødet, informeres der om aftalt kommende startdato – 22 og 23 juni. Der sendes oplysningsmail til de nye ll medlemmer og der tages kontakt til JVA. Alle får mail om videre forløb direkte fra udbyder.

Forretningsorden:

Vedtaget i sin nuværende form

Orientering fra

FU:

Information om ny bogholder i Odense.

Der er bevilget 9.800 til livsglædegruppen, til et besøg på Storm P museet.

Det indskærpes at ansøgninger til aktiviteter så vidt muligt indsendes, så de kan behandles på LL mødet. Tom tager det til efterretning.

LL:

Gennemgang af åbent brev til børne- og socialminister Mai Mercado.  Mikkel agter at deltage i et møde omhandlende problemstillingen. Mikkel og Michael (Hanne S.) deltager i mødet og LAP er medunderskriver på brevet.

Konstituering:

Valg til FU:

Forslag om udsættelse til 2 dages møde. Ud fra den gældende forretningsorden skal beslutning / valg foretages i dag. Der stilles forslag om at punktet behandles på det kommende 2 dages møde.

Der vælges til FU – Hanne Wiingaard, Hanne Schou og Nils Holmquist. Der gøres opmærksom på det ansvar der er forbundet med hvervet.

Til kasserer vælges Steen Mostrup.

Godkendelse af arbejdsgrupper:

Ø-lejr gruppens fremtid drøftes. De øvrige udskydes.

Cornelius tilbyder at overtage gerne tovholderfunktionen i ø-lejrgruppen, og der arbejdes videre i gruppen, der er godt i gang med arbejdet med den kommende lejr. LL godkender på forhånd formandsskabet i fald gruppen bifalder. René afgiver sin rolle som LL repræsentant til Cornelius.

Økonomi:

 

Der ønskes løbende opdateringer af budget/regnskab og debat om fordelingen af de tilførte midler, f.eks. med årligt temamøde ifb. budgetlægning. Kassereren kan ganske kort på LL møderne gennemgå regnskabets hovedtal, og evt. uventede udsving.

Kommende møder:

Det foreslås at næste års landsmøde afholdes på Hotel Svendborg. Der er forslag om hvordan, da det er jubilæumsår. Der ønskes en afstemning om én eller to overnatninger. Det besluttes at man fastholder én overnatning. Derefter stemmes om tidspunkt, der bliver 4. og 5. maj 2019.Derudover drøftes indhold og muligheder.

Mødedatoer 2018:

2 dages møde den 22. og 23. juni

Lørdag den 18. august

Lørdag den 15. september

Lørdag den 13. oktober – der er foreslået politiske drøftelser

Folkemøde:

Redegørelse for Folkemødeprogrammet, der modtages og drøftes. Forskellige scenarier drøftes. Opfordring til at være aktiv i LAPs navn og deltage hvor det er muligt.

Punkter til næste møde:

Principiel drøftelse om økonomi og politik

Arbejdsgrupper – inkl. ø-lejr

Drøftelse vedr. personalepolitik

Hvor sættes grænsen i fht. overgreb i LAP regi?

Evt.:                    

Der fremkommer ønsker om flere socialpolitiske og økonomiske debatter. Det foreslås at der bruges tid på f.eks. 2 dages møder.

Hvordan gik mødet: Tom giver 5 stjerner

Andrea nævner de mange punkter hun har haft på dagsordenen til dagens møde

Ordstyreren siger: Tak for god ro og orden.