Faglige anbefalingerne til en 10 års plan

Baggrund
En bred fælles erkendelse af at den nuværende psykiatri ikke fungerer som den bør
– Politisk
– Fagligt
– Bruger- og pårørende organisationer
(mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten):
Løfte psykiatrien En ny regering vil invitere til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om en 10-års plan for
psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge
gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom samt med følgende prioriteter:
o Forebyggelse af psykisk sårbarhed.
o En større forebyggende indsats og flere tværgående behandlingstilbud.
o Flere sengepladser i psykiatrien.
o En udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp, så den omfatter 6-24-årige.

Hovedafsender:
Sundhedsstyrelsen – i et samarbejde med Socialstyrelsen.
– Med en stor faglig følgegruppe
Hvad kendetegner en styrelse?
• Præget af mange faglige specialister
• Udfører myndighedsopgaver
• Politisk ’uafhængige’
Modsat ministerier og departementer: generalister og betjener minister og regering mere direkte.

Sundhedsstyrelsen
Hører under sundhedsministeriet
Den øverste sundhedsmyndighed i Danmark
De primære opgaver er, at:
– Fremme borgernes sundhed gennem forebyggelse
– Planlægge strukturen for sundhedsvæsnet
– Fastlægge regler for uddannelsen af speciallæger og andet sundhedspersonale
– Varetage samtlige myndighedsopgaver vedrørende strålebeskyttelse
– Have ansvaret for sundhedsberedskabet i Danmark
– Sikre sammenhæng mellem sundheds- og socialfaglige indsatser for ældre
Socialstyrelsen hører under Social- og Ældreministeriet
De primære opgaver er, at:
– Styrke vidensgrundlaget på det sociale område
– Formidle viden og anbefalinger på det sociale område
– Understøtte forandring i praksis på det sociale område
– Socialfaglig rådgiver for kommuner, regioner og borgere
– Overvåge det sociale område og den sociale indsats i Danmark

Faglige anbefalingerne til en 10 års plan
Massiv udfordring
− Særligt børn og unge har dårlig mental sundhed
− Psykiske lidelser = 25% af sygdomsbyrden
− Ca. 1 ud af 2 får selv psykisk lidelse i et livsforløb, og alle har det i familien
− Mennesker med svær psykiske lidelse lever 15- 20 år kortere
– Fortsat stigning i tvang
Kilde: Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen – Vicedirektør Helene Probst, Sundhedsstyrelsen

Faglige anbefalingerne til en 10 års plan
Hovedproblemer
• Utilstrækkelig tilgængelighed, kapacitet og sammenhæng
• Utilstrækkelig kvalitet og tværfaglighed i de eksisterende tilbud
• Utilstrækkelige forebyggende og tidlige indsatser
• Stigmatisering, manglende prioritering og ligestilling
• Utilstrækkelig forskning, faglig udvikling og manglende prestige
Kilde: Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen – Vicedirektør Helene Probst, Sundhedsstyrelsen

Faglige anbefalingerne til en 10 års plan
Grundlæggende forudsætninger
• Et gradvist, strategisk og langsigtet kapacitetsløft for at imødekomme behovet for indsatser og behandling, herunder
bl.a. flere medarbejdere på tværs af både sociale og sundhedsfaglige indsatser
• Bedre rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere på tværs af faggrupper samt kompetenceløft
• Mere fleksibel opgavevaretagelse
• En tydeligere ansvarsfordeling i opgaveløsningen og bedre sammenhæng på tværs af sektorer
(Kilde: Sundhedsstyrelsen, faglige anbefalinger s. 10)

Faglige anbefalingerne til en 10 års plan
Faglige mål for den samlede indsats til børn, unge og voksne
• Den mentale sundhed for børn og unge er forbedret
• Mennesker med psykiske lidelser lever længere liv med mindre sygdom
• Mennesker med psykiske lidelser bliver i højere grad inkluderet og accepteret i samfundet
• Mennesker med psykiske lidelser fastholdes i job, skole og uddannelse samt tager oftere en uddannelse og får et job
• Børn, unge og voksne med tidlige tegn på eller i risiko for at få psykiske lidelser modtager en tidlig, forebyggende indsats
• Børn, unge og voksne med psykiske lidelser oplever høj kvalitet, omsorg, inddragelse og sammenhæng i indsatsen
• Børn, unge og voksne med psykiske lidelser udsættes for mindre tvang og magtanvendelse
• Mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug får en mere sammenhængende og effektiv behandling og flere
lykkes med ophør af misbrug
• Færre mennesker med psykiske lidelser får en behandlingsdom for kriminalitet
• Pårørende får oftere den støtte, de har behov for, og deres ressourcer bruges mere aktivt i indsatsen
(Kilde: Sundhedsstyrelsen, faglige anbefalinger s. 9)

Faglige anbefalingerne til en 10 års plan
10 temaer og 37 anbefalinger
• Lighed og afstigmatisering
• Viden, udvikling og stærke faglige miljøer
• Mental sundhedsfremme • Børn og unge
• Tidlige indsatser for voksne
• Udredning og behandling
• Retspsykiatri
• Socialpsykiatrien
• Sammenhæng
(Kilde: Sundhedsstyrelsen, faglige anbefalinger s. 14)

Faglige anbefalingerne til en 10 års plan
Prioriterede indsatser
– Det er anbefalingen at der startes her, da der er det mest akutte behov
1. Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel af ensartet høj kvalitet
2. Styrkede indsatser til mennesker med svær grad af psykisk lidelse
3. Afstigmatisering af psykisk lidelse
4. Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer
5. Forskning og udvikling
(Kilde: Sundhedsstyrelsen, faglige anbefalinger s. 13)

Faglige anbefalingerne til en 10 års plan
Proces
• Faglige anbefalinger: her er vi nu
• Regeringens udspil til en 10-års plan: – mulighed for høring?
• Forhandlinger i Folketinget – med alle partier
• Indgåelse af politisk forlig – med et alle partier / et flertal i Folketinget
• Forlig omsættes til ny lovgivning – offentlig høring
Det lange blik og ambitiøse priotering:
Kræver politisk vilje, oprioritering, vedvarende fokus og økonomi.
Væk fra ’pulje’ og projekt-tænkning og det understreges at det ikke blot kan plukkes lidt her og der i anbefalingerne.
Hvor og med hvad skal vi som Peer-netværk forsøger at påvirke indholdet?