Referat af LL–møde 14.11 2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen(suppleant), Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Jens Rasmussen, Katrine Wiedersøe, Ole Nielsen (suppleant).
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.

.

3. Godkendelse af dagsorden

Psykiatriplan sættes på dagsorden som punkt 11. Lukket punkt rykkes op som pkt. 6.

4. Godkendelse af referat fra møde den 25.10 2021

Referatet godkendes uden kommentarer.

5. Landsmøde 2021: Opfølgning på Handlingsprogram

a. Navn på ansvarlig for de enkelte punkter
Handlingsprogram 2021- 2022
1. Udbredelse af Vendepunkter og NADA til flere dele af landet.
Vendepunkter Knud Fischer-Møller og Clarissa E. Sørensen
NADA – Hanne Carlsen vil gerne skrive ud til NADA deltagere om de bruger og vil udbrede NADA. Hanne skriver til kontoret og beder dem skrive ud.
LAP tager kontakt til Lars Wiinblad og får ham til at beskrive NADA (i forhold til hænderne)
2. Debattere og søge indflydelse på regeringens ny 10 års psykiatriplan, herunder udbredelse af Peer-tankerne og lighed i sundhed for psykiatribrugere. Steen M.; Lene Kristiansen, Hanne W.
3. Udbredelse og styrkelse af refugier og refugietanker
Cornelius Kristiansen vælges til LL- repræsentant
4. Genstart af LAP ́s bisidderkorps og opstart af besøgsvenner
Helle Sibbersen og Bettina K. Mærsk
5. Lighed for sundhed – både på ældre området og i forhold til somatikken for psykiatribrugerne
Arbejdet med polyfarmaceutisk viden er indsatsområde for at skabe mere lighed i sundhed.
Tovholder: Steen M. og Hanne W. Emne: Ældre og folk uden NEM- ID
6. Arbejde for at øge antallet af medlemmer
Lenette mfl. Se også gruppe: Synliggørelse af LAP – Lægges sammen med kampagne gruppen
7.Arbejde for mere frivillighed, bekæmpe ensomhed og etablere flere lokalforeninger
Hele LAP.
Grundforeninger burde der være færre af, men de skulle være større og flere lokale netværksgrupper. Steen skal være med i en film til bekæmpelse af ensomhed – også til reklame for besøgsvenner.
Lene: Skabelon for uddannelse af frivillige. Lene laver et oplæg vedr. frivillige. Tager evt. kontakt til Center for frivillig socialt arbejde.

b. Referat landsmøde 2021

6. Mail (lukket punkt)

.

7. Landsmøde 2022 – tidsplan mv

Forslag om at flytte landsmøde til 20 – 21. maj 2022.
LL beslutter at Landsmøde afholdes 21- 22 maj 2021

8. Arbejdsdeling i LL.

Det er eksterne poster for LL medlemmer.
LL-opdaterer bilaget på mødet
Medsendt referat.

9. Godkendelse af arbejdsgrupper

Opdateret bilag er eftersendt
(det er vigtigt på hjemmesiden at tydeliggøre hvilke arbejdsgrupper, der er aktive)

10. Orientering fra

a. FU
– LL siger ok til at Jens Rasmussen køber brugt pc for 1500 kr. på afbetaling
– Bettina vil gerne aflevere Ipad og beholde pc
– Hanne S. skal rykkes for tilbagelevering af pc
– Det foreslås at der indkøbes 5 Ipads til LL for fondsmidler. LL skriver selv ind, hvilke ønsker de har til Ipads eller tablets.
– Clarissa foreslår Lenette som ordstyrer på næste LL-møde.

b. LL
Katrine har sendt mail om, at hun udtræder af Landsledelsen.
Dette er effektueret efter dette møde.

c. Arbejdsgrupper

11. Psykiatriplan – drøftelse og beslutning

Steen fortæller, der ikke er plads til brugere i arbejdet med psykiatriplan. Mødeledelsen af de ca. 50 mennesker er forholdsvis dårlig, hvor alt gentages. Der kan dog laves skriftlige bidrag efterfølgende. Steen foreslår man siger nej til den ny psykiatriplan, hvis den er ringe, jf. Liselott Blixt forslag på landsmødet.
Lene foreslår man eventuelt først siger nej efter næste møde 2. december, og Lene tager til dette møde.
Det besluttes, at der ikke siges nej i første omgang til ny psykiatriplan.

12. Økonomi:

a. Udviklingsplan 2022
[15. november 2021 skal budget 2022 og udviklingsplan 2022 indsendes med anmodning om overførsel 2020 – 2022] (beslutningspunkt)
Som besluttet på landsmødet søges om overførsel fra 2021 til 2023.
Udviklingsplan 2021 – 2022 godkendes.

13. Folkemøde 2022

a. Nedsættelse af gruppe
Steen, Helle, Tom, Lenette, Betinna og Grethe, Clarissa
Antallet af sommerhuse har betydning for hvor mange personer, der kan være på Bornholm. Betinna undersøger hvor mange sommerhuse der er bestilt og hvor mange overnatningspladser der er – for at vi eventuelt kan få flere medlemmer af LAP med.

14. Fisketur v/Hanne Carlsen

Hanne arrangerer fisketur i vinter 2022
Fisketur tages på januarmøde 2022 i LL

15. Medlemstræf i januar 2022 i Karrebæksminde?

Det oplyses, at Jens Rasmussen gerne vil være med til at arrangere medlemstræf.
Medlemstræf er udsat grundet corona.

16. Evt.

.

17. Hvordan synes du, mødet gik?