Referat af LL-møde 25.02 2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Tom Jul Pedersen, Bettina K. Mærsk.
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Steen Moestrup, Clarissa E. Sørensen (suppleant), Henrik K. Hansen, Shiva Khanjani, Inge Green Volder (suppleant).
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Lenette vælges til ordstyrer og Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”)

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

LL beslutter at tilføje et pkt. 14d: Balance og Budgetstatus.
Nedsat deltagerbetaling vedr. sommerlejr sættes på under pkt.14a.
Med disse tilføjelser er dagsorden godkendt.

4. Godkendelses af referat fra møde den 14.01 2022

Referat behandles og godkendes uden rettelser.

5. Refugie

a. evaluering, budget og økonomi, jf. LL-møde 14.01 2023
Lene fortæller, at der er lavet mundtlig evaluering og skriftlig evaluering. Sidstnævnte er endnu ikke tastet ind i et dokument. Refugiedeltagerne var glade for at være med på refugiet.
Vedr. regnskab mm.: Tovholder har ikke sendt bilag ind. Nye medlemmer af arbejdsgrupper skal formelt godkendes, og det er ikke sket.
LL fastholder beslutning fra LL møde 26.11. 2022. Det vil sige samtlige skal betale for refugieophold.
Årsregnskabet er lukket og der er ikke modtaget bilag mm.

b. Nedsat betaling til medlem
Sagen er taget til efterretning og drøftes ikke videre.

6. (lukket punkt)

7. Ulighed i Sundhed

LL beslutter at udsætte pkt. 7 til næste LL -møde.

8. Lokalrådsmøde

LL beslutter at emnet tages på dagsordenen om fredagen på medlemstræf.

9. LAP-København – status (lukket punkt)

10. Vendepunkter

Helle Sibbersen: Der er datoer for afholdelse af kurser og datoer for, hvornår man kan søge om at blive instruktører. Der bliver orienteret på medlemstræffet om Vendepunkter. Der er plads til 10 kursister. Gruppen består af Cornelius Christiansen, Birgit Thillerup, Knud F. Rasmussen og Helle Sibbersen. Honorarer er mindre end tidligere beskrevet og er på 500 kr. pr. time. Der vil være 2 lønnede instruktører. Der lægges et opslag op, som alle kan søge. De 10 kursister er ikke-lønnede.

11. Arbejdsgrupper – arbejdsmoral

Helle Sibbersen: Det er ikke hensigtsmæssigt når personer melder sig til en arbejdsgruppe, og så ikke er til at få fat i og ikke møder op til møder – det er ikke i orden. Medlemmer melder sig ind og ud af grupper. Man skal forpligte sig til arbejdet i gruppen, når man melder sig ind i en gruppe. Enten skal vi have ny kræfter ind i arbejdsgrupper eller også skal vi lukke nogle af dem. Der efterspørges arbejdende medlemmer i arbejdsgrupper. Det er muligt, at tilbyde at hjælpe uden at indgå i arbejdsgrupper. Cornelius vil gerne indgå i bisiddergruppen og udgå af Vendepunktsarbejdsgruppen.

12. Orientering fra

a. FU
Medlemstræf: Der er afholdt ét møde, og der kommer en foreløbig invitation ud snarest muligt. DUKH (Den Uvildige Konsulentordning) og Jytte Banner kommer til medlemstræffet.

b. LL
Nytårskur: Medlemmer var glade for arrangementet. Oplægsholder blev dog afbrudt undervejs og det blev træls. Der var en del der ikke forstod, hvad hun sagde. Folk var glade for at danse og tegne.
Lene efterspørger oplægsholdere til Psykiatri Topmødet. Hjørrings borgmester er en mulighed. Psykiatri Rådet i Odense kunne også være en idé.
Vedr. Sundhedsklynger: Der ligger der et høringssvar om dette på LAP ́s webside.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Folkemøde: Tovholder Tom Jul. Der er ved at blive fundet foredragsholdere mm. Emnerne er blandt andet Traumebevidst tilgang, Sundhedsøkonomi mfl. Helle sender navne på mulige bidragsydere til Folkemødegruppen. Der er bestilt færgebilletter.
Sommerlejr: Der var møde fredag, og der blev talt oplæg og indehold. Lars Kristensen er tovholder og Bettina er LL – repræsentant. Der er møde i sommerlejrgruppen i april. Valentina laver en annonce. Lenette sender skema til Valentina mhp. annonce.
Kystlejr: Torben fortæller, at det ligger lidt stille pt. og det har været vanskeligt at samle gruppen. Der kan med hjælp fra sekretariatet skrives ud til gruppen igen, og Kystlejr kan nævnes på medlemstræf. En fast ankerperson kunne være en idé ift. gennemførelse af lejren.

13. Personale (lukket punkt)

14. Økonomi

a. Budget sommerlejr, deltagere i arbejdsgruppen og nedsat deltagerbetaling.
Sommerlejrgruppens forslag om nedsat deltagerbetaling til kr. 1500 grundet inflation mm. behandles. LL stemmer om nedsat deltagerbetaling og resultatet er: 8 stemmer for, 1 stemme imod.
LL beslutter at nedsætte deltagerbetaling til kr. 1500. 8 personer fra arbejdsgruppen deltager uden betaling.
Budget godkendes: Dog skal gruppen tilrette budget og tydeliggøre indtægter, betalende, ikke-betalende deltagere mm..
LL godkender deltagere i arbejdsgruppen. Der kan søges penge hos ex. Trygfond til Sommerlejr og Kystlejr til 2024, forudsat der ligger et budget for begge aktiviteter.

b. Brugernes Bazar – orientering
Hanne Carlsen oplyser, at Bazaren ikke gennemføres i 2023, men påtænkes gennemført i 2024, evt. via dannelse af en forening. Brugernes Bazar har været nævnt på Psykiatrinetværkets seneste møde. Det fremgår ikke i referat herfra om der er opbakning til Bazaren. Der kan ikke umiddelbart overføres midler til 2024 til Brugernes Bazar i LAP ́s budget.

c. Blivende Refugie
LAP kan ikke bruge egne midler til et blivende refugium.
Forslag drøftes ikke videre.

d. Balance og Budgetstatus
Det oplyses, at der er brugt flere midler end det fremgår af bilag vedr. Balance. LAP årsregnskab 2022 påtænkes at være klar omkring næste LL-møde.

15. Punkter til næste møde
– Socialpsykiatriens status og udvikling
– Evaluering af medlemstræf og planlægning af det næste
– ENUSP: Der har været en konference og møde med deltagelse af Olga mlf.. ENUSP vil bede Beierholm om at stå for regnskabet. Cornelius sender dokumenter til LL.

16. Evt.

17. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.