Referat af LL møde lørdag den 8. december 2018

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Henrik K. Hansen, Jørn Bæk, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen og Katrine Wiedersøe.
Afbud/fraværende: Michael P. Krog, Bo Steen Jensen, Andrea Hermansen, Hanne Skou Kadziola, Nils H. Andersen, Steen Moestrup og Cornelius Christiansen.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen
Jon V. Andersen: afbud.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen
vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Hvordan vil du bidrage til et godt møde?

3. Godkendelse af dagsorden. Der tilføjes et ekstra forslag til LAP-prisen fra Grethe Kristine Nørgaard.

4. Godkendelse af referat fra møde den 17.11 2018.
Referent og ordstyrer mangler. Der tilføjes: Ordstyrer er Hanne W. Referent Jakob B. Petersen. Med disse rettelser er referatet godkendt.

5. Justerede kriterier vedr. Folkemøde. (Godkendelse i LL)
Teksten tilrettes og der læses korrektur. Kommentarer fra LL sendes til FM-gruppen.
LL beslutter at godkende kriterierne for folkemødet.

6. Punkt fra medlem. [Drøftet udenfor referat].

7. Punkt fra Henrik Kromann. Brændende mand og anklagemyndighed
Punktet drøftes: Lovgivningen kan dog ikke laves om, hvis man er til fare for andre, så træder straffeloven ind. Straffeloven ligger over andre love. Det er ikke ulovligt at begå selvmord. Det er dog et sundt punkt at få debatteret i en forening som LAP. Hvis man er mental-psykotisk kan man blive straffri. Truer du med selvmord, så skal man indlægges jf. psykiatriloven. Det er dog ulovligt i England, men det er dog svært at straffe. En selvmorder er altid en der ønsker at få fred. Kommer loven i høring, så vil det være det eneste sted vi kan gøre noget.

8. Kandidater til LAP pris.
Der kommer liste med forslag til LAP-priser som bilag til næste LL-møde.

9. Punkter fra Tom Jul Pedersen
a. Hvordan skal vi håndhæve det gode som Michael Kold fandt ud af for 2 år siden?
(5 minutter). Punktet foreslås flyttes til LL møde i januar. LL beslutter at udsætte pkt. 9a til LL-mødet i januar.
b. Utilfredshed med de punkter FU sætter på dagsorden, nogle vælger de fra, eller skriver af de skal stemmes om, eller skriver fejlagtigt at de har været behandlet.
(5 minutter) Som resultat af drøftelsen foreslås deltagelse fra LL-medlem i udarbejdelsen af dagsorden til LL-møder.

10. Orientering fra
a. FU
– Status vedr. webmaster v/Nils.
– Status vedr. LAP – København.
b. LL
– Høring på Christiansborg – status.
Katrine har talt med Ida Hagemann, klinikchef og afløser for Peter Treufeldt. Der er taget kontakt til LIF med henblik på deltagelse. LAP vil gerne have et møde med LIF om medicinnedtrapning. Bettina: Vi har haft et godt møde i Folkemøde-gruppen i torsdag. Henrik: Bisiddergruppen har skruet op for arbejdet og der hverves også medlemmer til dette. Kravene er at man skal give udtryk for, hvorfor man ønsker at blive bisidder. Jørn: Jeg forsøger at holde kontakt og få indflydelse i psykiatri-listen, som er et parti i Region Midt. Der er også stiftet en forening, der hedder Psykiatriforeningen. De vil gerne stille op til Folketingsvalget blandt andet med et ønske om, at psykiatrien skal på Finansloven. LAP vil gerne mødes med LIF forud for et møde vedr. medicinnedtrapning, person lig nedtrapning, og planlægge efterfølgende høring. Hvis LIF er med vil politikerne også gerne mødes, og være med i en høring.
c. Udviklingskonsulent
Har været til møde i Dialogforum i Region Syddanmark blandt andet vedr. tvang og behandling med virtual reality.
Der er søgt penge til sommerlejr, ø-lejr og refugie i Trygfonden.

11. Nytårskur.
Det skal være i februar. Der kan genbruges Lisbeth Kortegaard, som skulle have været oplægsholder på medlemstræffer. Bettina foreslår Torben C. Bohnhardt. FU undersøger før næste LL-møde.

12. Orientering fra arbejdsgrupper. Der er intet til dette punkt.

13. Personale (lukket punkt)

14. Økonomi:
a. Regnskabsoversigt
– Budget 2019 v/Hanne W. Vedr. regnskab 2018: Der bliver formentligt et overskud på kr.500.000. Når fakturaer (regninger) fra Jon, refugie, portojusteringer, pjecer, medlemstræf er trukket fra. Portoen stiger. Budget 19 kommer på næste LL-møde.
b. Justering af taksterne for rejserefusion jf. retningslinjer for LAPs bevilling.
Som udgangspunkt er det i forhold til retningslinjer fra bevillingsgiver ikke muligt at ændre på taksterne. Det blev aftalt, at Hanne W. spørger revisor vedr. taksterne.
c. Indkøb af rygsække – status.
Der indhentes tilbud på muleposer og askebæger. Der indkøbes bagtæppe til Folkemødet. Rygsække indkøbes før jul.

15. Evt. LL deltagelse i havarikommission.
Lars indbydes til at fortælle om, hvad forslaget handler om på næste LL-møde. Mange vil gerne have en ekstra overnatning. Henrik: Er SIND ude af trit med omgang og behandlingen af psykotiske borgere i deres pjecer? Skal LAP lave sin egen pjece som en slags modsvar. Det er en rigtig god idé.

16. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke.

 

LL mødedatoer i 2019:
Fredag den 25. januar til lørdag den 26. januar
Lørdag 2. marts
Lørdag 6. april