Referat af møde i Landsledelsen, 25. februar 2017

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Finn Parkø, Cornelius Christiansen, Michael Krog, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen (suppl.)
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Afbud/fraværende: Andrea Hermansen, Inge Volder, René Strøm, Nils Holmquist Andersen

1. Valg af ordstyrer og referent:

Hanne S. blev valgt til ordstyrer og Jakob B. Petersen blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”)

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Med tilføjelse af punkt 8 og punkt 9i ”Ansøgning fra Lap/København Frederiksberg” v/ Katrine Wiedersøe blev dagsordenen godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 28.01 2017

Efter kort drøftelse godkendes referatet uden yderligere bemærkninger. Ordstyrer gentager forretningsordenens beskrivelse vedr. referater: Kommentering af referatet foregår 14 dage efter LL-møder. Godkendelse af referater på LL-møder er en kortvarig formalitet.

5. Orientering fra

a. FU

Orientering vedr. forsøg med medicinfri afdelinger. Der er bevilliget kr. 10 millioner til forsøg i en af landets regioner. LAP kan søge om, at medvirke med personer med brugererfaring som en del af forsøget.

Der er bevilliget kr.9.900 til udflugt til Horsens Statsfængsel i livsglædegruppen.

LAP har været til møde med den fungerende sundhedsminister vedr. etablering af nye socialpsykiatriske afdelinger. Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann går videre med forslaget uanset protester og indsigelser. Arbejdet fremover bør derfor handle om at stoppe folketingsmedlemmerne i at

stemme ja til forslaget. Birgit Elgaard og Thorstein Theilgaard, Bedre Psykiatri var med i delegationen hos ministeren og til det forberedende møde. Herudover har der været møde i Stop Fattigdom og det er et spændende forum, hvor der er et samarbejde omkring Folkemøde 2017 på Bornholm. Deltagerne

i Stop Fattigdom er; Hus Forbi; FOA, LAP Sydhavnskompagniet mfl.

Høringssvar: Der er indsendt høringssvar vedr. oprettelsen af socialpsykiatriske afdelinger og høringssvarene blev omdelt på mødet. LAP er ikke med på det fælles protestbrev som øvrige større interesseorganisationer har indsendt.

b.LL

Katrine: Opfølgende orientering vedr. konference på Christiansborg. Trine Torp sagde i forbindelse med mødet, at der ikke var flere penge at få til psykiatrien. Der mangler medicin, der kan nedtrappe med 10% og der laves forsøg med 20 % reduktion i medicin pr. måned, og det er alt for meget. Katrine foreslår, at invitere til et møde med LIF med deltagelse af Erik Olsen og Katrine Wiedersøe om emnet. Danmarks Lægeforening og Danske Patienter er tillige interesseret i at drøfte medicin med mindre doser.

Beslutning: Der var opbakning til ideen, og Katrine kan arbejde videre med planlægningen af et møde.

Vedr. LAP-deltagelse på brugerkonferencen 2017: Der er ikke pladser tilbage og derfor er det ikke aktuelt længere. LAP-deltagelse på Sinds Generalforsamling 28. februar 2017. Der var ingen der meldte sig til denne. Katrine fortalte om konference på Christiansborg d.7. marts hvor hun ikke kan deltage. Hvis der interesse for det kan et andet medlem få pladsen. Hanne S.: Der har været møde nr. 7 i Sundhedsstyrelsens psykiatriudvalg, og der var samme oplæg som på LAPs nytårskur fra Institut for Folkesundhed. ”En af os” skal have en international konference om af stigmatisering. Møderne i SUM handler om igangværende projekter, herunder fremtidige satspuljeprojekter. Derudover har Hanne S. været til møde i lokalforum København vedr. psykiatri. I forlængelse af tidligere kritik af overbelægning samt flersengsstuer i lukket regi kan PCK nu meddele, at der ikke findes overbelægning og patienterne får enestuer i lukket regi på Rigshospitalet og på Bispebjerg. I Ballerup indlægges stadig to patienter på små enestuer og der er overbelægning på gangen på lukket afdeling. Bo: Halvdelen af pavillonerne er lukket af arbejdstilsynet og lokalplanen kan ikke godkendes, og der for kan der ikke bygges nyt. Ny lov siger dog, at der kun må være enestuer.

c. Udviklingskonsulent

Der var intet under dette punkt.

d. Arbejdsgrupper og evt. genopstart af arbejdsgruppe vedr. blivende refugium

Livglædegruppen: Der var en god tur til Horsens Statsfængsels med Livsglædegruppen.

Sommerlejrgruppen: Der har været møde i sommerlejrgruppen og der er vedtaget et budget som behandles på mødet under punktet ”Økonomi”.

Presse og lov: Der er udarbejdet og sendt høringssvar vedr. oprettelse af socialpsykiatriske afdelinger.

Ø-lejrgruppen: Der har været et godt møde i Ø-lejr gruppen og Ø-lejren er ved at være planlagt.

Hjemmesidegruppen: Det går lidt trægt med hjemmesidegruppen. Det er en lukket hjemmesidegruppe og den er nedsat af LL. Cornelius er med i gruppen. Det er vigtigt, at LL orienteres om arbejdsgrupper og hvem der er med i dem.

Inspirationsgruppen: Gruppen er ved at planlægge et arrangement. Der har været et godt møde blandt andet med Ursula; Mette B. og Inger Ladegård.

Bisiddergruppen: Der er stor tilslutning til bisidderkurset 9.-10. marts i Middelfart. Der er lavet en plan for kurset og der er sendt bekræftigelse til alle tilmeldte.

Bladgruppen: Gruppen har afholdt møde med Brainstorm, og lavet aftaler med deadlines og udgivelsesplaner. Gruppen skal desuden til COOL GRAY. Gruppen har aftalt, at der skal holdes 8 bladmøder om året for at give mere plads til drøftelser.

Blivende refugie: Første møde afholdes på mandag på Orion i gruppen vedr. blivende refugiegruppe. For vi det op at stå kan vi søge satspuljemidler. Bettina vil gerne trække sig som tovholder i gruppen vedr. systemramte familier, og det kræver en ny repræsentant efter landsmødet.

6. Landsmøde:

a. Forslag til oplæg

Vi vil gerne have Preben Meilvangs bidrag med vedr. recovery. Der kan laves et kort oplæg suppleret med spørgsmål fra salen.

Beslutning: Oplægget lægges lørdag efter kaffepausen, varighed 15 min og derefter spørgsmål. 30 minutter i alt.

b. Budget 2018

Hanne W: Kunne man have mere deltagerbetaling på refugiet eller Ø-lejr. Hanne S: Kan refugiet kortes ned til 8 dage med flere deltagere. Kan vi hjælpe med at søge penge direkte til hver enkelt deltager fra Ferie Fonden. Herefter drøftes tilskud til regionale og lokale foreninger. Katrine: Der skal afsættes midler til de lokale afdelinger, skal de skæres ned til kr. 40.000?, tidligere var der kr. 150.000 til hele landet. Hanne S.: Vi skal minimum være 50 deltagere på Sommerlejren. Michael: Hvorfor skal sommerlejren stige og LAP bladet beskæres? Bo: Der sker en almindelig prisudvikling og stigninger skyldes en generel omkostningsstigning, som viser sig i budgettet. Steen: Det er et samlet budget, og der kommer en indtægt fra Ferie Fonden. Beslutning: Budgettet for 2018 godkendes med de rettelser der er kommet, og det lægges i Landsmødemappen.

c. Indkomne bidrag til årsberetning

Katrine indvilliger i at bidrage med en tekst til beretningen vedr. høring på Christiansborg. Bo: Har arbejdet med beretning og handlingsprogram, og der skal skrives mere på dette, herunder med bidrag fra træf i Hillerød. Hanne S. bidrager gerne med tekstbidrag vedrørende aktiviteter fra efteråret.

Beslutning: Efter en kort drøftelse besluttes det, at Steen samler op på hvad der er indkommet til beretningen og hvad der mangler.

d. Forslag til vedtægtsændringer

Sammenfatning vedr. drøftelsen af familiekontingenter og familiemedlemskab: Vi vil ikke have pårørende ind og det skal skrives ind, at vi ikke vil have pårørende. Man skal have psykiatribaggrund for at være medlem. Hanne S.: Det skal på Landsmødet for at vedtage en vedtægtsændring.

Bo: Brug det kommende år til at behandle om familier kan være med. Bettina: Inge V. er i sin fulde ret til at sende forslaget ind. Hanne S.: Det må gerne komme på dagsorden til LL eller Landsmødet.

Beslutning: Inge V. er velkommen til at indsende et forslag vedr. familiekontingenter og familiemedlemskab.

Forslag om vedtægtsændringer vedr. loyalitet

Beslutning: Forslaget er stillet af en enig landsledelse på LL-mødet 25. februar 2017.

e. Kandidater til LAP-priser

Offentliggøres på Landsmødet 2017.

f. Optagelse i arbejdsgrupper

Hanne W.: Alle arbejdsgrupper er åbne, der skal ikke laves optagelseskriterier, – har vi ændret kutymer for arbejdsgrupper. Bo: Det er opstået, fordi vi tidligere har haft for mange arbejdsgrupper der ikke producerer noget. Hvordan får vi arbejdsgrupper til at skabe fornyelser, og derfor skal vi ikke være selektive i forhold til arbejdsgrupper. Tom: Det er for nemt at oprette en arbejdsgruppe. Hanne W: Det skal ikke være svært for nye medlemmer at oprette og deltage i en arbejdsgruppe. Efter drøftelsen træffes en fælles beslutning.

Beslutning: Der skal ikke være kriterier for optagelse i arbejdsgrupper.

g. Åbningstale af eksterne oplægsholdere

Offentliggøres på Landsmødet 2017.

7. (lukket punkt)

8. (lukket punkt)

9. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt

Der mangler udgifter til revisor. Vi har fået lov til at overføre midler. Steen reviderer budgetbilaget.

b. Budget 2017 Budgettet skal skrives under for 2017

Steen: Der er et revideret budget, der skal skrives under og sendes ind 27. februar.

c. Folkemødet 2017. Der ansøges om en budgetudvidelse på kr. 10.000 grundet stigninger i udgifter til leje af sommerhuse. Katrine: Der hvor vi kan møde politikerne er på Folkemødet og derfor er det et vigtigt sted at være. Ellers kan vi ikke være repræsenteret og det er billigt for at være synlige. Bo: Hvordan kan vi ellers repræsentere os – på borgen? Tom: Lobbyisme bør også gøres uden for Folkemødet om sommeren. Michael: Det er vigtigt at være synlig, men LAP bladet er skåret ned. Beslutning: Budgetudvidelsen godkendes. Punktet vedr. generel synlighed og lobbyisme tages op

igen på et særskilt møde efter Landsmøde 2017.

d. Ansøgning fra Stop-Op

Har været behandlet på tidligere LL- møde.

Beslutning: Ansøgningen afvises.

e. Ansøgning fra LAP-ungdom

Efter en god drøftelse træffes en beslutning.

Beslutning: Ansøgningen godkendes.

f. Indkøb af adgang til INFO media

Katrine, vi skal have adgang i lighed med Bedre Psykiatri og Sind for at kunne kommentere Facebook, og så vil vi kunne komme frem i skoene. Vi bliver nødt til at have adgang for at agere i det politiske arbejde. Der skal udvælges færre søgeord. Infomedia drøftes indgående. Under behandlingen

af dette punkt og på resten af mødet blev Hanne W. ordstyrer.

Beslutning: Det besluttes at købe adgang til Infomedia. Det skal dog afgøres om medieomtale af LAP skal indgå i abonnementet.

g. Jule- og nytårsrefugium

Refugiet er allerede på budgettet. Der skal senere vælges en LL-deltager til arbejdsgruppen.

h. Budget Sommerlejr 2017

Beslutning: Budgettet godkendes.

i. Ansøgning fra Lap/København Frederiksberg v/Katrine Wiedersøe

Beslutning: Ansøgningen på kr. 9100 kr. godkendes.

10. Forslag fra Inge Volder angående mødeafvikling

a.10 minutter til hvert punkt

Vis respekt for hinanden og forsøg med en aftalt tid til hvert punkt.

Beslutning: LL- tager den gode idé til mødeafvikling ad-notam og tager eventuelt forslaget op igen på et senere tidspunkt.

11. Punkter fra Tom Tom læser egne punkter op.

a. Referater: Første punkt vedr. referater. Efter en kort drøftelse konkluderes: Punkter fra LL-medlemmer kan komme på dagsordenen, og dagsorden og referat godkendes på møderne. Bettina: Respekter andre, og tænk dig rigtig godt om i forhold til hvad du virkelig gerne vil have på dagsordenen.

Vedr. arbejdsgrupper, Steen: Der er ved at blive ryddet op i arbejdsgrupper og de inaktive bliver herefter betegnet som inaktive arbejdsgrupper.

b. Hvad gør vi for at få LL møder til at fungere bedre? Punktet udsættes til 22.april

c. Brugen af LAP-støtter

Hanne W: Der er ikke kommet noget ud af forsøget med LAP støtterne. Steen: Det var et forsøg på at give et løft og efterfølgende formalisere dette. Bo: Man spreder nogle idéer vedr. LAP støtter og det hedder vist ikke LAP- støtter. Hanne S: Det var et pilotprojekt og der er ikke noget nyt vi kan arbejde videre med.

d. Evaluering af LAP-støtteuddannelsen? Hvad skete der, hvad var godt? Mindre godt? Hvad kan vi ændre til næste gang? Det var et forsøg og der arbejdes ikke videre med LAP- støtteuddannelsen.

e. Skema til behandling af økonomiske ansøgninger. Der arbejdes videre med et sådant skema, som vist også tidligere har været drøftet.

12. Nye mødedatoer

Der planlægges et møde efter Landsmøde 2017.

13. Dagsordenspunkter til næste LL-møde

Næste LL-møde vil kun omhandle Landsmøde 2017.

14. Evt.

Finn: Artikel fra Ekstra Bladet ved psykiatriens tilstand. Kan Finn ringe til dem og tale med Ekstra Bladet vedr. bidrag fra en bruger.

Beslutning: LL svarer ja til forespørgslen og Finn kan gå videre med dette. Cornelius: 18. marts er der generalforsamling i hovedstadens omegnskreds.

15. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.